Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ   РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ

“ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ”

ЗП_1 Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін.  Дебати як навчальна технологія в базовій школі 6
ЗП_2 Застосування пошукових систем у моделюванні та проведенні уроків 8
ЗП_3 Робототехніка та конструювання: кроки до запровадження 8
ЗП_4 Основи наукових досліджень 4
ЗП_5 Використання штучного інтелекту для створення опитувань і тестувань 9
ЗП_6 Застосування ChatGPT у сучасній освіті: можливості та виклики 6
ЗП_7 Системи штучного інтелекту та нейронні мережі в освітній діяльності 8
ЗП_8 Організація інноваційного навчального середовища за STEM-методикою: універсальні інструменти та технології 7
ЗП_9 STEM/STREAM – нові тренди освіти 9
ЗП_10 Навчально-діяльнісні ігри як основа формування особистості школяра 8
ЗП_11 Медіаграмотність і медіа гігієна педагога як напрямок професійного розвитку 6
ЗП_12 Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми у системі шкільної та позашкільної освіти. Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості. Розвиток дитячих обдарувань в умовах академічного ліцею. 8
ЗП_13 Сучасні електронні ресурси для ефективної організації освітнього процесу у навчальному закладі 9
ЗП_14 Інструменти ІКТ сучасного педагога 9
ЗП_15 Цифрові технології та електронні (цифрові) управлінські ресурси для здійснення планування, контролю та забезпечення освітнього процесу. Планування та моніторинг освітнього процесу в закладі освіти (ведення цифрових журналів, щоденників, планування, тестування учнів, статистичні звіти тощо) на основі використання цифрового освітнього середовища закладу. 8
ЗП_16 Хмарні технології в роботі вчителя. Мережні інструменти для забезпечення адаптивності навчання 8
ЗП_17 Формування фінансової грамотності та підприємливості учасників освітнього процесу  упродовж життя 6
ЗП_18 Приховані можливості ментального здоров’я: порятунок чи катастрофа? 8
ЗП_19 Роль фізичного навантаження у забезпеченні високої ефективності праці педагогічного працівника. Зорова втома педагогічних працівників: передумови виникнення і способи протидії 8
ЗП_20 Фізіологічні та психологічні основи раціонального харчування 8
ЗП_21 SMART – технології при викладанні навчальних предметів 9
ЗП_22 Комп’ютерна графіка в роботі вчителя 8
ЗП_23 Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання. 16
ЗП_24 Сучасні освітні технології: кейс-уроки 9
ЗП_25 Сучасні освітні технології. Дизайн мислення (design thinking) 9
ЗП_26 Сучасні освітні технології. Цифровий Storytelling 9
ЗП_27 Безпека цифрової особистості 9
ЗП_28 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 12
ЗП_29 Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ 10
ЗП_30 Функціональна грамотність педагога 10

 

Розділ 1  (ЗП_1)

Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін.  Дебати як навчальна технологія в базовій школі (6 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є інноваційна технологія «Дебати», її структура та можливості використання у навчальному процесі.

Вступ. Короткий екскурс в історію. Дебатний рух в Україні (засновники, формати, які використовують як навчальні). Головні принципи дебатів та навички, які необхідні. Критичне мислення. Ораторське мистецтво. Британський формат парламентських дебатів. Формат Карла-Поппера. Всесвітній шкільний формат. Формат «Молодь дебатує». Правила формату «Молодь дебатує». Структура вступної промови. Пропозиція.

Вимоги до вільної дискусія. Відчуття часу. Основи заключної аналітичної промови. Ролі спікерів, їх функції. Вимоги до успішних дебатів.

Складання примірного переліку тем шкільних дебатів. Проведення мікродебатів.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Короткий екскурс в історію. Дебатний клуб. З чого почати? Принципи дебатів та навички, які необхідні. Британський формат парламентських дебатів. Формат Карла-Поппера. Всесвітній шкільний формат. 1 1
2. Правила формату «Молодь  дебатує». Вибір теми. Розподіл ролей, жеребкування. Структура вступної промови. Пропозиція.

Вільна дискусія. Вправа на відчуття часу. Заключна промова.

3 0,5 1,5 1
3. Проведення мікродебатів 2 0,5 1 0,5
Всього 6 2 2,5 1,5  

 

Розділ 2  (ЗП_2)

Застосування пошукових систем у моделюванні та проведенні уроків (8 год)

Освітня програма

Вступ. Поняття Інтернету, веб-сторінки, гіперпосилання, Веб-браузери. Основні функції та налаштування. Приклади веб-браузерів: Microsoft Edge, Google Chrome, Brave, Safary. Магазин додатків веб браузера.

Пошукові системи. Особливості та призначення пошукових систем. Стратегії пошуку інформації. Ключові слова.

Пошук інформації по ключових словах. Структурування конспекту уроку (мета, завдання, методи, засоби, оцінювання і т.д.).

Розширений пошук, фільтрація інформації.

Моделювання уроків з використанням результатів розширеного пошуку. Підбір актуальної інформації.

Аналіз інформації. Формат подання інформації. Доповнення та редагування структури конспекту.

Закон про Академічну доброчесність. Дотримання вимоги оформлення списку використаних джерел.

Форматування виконаного завдання. Підбивання підсумків.  Рефлексія. Висновки.

Навчально-тематичний план

Всього Лекція Практика
1 Вступ. Поняття Інтернету, веб-сторінки, гіперпосилання, Веб-браузери. Основні функції та налаштування. Приклади веб-браузерів: Microsoft Edge, Google Chrome, Brave, Safary. Магазин додактів веб браузера. 1 1
2 Пошукові системи. Особливості та призначення пошукових систем. Стратегії пошуку інформації. Ключові слова. 1 1
3 Пошук інформації по ключових словах. Структурування конспекту уроку (мета, завдання, методи, засоби, оцінювання і т.д.). 1 1
4 Розширений пошук, фільтрація інформації. 1 1
5 Моделювання уроків з використанням результатів розширеного пошуку. Підбір актуальної інформації. 1 1
6 Аналіз інформації. Формат подання інформації. Доповнення та редагування структури конспекту. 1 1
7 Закон про Академічну доброчесність. Дотримання вимоги оформлення списку використаних джерел. 1 1
8 Форматування виконаного завдання. Підбивання підсумків.  Рефлексія. Висновки. 1 1

 

Розділ 3  (ЗП_3) Робототехніка та конструювання: кроки до запровадження (8 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є онлайн-сервіс TinkerCAD і платформа Arduino.

Огляд платформи Arduino: історія та розвиток. Переваги використання Arduino у робототехніці та навчанні. Види мікроконтролерів та плат розробки Arduino, їх характеристики. Огляд популярних модулів Arduino: сенсори та актуатори, їх функції, будова та особливості.

Середовище програмування Arduino IDE: основні функції та інтерфейс. Написання, відлагодження та завантаження програми на плату Arduino. Структура програми для Arduino. Синтаксис мови C++ для програмування Arduino: оператори, змінні, функції, цикли тощо.

Знайомство з онлайн-сервісом TinkerCAD. Реєстрація облікового запису. Створення нового проєкту та взаємодія з інтерфейсом. Реалізація простих проєктів в TinkerCAD: моделювання та програмування робототехнічних систем за допомогою віртуальних пристроїв.

 Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Огляд платформи Arduino: історія та розвиток. Переваги Arduino. 1 1      
2. Види мікроконтролерів та плат розробки Arduino. Сенсори та актуатори: функції, будова та особливості. 2 2      
3. Середовище програмування Arduino IDE. Структура програми для Arduino. Написання, відлагодження та завантаження програми на плату мікроконтролера. 1 1      
4. Синтаксис мови C++ для Arduino: оператори, змінні, функції, цикли. 2 1 1    
5. Знайомство з сервісом TinkerCAD. Реєстрація. Реалізація простих проєктів. 2   2    
  Всього 8 5 3    

 

Розділ 4  (ЗП_4) Основи наукових досліджень (4 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є методологія наукових досліджень і методика здійснення досліджень конкретних проблем на основі загальнонаукових та емпіричних наукових прийомів.

Вступ. Наука як галузь культури і рушій суспільного прогресу.

Організація наукового дослідження. Поняття напряму роботи. Етапи науково-дослідницької роботи. Вибір напряму наукового дослідження. Тема наукового дослідження. Мета і завдання, теоретична та практична значущість наукового дослідження.

Джерела наукової інформації. Інформаційна база наукових досліджень. Система наукової інформації. Каталоги, їх види. Вибір літератури до наукового дослідження. Вимоги до оформлення списку використаної літератури.

Структура і методи наукового дослідження. План і структура наукового дослідження. Вступ у науково-дослідницькій роботі, його особливості. Огляд літератури в науковому дослідженні. Висновки до наукового дослідження. Теоретичні засади наукового дослідження. Методи наукових досліджень.

Оформлення і захист науково-дослідницької роботи.  Загальні вимоги до оформлення наукової роботи. Нумерація та рубрикація. Оформлення титульної сторінки, змісту роботи та додатків. Способи зображення інформації. Порядок захисту та норми оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Навчально-тематичний план

 №п/п Зміст курсу Розподіл годин
  всього лекц. сем. практ. трен. дист.
1. Вступ. Наука як галузь культури і рушій суспільного прогресу.

Організація наукового дослідження. Поняття напряму роботи. Етапи науково-дослідницької роботи. Вибір напряму наукового дослідження. Тема наукового дослідження. Мета і завдання, теоретична та практична значущість наукового дослідження.

1 1  
2. Джерела наукової інформації. Інформаційна база наукових досліджень. Система наукової інформації. Каталоги, їх види. Вибір літератури до наукового дослідження. Вимоги до оформлення списку використаної літератури. 1 1  
3. Структура і методи наукового дослідження. План і структура наукового дослідження. Вступ у науково-дослідницькій роботі, його особливості. Огляд літератури в науковому дослідженні. Висновки до наукового дослідження. Теоретичні засади наукового дослідження. Методи наукових досліджень. 1 1  
4. Оформлення і захист науково-дослідницької роботи.  Загальні вимоги до оформлення наукової роботи. Нумерація та рубрикація. Оформлення титульної сторінки, змісту роботи та додатків. Способи зображення інформації. Порядок захисту та норми оцінювання науково-дослідницьких робіт.

 

1 1  
Всього: 4 4    

 

Розділ 5  (ЗП_5) Використання штучного інтелекту для створення опитувань і тестувань  (9 год)

Освітня програма

Вступ. Що таке штучний інтелект, фейки і стереотипи, пов’язані з ШІ. Сфери застосування ШІ.

Сервіси на основі ШІ. Короткий огляд сучасних сервісів для опитування та тестування. Приклади застосування сервісів ШІ для опитування і тестування.

Сервіси  LearningApp, Gopollock, App.wizer.me, Сервіс  Kahoot, Quizizz, Quizlet, Plickers .

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Що таке штучний інтелект, фейки і стереотипи, пов’язані з ШІ. Сфери застосування ШІ. 3 1 1 1
2. Сервіси на основі ШІ. Короткий огляд сучасних сервісів для опитування та тестування. 2 0,5 1,5
3. Приклади застосування сервісів ШІ для опитування і тестування. 1 0,5 0,5
4. Сервіси  LearningApp, Gopollock, App.wizer.me, Сервіс  Kahoot, Quizizz, Quizlet, Plickers.
2 0,5 1,5
5. Захист проєкту (створення різного типу тестових завдань з даного предмету з певного розділу) 1 1
  Всього 9 2,5 3,5 3  

 

Розділ 6  (ЗП_6)

Застосування ChatGPT у сучасній освіті: можливості та виклики (6 год)

Освітня програма

Лекція 1: Знайомство з ChatGPT та його роботою (2 години)

 1. Введення в тему (20 хвилин)

Огляд мети та актуальності використання ChatGPT в освіті.

Знайомство з ключовими термінами та концепціями.

 1. Огляд архітектури ChatGPT (40 хвилин)

Розбір того, як працює ChatGPT, включаючи важливі концепції, такі як трансформатори та генерація тексту.

 1. Знайомство з Програмою (30 хвилин)

Огляд основних функцій та інтерфейсу програм для роботи з ChatGPT.

Інструкції з реєстрації та входу в систему.

 1. Порівняння ChatGPT з іншими аналогічними програмами, розгляд плюсів і мінусів. (30 хв)

Практична Робота 1: Створення текстового запитання (1 година)

Учасники отримають завдання створити текстове запитання для ChatGPT та відповісти на нього. Матеріали для самоопрацювання будуть надані, а також інструкції щодо використання програми.

Лекція 2: Практичне застосування та розширення знань (2 години)

 1. Практична робота: Аналіз відповідей (30 хв)

Оцінка та аналіз відповідей, згенерованих ChatGPT.

Розгляд можливих сценаріїв використання результатів в освітньому процесі.

 1. Можливості використання в освіті (40 хвилин)

Розгляд прикладів успішного впровадження ChatGPT в навчальній практиці.

Дискусія про переваги використання штучного інтелекту в освіті.

 1. Виклики та обмеження (20 хвилин)

Аналіз можливих ризиків, етичних аспектів та викликів використання ChatGPT в освітньому процесі.

 1. Дискусія та закріплення знань (30 хвилин)

Обговорення вражень від практичної роботи та вирішення можливих труднощів.

Практична Робота 2: Самостійне застосування ChatGPT  в освітній діяльності (1 година)

Учасники отримають завдання використовувати ChatGPT для створення конкретного видавничого матеріалу або завдання для своїх учнів. Матеріали для самоопрацювання та інструкції будуть надані.

 Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Знайомство з ChatGPT та його роботою 2 2
2. Практична робота №1 «Створення текстового Запитання» 1 1
3. Практичне застосування та розширення знань 2 2
4. Практична робота №2 «Самостійне застосування ChatGPT  в освітній діяльності» 1 1
Всього 6 4     2

 

Розділ 7  (ЗП_7)

Системи штучного інтелекту та нейронні мережі в освітній діяльності (8 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є системи штучного інтелекту та нейронні мережі

ВСТУП . Представлення теми та мети навчання. Ввести поняття ШІ та нейронні мережі. Поняття промпту

Огляд нейромереж для створення мемів, коміксів, аватарок, казок, притч, історій, музики та відео. Нейромережі для створення презентацій, вікторин, тестів, візуальних ефектів

Вчимося створювати промпти для генерування зображень, тестів, аудіо та відеоконтенту. Практичне використання ChatGpt та Bard

Створення презентація, документів, сайтів, музики, відео, вікторин

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. ВСТУП. Представлення теми та мети навчання

Ввести поняття ШІ та нейронні мережі Порівняння чатботів ChatGpt від OpenAI та Bard від Google

1 1
2. Поняття промпту

Огляд нейромереж для створення мемів, коміксів, аватарок, казок, притч, історій, музики та відео

2 2
3. Нейромережі для створення презентацій, вікторин, тестів, візуальних ефектів 1 2
4. Вчимося створювати промпти для генерування зображень, тестів, аудіо та відеоконтенту

Практичне використання ChatGpt та Bard

2 2
5. Створення презентація, документів, сайтів, музики, відео, вікторин 2 2 1
Всього 8 4 4    

 

Розділ 8  (ЗП_8)

Організація інноваційного навчального середовища за STEM-методикою: універсальні інструменти та технології  (7 год)

Освітня програма

Основні концептуальні підходи впровадження STEM-освіти в Україні. Основні терміни концепції STEM-освіти. Різновиди STEM-освіти.

Структура та ланки впровадження STEM-освіти.

Розвиток предметних компетентностей через використання STEM-технологій. Зміст STEM-освіти в контексті вітчизняної та зарубіжної освіти. Формування ключових компетентностей STEM-освіти. Інструменти STEM- навчання.

Основні аспекти розробки навчальним закладом власної інноваційної моделі освітнього середовища за STEM-методикою.

Організація дослідницько-експериментальної, наукової, практичної з елементами моделювання та конструювання діяльності на базі партнерства з закладами вищої освіти, позашкільними закладами, STEM-центрами. Гендерний фактор при виборі спеціальності.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Основні концептуальні підходи впровадження STEM-освіти в Україні. Різновиди STEM-освіти 1 1
2. Розвиток предметних компетентностей через використання STEM-технологій та інструментів STEM-навчання 1 1
3. Основні аспекти розробки навчальним закладом власної інноваційної моделі STEM-освіти 2 1 1
4. Організація дослідницької, експериментальної, практичної з елементами моделювання та конструювання діяльностей на базі партнерства з закладами вищої освіти, позашкільними закладами,STEM- центрами 1 1
5.

 

Від STEM-освіти до STEM- кар’єри

Тест – контроль

 2 1 1
  Всього 7 1 1 4 1

       

Розділ 9  (ЗП_9)

STEM/STREAM – нові тренди освіти (9 год)

Програма на стадії розробки.

 

Розділ 10  (ЗП_10)

Навчально-діяльнісні ігри як основа формування особистості школяра (8 год)

Освітня програма

Вступ. Гра як діяльність людини. Поняття та значення гри у житті людини.

Сутність та завдання гри, її функції. Дидактичні ігри – важливий засіб успішного засвоєння учнями знань, формування умінь і навичок. Класики педагогіки про значення гри в навчанні і вихованні.

Класифікація ігор: характеристика та особливості ігор за віком, за часом, за місцем дії, за змістом, за інтелектуальним та фізичним навантаженням.

Сюжетно – рольові ігри. Роль і місце навчально – діяльнісних ігор на уроках. Завдання вчителя при підготовці і проведенні ігор. Вимоги до ігрової діяльності учнів на уроках. Дидактичні принципи організації ігор: доступність, посильність, системність. Ігри у НУШ 5-7 клас.

Навчально-тематичний план

 

              Зміст курсу

  Розподіл годин
 

 

всього  лекц.  прак. трен . дист.
Вступ. Гра як діяльність людини. Поняття та значення гри у житті дюдини. Сутність та завдання гри, її функції 1 1
Дидактичні ігри – важливий засіб успішного засвоєння учнями знань, формування умінь і навичок. Кла-сики педагогіки про значення гри в навчанні і вихованні. Класифікація ігор: характеристика та особливос-ті ігор за віком, за часом, за місцем дії, за змістом, за інтелектуальним та фізичним навантаженням.  

3

 

1

 

2

Сюжетно – рольові ігри. Роль і місце навчально – діяльнісних ігор на уроках. Завдання вчителя при підготовці і проведенні ігор. Вимоги до ігрової діяльності учнів на уроках. Дидактичні принципи організації ігор: доступність, посильність,системність 2 1 1
Ігри у НУШ 5-7 клас. 1 1
Контрольний захід 1
РАЗОМ: 8 3   4  

 

Розділ 11  (ЗП_11)

Медіаграмотність і медіа гігієна педагога як напрямок професійного розвитку (6 год)

     Освітня програма

Формування у педагогічних і науково-педагогічних працівників певних знань і умінь з основ медіаосвіти , медіапедагогіки та аудіовізуальної грамотності щодо вирішення сучасних медіапедагогічних проблем, розуміння ролі та значення медійного світу в професійному та особистісному становленні людини. Вироблення навичок розпізнавання маніпулятивної медіа інформації, фейків, пропаганди, мови ворожнечі тощо. Формування практичних навичок використання загальноосвітніх медіапродуктів в професійній діяльності педагогічних і науково- педагогічних працівників. Формування у учнівської та студентської молоді полікультурної карти світу. Визначення сутності медіакомпетентності, формування навичок роботи з медіатекстом. Розкриття дидактичних, психолого-педагогічних і методичних аспектів застосування медіа в навчанні і вихованні. Вивчення впливу різних медіазасобів на навчання і виховання молоді, можливих наслідків їх негативного впливу.

                 Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Психологічні засади медіаграмотності. Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям 1 1
2. Інформація та дезінформація. Поняття ”інформаційної бульбашки”. 1 1
3. Вплив медіа на людину. Фейки та діпфейки. Погляд психолога. 1 1
4. Пропаганда та мова ворожнечі. Як педагогу уникати цих явищ у роботі та спілкуванні з учнівською молоддю. 1 1
5. Робота з підручником як основа аналізу медіатексту. Навички володіння перевірки інформації в Інтернеті. Факти і судження. Теорії та гіпотези. 1 1
6. Слово вчителя як медіатекст. Формування відповідальності вчителя за інформаційний вплив на учнів через створений мультимедійний контент. 1 1
Всього: 6 3 2  1  

 

Розділ 12  (ЗП_12)

Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми у системі шкільної та позашкільної освіти. Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості. Розвиток дитячих обдарувань в умовах академічного ліцею (8 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є пошук, розвиток та підтримка обдарованих дітей

Поняття обдарованості у вітчизняній та зарубіжній педагогічній науці. Ознайомлення з різними науковими підходами зарубіжних та вітчизняних вчених до розуміння поняття обдарованості. Висвітлення проблемних аспектів дослідження обдарованості на різних етапах вивчення даного феномену.

Педагогічні умови для розвитку обдарованості дитини в академічному ліцеї.

Організація роботи з обдарованими дітьми в умовах реалізації Державних освітніх стандартів. Створенням банку даних обдарованих школярів. Окреслення особливостей виявлення і відбору обдарованих школярів, виявлення стратегії їхньої підтримки. Дослідження шляхів адаптування індивідуальних освітніх програм для роботи з обдарованою молоддю. Вивчення особливостей створення банку даних обдарованих школярів.

Інноваційні технології формування та розвитку обдарованості в умовах шкільної та позашкільної освіти. Встановлення умов розвитку обдарованих учнів, визначення ефективності впливу інноваційних технологій у роботі з обдарованими школярами.

Застосування методів та моделі управління розвитком академічної обдарованості.

Готовність сучасного учителя до роботи з обдарованими школярами. Удосконалення підготовки вчителів  щодо рівня володіння певним обсягом знань про природу та сутність дитячої обдарованості; вміння спілкуватися з такими дітьми та організовувати їх навчально-пізнавальну діяльність.

On-line сервіси: педагогічні можливості у розвитку обдарованих учнів. Виокремлення педагогічних можливостей Інтернет-мережі у розв’язанні завдань, що стоять перед загальноосвітнім навчальним закладом з розвитку особистості учня.

Емоційний інтелект і обдарованість.  Відображення інформації про зміст і показники емоційного інтелекту, зокрема загальна категоріальна структура та її компоненти, конкретизація основних категоріальних характеристик емоційного інтелекту обдарованої особистості.

Наукові дослідження як форма роботи з обдарованими дітьми. Забезпечення наукового підґрунтя для здійснення досліджень в різних галузях знань, отримання базових знань з основ наукового пошуку, оволодіння інструментарієм наукових досліджень, стимулювання інтересу до науки, наукової творчості.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
Поняття обдарованості у вітчизняній та зарубіжній педагогічній науці. 1 1
Педагогічні умови для розвитку обдарованості дитини в академічному ліцеї 1 1
Організація роботи з обдарованими дітьми в умовах реалізації Державних освітніх стандартів.  Створенням банку даних обдарованих школярів 1 1
Інноваційні технології формування та розвитку обдарованості в умовах шкільної та позашкільної освіти. 2 1 1
Застосування методів та моделі управління розвитком академічної обдарованості. 1 1
Готовність сучасного учителя до роботи з обдарованими школярами 1 1
On-line сервіси: педагогічні можливості у розвитку обдарованих учнів. 1 1
Емоційний інтелект і обдарованість 1 1 1
Наукові дослідження як форма роботи з обдарованими дітьми. 1 1
Всього: 10 4 3 3

 

Розділ 13  (ЗП_13)

Сучасні електронні ресурси для ефективної організації освітнього процесу у навчальному закладі (9 год)

Освітня програма

Організація та планування колективної діяльності. Використання хмарних середовищ даних для зберігання документів. Спільне використання файлів.

Використання онлайн-середовищ для створення спільних електронних документів (текстових, таблиць, презентацій тощо).Особливості спільної роботи з документами різних типів.

Створення форм для проведення опитування. Використання онлайн-редактора форм.

Імідж сучасного учителя. Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів. Поняття блогу, різновиди блогів. Автоматизоване створення веб-сайту учителя. Створення та ведення педагогом власного блогу.

Використання ігор у навчальному процесі. Створення онлайнового дидактичного матеріалу. Створення вправ у LearningApps.

Візуалізація навчання з допомогою презентацій у сучасному цифровому форматі. Скрайбінг – новітня техніка презентацій. Створення флеш-презентацій.

Мультимедійний урок з використанням фрагментів відеофільмів. Створення відеороликів для візуалізації навчального процесу. Організація дистанційного навчання.

Додаткові сучасні освітні інструменти для вчителя. Соціальна мережа для поширення зображень. Віртуальна дошка оголошень. Навчальні пазли. Інтерактивні робочі аркуші з завданнями.

Використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього прак.
1. Мережна взаємодія при організації  ефективного виховного освітнього процесу. Організація співпраці учнів та вчителів з використанням хмарних технологій. Зберігання даних на хмарних сервісах. Онлайн-середовища для створення електронних документів/

Форми Google у роботі організатора виховного процесу.

2 2
2. Сучасний формат презентацій. Скрайбінг. Використання інтерактивного відео в сучасній освіті 2 2
3. Імідж сучасного педагога. Автоматизоване створення сайтів та блогів 1 1
4. Геймифікація освіти. Створення інтерактивних онлайнових вправ 1 1
5. Цифровий формат освіти. Pinterest, Padlet, JigsawPlanet, Wizer та ін. 2 2
Всього 8 8

 

Розділ 14  (ЗП_14)

Інструменти ІКТ сучасного педагога (9 год)

Освітня програма

Знайомство із сучасними інструментами візуалізації знань: карти знань, шкала часу, інфографіка, інтерактивні плакати, віртуальні дошки Padlet.

Створення інтерактивних онлайнових вправ Learning Apps. Ребуси.

Створення сучасних презентацій Prezi, PowToon, Sway, PearDeck.

Використання смартфонів для навчання.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. дист.
1. Знайомство  з сучасними інструментами ІКТ сучасного педагога.

Сучасні інструменти візуалізації знань карти знань, віртуальні дошки, шкала часу.

2 1 1
2. Створення інтерактивних онлайнових вправ LearningApps, ребуси 2 1 1
3. Створення сучасних презентацій PowToon, Sway, PearDeck 2 1 1
4. Використання смартфонів для навчання 2 1 1
5. Захист проекту 1 1
  Всього 9 4 4 1

 

Розділ 15  (ЗП_15)

Цифрові технології та електронні (цифрові) управлінські ресурси для здійснення планування, контролю та забезпечення освітнього процесу. Планування та моніторинг освітнього процесу в закладі освіти (ведення цифрових журналів, щоденників, планування, тестування учнів, статистичні звіти тощо) на основі використання цифрового освітнього середовища закладу (8 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є цифрові технології та електронні (цифрові) управлінські ресурси для здійснення планування, контролю та забезпечення освітнього процесу (розглядається  Інформаційно-комунікаційна автоматизована система «Єдина школа»).

Вступ. Електронний  документообіг у закладі освіти. Нормативно-правова база. Огляд інформаційно-комунікаційних автоматизованих систем для здійснення планування, контролю та забезпечення освітнього процесу(безкоштовних, платних).

Можливості Інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина школа» для вчителів-предметників(вихователів ГПД):

 • авторизація вчителя-предметника;
 • навігація у кабінеті вчителя—предметника;
 • календарно-тематичне планування;
 • налаштування видів оцінювання;
 • підсумкове та тематичне оцінювання;
 • створення домашніх завдань;
 • організація дистаційного навчання(синхронно, асинхронно).

Можливості Інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина школа» для класних керівників(модуль  адміністрування класного керівника).

Можливості Інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина школа» для  учнів та батьків:

 • створення доступу(авторизація) для батьків;
 • створення батьками щоденника учня;
 • отримання інформації про відвідування уроків учнем:
 • створення запитів для технічної підтримки(відновлення доступу);
 • робота з навчальним контентом у середовищі системи «Єдина школа».

Можливості Інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина школа» для керівництва закладу освіти:

 • кабінет адміністратора системи;
 • робота з розділом «Працівники»(додавання працівника, надання рівнів доступу;
 • основні налаштування закладу освіти;
 • налаштування навчальних предметів, шкали оцінювання;
 • налаштування обліку  та руху учнів;
 • створення табелів успішності та свідоцтв досягнень;
 • кабінет директора школи;
 • формування освітньої аналітики у системі «Єдина школа».

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Електронний  документообіг у закладі освіти . Нормативно-правова база. Огляд інформаційно-комунікаційних автоматизованих систем для здійснення планування, контролю та забезпечення освітнього процесу(безкоштовних, платних). 1 1    
2. Можливості Інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина школа» для вчителів-предметників 1 1    
3. Можливості Інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина школа» для класних керівників(модуль  адміністрування класного керівника). 2 1   1
4 Можливості Інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина школа» для  учнів та батьків. 1 1    
5. Можливості Інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина школа» для керівництва закладу освіти. Модуль адміністратора закладу освіти. 2    1 1
5. Можливості Інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина школа» для керівництва закладу освіти. Формування освітньої аналітики у системі «Єдина школа». 1 1    
           
Всього 8 5 1 2  

 

Розділ 16  (ЗП_16)

Хмарні технології в роботі вчителя. Мережні інструменти для забезпечення адаптивності навчання (8 год)

Освітня програма

Основні поняття «хмарний сервіс», «соціальний сервіс», «мережеві інструменти», «адаптивність навчання».

Види та призначення хмарних сервісів. Використання хмарних сервісів та мережевих інструментів для впровадження адаптивних технологій навчання в освітньому процесі. Методика підтримування процесів створення та використання електронних освітніх ресурсів.

Принципи функціонування електронної пошти. Робота з електронною поштою. Надсилання, отримання та перенаправлення повідомлень, навігація, видалення повідомлень, вкладання файлів. Етикет електронного листування.

Середовище для спільної роботи з документами Google Drive.

Хмарні сервіси як заміна офісним додаткам. Особливості використання текстового редактора Google Docs, табличного процесора Google Sheets, редактора презентацій Google Slides. Створення та спільна робота з документами.

Особливості використання Google Forms для збору інформації. Створення онлайн-форм для тестування.

Використання онлайн-сервісу Powtoon для створення відео-презентацій.

Використання сервісу Liveworksheets для створення інтерактивних аркушів. Використання інтерактивних аркушів для оцінювання знань здобувачів освіти.

Використання інтерактивних симуляцій для природничих наук сервісу Phet.Colorado. Організація спільної роботи над навчальними проєктами.

Етапи створення веб-сайтів. Використання сервісу Google Sites для конструювання сайтів. Публікація на сайті відео, зображень, документів.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. практ.
1. Вступ. Основні поняття. Види та призначення хмарних сервісів. Методика підтримування процесів створення та використання електронних освітніх ресурсів для впровадження адаптивних технологій навчання. 1 1
2. Електронна пошта. Середовище для спільної роботи з документами Google Drive. Хмарні сервіси Google як заміна офісним додаткам. Створення документів та спільна робота з ними. 1 1
3. Використання Google Forms для тестування та збору інформації. 1 1
4. Використання сервісу Powtoon для створення відео-презентацій. 1 1
5. Створення інтерактивних аркушів Liveworksheets. 1 1
6. Інтерактивні симуляції сервісу Phet.Colorado. Організація спільної роботи над навчальними проєктами. 1 1
7. Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів з використанням Google Sites. 1 1
8. Захист проєктів. 1 1
4 Всього 8 1 1 6

 

Розділ 17  (ЗП_17)

Формування фінансової грамотності та підприємливості учасників освітнього процесу  упродовж життя (6 год)

Освітня програма

Тема 1. Фінансова грамотність як основа формування фінансової культури. Сучасний рівень фінансової грамотності населення України. Рівні фінансового забезпечення життя людини: фінансова залежність, фінансова незалежність, фінансова свобода. Світовий досвід підвищення фінансової обізнаності населення. Педагогічні основи фінансової грамотності та виховання. Роль сім’ї у фінансовому вихованні школярів. Розумна ощадлива поведінка ‒ запорука власного фінансового добробуту та фінансової стійкості.

Тема 2. Фінансові процеси та явища. Абетка власної фінансової безпеки. Фінансова ціль та її види. Постановка фінансових цілей та шляхи їх досягнення. SMART-цілі. Бажання та потреби: ефективне співвідношення. Фінансове планування (загальна характеристика фінансового плану життя). Поняття “фінансове шахрайство”. Основні види фінансового шахрайства. Платіжна безпека: основні правила безпеки використання платіжних карток та розрахунків. Обачна фінансова поведінка.

Тема 3. Особливості підприємницької діяльності, роль у розвитку держави.  Поняття “підприємництво” та “підприємство”. Роль підприємництва в розвитку держави. Види підприємницької діяльності. Соціальне підприємництво. Законодавство та оподаткування у сфері підприємницької діяльності. Розвиток підприємництва в Україні та його державна підтримка. Портрет сучасного підприємця. Підприємницькі навички та формування підприємницької компетентності згідно з рамкою підприємницької компетентності. Історії успішних підприємців. 

Навчально-тематичний план

№ з/п Зміст курсу Розподіл годин
всього лекції практичні
1. Тема 1. Фінансова грамотність як основа формування фінансової культури. 2 1 1
2. Тема 2. Фінансові процеси та явища. Абетка власної фінансової безпеки. 2 1 1
3. Тема 3. Особливості підприємницької діяльності, роль у розвитку держави. 2 1 1
Всього 6 3 3

 

Розділ 18  (ЗП_18)

Приховані можливості ментального здоров’я: порятунок чи катастрофа? (8 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є особливості ментального здоров’я як чинника, що впливає на здоров’я соматичне.

Вступ. Поняття здоров’я та ментального здоров’я зокрема. Роль стресу в хибному колі патології. Зміни в організмі, спричинені стресом.

Патофізіологічні умови формування захворювань, що мають в основі стресорні фактори. Саногенез як спосіб протидії з допомогою власних ресурсів організму.

Чинники, що впливають на ментальне здоров’я. Вхідні тестування тривожності.

Види тестувань, які застосовуються для встановлення порушень емоційної сфери та ментального здоров’я загалом. Важливість самодисципліни та мотивованості в уникненні прокрастинації процесу оздоровлення.

Ознайомлення із способами терапевтичного впливу на ментальне здоров’я.

Ведення щоденника емоцій, фізичне навантаження, підтримка здорового способу життя, правильне харчування. Аналіз результатів тестувань.

Ознайомлення із способами терапевтичного впливу на ментальне

здоров’я.

Застосування методу бібліотерапії

Ознайомлення із способами терапевтичного впливу на ментальне здоров’я.

Застосування методу фрирайтингу. Підсумки

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1.  Вступ. Поняття здоров’я та ментального здоров’я зокрема. Роль стресу в хибному колі патології. Зміни в організмі, спричинені стресом. 1 1
2. Чинники, що впливають на ментальне здоров’я. Вхідні тестування тривожності. 2 1 1
3. Ознайомлення із способами терапевтичного впливу на ментальне здоров’я – ведення щоденника емоцій, фізичне навантаження, підтримка здорового способу життя, правильне харчування.

Аналіз результатів тестувань.

2 1 1
4. Ознайомлення із способами терапевтичного впливу на ментальне здоров’я. Застосування методу бібліотерапії 2 1 1
5. Ознайомлення із способами терапевтичного впливу на ментальне здоров’я. Застосування методу фрирайтингу. Підсумки 1 1
Всього 8 3 3 1 1

 

Розділ 19  (ЗП_19)

Роль фізичного навантаження у забезпеченні високої ефективності праці педагогічного працівника. Зорова втома педагогічних працівників: передумови виникнення і способи протидії (8 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є рухова активність людини, а також оволодіння методиками відновлення м’язового балансу, що сприятиме покращенню якості життя слухачів програми.

Вступ. Функціонування організму як системи. Рух і здоров’я. Реакція систем організму на фізичне навантаження в нормі та при патології. Експрес метод оцінки рівня рухової активності.

Будова ока і причини, що можуть впливати на гостроту зору.

Астенопія, комп’ютерний зоровий синдром. Вікові особливості органа зору.

Оцінка впливу фізичного навантаження на серцево-судинну систему.

Встановлення типу реакції серцево-судинної системи на рух Поняття про функціональні проби. Зміни енергетичного балансу, реакційності на стрес, наявність фізичних якостей, опірність організму хворобам завдяки бігу (лактат-піруватний компонет).

Механізм впливу рухової імпульсації на кору головного мозку.

Визначення колінного рефлексу. Комплекс вправ суглобової гімнастики, релаксація жувальних та дихальних м’язів.

Механізм розвитку міопії, комп’ютерного зорового синдрому.

Комплекс вправ гімнастики для очей

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. 11.03Вступ. Функціонування організму як системи. Рух і здоров’я. 1 1
2. 14.03Будова ока і причини, що можуть впливати на гостроту зору. 1 1
3. 15.03 Оцінка впливу фізичного навантаження на серцево-судинну систему і встановлення типу реакції серцево-судинної системи на нього. 2 1 1
4. 18.03Механізми впливу рухової імпульсації на кору головного мозку. 2 1 1
5. 21.03Механізм розвитку міопії, комп’ютерного зорового синдрому. Поняття про м’язовий апарат органа зору і його вікові особливості. 2 1 1
Всього 8 1 3 3 1

 

Розділ 20  (ЗПМ_20)

Фізіологічні та психологічні основи раціонального харчування (8 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є комп’ютерні програми для створення та редагування зображень.

Вступ. Поняття про обмін речовин, його порушення і вплив ментального здоров’я, емоційного інтелекту на спосіб харчування.

Професійні групи та поняття про калорії.

Харчовий кошик і його наповнення у сучасної людини. Роль білків у здоровій життєдіяльності.

Вплив порушень білкового обміну на характер та активність кори головного мозку. Поняття азотистого балансу. Вплив різних факторів на вміст білків у організмі. Розрахунок індивідуального денного вмісту білків учасників.

Роль жирів у здоровій життєдіяльності. Поняття про жири й водорозчинні вітаміни.

Вплив надміру «шкідливих» жирів на ефективність функціонування головного мозку. Поняття порушення ліпідного обміну. Розуміння кетоноутворення. Розрахунок індивідуального денного вмісту жирів учасників.

Роль вуглеводів у здоровій життєдіяльності людини. Роль окремих мікроелементів.

«Швидкі» вуглеводи і їхній вплив на активність кори головного мозку. Піруват-лактатний коефіцієнт, глікемічний індекс. Розрахунок індивідуального денного вмісту вуглеводів учасників.

Комплексна практична робота – створення індивідуального збалансованого раціону

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Поняття про обмін речовин, його порушення і вплив ментального здоров’я, емоційного інтелекту на спосіб харчування 1 1
2. Харчовий кошик і його наповнення у сучасної людини. Роль білків у здоровій життєдіяльності. 2 1 1
3. Роль жирів у здоровій життєдіяльності. Поняття про жири й водорозчинні вітаміни. 2 1 1
4. Роль вуглеводів у здоровій життєдіяльності людини. Роль окремих мікроелементів. 2 1 1
5. Комплексна практична робота – створення індивідуального збалансованого раціону 1 1
Всього 8 4 3 1  

 

Розділ 21  (ЗП_21)

SMART – технології при викладанні навчальних предметів (9 год)

Освітня програма

Принцип роботи інтерактивної дошки Smart Board та функціональні можливості програмного забезпечення SMART Notebook для проведення ефективних та якісних навчальних занять.

Основні відомості та початок роботи на Smart Board. Технічні особливості Smart комплексу та його складові. Початок роботи, правила безпеки. Орієнтування дошки.

Робота з програмами Ink Aware. Види програм в Ink Aware (програми Microsoft Office, графічні програми, програми для презентацій інші програми). Робота з програмами Microsoft Word, Excel та з програмами для презентацій на Smart Board.

Основи роботи з програмою Smart Notebook. Панель меню та інструментів в Smart Notebook. Панелі бокових вкладок: панель сортування сторінок, панель галерея, панель додатки, панель додатки.

Особливості роботи з об’єктами в програмі Smart Notebook. Поняття об’єкту в програмному забезпеченні Smart Notebook. Маніпуляції з об’єктами: змінна їх властивостей, положення на робочій області, додавання посилань тощо.

Створення інтерактивних завдань для уроків. Додавання інтерактивності до завдань: способи відкриття відповіді (пересунути і показати, стерти і відкрити, впорядкувати і відкрити, затінення екрану і відкриття), ідентифікувати і позначити (перетягнути і відпустити). Властивості функцій Клонування і MagicPen.

Додаткові ресурси SmartNotebook. Веб-сайт компанії Smart: безкоштовні навчальні програми, тренінги та інше.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1. Основні відомості та початок роботи на Smart Board 1 1
2. Робота з програмами Ink Aware 1 1
3. Основи роботи з програмою Smart Notebook 1 1
4. Особливості роботи з об’єктами в програмі Smart  Notebook 2 2
5. Створення інтерактивних завдань для уроків 2 2
6. Додаткові ресурси Smart Notebook 1 1
7. Контроль знань (тестування) 1 1
  Всього 9 3 2 4

 

Розділ 22  (ЗП_22)

Комп’ютерна графіка в роботі вчителя (8 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є комп’ютерні програми для створення та редагування зображень.

Вступ. Основні положення комп’ютерної графіки. Технічні та програмні засоби комп’ютерної графіки. Комп’ютерна графіка у Web-дизайні.

Способи утворення зображення. Види програм для роботи з графічним зображенням.

Основи растрової графіки. Програмні засоби для створення та обробки растрового зображення.

Основи роботи з програмою Photoshop. Основні інструменти програми. Створення багатошарового зображення.

Векторна графіка. Основи роботи з векторним зображенням. Створення малюнка та робота з зображеннями у Word. Програми Inkscape та CorelDraw, принципи побудови зображення.

Основи 3D графіки. Створення 3D-моделей.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Основні положення комп’ютерної графіки. Технічні та програмні засоби комп’ютерної графіки. Комп’ютерна графіка у Web-дизайні 1 1
2. Основи растрової графіки. Програмні засоби для створення та обробки растрового зображення 2 1 1
3. Векторна графіка 2 1 1
4. Основи 3D графіки. 2 1 1
5. Комплексна практична робота 1 1
Всього 8 1 3 3 1

 

Розділ 23  (ЗП_23)

Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання (16 год)

Освітня програма

Теоретичні засади побудови моделі змішаного навчання. Характеристика,  завдання, принципи та вимоги змішаного навчання. Рівні й комбінації змішаного навчання. Моделі змішаного навчання. Практичне застосування моделей змішаного навчання. Організація якісного змішаного навчання. Чинники ефективності змішаного навчання. Переваги та проблеми змішаного навчання.

Wizer.me створення інтерактивних робочих аркушів для групової роботи в класі та дистанційного навчання.

Google Classroom платформа для організації проектної роботи, дистанційного та перевернутого навчання.

Новітні сервіси, SeeSaw, AhaSlides,  MENTIMETER та інші.

Quiver додаток доповненої реальності для роздруковувати я листів-розмальовок і поєднання їх з віртуальною реальністю.

Веб 2.0 технології для створення навчального контенту і організації мережевої взаємодії.

Office365 хмарний сервіс для організації мережевої роботи.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
Теоретичні засади побудови моделі змішаного навчання. Характеристика,  завдання, принципи та вимоги змішаного навчання. 1 1
Рівні й комбінації змішаного навчання. 1 1
Моделі змішаного навчання. Практичне застосування моделей змішаного навчання. 2 1 1
Організація якісного змішаного навчання. Чинники ефективності змішаного навчання. 1 1
Переваги та проблеми змішаного навчання. 1 1
  Google Classroom – віртуальний клас для ефективного навчання 3 1 1 1  
  Новітні сервіси, SeeSaw, AhaSlides,  MENTIMETER  та ін.,  шляхи застосування їх під час уроку 2   1 1  
  Проектування дистанційного навчання з використанням відкритих інформаційних ресурсів (Google Classroom, Beб 2 .0, Moodle, Office365) 2 1 1    
  Ефективна взаємодія вчителя та учнів, організація групової роботи при дистанційному навчанні 1     1  
  Розробка власної моделі

дистанційного курсу

2   1 1  
  Всього 16 7 5 4  

 

Розділ 24  (ЗП_24)

Сучасні освітні технології: кейс-уроки (9 год)

Освітня програма

Кейс-уроки як інструмент реалізації НУШ та новий тренд в освіті STEM-навчання як орієнтир для формування навичок і вмінь учнів, розвитку їх здібностей у навчальному процесі.

Знайомство з моделлю навчальної діяльності за  кейс-технологією. Кейс-уроки: приклади та методологія.

Цифрові технології як невід’ємна складова якісного впровадження кейс-технології.

Кейс-навчання, як орієнтир для формування ключових компетентностей, які можна об’єднати в чотири основні “К”: креативність, критичне мислення, комунікація і командна робота.

Методичні аспекти застосування кейс-уроків в умовах інтеграції предметів природничо-математичного циклу.

 Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Кейс-уроки як інструмент реалізації НУШ та новий тренд в освіті 1 1  
2. Знайомство з моделлю навчальної діяльності за  кейс-технологією. Кейс-уроки: приклади та методологія 3 1 2
3. Цифрові технології як невід’ємна складова якісного впровадження кейс-технології 1 1  
4. Кейс-навчання, як орієнтир для формування ключових компетентностей, які можна об’єднати в чотири основні “К”: креативність, критичне мислення, комунікація і командна робота 1   1
5. Методичні аспекти застосування кейс-уроків в умовах інтеграції предметів природничо-математичного циклу 2   2
6. Контроль і оцінювання досягнень. Захист проектів кейс-уроку 1     1  
  Всього 9 2 1 2 4

 

Розділ 25  (ЗП_25)

Сучасні освітні технології. Дизайн мислення (design thinking)   (9 год)

Освітня програма

Освітній процес крізь призму дизайн-мислення. Методи та інструкції, які допоможуть вам втілити дизайн-мислення в дію

Знайомство з методикою дизайн-мислення та її етапами, приклади. Етапи дизайн-мислення Стенфордської школи дизайну та моделі 4W.

Цифрові технології як невід’ємна складова якісного впровадження методики дизайну мислення.

Використання дизайн-мислення в проектній та дослідній діяльності як орієнтиру для формування вмінь роботи в команді, розвитку емоційного інтелекту, а також критичного і творчого мислення.

Методичні аспекти адаптації дизайн-мислення під конкретні освітні послуги. Створення міні-проекту освітнього спрямування з використанням технології дизайн-мислення та ІКТ.

Контроль і оцінювання досягнень. Захист проектів з використанням методології дизайн-мислення.

 Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Освітній процес крізь призму дизайн-мислення. Методи та інструкції, які допоможуть вам втілити дизайн-мислення в дію 1 1
2. Знайомство з методикою дизайн-мислення та її етапами, приклади. Етапи дизайн-мислення Стенфордської школи дизайну та моделі 4W. 3 1 2
3. Цифрові технології як невід’ємна складова якісного впровадження методики дизайну мислення. 1 1  
4. Використання дизайн-мислення в проектній та дослідній діяльності як орієнтиру для формування вмінь роботи в команді, розвитку емоційного інтелекту, а також критичного і творчого мислення. 2   1
5. Методичні аспекти адаптації дизайн-мислення під конкретні освітні послуги. Створення міні-проекту освітнього спрямування з використанням технології дизайн-мислення та ІКТ. 1   2
6. Контроль і оцінювання досягнень. Захист проектів з використанням методології дизайн-мислення. 1     1  
  Всього 9 2 1 2 4

 

Розділ 26  (ЗП_26)

Сучасні освітні технології. Цифровий Storytelling (9 год)

Освітня програма

Інновації в освіті. Дослідження методу сторітелінгу.  Співтворчість педагога та учня нової української школи на основі створення сторітелінгу. Види, основні функції, визначення властивостей сторітелінгу. Прийоми сторітелінгу.

Взаємозв’язок педагогіки, технології та контенту. Масові он-лайн курси з cторітелінгу. Етапи створення цифрових історій: приклади та методологія.

Цифрові технології як невід’ємна складова якісного створення історій. Використання сучасних пристрої та програмних засобів, сервісів Інтернету для створення цифрових історій.

Вивчення та аналіз  інструментів для створення цифрових історій. Інструменти для створення історій молодшими та старшими школярами. Планування історії: скрипти, розкадровка.

Ресурси для планування та організації цифрових історій. Ресурси для пошуку медіа файлів для цифрових історій. Ресурси для безпосереднього створення освітнього цифрового cторітелінгу. Місця, де їх можна публікувати. Місця для співробітництва та коментування цифрових історій.

Контроль і оцінювання досягнень. Захист проектів цифрових освітніх історій.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Інновації в освіті. Дослідження методу сторітелінгу.  Співтворчість педагога та учня нової української школи на основі стоврення сторітелінгу. Види, основні функції, визначення властивостей сторітелінгу. Прийоми сторітелінгу. 1 1  
2. Взаємозв’язок педагогіки, технології та контенту. Масові он-лайн курси з cторітелінгу. Етапи створення цифрових історій: приклади та методологія. 3 1 2
3. Цифрові технології як невід’ємна складова якісного створення історій. Використання сучасних пристрої та програмних засобів, сервісів Інтернету для створення цифрових історій. 1 1  
4. Вивчення та аналіз  інструментів для створення цифрових історій. Інструменти для створення історій молодшими та старшими школярами. Планування історії: скрипти, розкадровка. 1   1
5. Ресурси для планування та організації цифрових історій. Ресурси для пошуку медіа файлів для цифрових історій. Ресурси для безпосереднього створення освітнього цифрового cторітелінгу. Місця, де їх можна публікувати. Місця для співробітництва та коментування цифрових історій. 2   2
6. Контроль і оцінювання досягнень. Захист проектів цифрових освітніх історій 1     1  
  Всього 9 2 1 2 4

 

Розділ 27  (ЗП_27)

Безпека цифрової особистості (9 год)

Освітня програма

Засоби захисту цифрової особистості. Застосовуння правил кібергігієни у навчанні й у повсякденні.

Криптостійкі паролі.

Двофакторний захист. Принципи роботи двофакторної автентифікації в Google.

Розуміння суті соціальної інженерії та психології впливу. Способи захисту профілю в соціальній мережі Facebook. Вміння відповідально поширювати інформацію у соціальних мережах.

Безпека власних ґаджетів. Правила безпечної роботи з мобільними пристроями.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Засоби захисту цифрової особистості. Застосовуння правил кібергігієни у навчанні й у повсякденні. 1 1  
2. Криптостійкі паролі. 2 1 1
3. Двофакторний захист. Принципи роботи двофакторної автентифікації в Google. Безпечне користування браузером та загалом мережами Wi-Fi. 2 1 1  
4. Розуміння суті соціальної інженерії та психології впливу. Способи захисту профілю в соціальній мережі Facebook. Вміння відповідально поширювати інформацію у соціальних мережах. 1   1
5. Безпека власних ґаджетів. Правила безпечної роботи з мобільними пристроями. 2 1 1
6. Контроль і оцінювання досягнень. 1     1  
  Всього 9 4 1 2 2

 

Розділ 28  (ЗП_28)

Мовна комунікація в педагогічній діяльності (18 год)

Освітня програма

Урахування закономірностей інформаційних процесів і сучасної мовної комунікації в професійній діяльності педагогів. Закономірності інформаційних процесів і тенденції розвитку сучасної мовної комунікації. Загальнокогнітивні прояви інформаційних процесів. Закони спілкування. Бар’єри та перешкоди в процесі комунікації. Види і способи спотворення інформації. Основні принципи маніпулювання та шляхи нейтралізації маніпулятивного впливу. Подолання труднощів у спілкуванні. Екстралінгвістичні і просодичні засоби комунікації. Декодування невербальної інформації. Вербальні й невербальні ознаки неправдоговоріння. Мовна поведінка: мовна толерантність і мовленнєва агресія. Особливості професійно-педагогічної комунікації. Переконання і навіювання в процесі комунікації. Мовний аспект культури та етики спілкування у сфері освіти.

Культура мовлення педагогів у професійно орієнтованих комунікативних ситуаціях. Два рівні володіння українською літературною мовою : нормативне мовлення (відповідне нормам літературної мови) і мовлення комунікативно доцільне (змістовність, логічність, точність, виразність, доречність). Мовна норма. Мовний режим у школі. Антисуржик: подолання найбільш уживаних орфоепічних, лексичних, граматичних, стилістичних помилок. Нелітературні різновиди мови та педагогічна діяльність.Реабілітована українська лексика, слова іншомовного походження, неологізми та урочиста лексика у мовленні вчителя.

Підвищення мовно-риторичної культури педагога. Жанри усного і писемного мовлення вчителя. Пояснення, виступ, дискусія, бесіда, дебати, промова, доповідь, лист, щоденник, нарис, автобіографія, утішання, зауваження, гра, подяка, прохання, інтерв’ю, конспект уроку, оголошення, запис у щоденнику, характеристика, коментар, оцінювання відповіді, пропозиція, узагальнювальне слово, стаття, замітка до стіннівки тощо. Мовленнєві техніки, що забезпечують досягнення пізнавальних, розвивальних і виховних цілей:метафоризація мовлення, сторітелінг, поєднання традиційних і новітніх засобів унаочнення під час виступів.  Мистецтво створення комп’ютерної презентації. Засоби образності мовлення: фонетичні (алітерація, звукові анафора й епіфора, асонанс, звуконаслідування); елементи інтонаційної виразності (логічний наголос, мелодика, паузація); лексико-семантичні (багатозначні слова, синоніми, антоніми, омоніми, метафора, гіпербола, словесні анафора й епіфора); синтаксичні виражальні засоби (крилаті вислови, паралелізм, інверсія, риторичне запитання).

Опосередковане спілкування в освітньому процесі. Використання комп’ютерних засобів у професійно-педагогічній діяльності. Електронна пошта як засіб професійно-педагогічної комунікації. Електронне листування, електронне повідомлення, коментар на сторінках сайтів, блогерство, робота з електронними банками інформації, участь у теле- та інтернет-конференціях, вебінарах. Імідж педагога в соцмережах. Дотримання мовних норм під час Інтернет-спілкування. Етичні правила комунікації в глобальних інформаційних мережах.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Урахування закономірностей інформаційних процесів і сучасної мовної комунікації в професійній діяльності педагогів 2 2
2. Культура мовлення педагогів у професійно орієнтованих комунікативних ситуаціях 6 2 4
3. Підвищення мовно-риторичної культури педагога 6 2 4
4. Опосередковане спілкування в освітньому процесі. Використання комп’ютерних засобів у професійно-педагогічній діяльності 4 2 2
Всього 18 8 10

 

Розділ 29  (ЗП_29)

Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ (10 год)

Освітня програма

Оцінювання та оцінка. Принципи оцінювання. Вимоги законодавства щодо академічної доброчесності під час оцінювання результатів навчання учнів, механізми її забезпечення. Функції та форми оцінювання. Об’єкти оцінювання:ключовікомпетентності, наскрізні вміння, результати навчання.

Основні види оцінювання: формувальне, поточне, підсумкове (тематичне,семестрове, річне), державна підсумкова атестація. Критерії та шкали (підходи) оцінювання. Орієнтовна рамка оцінювання навчальних досягнень здобувачів базової середньої освіти. Свідоцтво досягнень.

Практика та інструменти оцінювання. Поточне й підсумкове оцінювання. Таксономія навчальних цілей.

Формувальне оцінювання. Сутність формувального оцінювання. Навчальні цілі й критерії успіху. Зворотний зв’язок, методи отримання вчителем зворотного зв’язку щодо сприймання та розуміння учнями навчального матеріалу. Самооцінювання та взаємооцінювания результатів навчання учнів. Педагогічні техніки, методи й прийоми формувального оцінювання, інструменти (паперові, цифрові тощо) здійснення. Оцінювання результату й процесу групової форми діяльності (парна, командна тощо).

Рефлексивне оцінювання.

Організаційно-педагогічні умови оцінювання в закладі освіти. Система оцінювання результатів навчання учнів у школі: відкритість і прозорість системи оцінювання; правила і процедури; особистісна відповідальність учнів за результати навчання. Автономія закладу освіти у розробленні власної системи, планів оцінювання. Оцінювання ключових компетентностей і наскрізних умінь учнів. Удосконалення навичок учителів, учнів і батьків/осіб, які їх замінюють, з оцінювання.

Навчально-тематичний план

№ п/п Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Оцінювання та оцінка. Принципи оцінювання. . Функції та форми оцінювання. Основні види оцінювання: формувальне, поточне, підсумкове (тематичне,семестрове, річне), державна підсумкова атестація .Свідоцтво досягнень.   3  2  1
 

2.

Формувальне оцінювання. Сутність формувального оцінювання. Самооцінювання та взаємооцінювания результатів навчання учнів. Педагогічні техніки, методи й прийоми формувального оцінювання, інструменти (паперові, цифрові тощо) здійснення. Оцінювання результату й процесу групової форми діяльності (парна, командна тощо).Інструментарій формувального оцінювання.   5  2  3
 3.

 

Рефлексивне оцінювання.

Організаційно-педагогічні умови оцінювання в закладі освіти. Система оцінювання результатів навчання учнів у школі: відкритість і прозорість системи оцінювання; правила і процедури; особистісна відповідальність учнів за результати навчання

  2  1  1
Усього  10  5 5

 

Розділ 30  (ЗПМ_30)

Функціональна грамотність педагога  (10 год)

Освітня програма

Функціональна грамотність як психологічне і соціологічне явище. Міжнародні моніторинги як показник сформованості базових навичок учнів, готовності до життя в умовах сучасного суспільства.

Стан функціональної грамотності сучасних школярів.

Методи навчання функціональної грамотності. Приклади завдань щодо розвитку функціональної грамотності школярів під час вивчення предмета. Використання звітів про проведення дослідження PISA та ЗНО у практичній діяльності педагога.

Роль формулювання завдань та прозорості критеріїв оцінювання з навчальної дисципліни для формуванні навичок функціональної грамотності. Інструменти формувального оцінювання. Критеріальні таблиці.

Кращі європейські практики навчання функціональної грамотності. Рефлексія і корекція навчальної діяльності учнів.

 Навчально-тематичний план

№ п/п

 

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Формувальна грамотність як соціологічне і психологічне явище. Міжнародні моніторинги – інструмент діагностики рівня сформованості функціональної грамотності. 2 2
2. Стан функціональної грамотності сучасних школярів. Методи навчання функціональної грамотності. Роль критеріїв оцінювання у формуванні навичок функціональної грамотності. 6 2 4
3. Підсумкове заняття. Презентація кейсів завдань для формування функціоанльної грамотності. 2 2
Усього 10 4 6

 

Розділ 31  (ЗП_31)

Система Moodle як засіб підвищення ефективності викладання  (6 год)

Освітня програма

Загальні принципи роботи в Moodle. Ознайомлення з його інструментами та меню.  Створення електронного навчального курсу в Moodle. Наповнення курсу. Додавання тесту, створення питань, відео, файлів тощо.  Створення чату для спілкування з студентами/учнями.  Робота з BigBlueButtonURL. Додавання учасників, журнал оцінок.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. практ. трен. дист.
Загальні принципи роботи в Moodle. Ознайомлення з його інструментами та меню. 1 1        
Створення електронного навчального курсу в Moodle 1     1    
Створення тестів, питань, чату тощо. 2     2    
Робота з BigBlueButtonURL 1     1    
Додавання учасників, журнал оцінок. 1     1    
Всього: 6 1   5    

 

Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»

Написати нам

  * обов’язкові для заповнення поля