Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ   РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ

“ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ”

1. Розвиток критичного мислення учнів при викладанні  різних навчальних дисциплін. Модуль 1 10
1а. Розвиток критичного мислення учнів при викладанні  різних навчальних дисциплін.  Модуль 2. Дебати як навчальна технологія в базовій школі 6
2. Формування інноваційної культури вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності. Інноваційні технології навчання 16
3. Коучинг як сучасна технологія педагогічного керівництва 6
4. Змішане навчання: персоналізоване навчання кожного 4
5. Технології інтегрованого викладання предметів 6
6. Квест –технологія в навчанні. Методика створення та проведення веб – квестів краєзнавчого спрямування 6
7. Методичні аспекти впровадження скрайбінгу як інформаційно-комунікаційної технології 6
8. Організація інноваційного навчального середовища за STEM-методикою 5
9. Створення комфортних умов для розвитку і становлення особистості через тренінгові навчання 6
10. Альтернативна олімпіада – перспективна форма неформальної освіти обдарованих учнів 4
11. Аксіологічний підхід до проведення І (міжшкільного) етапу учнівських предметних олімпіад 4
12. Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми у системі шкільної та позашкільної освіти. Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості. Розвиток дитячих обдарувань в умовах академічного ліцею. 8
13. Цифрові технології педагогічної діяльності. 8
14. Інструменти ІКТ сучасного педагога 9
15. Online-простір вчителя 9
16. Хмарні технології в роботі вчителя. Мережні інструменти для забезпечення адаптивності навчання 8
17. Методика створення та використання інтерактивних відео уроків 7
18. Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина 12
19. STEM-освіта: технології інтегрованого викладання предметів 7
20. Формування інноваційного освітнього середовища за STEM-методикою 6
21. SMART – технології при викладанні навчальних предметів 9
22. Комп’ютерна графіка в роботі вчителя 8
23. Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання. 16
24. Інтернет-ресурси для опитування та тестування 9
25. Медіаграмотність педагога та її вдосконалення. Практична медіаграмотність на уроках 10
26. Здоров’язбережувальні  технології та їх впровадження в освітній процес. Здоров’я збережувальні аспекти сучасного уроку 8
27. Школа здоров’я для вчителя. Технологія формування та розвитку компетентності індивідуального здоров’язбереження учителів – практиків 11
28. Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18
29. Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ 10
30. Функціональна грамотність педагога 10
31. Система Moodle як засіб підвищення ефективності викладання 6
32. Сучасні освітні технології: кейс-уроки 9
33. Сучасні освітні технології. Дизайн мислення (design thinking) 9
34. Сучасні освітні технології. Цифровий Storytelling 9
35. Безпека цифрової особистості. Цифрове безпечне освітнє середовище закладу освіти 9
36. Цифрові технології та електронні (цифрові) управлінські ресурси для здійснення планування, контролю та забезпечення освітнього процесу. Планування та моніторинг освітнього процесу в закладі освіти (ведення цифрових журналів, щоденників, планування, тестування учнів, статистичні звіти тощо) на основі використання цифрового освітнього середовища закладу. 8

 

37. Навчально-діяльнісні ігри як основа формування особистості школяра 8

 

Розділ 1  (ЗПМ_1)

Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін. Модуль 1  (10 год)

Освітня програма

Вступне заняття. Що таке критичне мислення. Особливості тренінгової форми навчання.

Таксономія Блума. Рівні мислення за Б.Блумом. Відмінності між знанням і розумінням.  Розуміння як частина мислення. Уміння, що характеризують розуміння. Застосування як частина мислення. Що таке аналіз. Вправи на аналіз.  Метод «коло ідей». Що таке синтез. Вправи на синтез. Метод «клаптикова ковдра».

Стандарти і критерії оцінювання. Вибір на основі оцінювання. Рівні пізнання. Типи запитань. Відповідність критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів рівню їх мислення.

Методи критичного опрацювання текстів.

Мистецтво ставити запитання. Чому люди ставлять запитання. Значення запитань для розвитку критичного мислення. Значення запитань для розвитку критичного мислення запитання. Відкриті/закриті/проблемні запитання. Класифікація та використання запитань за дидактичною метою. Роль запитань в рефлексії.

Графічні організатори. Роль графічних організаторів як інструменту розвитку КМ. Таблиця З-Х-Д. Асоціативний кущ. Дерево передбачень. Кластер. Фішбон. SWOT-аналіз, SWOT-діагностика. Подвійний щоденник. Сенкан. Мислячі капелюшки Де Боно.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу
Розподіл годин
всього лекц. трен.
1. Вступне заняття. Вправи-криголами. Особливості тренінгової форми навчання. Що таке критичне мислення. Визначення понять методом «запитай у автора» та «залишіть за мною останнє слово». Метод «Аналіз поняття». 1 1
2. Модуль 1. Таксономія  Блума. Рівні мислення за Б.Блумом. Відмінності між знанням і  розумінням. Розуміння як частина мислення. Уміння, що характеризують розуміння. Застосування як частина мислення.

Що таке аналіз. Вправи на аналіз.  Метод «коло ідей». Що таке синтез. Вправи на синтез. Метод «клаптикова ковдра». Стандарти і критерії оцінювання. Вибір на основі оцінювання.
2 2
3. Модуль 2. Методи критичного опрацювання текстів. Читання/узагальнення в парах. Читання/запитання в парах. Читання з передбаченням. Читання із зупинками. Читання з маркуванням. 2 2
4. Модуль 3. Мистецтво ставити запитання. Чому люди ставлять запитання. Значення запитань для розвитку критичного мислення. Відкриті/закриті/проблемні запитання. Класифікація та використання запитань за дидактичною метою (вправа «коло ідей»). 2 2
5. Модуль 4. Графічні організатори. Роль графічних організаторів як інструменту розвитку КМ.  Таблиця З-Х-Д. Асоціативний кущ. Дерево передбачень. Кластер. Фішбон. SWOT-аналіз, SWOT-діагностика. 2 1 1
6. Модуль 5. Прийоми розвитку КМ під час рефлексії. Роль запитань в рефлексії. Дерево передбачень. Подвійний щоденник. Сенкан. Мислячі капелюшки Де Боно. 1 1
Всього 10 1 9

 

Розділ 1а (ЗПМ_1а)

Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін. Модуль 2. Дебати як навчальна технологія в базовій школі (6 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є інноваційна технологія «Дебати», її структура та можливості використання у навчальному процесі.

Вступ. Короткий екскурс в історію. Дебатний рух в Україні (засновники, формати, які використовують як навчальні). Головні принципи дебатів та навички, які необхідні. Критичне мислення. Ораторське мистецтво. Британський формат парламентських дебатів. Формат Карла-Поппера. Всесвітній шкільний формат. Формат «Молодь дебатує». Правила формату «Молодь дебатує». Структура вступної промови. Пропозиція.

Вимоги до вільної дискусія. Відчуття часу. Основи заключної аналітичної промови. Ролі спікерів, їх функції. Вимоги до успішних дебатів.

Складання примірного переліку тем шкільних дебатів.

Проведення мікродебатів.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Короткий екскурс в історію. Дебатний клуб. З чого почати? Принципи дебатів та навички, які необхідні. Британський формат парламентських дебатів. Формат Карла-Поппера. Всесвітній шкільний формат. 1 1
2. Правила формату «Молодь  дебатує». Вибір теми. Розподіл ролей, жеребкування. Структура вступної промови. Пропозиція.

Вільна дискусія. Вправа на відчуття часу. Заключна промова.

3 0,5 1,5 1
3. Проведення мікродебатів 2 0,5 1 0,5
Всього 6 2 2,5 1,5  

 

Розділ 2  (ЗПМ_2)

Формування інноваційної культури вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності. Інноваційні технології навчання (16 год)

Освітня програма

Предмет вивчення: принципи формування інноваційної культури педагога та  застосування інноваційних технологій в освітньому процесі.

Сутність інновації, інноваційних процесів у контексті професійної діяльності сучасного учителя. Зміст інноваційної культури педагога. Формування інноваційної культури вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності . Інноваційні форми, методи і технології навчання.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього сем. прак.
1. Вступ до спецкурсу.  Інноваційна компетентність вчителя Формування інноваційної культури вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності 1 1
2. Інноваційні форми, методи і технології навчання 1 1
3. Кейс-уроки , як пов’язати навчання з реальним життям 1 1
4. Як запровадити STEM  на своїх уроках. 1 1
5. E-learning, m-learning, u-learning, f-learning,  blended-learning методики навчання 1 1
6. Критичне та креативне мислення – технології для розвитку творчих та впевнених у собі особистостей 2 1 1
7. Навчальна кінезіологія: гімнастика для мозку. Мандала: поєднання мистецтва, математики та основ здоров’я 1 1
8. Метод «Скрайбінг» 1 1
9. Метод  «Fishbone» 1 1
10. Метод «Storytelling» – метод цікавої розповіді 1 1
11. Ігровий прийом «Quest» 2 1 1
12. Метод Лепбук: яскраво,творчо, пізнавально 1 1
13. Інтелект-карта –універсальний спосіб осмислення інформації 1 1
14. Методики для запам’ятовування великого обсягу інформації 1 1
  Всього 16 12 4

 

Розділ 3  (ЗПМ_3)

Коучинг як сучасна технологія педагогічного керівництва (6 год)

Освітня програма

Коротка історія коучингу. Хто і для кого в педагогіці використовує коучинговий підхід. Філософія коучингу та його відмінність від інших технологій.  Методичні прийоми коучингу, їх практичне застосування на уроках географії, позакласній роботі та для саморозвитку.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. трен.
1. Коротка історія коучингу. Хто і для кого в педагогіці використовує коучинговий підхід. Філософія коучингу та його відмінність від інших технологій 2 2
2. Коротка історія коучингу. Хто і для кого в педагогіці використовує коучинговий підхід. Філософія коучингу та його відмінність від інших технологій 2 2
3. Методичні прийоми коучингу, їх практичне застосування на уроках географії, позакласній роботі та для саморозвитку 2 2
  Всього 6 4 2

 

Розділ 4  (ЗПМ_4)

Змішане навчання: персоналізоване навчання кожного (4 год)

Освітня програма

Теоретичні засади побудови моделі змішаного навчання географічних дисциплін. Характеристика та завдання змішаного навчання. Принципи та вимоги змішаного навчання. Рівні й комбінації змішаного навчання. Моделі змішаного навчання. Переваги та проблеми змішаного навчання. Тенденції розвитку та проектування змішаного навчання.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Теоретичні засади побудови моделі змішаного навчання географічних дисциплін 1 1
2. Моделі змішаного навчання 2 2
3. Приклади використання змішаного навчання 1 1
  Всього 4 3 1

 

Розділ 5  (ЗПМ_5)

Технології інтегрованого викладання предметів (6 год)

Освітня програма

Застосування інтегрованого навчання у школі. Поняття «інтеграція». Комплексний огляд досліджень інтегрованого навчання. Роль і місце інтеграції в системі стандартів нового покоління.Передумови застосування інтеграції. Внутрішньопредметна та міжпредметна інтеграція.

Інтеграція навчальних предметів як засіб формування учнів цілісності сприйняття світу. Інтегрування навчального матеріалу на уроках. Переваги та проблеми інтеграції навчання.Форми інтегрованого навчання.

Інтегрований урок як ефективна форма навчання. Мета та завдання інтегрованих уроків. Вимоги при підготовці до інтегрованого уроку. Оптимальна структура інтегрованого уроку. Практичні рекомендації з проведення інтегрованих уроків. Типи і форми інтегрованих уроків. Бінарні уроки.

Навчальний проект – форма інтеграції предметів. Проектна діяльність як засіб формування компетентностей: ціннісно-смислових, загальнокультурних, інформаційних, комунікативних. Інтегровані тематичні дні та тижні. Адаптація вчителя до нової ролі в навчальному середовищі.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Застосування інтегрованого навчання у школі 1 1
2. Інтеграція навчальних предметів як засіб формування учнів цілісності сприйняття світу 1 1
3. Інтеграція навчальних предметів як засіб формування учнів цілісності сприйняття світу 1 1
4. Інтегрований урок як ефективна форма навчання 2 1 1
5. Навчальний проект – форма інтеграції предметів 1 1
  Всього 6 1 1 2 1

 

Розділ 6  (ЗПМ_6)

Квест –технологія в навчанні. Методика створення та проведення веб – квестів краєзнавчого спрямування (6 год)

Освітня програма

Сучасні інтернет-сервіси. Веб-квест, як інноваційний засіб формування творчої особистості. Структура веб-квесту. Аналіз квестів. Критерії оцінювання. Створення освітнього веб-квесту за обраною тематикою (краєзнавче спрямування).

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак.
1. Сучасні інтернет-сервіси. Веб-квест, як інноваційний засіб формування творчої особистості 1 1
2.  Структура веб-квесту. Аналіз квестів. Критерії оцінювання 2 1 1
3. Створення освітніх веб- квестів краєзнавчого спрямування 2 1 1
4. Захист створених квестів 1 1
  Всього 6 2 2 2

     

Розділ 7  (ЗПМ_7)

Методичні аспекти впровадження скрайбінгу як інформаційно-комунікаційної технології при викладанні географії та природничих дисциплін (6 год)

Освітня програма

Теоретичні основи технології скрайбінгу. Шляхи використання скрайбінгу в освітньому процесі при викладанні географії та природничих дисциплін. Основи створення скрайбінг презентації.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1. Теоретичні основи технології скрайбінгу. 2 2
2. Шляхи використання скрайбінгу в освітньому процесі при викладанні географії та природничих дисциплін 2 2
3. Основи створення скрайбінг презентації 2 2
  Всього 6 2 2 2

 

Розділ 8  (ЗПМ_8)

Організація інноваційного навчального середовища за STEM-методикою

(5 год)

Освітня програма

Основні концептуальні підходи впровадження STEM-освіти в Україні. Основні терміни концепції STEM-освіти. Різновиди STEM-освіти.

Структура та ланки впровадження STEM-освіти.

Розвиток предметних компетентностей через використання STEM-технологій. Зміст STEM-освіти в контексті вітчизняної та зарубіжної освіти. Формування ключових компетентностей STEM-освіти. Інструменти STEM- навчання.

Основні аспекти розробки навчальним закладом власної інноваційної моделі освітнього середовища за STEM-методикою.

Організація дослідницько-експериментальної, наукової, практичної з елементами моделювання та конструювання діяльності на базі партнерства з закладами вищої освіти, позашкільними закладами, STEM-центрами. Гендерний фактор при виборі спеціальності.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Основні концептуальні підходи впровадження STEM-освіти в Україні. Різновиди STEM-освіти 1 1
2. Розвиток предметних компетентностей через використання STEM-технологій та інструментів STEM-навчання 1 1
3. Основні аспекти розробки навчальним закладом власної інноваційної моделі STEM-освіти 1 1
4. Організація дослідницької, експериментальної, практичної з елементами моделювання та конструювання діяльностей на базі партнерства з закладами вищої освіти, позашкільними закладами,STEM- центрами 1 1
5.

 

Від STEM-освіти до STEM- кар’єри

Тест – контроль

 1 1
  Всього 5 1 1 2 1

       

Розділ 9  (ЗПМ_9)

Створення комфортних умов для розвитку і становлення особистості через тренінгові навчання (6 год)

Освітня програма

Стан та проблематика сучасної вітчизняної освіти та відмінність сьогоднішніх учнів від попередніх поколінь.

Роль, завдання, значення і перспективи тренінгового навчання у діяльності освітянина. Тренінг – ефективний метод розвивального навчання. Ознайомлення з результатами моніторингу «Тренінг – урок».

Переваги інтерактивних технологій та тренінгового навчання. Тренінг – це мистецтво і технологія. Атмосфера свята на уроці.

Структура тренінгу. Організація і проведення тренінгу. Методика проведення організаційної частини. Фізкультхвилинки і руханки (їх подібність і відмінність), практичне відпрацювання.

Методи об’єднання в групи. Переваги роботи в команді. Принципи роботи в групі. Організація роботи в групі, вибір лідера, назва команди.

Рефлексія і завершення тренінгу.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. сем. трен.
1. Тренінг – ефективний метод розвивального навчання 1 1
2. Структура тренінгу. Організація і проведення тренінгу 1 1
3. Презентація власного педагогічного досвіду (уроки-тренінги, тренінги-семінари для учителів ( Секрети творчого учителя, авторська програма «Вільне покоління». Відпрацювання елементів уроку-тренінгу 2 2
4. Урок-тренінг  «Вчимося разом» (слухачі курсу – учні) 1 1
5. Захист проектів. Урок-тренінг, підготовлений слухачами курсу 1 1
  Всього 6 1 1 4

 

Розділ 10  (ЗПМ_10)

Альтернативна олімпіада – перспективна форма неформальної освіти обдарованих учнів (4 год)

Освітня програма

Предметом вивчення курсу є доцільність та механізми застосування альтернативної олімпіади як інноваційної форми інтегрування неформальної освіти обдарованих учнів.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Перспективи проведення альтернативної олімпіади як виду неформальної освіти обдарованих учнів 2 2
2. Практичні аспекти застосування альтернативних олімпіад у неформальній освіти обдарованих учнів 2 2
  Всього 4 2 2

 

Розділ 11  (ЗПМ_11)

Аксіологічний підхід до проведення І (міжшкільного) етапу учнівських предметних олімпіад (4 год)

Освітня програма

Предметом вивчення курсу є аксіологічний підхід до проведення І (міжшкільного) етапу проведення предметних учнівських олімпіад.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Теоретичні аспекти підходу до проведення І (міжшкільного) етапу учнівських предметних олімпіад 2 2
2. Практичне застосування аксіологічного підходу до проведення І (міжшкільного) етапу олімпіад 2 2
  Всього 4 2 2

 

Розділ 12  (ЗП_12)

Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми у системі шкільної та позашкільної освіти. Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості. Розвиток дитячих обдарувань в умовах академічного ліцею (8 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є пошук, розвиток та підтримка обдарованих дітей

Поняття обдарованості у вітчизняній та зарубіжній педагогічній науці. Ознайомлення з різними науковими підходами зарубіжних та вітчизняних вчених до розуміння поняття обдарованості. Висвітлення проблемних аспектів дослідження обдарованості на різних етапах вивчення даного феномену.

Педагогічні умови для розвитку обдарованості дитини в академічному ліцеї.

Організація роботи з обдарованими дітьми в умовах реалізації Державних освітніх стандартів. Створенням банку даних обдарованих школярів. Окреслення особливостей виявлення і відбору обдарованих школярів, виявлення стратегії їхньої підтримки. Дослідження шляхів адаптування індивідуальних освітніх програм для роботи з обдарованою молоддю. Вивчення особливостей створення банку даних обдарованих школярів.

Інноваційні технології формування та розвитку обдарованості в умовах шкільної та позашкільної освіти. Встановлення умов розвитку обдарованих учнів, визначення ефективності впливу інноваційних технологій у роботі з обдарованими школярами.

Застосування методів та моделі управління розвитком академічної обдарованості.

Готовність сучасного учителя до роботи з обдарованими школярами. Удосконалення підготовки вчителів  щодо рівня володіння певним обсягом знань про природу та сутність дитячої обдарованості; вміння спілкуватися з такими дітьми та організовувати їх навчально-пізнавальну діяльність.

On-line сервіси: педагогічні можливості у розвитку обдарованих учнів. Виокремлення педагогічних можливостей Інтернет-мережі у розв’язанні завдань, що стоять перед загальноосвітнім навчальним закладом з розвитку особистості учня.

Емоційний інтелект і обдарованість.  Відображення інформації про зміст і показники емоційного інтелекту, зокрема загальна категоріальна структура та її компоненти, конкретизація основних категоріальних характеристик емоційного інтелекту обдарованої особистості.

Наукові дослідження як форма роботи з обдарованими дітьми. Забезпечення наукового підґрунтя для здійснення досліджень в різних галузях знань, отримання базових знань з основ наукового пошуку, оволодіння інструментарієм наукових досліджень, стимулювання інтересу до науки, наукової творчості.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
Поняття обдарованості у вітчизняній та зарубіжній педагогічній науці. 1 1
Педагогічні умови для розвитку обдарованості дитини в академічному ліцеї 1 1
Організація роботи з обдарованими дітьми в умовах реалізації Державних освітніх стандартів.  Створенням банку даних обдарованих школярів 1 1
Інноваційні технології формування та розвитку обдарованості в умовах шкільної та позашкільної освіти. 2 1 1
Застосування методів та моделі управління розвитком академічної обдарованості. 1 1
Готовність сучасного учителя до роботи з обдарованими школярами 1 1
On-line сервіси: педагогічні можливості у розвитку обдарованих учнів. 1 1
Емоційний інтелект і обдарованість 1 1 1
Наукові дослідження як форма роботи з обдарованими дітьми. 1 1
Всього: 10 4 3 3

 

Розділ 13  (ЗП_13)

Цифрові технології педагогічної діяльності (8 год)

Освітня програма

Організація та планування колективної діяльності. Використання хмарних середовищ даних для зберігання документів. Спільне використання файлів.

Використання онлайн-середовищ для створення спільних електронних документів (текстових, таблиць, презентацій тощо).Особливості спільної роботи з документами різних типів.

Створення форм для проведення опитування. Використання онлайн-редактора форм.

Імідж сучасного учителя. Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів. Поняття блогу, різновиди блогів. Автоматизоване створення веб-сайту учителя. Створення та ведення педагогом власного блогу.

Використання ігор у навчальному процесі. Створення онлайнового дидактичного матеріалу. Створення вправ у LearningApps.

Візуалізація навчання з допомогою презентацій у сучасному цифровому форматі. Скрайбінг – новітня техніка презентацій. Створення флеш-презентацій.

Мультимедійний урок з використанням фрагментів відеофільмів. Створення відеороликів для візуалізації навчального процесу. Організація дистанційного навчання.

Додаткові сучасні освітні інструменти для вчителя. Соціальна мережа для поширення зображень. Віртуальна дошка оголошень. Навчальні пазли. Інтерактивні робочі аркуші з завданнями.

Використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього прак.
1. Мережна взаємодія при організації  ефективного виховного освітнього процесу. Організація співпраці учнів та вчителів з використанням хмарних технологій. Зберігання даних на хмарних сервісах. Онлайн-середовища для створення електронних документів/

Форми Google у роботі організатора виховного процесу.

2 2
2. Сучасний формат презентацій. Скрайбінг. Використання інтерактивного відео в сучасній освіті 2 2
3. Імідж сучасного педагога. Автоматизоване створення сайтів та блогів 1 1
4. Геймифікація освіти. Створення інтерактивних онлайнових вправ 1 1
5. Цифровий формат освіти. Pinterest, Padlet, JigsawPlanet, Wizer та ін. 2 2
Всього 8 8

 

Розділ 14  (ЗПМ_14)

Інструменти ІКТ сучасного педагога (9 год)

Освітня програма

Знайомство із сучасними інструментами візуалізації знань: карти знань, шкала часу, інфографіка, інтерактивні плакати, віртуальні дошки Padlet.

Створення інтерактивних онлайнових вправ Learning Apps. Ребуси.

Створення сучасних презентацій Prezi, PowToon, Sway, PearDeck.

Використання смартфонів для навчання.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. дист.
1. Знайомство  з сучасними інструментами ІКТ сучасного педагога.

Сучасні інструменти візуалізації знань карти знань, віртуальні дошки, шкала часу.

2 1 1
2. Створення інтерактивних онлайнових вправ LearningApps, ребуси 2 1 1
3. Створення сучасних презентацій PowToon, Sway, PearDeck 2 1 1
4. Використання смартфонів для навчання 2 1 1
5. Захист проекту 1 1
  Всього 9 4 4 1

 

Розділ 15  (ЗПМ_15)

Online-простір вчителя (9 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є сервіси та інструменти для формування онлайн-простору вчителя.

Знайомство  із сучасними сервісами та інструментами для формування онлайн-простору вчителя. Сервіс для створення та ведення власного блогу Blogger.

Робота з інструментом Google-сайти, проектування власного навчального сайту.

Google-інструменти для ефективного планування робочого часу, збору та обробки даних, комунікації з учнями, колегами та батьками (Google Drive, Gmail, YouTube, онлайн-документи, форми).

Хмарні сервіси OFFICE 365 як засіб формування сучасного навчального середовища.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. дист.
1. Знайомство  із сучасними сервісами та інструментами для формування онлайн-простору вчителя.

Сервіс для створення та ведення власного блогу Blogger

2 1 1
2. Робота з інструментом Google-сайти, проектування власного навчального сайту 2 1 1
3. Google-інструменти для ефективного планування робочого часу, збору та обробки даних, комунікації з учнями, колегами та батьками (Google Drive, Gmail, YouTube, онлайн-документи, форми) 2 1 1
4. Хмарні сервіси OFFICE 365 як засіб формування сучасного навчального середовища 2 1 1
5. Захист проекту 1 1
  Всього 9 4 4 1

 

Розділ 16  (ЗП_16)

Хмарні технології в роботі вчителя. Мережні інструменти для забезпечення адаптивності навчання (8 год)

Освітня програма

Основні поняття «хмарний сервіс», «соціальний сервіс», «мережеві інструменти», «адаптивність навчання».

Види та призначення хмарних сервісів. Використання хмарних сервісів та мережевих інструментів для впровадження адаптивних технологій навчання в освітньому процесі. Методика підтримування процесів створення та використання електронних освітніх ресурсів.

Принципи функціонування електронної пошти. Робота з електронною поштою. Надсилання, отримання та перенаправлення повідомлень, навігація, видалення повідомлень, вкладання файлів. Етикет електронного листування.

Середовище для спільної роботи з документами Google Drive.

Хмарні сервіси як заміна офісним додаткам. Особливості використання текстового редактора Google Docs, табличного процесора Google Sheets, редактора презентацій Google Slides. Створення та спільна робота з документами.

Особливості використання Google Forms для збору інформації. Створення онлайн-форм для тестування.

Використання онлайн-сервісу Powtoon для створення відео-презентацій.

Використання сервісу Liveworksheets для створення інтерактивних аркушів. Використання інтерактивних аркушів для оцінювання знань здобувачів освіти.

Використання інтерактивних симуляцій для природничих наук сервісу Phet.Colorado. Організація спільної роботи над навчальними проєктами.

Етапи створення веб-сайтів. Використання сервісу Google Sites для конструювання сайтів. Публікація на сайті відео, зображень, документів.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. практ.
1. Вступ. Основні поняття. Види та призначення хмарних сервісів. Методика підтримування процесів створення та використання електронних освітніх ресурсів для впровадження адаптивних технологій навчання. 1 1
2. Електронна пошта. Середовище для спільної роботи з документами Google Drive. Хмарні сервіси Google як заміна офісним додаткам. Створення документів та спільна робота з ними. 1 1
3. Використання Google Forms для тестування та збору інформації. 1 1
4. Використання сервісу Powtoon для створення відео-презентацій. 1 1
5. Створення інтерактивних аркушів Liveworksheets. 1 1
6. Інтерактивні симуляції сервісу Phet.Colorado. Організація спільної роботи над навчальними проєктами. 1 1
7. Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів з використанням Google Sites. 1 1
8. Захист проєктів. 1 1
4 Всього 8 1 1 6

 

Розділ 17  (ЗПМ_17)

Методика створення та використання інтерактивних відео уроків (7 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є онлайн-сервіси, які дозволяють монтувати відео, додавати коментарі і питання.

Вступ. Організаційна частина. Поняття  інтерактивного відео. Огляд програмного забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Формати аудіо- та відеофайлів. Створення відео з допомогою камери і його обробка за допомогою програм для редагування відеоданих. Поняття інтерактивного відео і способи його використання у навчальній діяльності вчителя.

Захоплення відео з комп’ютера. Завантаження відео на відеохостинг Youtube. Робота з власним Youtube каналом. Запис (захоплення) аудіо та відео, створення аудіо- та відеофрагментів. Створення відеокліпа. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Розміщення відео у сервісі Youtube. Опрацювання відео на Youtube: створення кліпів, обрізка відео, додавання різних відеоефектів, музичний супровід.

Розробка скрайбінгу за допомогою онлайн сервісу PowToon. Поняття скрайбінгу. Огляд сервісів для створення скрайб-презентацій. Створення анімаційних презентацій у PowToon.

Створення інтерактивного відео за допомогою сервісу Edpuzzle/PlayPosit. Огляд онлайн-сервісів для створення інтерактивного відео. Реєстрація на сервісі Edpuzzle/PlayPosit. Робота з відео в Edpuzzle/PlayPosit. Поширення готового інтерактивного відео. Методика використання інтерактивного відео на уроках і в дистанційному навчанні.

Створення інтерактивних вправ за допомогою сервісу LearningApps. Реєстрація у сервісі LearningApps, знайомство з інтерфейсом середовища. Підключення класу. Розробка власних інтерактивних вправ. Поширення готового контенту в мережі. Методика роботи з інтерактивними вправами на уроках і за умов дистанційного навчання.

Створення власного інтерактивного відео. Розробка інтерактивних відеовправ для однієї теми з навчального курсу.

Підсумкове тестування. Захист проектів. Проведення комплексного тестування. Захист готових відеовправ.  Підведення підсумків.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
1. Вступ. Організаційна частина. Поняття  інтерактивного відео 1 1
2. Захоплення відео з комп’ютера. Завантаження відео на відеохостинг Youtube. Робота з власним Youtube каналом 1 1
3. Розробка відеопрезентацій за допомогою онлайн сервісу PowToon 1 1
4. Створення інтерактивного відео за допомогою сервісу Edpuzzle/PlayPosit’s 1 1
5. Створення інтерактивних вправ за допомогою сервісу LearningApps 1 1
6. Створення власного інтерактивного відео 1 1
7. Підсумкове тестування. Захист проектів 1 1
Всього 7 1 1 2 2 1

 

Розділ 18  (ЗПМ_18)

Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина (12 год)

Освітня програма

Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина. Актуальність використання сайтів (блогів) сучасним освітянином. Можливості сайту (блогу) для розвитку професійної компетентності освітян. Калейдоскоп сайтів (блогів) освітян.

Огляд платформ, технологій та ресурсів, призначених для створення та наповнення  сайтів та блогів. Веб-дизайн, технології Web1.0, Web2.0,Web 3.0, вікі, блог, сайт. Процес створення та ведення блогів. Сервіси для створення та використання тестів (Master-Test, Quizziz, Google форми, Quizlet, Proprofs, Kahoot, Plickers, EasyTestMaker), інтерактивних вправ LearningApps, віртуальної стіни Padlet, відеохостингів (Youtube, Yahoo), сховищ даних (Google‑Диск, One‑Диск), онлайн-карт (Googlemaps, Meta). Структура сайту (блогу). Сервіси для створення блогів та сайтів (Bloger, Wix, ModX, Ucoz, Simplesite, WordPress, Joomla).

Створення та оформлення сайту або блогу. Вибір платформи для створення сайту (блогу), реєстрація на обраній платформі. Розробка сайту (блогу): вибір дизайну, макету, створення сторінок, додавання елементів сайту або блогу (меню, пошуковий рядок, календар, лічильник перегляду, опитування, чат, форум, архів тощо.

Наповнення сайтів або блогів. Додавання тексту та об’єктів мультимедіа (фото, відео, онлайн-карти)  різними способами: завантаження з комп’ютера, через URL-адресу, перетягуванням, копіюванням. Редагування та форматування об’єктів сторінки: колір, розмір, кегль шрифту тексту, фон, розміщення на сторінці. Прив’язування об’єктів сторінки до зовнішніх ресурсів Інтернету. Використання онлайн-сховищ для зберігання файлів необхідних для сайту (блогу) та надання прав доступу. Розміщення інтерактивних вправ, тестів, онлайн-карт, документів за допомогою HTML-коду. Додавання додаткових елементів сайту (блогу).

Аналіз та корекція створених сайтів або блогів. Перегляд створених Web-продуктів. Аналіз доцільності, дизайну, контенту. Оцінка можливості сайту (блогу) для розвитку професійної компетентності освітян. Корекція змісту Web-сторінок. Аналіз та корекція змісту Web-сайту з практичної, психологічної та дизайнерської точки зору.

Презентація сайтів або блогів. Демонстрація створених Web-сайтів (блогів). Поширення слухачами курсу власного досвіду. Оцінювання інших ІКТ-проектів.

Навчальний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак.
1. Персональний сайт(блог) – імідж сучасного освітянина 1 1
2. Огляд платформ, технологій та ресурсів, призначених для створення та наповнення  сайтів (блогів). 1 1
3. Створення та оформлення сайту (блогу) 2 2
4. Наповнення сайту (блогу) 4 4
5. Аналіз та корекція створених сайтів (блогів) 2 1 1
6. Презентація сайтів (блогів) 2 2
  Всього 12 1 4 7

 

Розділ 19  (ЗПМ_19)

STEM-освіта: технології інтегрованого викладання предметів (7 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є технології, сервіси, засоби та інструменти інтеграції шкільних предметів.

Короткий огляд інтегративного підходу до викладання шкільних предметів. Типи і форми інтегрованих уроків.  Кейс-технологія як форма інтерактивного навчання. Методи, прийоми кейс-уроку.   Квест-технологія. Безкоштовні онлайн-конструктори для проектування веб-квестів. Що таке хакатони і навіщо їх організовують? STEM-освіта та інтегроване навчання як її основна складова. Сервіси, засоби та інструменти для створення і використання спільних онлайн-документів для створення інтегрованого проекту.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. дист.
1. Знайомство  з сучасними інформаційними технологіями для створення інтегрованих уроків 1 1
2. STEM-освіта та інтегроване навчання. Що таке хакатони і навіщо їх організовують 1 1
3. Сервіси, засоби та інструменти для створення квест-уроку та кейс-уроку 2 1 1
4. Сервіси, засоби та інструменти для створення і використання спільних онлайн-документів для створення інтегрованого проекту 2 1 1
5. Захист проекту 1     1
6.            Всього 7 4 2 1

 

Розділ 20  (ЗПМ_20)

Формування інноваційного освітнього середовища за STEM-методикою (6 год)

Освітня програма

Формування інноваційного освітнього середовища як фактору професійного становлення майбутньої компетентної особистості Нової української школи. Знайомство з моделлю навчальної діяльності за  STEM – методикою.

STEM-навчання як орієнтир для формування навичок і вмінь учнів, розвитку їх здібностей у навчальному процесі.

Інформаційні технології як невід’ємна умова якісного впровадження STEM-освіти.

Методичні аспекти застосування інноваційних технологій STEM-навчання  при формуванні компетентностей особистості  в умовах інтеграції предметів природничо-математичного циклу.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Формування інноваційного освітнього середовища як фактору професійного становлення майбутньої компетентної особистості НУШ 1 1  
2. Знайомство з моделлю навчальної діяльності за  STEM – методикою 1 1  
3. Інформаційні технології як невід’ємна умова якісного впровадження STEM-освіти; 1 1  
4. STEM-навчання, як орієнтир для формування навичок і вмінь учнів, розвитку їх здібностей в навчальному процесі фізики 1   1
5. Методичні аспекти застосування інноваційних технологій STEM-навчання  при формуванні компетентностей особистості  в умовах інтеграції предметів природничо-математичного циклу 1   1
6. Контроль і оцінювання досягнень. Захист проектів 1     1  
  Всього 6 2 1 2 1

 

Розділ 21  (ЗПМ_21)

SMART – технології при викладанні навчальних предметів (9 год)

Освітня програма

Принцип роботи інтерактивної дошки Smart Board та функціональні можливості програмного забезпечення SMART Notebook для проведення ефективних та якісних навчальних занять.

Основні відомості та початок роботи на Smart Board. Технічні особливості Smart комплексу та його складові. Початок роботи, правила безпеки. Орієнтування дошки.

Робота з програмами Ink Aware. Види програм в Ink Aware (програми Microsoft Office, графічні програми, програми для презентацій інші програми). Робота з програмами Microsoft Word, Excel та з програмами для презентацій на Smart Board.

Основи роботи з програмою Smart Notebook. Панель меню та інструментів в Smart Notebook. Панелі бокових вкладок: панель сортування сторінок, панель галерея, панель додатки, панель додатки.

Особливості роботи з об’єктами в програмі Smart Notebook. Поняття об’єкту в програмному забезпеченні Smart Notebook. Маніпуляції з об’єктами: змінна їх властивостей, положення на робочій області, додавання посилань тощо.

Створення інтерактивних завдань для уроків. Додавання інтерактивності до завдань: способи відкриття відповіді (пересунути і показати, стерти і відкрити, впорядкувати і відкрити, затінення екрану і відкриття), ідентифікувати і позначити (перетягнути і відпустити). Властивості функцій Клонування і MagicPen.

Додаткові ресурси SmartNotebook. Веб-сайт компанії Smart: безкоштовні навчальні програми, тренінги та інше.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1. Основні відомості та початок роботи на Smart Board 1 1
2. Робота з програмами Ink Aware 1 1
3. Основи роботи з програмою Smart Notebook 1 1
4. Особливості роботи з об’єктами в програмі Smart  Notebook 2 2
5. Створення інтерактивних завдань для уроків 2 2
6. Додаткові ресурси Smart Notebook 1 1
7. Контроль знань (тестування) 1 1
  Всього 9 3 2 4

 

Розділ 22  (ЗПМ_22)

Комп’ютерна графіка в роботі вчителя (8 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є комп’ютерні програми для створення та редагування зображень.

Вступ. Основні положення комп’ютерної графіки. Технічні та програмні засоби комп’ютерної графіки. Комп’ютерна графіка у Web-дизайні.

Способи утворення зображення. Види програм для роботи з графічним зображенням.

Основи растрової графіки. Програмні засоби для створення та обробки растрового зображення.

Основи роботи з програмою Photoshop. Основні інструменти програми. Створення багатошарового зображення.

Векторна графіка. Основи роботи з векторним зображенням. Створення малюнка та робота з зображеннями у Word. Програми Inkscape та CorelDraw, принципи побудови зображення.

Основи 3D графіки. Створення 3D-моделей.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Основні положення комп’ютерної графіки. Технічні та програмні засоби комп’ютерної графіки. Комп’ютерна графіка у Web-дизайні 1 1
2. Основи растрової графіки. Програмні засоби для створення та обробки растрового зображення 2 1 1
3. Векторна графіка 2 1 1
4. Основи 3D графіки. 2 1 1
5. Комплексна практична робота 1 1
Всього 8 1 3 3 1

 

Розділ 23  (ЗП_23)

Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання (16 год)

Освітня програма

Теоретичні засади побудови моделі змішаного навчання. Характеристика,  завдання, принципи та вимоги змішаного навчання. Рівні й комбінації змішаного навчання. Моделі змішаного навчання. Практичне застосування моделей змішаного навчання. Організація якісного змішаного навчання. Чинники ефективності змішаного навчання. Переваги та проблеми змішаного навчання.

Wizer.me створення інтерактивних робочих аркушів для групової роботи в класі та дистанційного навчання.

Google Classroom платформа для організації проектної роботи, дистанційного та перевернутого навчання.

Новітні сервіси,SeeSaw,AhaSlides,  MENTIMETER та інші.

Quiver додаток доповненої реальності для роздруковувати я листів-розмальовок і поєднання їх з віртуальною реальністю.

Веб 2.0 технології для створення навчального контенту і організації мережевої взаємодії.

Office365 хмарний сервіс для організації мережевої роботи.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
Теоретичні засади побудови моделі змішаного навчання. Характеристика,  завдання, принципи та вимоги змішаного навчання. 1 1
Рівні й комбінації змішаного навчання. 1 1
Моделі змішаного навчання. Практичне застосування моделей змішаного навчання. 2 1 1
Організація якісного змішаного навчання. Чинники ефективності змішаного навчання. 1 1
Переваги та проблеми змішаного навчання. 1 1
  Google Classroom – віртуальний клас для ефективного навчання 3 1 1 1  
  Новітні сервіси,SeeSaw,AhaSlides,  MENTIMETER  та ін.,  шляхи застосування їх під час уроку 2   1 1  
  Проектування дистанційного навчання з використанням відкритих інформаційних ресурсів (Google Classroom, Beб 2 .0, Moodle, Office365) 2 1 1    
  Ефективна взаємодія вчителя та учнів, організація групової роботи при дистанційному навчанні 1     1  
  Розробка власної моделі

дистанційного курсу

2   1 1  
  Всього 16 7 5 4  

 

Розділ 24  (ЗПМ_24)

Інтернет-ресурси для опитування та тестування (9 год)

Освітня програма

Вступ. Короткий огляд сучасних сервісів для опитування та тестування.

Сервіс  Gopollock, App.wizer.me.

Сервіс  Kahoot, Quizizz.

Сервіс Quizlet, Plickers .

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Короткий огляд сучасних сервісів для опитування та тестування 2 1 1
2. Сервіс  Gopollock, App.wizer.me 2 0,5 1,5
3. Сервіс  Kahoot, Quizizz 2 0,5 1,5
4. Сервіс Quizlet, Plickers 2 0,5 1,5
5. Захист проекту (створення різного типу тестових завдань з даного предмету з певного розділу) 1 1
  Всього 9 2,5 4,5 1 1

 

Розділ 25  (ЗПМ_25)

Медіаграмотність педагога та її вдосконалення.

Практична медіаграмотність на уроках  (10 год)

Освітня програма

Медіаосвіта як складова педагогічної науки. Історія розвитку медіаосвіти і свободи ЗМІ.

Сучасна екранна культура та поняття «аудіовізуальна грамотність»

Критичне мислення як здатність аналізувати медіа інформацію. Вплив ЗМІ  на створення антисоціальних тенденцій розвитку суспільства.

Методика проведення медіа освітніх занять. Роль медіаосвіти у формуванні морально – етичних орієнтирів.

Інформаційні глибини вербального мас – медійного тексту.

Ігровий аспект медіаосвіти.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак.
1. Теоретичні основи медіаграмотності 6 4 2
2. Практична медіологія 4 2 2
  Всього 10 6 2 2

 

Розділ 26  (ЗПМ_26)

Здоров’язбережувальні  технології та їх впровадження в освітній процес. Здоров’я збережувальні аспекти сучасного уроку (8 год)

Освітня програма

Поняття, типи та загальнометодичні принципи оздоровчої педагогіки. Організація діяльності вчителя, щодо збереження фізичного і психічного здоров’я учнів.

Здоров’язбережувальні аспекти сучасного уроку. Педагогічна діагностика. Аналіз сформованості в учнів здоров’язбережувальних компетентностей.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Поняття, типи та загальнометодичні принципи оздоровчої педагогіки 1 1
2. Організація діяльності вчителя, щодо збереження фізичного і психічного здоров’я учнів 1 1
3. Здоров’язбережувальні аспекти сучасного уроку 4 1 2 1
4. Педагогічна діагностика. Аналіз сформованості в учнів здоров’язбережувальних компетентностей 1 1
5. Обмін досвідом із запровадження здоров’язбережувальних технологій 1 1
  Всього 8 1 2 3 2

 

Розділ 27  (ЗПМ_27)

Школа здоров’я для вчителя. Технологія формування та розвитку компетентності індивідуального здоров’язбереження учителів – практиків

(11 год)

Освітня програма

Предметом вивчення курсу є індивідуальне здоров’я вчителя, а також технології його збереження з метою запобігання ранньому професійному вигорянню.

Вступ. Індивідуальне здоров’язбереження вчителя. Технології профілактики професійного вигоряння педагогічних працівників. Розвиток стресостійкості як метод подолання стресових станів. Розвиток емоційного інтелекту вчителя.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак. трен.
1. Вступ до спецкурсу. Професійне здоров’я педагога як стратегічна проблема сучасної школи. Індивідуальне здоров’язбереження вчителя 1 1
2. Вплив професії на здоров’я педагога. Професійні кризи. Технології профілактики професійного вигоряння педагогічних працівників 2 1 1
3. Стрес та фактори що викликають стресові реакції. Фізіологічна природа стресу. Ознаки і прояви стресу. Травматичний стрес та посттравматичні реакції 2 1 1
4. Стресменеджмент в педагогічній діяльності. Методи формування професійної стресостійкості. Розвиток стресостійкості як метод подолання стресових станів 2 2
5. Розвиток емоційного інтелекту вчителя. Емоційний інтелект як фактор успішності у професіях типу «людина – людина». Показники емоційного інтелекту та способи їх формування 4 1 1 2
  Всього 11 4 2 5

 

Розділ 28  (ЗПМ_28)

Мовна комунікація в педагогічній діяльності (18 год)

Освітня програма

Урахування закономірностей інформаційних процесів і сучасної мовної комунікації в професійній діяльності педагогів. Закономірності інформаційних процесів і тенденції розвитку сучасної мовної комунікації. Загальнокогнітивні прояви інформаційних процесів. Закони спілкування. Бар’єри та перешкоди в процесі комунікації. Види і способи спотворення інформації. Основні принципи маніпулювання та шляхи нейтралізації маніпулятивного впливу. Подолання труднощів у спілкуванні. Екстралінгвістичні і просодичні засоби комунікації. Декодування невербальної інформації. Вербальні й невербальні ознаки неправдоговоріння. Мовна поведінка: мовна толерантність і мовленнєва агресія. Особливості професійно-педагогічної комунікації. Переконання і навіювання в процесі комунікації. Мовний аспект культури та етики спілкування у сфері освіти.

Культура мовлення педагогів у професійно орієнтованих комунікативних ситуаціях. Два рівні володіння українською літературною мовою : нормативне мовлення (відповідне нормам літературної мови) і мовлення комунікативно доцільне (змістовність, логічність, точність, виразність, доречність). Мовна норма. Мовний режим у школі. Антисуржик: подолання найбільш уживаних орфоепічних, лексичних, граматичних, стилістичних помилок. Нелітературні різновиди мови та педагогічна діяльність.Реабілітована українська лексика, слова іншомовного походження, неологізми та урочиста лексика у мовленні вчителя.

Підвищення мовно-риторичної культури педагога. Жанри усного і писемного мовлення вчителя. Пояснення, виступ, дискусія, бесіда, дебати, промова, доповідь, лист, щоденник, нарис, автобіографія, утішання, зауваження, гра, подяка, прохання, інтерв’ю, конспект уроку, оголошення, запис у щоденнику, характеристика, коментар, оцінювання відповіді, пропозиція, узагальнювальне слово, стаття, замітка до стіннівки тощо. Мовленнєві техніки, що забезпечують досягнення пізнавальних, розвивальних і виховних цілей:метафоризація мовлення, сторітелінг, поєднання традиційних і новітніх засобів унаочнення під час виступів.  Мистецтво створення комп’ютерної презентації. Засоби образності мовлення: фонетичні (алітерація, звукові анафора й епіфора, асонанс, звуконаслідування); елементи інтонаційної виразності (логічний наголос, мелодика, паузація); лексико-семантичні (багатозначні слова, синоніми, антоніми, омоніми, метафора, гіпербола, словесні анафора й епіфора); синтаксичні виражальні засоби (крилаті вислови, паралелізм, інверсія, риторичне запитання).

Опосередковане спілкування в освітньому процесі. Використання комп’ютерних засобів у професійно-педагогічній діяльності. Електронна пошта як засіб професійно-педагогічної комунікації. Електронне листування, електронне повідомлення, коментар на сторінках сайтів, блогерство, робота з електронними банками інформації, участь у теле- та інтернет-конференціях, вебінарах. Імідж педагога в соцмережах. Дотримання мовних норм під час Інтернет-спілкування. Етичні правила комунікації в глобальних інформаційних мережах.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Урахування закономірностей інформаційних процесів і сучасної мовної комунікації в професійній діяльності педагогів 2 2
2. Культура мовлення педагогів у професійно орієнтованих комунікативних ситуаціях 6 2 4
3. Підвищення мовно-риторичної культури педагога 6 2 4
4. Опосередковане спілкування в освітньому процесі. Використання комп’ютерних засобів у професійно-педагогічній діяльності 4 2 2
Всього 18 8 10

 

Розділ 29  (ЗП_29)

Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ (10 год)

Освітня програма

Оцінювання та оцінка. Принципи оцінювання. Вимоги законодавства щодо академічної доброчесності під час оцінювання результатів навчання учнів, механізми її забезпечення. Функції та форми оцінювання. Об’єкти оцінювання:ключовікомпетентності, наскрізні вміння, результати навчання.

Основні види оцінювання: формувальне, поточне, підсумкове (тематичне,семестрове, річне), державна підсумкова атестація. Критерії та шкали (підходи) оцінювання. Орієнтовна рамка оцінювання навчальних досягнень здобувачів базової середньої освіти. Свідоцтво досягнень.

Практика та інструменти оцінювання. Поточне й підсумкове оцінювання. Таксономія навчальних цілей.

Формувальне оцінювання. Сутність формувального оцінювання. Навчальні цілі й критерії успіху. Зворотний зв’язок, методи отримання вчителем зворотного зв’язку щодо сприймання та розуміння учнями навчального матеріалу. Самооцінювання та взаємооцінювания результатів навчання учнів. Педагогічні техніки, методи й прийоми формувального оцінювання, інструменти (паперові, цифрові тощо) здійснення. Оцінювання результату й процесу групової форми діяльності (парна, командна тощо).

Рефлексивне оцінювання.

Організаційно-педагогічні умови оцінювання в закладі освіти. Система оцінювання результатів навчання учнів у школі: відкритість і прозорість системи оцінювання; правила і процедури; особистісна відповідальність учнів за результати навчання. Автономія закладу освіти у розробленні власної системи, планів оцінювання. Оцінювання ключових компетентностей і наскрізних умінь учнів. Удосконалення навичок учителів, учнів і батьків/осіб, які їх замінюють, з оцінювання.

Навчально-тематичний план

№ п/п Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Оцінювання та оцінка. Принципи оцінювання. . Функції та форми оцінювання. Основні види оцінювання: формувальне, поточне, підсумкове (тематичне,семестрове, річне), державна підсумкова атестація .Свідоцтво досягнень.   3  2  1
 

2.

Формувальне оцінювання. Сутність формувального оцінювання. Самооцінювання та взаємооцінювания результатів навчання учнів. Педагогічні техніки, методи й прийоми формувального оцінювання, інструменти (паперові, цифрові тощо) здійснення. Оцінювання результату й процесу групової форми діяльності (парна, командна тощо).Інструментарій формувального оцінювання.   5  2  3
 3.

 

Рефлексивне оцінювання.

Організаційно-педагогічні умови оцінювання в закладі освіти. Система оцінювання результатів навчання учнів у школі: відкритість і прозорість системи оцінювання; правила і процедури; особистісна відповідальність учнів за результати навчання

  2  1  1
Усього  10  5 5

 

Розділ 30  (ЗПМ_30)

Функціональна грамотність педагога  (10 год)

Освітня програма

Функціональна грамотність як психологічне і соціологічне явище. Міжнародні моніторинги як показник сформованості базових навичок учнів, готовності до життя в умовах сучасного суспільства.

Стан функціональної грамотності сучасних школярів.

Методи навчання функціональної грамотності. Приклади завдань щодо розвитку функціональної грамотності школярів під час вивчення предмета. Використання звітів про проведення дослідження PISA та ЗНО у практичній діяльності педагога.

Роль формулювання завдань та прозорості критеріїв оцінювання з навчальної дисципліни для формуванні навичок функціональної грамотності. Інструменти формувального оцінювання. Критеріальні таблиці.

Кращі європейські практики навчання функціональної грамотності. Рефлексія і корекція навчальної діяльності учнів.

 Навчально-тематичний план

№ п/п

 

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Формувальна грамотність як соціологічне і психологічне явище. Міжнародні моніторинги – інструмент діагностики рівня сформованості функціональної грамотності. 2 2
2. Стан функціональної грамотності сучасних школярів. Методи навчання функціональної грамотності. Роль критеріїв оцінювання у формуванні навичок функціональної грамотності. 6 2 4
3. Підсумкове заняття. Презентація кейсів завдань для формування функціоанльної грамотності. 2 2
Усього 10 4 6

 

Розділ 31  (ЗПМ_31)

Система Moodle як засіб підвищення ефективності викладання  (6 год)

Освітня програма

Загальні принципи роботи в Moodle. Ознайомлення з його інструментами та меню.  Створення електронного навчального курсу в Moodle. Наповнення курсу. Додавання тесту, створення питань, відео, файлів тощо.  Створення чату для спілкування з студентами/учнями.  Робота з BigBlueButtonURL. Додавання учасників, журнал оцінок.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. практ. трен. дист.
Загальні принципи роботи в Moodle. Ознайомлення з його інструментами та меню. 1 1        
Створення електронного навчального курсу в Moodle 1     1    
Створення тестів, питань, чату тощо. 2     2    
Робота з BigBlueButtonURL 1     1    
Додавання учасників, журнал оцінок. 1     1    
Всього: 6 1   5    

 

Розділ 32 (ЗПМ_32)

Сучасні освітні технології. Кейс-уроки (9 год)

Освітня програма

Кейс-уроки як інструмент реалізації НУШ та новий тренд в освіті STEM-навчання як орієнтир для формування навичок і вмінь учнів, розвитку їх здібностей у навчальному процесі.

Знайомство з моделлю навчальної діяльності за  кейс-технологією. Кейс-уроки: приклади та методологія.

Цифрові технології як невід’ємна складова якісного впровадження кейс-технології.

Кейс-навчання, як орієнтир для формування ключових компетентностей, які можна об’єднати в чотири основні “К”: креативність, критичне мислення, комунікація і командна робота.

Методичні аспекти застосування кейс-уроків в умовах інтеграції предметів природничо-математичного циклу.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Кейс-уроки як інструмент реалізації НУШ та новий тренд в освіті 1 1  
2. Знайомство з моделлю навчальної діяльності за  кейс-технологією. Кейс-уроки: приклади та методологія 3 1 2
3. Цифрові технології як невід’ємна складова якісного впровадження кейс-технології 1 1  
4. Кейс-навчання, як орієнтир для формування ключових компетентностей, які можна об’єднати в чотири основні “К”: креативність, критичне мислення, комунікація і командна робота 1   1
5. Методичні аспекти застосування кейс-уроків в умовах інтеграції предметів природничо-математичного циклу 2   2
6. Контроль і оцінювання досягнень. Захист проектів кейс-уроку 1     1  
  Всього 9 2 1 2 4

 

Розділ 33 (ЗПМ_33)

Сучасні освітні технології. Дизайн мислення (design thinking)

Освітня програма

Освітній процес крізь призму дизайн-мислення. Методи та інструкції, які допоможуть вам втілити дизайн-мислення в дію

Знайомство з методикою дизайн-мислення та її етапами, приклади. Етапи дизайн-мислення Стенфордської школи дизайну та моделі 4W.

Цифрові технології як невід’ємна складова якісного впровадження методики дизайну мислення.

Використання дизайн-мислення в проектній та дослідній діяльності як орієнтиру для формування вмінь роботи в команді, розвитку емоційного інтелекту, а також критичного і творчого мислення.

Методичні аспекти адаптації дизайн-мислення під конкретні освітні послуги. Створення міні-проекту освітнього спрямування з використанням технології дизайн-мислення та ІКТ.

Контроль і оцінювання досягнень. Захист проектів з використанням методології дизайн-мислення.

 Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Освітній процес крізь призму дизайн-мислення. Методи та інструкції, які допоможуть вам втілити дизайн-мислення в дію 1 1  
2. Знайомство з методикою дизайн-мислення та її етапами, приклади. Етапи дизайн-мислення Стенфордської школи дизайну та моделі 4W. 3 1 2
3. Цифрові технології як невід’ємна складова якісного впровадження методики дизайну мислення. 1 1  
4. Використання дизайн-мислення в проектній та дослідній діяльності як орієнтиру для формування вмінь роботи в команді, розвитку емоційного інтелекту, а також критичного і творчого мислення. 2   1
5. Методичні аспекти адаптації дизайн-мислення під конкретні освітні послуги. Створення міні-проекту освітнього спрямування з використанням технології дизайн-мислення та ІКТ. 1   2
6. Контроль і оцінювання досягнень. Захист проектів з використанням методології дизайн-мислення. 1     1  
  Всього 9 2 1 2 4

 

Розділ 34 (ЗПМ_34)

Сучасні освітні технології. Цифровий сторітелінг (9 год)

Освітня програма

Інновації в освіті. Дослідження методу сторітелінгу.  Співтворчість педагога та учня нової української школи на основі створення сторітелінгу. Види, основні функції, визначення властивостей сторітелінгу. Прийоми сторітелінгу.

Взаємозв’язок педагогіки, технології та контенту. Масові он-лайн курси з cторітелінгу. Етапи створення цифрових історій: приклади та методологія.

Цифрові технології як невід’ємна складова якісного створення історій. Використання сучасних пристрої та програмних засобів, сервісів Інтернету для створення цифрових історій.

Вивчення та аналіз  інструментів для створення цифрових історій. Інструменти для створення історій молодшими та старшими школярами. Планування історії: скрипти, розкадровка.

Ресурси для планування та організації цифрових історій. Ресурси для пошуку медіа файлів для цифрових історій. Ресурси для безпосереднього створення освітнього цифрового cторітелінгу. Місця, де їх можна публікувати. Місця для співробітництва та коментування цифрових історій.

Контроль і оцінювання досягнень. Захист проектів цифрових освітніх історій.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Інновації в освіті. Дослідження методу сторітелінгу.  Співтворчість педагога та учня нової української школи на основі стоврення сторітелінгу. Види, основні функції, визначення властивостей сторітелінгу. Прийоми сторітелінгу. 1 1  
2. Взаємозв’язок педагогіки, технології та контенту. Масові он-лайн курси з cторітелінгу. Етапи створення цифрових історій: приклади та методологія. 3 1 2
3. Цифрові технології як невід’ємна складова якісного створення історій. Використання сучасних пристрої та програмних засобів, сервісів Інтернету для створення цифрових історій. 1 1  
4. Вивчення та аналіз  інструментів для створення цифрових історій. Інструменти для створення історій молодшими та старшими школярами. Планування історії: скрипти, розкадровка. 1   1
5. Ресурси для планування та організації цифрових історій. Ресурси для пошуку медіа файлів для цифрових історій. Ресурси для безпосереднього створення освітнього цифрового cторітелінгу. Місця, де їх можна публікувати. Місця для співробітництва та коментування цифрових історій. 2   2
6. Контроль і оцінювання досягнень. Захист проектів цифрових освітніх історій 1     1  
  Всього 9 2 1 2 4

 

Розділ 35 (ЗПМ_35)

Безпека цифрової особистості. Цифрове безпечне освітнє середовище закладу освіти (9 год)

Освітня програма

Засоби захисту цифрової особистості. Застосування правил кібергігієни у навчанні й у повсякденні.

Криптостійкі паролі.

Двофакторний захист. Принципи роботи двофакторної автентифікації в Google.

Розуміння суті соціальної інженерії та психології впливу. Способи захисту профілю в соціальній мережі Facebook. Вміння відповідально поширювати інформацію у соціальних мережах.

Безпека власних ґаджетів. Правила безпечної роботи з мобільними пристроями.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Засоби захисту цифрової особистості. Застосовуння правил кібергігієни у навчанні й у повсякденні. 1 1  
2. Криптостійкі паролі. 2 1 1
3. Двофакторний захист. Принципи роботи двофакторної автентифікації в Google. Безпечне користування браузером та загалом мережами Wi-Fi. 2 1 1  
4. Розуміння суті соціальної інженерії та психології впливу. Способи захисту профілю в соціальній мережі Facebook. Вміння відповідально поширювати інформацію у соціальних мережах. 1   1
5. Безпека власних ґаджетів. Правила безпечної роботи з мобільними пристроями. 2 1 1
6. Контроль і оцінювання досягнень. 1     1  
  Всього 9 4 1 2 2

 

Розділ 36 (ЗПМ_36)

Цифрові технології та електронні (цифрові) управлінські ресурси для здійснення планування, контролю та забезпечення освітнього процесу. Планування та моніторинг освітнього процесу в закладі освіти (ведення цифрових журналів, щоденників, планування, тестування учнів, статистичні звіти тощо) на основі використання цифрового освітнього середовища закладу (8 год)

Програма розділу  на стадії розробки.

Розділ 37 (ЗПМ_37)

Навчально-діяльнісні ігри як основа формування особистості школяра (8 год)

Освітня програма

Вступ. Гра як діяльність людини. Поняття та значення гри у житті людини.

Сутність та завдання гри, її функції. Дидактичні ігри – важливий засіб успішного засвоєння учнями знань, формування умінь і навичок. Класики педагогіки про значення гри в навчанні і вихованні.

Класифікація ігор: характеристика та особливості ігор за віком, за часом, за місцем дії, за змістом, за інтелектуальним та фізичним навантаженням.

Сюжетно – рольові ігри. Роль і місце навчально – діяльнісних ігор на уроках. Завдання вчителя при підготовці і проведенні ігор. Вимоги до ігрової діяльності учнів на уроках. Дидактичні принципи організації ігор: доступність, посильність, системність. Ігри у НУШ 5-7 клас.

Навчально-тематичний план

 

              Зміст курсу

  Розподіл годин
 

 

всього

 

лекц.  прак. трен . дист.
Вступ. Гра як діяльність людини. Поняття та значення гри у житті дюдини. Сутність та завдання гри, її функції  

1

 

1

 

Дидактичні ігри – важливий засіб успішного засвоєння учнями знань, формування умінь і навичок. Кла-сики педагогіки про значення гри в навчанні і вихованні. Класифікація ігор: характеристика та особливос-ті ігор за віком, за часом, за місцем дії, за змістом, за інтелектуальним та фізичним навантаженням.  

3

 

1

 

2

Сюжетно – рольові ігри. Роль і місце навчально – діяльнісних ігор на уроках. Завдання вчителя при підготовці і проведенні ігор. Вимоги до ігрової діяльності учнів на уроках. Дидактичні принципи організації ігор: доступність, посильність,системність 2 1 1
Ігри у НУШ 5-7 клас. 1 1
Контрольний захід 1
РАЗОМ: 8 3   4  

Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»

Написати нам

    * обов’язкові для заповнення поля