Навчальний план
ЗАТВЕРДЖУЮ:Начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради

___________________ О.П.Похиляк

«___»___________________ 2021 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Післядипломної освіти для осіб з вищою освітою у галузі знань _01 Освіта / Педагогіка

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) (шифр і назва галузі знань)

за спеціальністю __011 Педагогічні / освітні_науки

(шифр і назва спеціальності)

Кваліфікація вчитель, вихователь

(назва)

Строк навчання за вибором, упродовж 5 років в обсязі 5 кредитів ЄКТС_

(роки і місяці)

на основі 5-7 освітньо-кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій (зазначається освітньо-кваліфікаційний рівень)

Форма навчання __вечірня, дистанційна_________________________________

(денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат)

ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (проєкт на 2022 рік)

  Назва освітньої програми

 

Назва і шифр розділу освітньої програми

Кількість годин Форми контролю
Аудиторні дистанційно Самостійна робота проект комплексна контр. робота конференція з обміну досв. Доповідь, повідомлення інші
Всього У тому числі
лекції семінари практ. тренінги
Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників    (СГМ)
1. Сучасний вчитель як провідник змін 8 8 + +
2. Організація ефективного і безпечного освітнього середовища 10 1 1 4 4 + +
3. Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи 8 1 7 + + + +
4. Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки 12 1 11 + +
5. Моделювання організаційної культури навчального закладу 12 2 4 6 + +
6. Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра 10 4 2 4 +
7. Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу 4 4 + + +
8. Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу 12 2 8 2
9. Використання ідей Української Хартії вільної людини в освітньому процесі 4 2 2 + + +
10. Ноосферна освіта – парадигма  формування  людини  ХХІ століття 8 2 6 +
11. Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 8 2 + +
12. Відкриті освітні студії: Формування простору поваги прав людини в освітньому середовищі 6 2 1 2 1 + +
13. Супервізія в освітньому процесі 30 12 4 8 6 +
14. Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти 12 4 2 4 2 +
15. Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти 12 4 4 4
Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників     (ЗПМ)
1. Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін 10 1 9 + +
2. Формування інноваційної культури вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності. Інноваційні технології навчання 10 4 6 + + + +
3. Коучинг як сучасна технологія педагогічного керівництва 6 4 2 + +
4. Змішане навчання: персоналізоване навчання кожного 4 3 1 + +
5. Технології інтегрованого викладання предметів 6 1 1 2 2 +
6. Квест –технологія в навчанні. Методика створення та проведення веб – квестів 6 2 2 2 + +
7. Методичні аспекти впровадження скрайбінгу як інформаційно-комунікаційної технології 6 2 2 2 + +
8. Організація інноваційного навчального середовища за STEM-методикою 5 1 1 2 1 + +
9.
10.
11.
12. Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми у системі шкільної та позашкільної освіти 8 2 3 2 1 + + + +
13. Сучасні електронні ресурси для ефективної організації освітнього процесу у навчальному закладі 8 8 + +
14. Інструменти ІКТ сучасного педагога 9 4 4 1 + + +
15. Online-простір вчителя 9 4 4 1 + +
16. Хмарні технології в роботі вчителя 8 1 1 6 + +
17. Методика створення та використання інтерактивних відео уроків 7 1 1 2 2 1 + +
18. Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина 12 1 4 7 + +
19. STEM-освіта: технології інтегрованого викладання предметів 7 4 2 1 + +
20.
21. SMART – технології при викладанні навчальних предметів 9 3 2 4 + + + +
22. Комп’ютерна графіка в роботі вчителя 8 1 3 3 1 +
23. Організація мережевої взаємодії та використання ресурсів Інтернету в навчальному процесі. Організація дистанційного навчання в школі. Методика розробки дистанційних курсів 11 2 3 4 2
24. Інтернет-ресурси для опитування та тестування 9 2,5 4,5 1 1 + +
25. Медіаграмотність педагога та її вдосконалення.

Практична медіаграмотність на уроках основ здоров’я

10 6 6 6 + +
26. Здоров’язбережувальні  технології та їх впровадження в освітній процес. Здоров’я збережувальні аспекти сучасного уроку 8 1 2 3 2 + + + +
27. Школа здоров’я для вчителя. Технологія формування та розвитку компетентності індивідуального здоров’язбереження учителів – практиків 11 4 2 5 + +
28. Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 8 10 + + + +
29. Стратегії формувального оцінювання в  5–11 класах 8 3 5 + + +
30. Функційна грамотність педагога 10 4 6 + + +
31. Система Moodle як засіб підвищення ефективності викладання 6 1 5 +
32. Сучасні освітні технології: кейс-уроки 9 6 3 +
33. Сучасні освітні технології. Дизайн мислення (design thinking) 9 1 4 4 +
34. Сучасні освітні технології. Цифровий Storytelling 9 2 4 3 +
35. Безпека цифрової особистості 9 2 3 3 +
36. Організація написання науково-дослідницьких робіт 3 3 +
Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу          (ФФМ)
Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти
1.
2.
3. Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти 16 6 3 3 2 2 +
4. Методичний супровід професійної компетентності музичного керівника закладу дошкільної освіти 11 5 2 2 2 +
5. Методичний супровід становлення професійної компетентності інструктора з фізичної культури закладу дошкільної освіти 13 5 4 1 2 1 + +
109. Розв’язання шкільних конфліктів шляхом конструктивного діалогу та відновних практик 8 8 + +
146. Запобігання насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО: управлінський аспект 8 2 2 4 +
147. Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 2 2 4 2 +
Вчителі початкових класів і вихователі груп продовженого дня
6. Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням елементів ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ). Модуль 1 8 4 4 +
6а. Практичне застосування методів і форм, які ґрунтуються  на теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) в початковій школі. Модуль 2 8 4 4 +
7.
7а. Швидкочитання. Мегапам’ять 3 3 +
8. Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи 13 3 3 5 2 + +
9. Розвиток креативності молодших школярів у процесі читацької діяльності на уроках літературного читання 4 2 2 + +
10. Організація роботи з підручником на уроках у початковій школі 9 2 3 4 + + + +
11. Сучасні технології: «Щоденні 5» і «Щоденні 3» для формування творчої особистості, розвитку критичного мисленняучнів та для навчання самостійності під час читання, письма та математики 5 3 2 + +
12. LEGO-технології в освітньому процесі 7 2 3,5 1,5 + +
13. Інноваційні форми роботи вихователя ГПД як засіб формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь 5 3 1 1 + +
14. Формування здоров’язбережувального середовища в системі роботи ГПД 4 1 3 + +
Вчителі української мови і літератури, зарубіжної літератури
15. Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання 8 2 4 2 + +
16. Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі 28 10 18 + + +
17. Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики 32 10 22 + + +
18. Стратегії критичного читання і письма для формування читацької грамотності PISA 8 3 5 + + +
19. Методика написання есе 10 10 + +
20. Нові імена в шкільній програмі із зарубіжної літератури 20 10 6 4 + + +
21. Прагматична поетика тексту 18 4 7 3 4 + +
22. Особливості інтерпретації тексту у шкільному курсі зарубіжної літератури 20 6 14 +
23. Науково – методичні основи сучасного уроку зарубіжної літератури 26 12 14 6 6 + + +
150ум. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Українська мова і література 6 6
150зл. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Зарубіжна література 6 6
Вчителі іноземних мов
24. Формування фахової/професійної компетенції в умовах впровадження концепції НУШ 12 6 4 2 + +
25. Лінгвістичні основи методики навчання іноземних мов 14 2 4 2 6 + +
26. Оптимізація процесу навчання іноземних мов 18 2 4 4 8 + +
27.
28. Комунікативна методика викладання іноземної мови 16 2 4 4 6 + +
29.
30. Нестандартні підходи до навчання іноземних мов. Технології розвиваючого навчання 14 2 4 2 6 + +
31. Організація ефективного комунікативного навчального середовища під час вивчення іноземних мов 18 4 1 1 10 +
150ін. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Іноземні мови 6 6
Вчителі історії та суспільствознавчих дисциплін, географії та економіки
32.
33. Використання ІКТ на уроках правознавства з метою формування життєвих компетентностей учнів 6 2 4 +
34.
66. Організаційно-методичні засади розвитку професійної  компетентності вчителів правознавства 12 8 2 2 +
149. Історичне краєзнавство у викладанні шкільних курсів історії України та географії 12 2 2 6 2 +
150іс. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь громадянська та історична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 6
35.
36.
37.
71. Реалізація наскрізної змістової лінії «підприємливість та фінансова грамотність» на уроках природничо-математичних дисциплін 6 2 1 3 + +
Вчителі біології та хімії
38. Педагогічний дизайн 14 6 6 2 +
39. Особливості реалізації навчальних проектів та досліджень  як ключових технологій формування життєвих компетентностей учнів 10 4 4 2 +
40. Організація та проведення уроків – тренінгів з хімії та біології 10 1 1 1 7 +
41. Впровадження та реалізація експерименту в процесі навчання хімії 10 3 4 3 + +
42. Квест-технологія в освітньому процесі 13 3 3 2 + +
43. Екологічний аспект в освітньому процесі 10 3 2 2 2 1 + +
44. Системний підхід до розв’язування задач з хімії як засіб розвитку інтелектуальних здібностей учнів. Модуль 1 12 2 2 8 + +
44а. Системний підхід до розв’язування задач з хімії як засіб розвитку інтелектуальних здібностей учнів. Модуль 2 12 2 2 8 + +
45.
141. Основи сім’ї: методика викладання курсу 15 3 4 6 2 + + +
150пр. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь природнича:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 6
Вчителі  фізики та астрономії
46. Використання проектних технологій на уроках фізики 8 1 3 2 2 + +
47. SMART технології при викладанні фізики 6 2 4 + + + +
72. Розвиток цифрової компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах НУШ 8 2 6 + + +
Вчителі математики
48. Технологія розвитку критичного мислення і формування навичок 21 століття у навчанні математики 5 2 1 1 1 + +
49. Діяльнісні підходи до навчання  математики як основа формування ключових компетентностей Нової української школи. Психологізація процесу навчання математики 8 3 2 2 1 + +
57. Складання моделей математичних задач з використанням ІКТ інструментарію 5 1 4 + +
150м. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь математична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 6
Вчителі інформатики
50.
51.
78. Основи веб-розробки. Створення інтерактивних веб-сторінок за допомогою  Javascript 12 2 6 4 + +
79. Основи роботи з базами даних 10 4 6 + +
150іф. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь інформатична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 6
Вчителі трудового навчання і технологій
52. Сучасний урок трудового навчання як основа проектної діяльності 4 2 2 +
53. Основи підприємницької діяльності 8 6 2 + + +
54. Впровадження інноваційних технологій на уроках трудового навчання 8 4 2 2 + + +
55. Майстер-клас: Витинанка 6 6 + +
56.
57.
58. Ландшафтний дизайн 11 4 7 + + +
59. Дизайн предметів інтер’єру 10 6 4 + + +
60. Дизайн сучасного одягу 9 3 6
61. Елементи імідж-дизайну. Краса і здоров’я 8 3 5 + + +
62. Майстер-клас: Бісероплетіння 6 1 5 + + +
63. Майстер-клас: Вироби з капрону 6 2 4 + +
64. Майстер-клас: Вироби з пластику 6 2 4 + +
65. Виготовлення виробів зі шкіри в етнічному стилі 6 2 4 + + +
66.
67. Майстер-клас: Графічні техніки на уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання 6 1 5 + + +
68. Майстер-клас: Ліплення 6 3 3 + + +
69. Майстер-клас: Літотерапія (природні мінерали в якості прикрас, аксесуарів, предметів побуту) 6 3 3 + +
70. Інноваційні методики проведення уроків по технології приготування страв 8 2 6 + +
71.

72.
73. Майстер-клас: Ткацтво як вид декоративно-ужиткового мистецтва 6 1 5 + + +
74. Майстер-клас: Традиційна народна лялька 6 2 4 + +
75. Майстер-клас: Українські обереги 6 3 3 + +
76. Майстер-клас: Фелтінг (валяння вовни) 6 1 5 + +
77. Майстер-клас: Виготовлення виробів технологією джутова філігрань 6 1 5 + +
78.
79.
150тр. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь технологічна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 6
Вчителі курсу «Захист України»
80.
81. Шляхи оптимізації викладання предмета «Захист Вітчизни» 12 1 4 3 2 2 + + +
82.
83. Розробка проблемних пізнавальних задач, завдань, вправ за розділами програми курсу «Захист Вітчизни» 9 2 4 1 1 1 + + +
84.
Вчителі фізичної культури
85. Впровадження нетрадиційних розділів варіативної частини навчальної програми на уроках фізичної культури 16 1 15 + + +
86. Організація і проведення практичних занять, позакласних і спортивно-масових заходів з бадмінтону, флорболу, регбі, спортивного туризму, фрізбі тощо 30 2 28 + + +
87. Основи методичної, технічної і функціональної підготовки сучасного вчителя фізичної культури 30 2 28 + + +
143. Організація занять з учнями віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи 14 2 8 4 + +
Бадмінтон. Підготовка керівників спортивних гуртків, представників учнівських команд 16 2 2 6 6 + +
Вчителі основ здоровя
88. Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів 12 6 6 + +
89. Впровадження арт-терапевтичних методик в освітній процес, як одного із видів здоров’язбережувальних технологій 9 2 7 + +
Вчителі художньо-естетичних дисциплін
90. Педагогічні інновації у розвитку мистецьких здібностей учнів 14 2 12 + + + + +
91. Генії сучасності: мистецький контент уроків художньо-естетичного циклу 8 4 4 + +
92.
93. Інноваційні підходи до викладання предметів художньо-естетичного циклу 6 3 2 1 + + + +
94. Розкриття креативної особистості засобами музичного мистецтва 4 2 2 + + + +
95. Формування вокальної культури на уроках мистецтва в контексті традиційної музичної освіти в Україні 10 3 7 + + +
96. Музикотерапія як інноваційний метод у  роботі вчителя 6 3 3 + +
150 мист. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мистецька:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 6
Вчителі християнської етики
138. Віра і наука як фактор цілісного світосприйняття для укріплення віри та духовних цінностей учнів 10 2 2 4 2 +
139. Удосконалення ключових компетентностей учителів етики та християнської етики 16 4 6 4 2 + + +
Педагогічні працівники інклюзивних класів і закладів освіти
97. Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному навчальному закладі 5 1 2 2 +
98. Управління діяльністю інклюзивного навчального закладу 13 3 4 6
99. Особливості організації навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами 6 4 1 1
100. Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі 9 4 3 2 + +
101. Диференціація викладання в інклюзивному класі: здійснення адаптацій і модифікацій 7 1 1 1 3 1
102. Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій 8 4 4 + +
Практичні психологи та соціальні педагоги
103. Психологічні захисти в структурі Я-концепції особистості 8 2 4 2 + +
104. Сфера почуттів як інструмент діяльності психолога 8 8 + +
105. Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку 8 2 2 4 +

 

+
106. Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми 12 2 2 8 + +
107.
108. Психолого-педагогічний супровід адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти 6 2 4 + + +
109.
110. Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі 8 3 3 2 + +
111. Труднощі у навчанні та способи корекції навчальних навичок  молодших школярів 8 1 1 6 + +
112. Основи арт-терапії в роботі психолога 12 1 11 + +
113. Підвищення  психологічної культури батьків в освітньому процесі 12 12 +
114. Основи ефективної комунікації 12 4 8 + + +
98. Удосконалення ключових компетентностей соціальних педагогів 12 6 2 4 +
92. Стрес і стресостійкість 8 2 4 2 + +
142. Цифрова грамотність працівника психологічної служби 8 2 4 2 + + +
Шкільні бібліотекарі
115. Планування та звітність у роботі бібліотеки. Вимоги до бібліотечних документів 8 2 2 2 2 +
116. Шляхи  підвищення  ефективності  довідково – бібліографічного  та  інформаційного  обслуговування учасників  педагогічного   процесу 8 4 2 2 + + +
117. Формування фондів шкільних бібліотек: актуальні проблеми комплектування та обліку 6 4 2 + +
118. Універсальна десяткова класифікація для дитячих бібліотек: структура, зміст, призначення 8 4 4 + +
119. Алгоритм управлінської діяльності з атестації шкільних бібліотекарів 8 6 2 +
120. Медіаосвіта  бібліотекаря  в сучасній  школі 8 5 1 2 +
121. Роль бібліотечних ініціатив для підвищення читацьких інтересів учнів 4 2 2 +
122. Національно-патріотичне виховання читачів: стереотипи та інновації 6 2 2 2 +
145. Нова українська література для Нової української школи 8 2 6 + +
151. Бібліотека – центр інноваційної думки 10 2 4 2 2 + +
Організатори виховної роботи
123. Креативна педагогіка 6 6 + + + + +
124. Розвиток інноваційного освітнього середовища сучасного закладу   позашкільної освіти 3 1 2 + +
125. Інноваційні форми роботи у діяльності закладу позашкільної освіти 6 3 3 +
126. Застосування інтерактивних технологій у гуртковій роботі 4 1 1 1 1
127. Краєзнавство у сучасній школі: формування соціальної і громадянської компетентностей 10 3 2 4 1 + + + +
128. Інноваційні форми роботи з учнівським самоврядуванням. Сучасні підходи до реалізації громадських ініціатив у закладах освіти: розвиток якостей лідерства і командоутворення старшокласників 6 3 3 + +
129. Формування естетичних компетентностей особистості засобами позашкільної освіти 6 1 3 2 + + + +
130. Особливості роботи з дітьми різної вікової категорії у гуртку хореографічного спрямування 4 1 3  

+

+
144. Організація роботи із запобігання та протидії боулінгу в закладі освіти 4 2 2 + + +
Керівники закладів освіти
131. Організація внутрішкільного контролю у контексті  вимог Нової української школи 12 3 1 6 1 1 + + + +
132. Діловодство 11 4 2 4 1 + +
133. Моніторинг розвитку методичних компетентностей педагогів 6 4 2 +
134. Управління персоналом у закладах освіти 20 6 4 2 2 6 + +
135. Моніторинг професійних компетенцій педагога та управлінських рішень 13 2 1 4 3 3 +
136. Стратегія розвитку закладу загальної середньої освіти 16 6 2 8 + + +
137. Академічна та організаційна політика закладу освіти в умовах автономії 20 10 4 6 + +
140. Академічна доброчесність як дієвий інструмент забезпечення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах 16 4 4 6 2 +

Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»

Написати нам

    * обов’язкові для заповнення поля