Навчальний план
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Післядипломної освіти для осіб з вищою освітою у галузі знань _01 Освіта / Педагогіка

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) (шифр і назва галузі знань)

за спеціальністю __011 Педагогічні / освітні_науки

(шифр і назва спеціальності)

Кваліфікація вчитель, вихователь

(назва)

Строк навчання за вибором, упродовж 5 років в обсязі 5 кредитів ЄКТС_

(роки і місяці)

на основі 5-7 освітньо-кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій

(зазначається освітньо-кваліфікаційний рівень)

Форма навчання __вечірня, дистанційна_________________________________

(денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: Директор ТКМЦНОІМ

___________________ Г.І.Литвинюк

«11» січня 2024 р.

 

Розділи освітніх програм навчального плану курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ на 2024 рік

Шифр курсу Назва програми Кількість годин
Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників СГ
СГ_1 Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі. 8
СГ_2 Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. Розбудова безпечного особистісно орієнтованого освітнього середовища як одна з важливих складових сучасного закладу освіти 12
СГ_3 Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України 4
СГ_4 Олюднення історії: від особи до події. 6
СГ_5 Індивідуальна траєкторія розвитку учня в умовах становлення НУШ. 6
СГ_6 Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра 12
СГ_7 Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу.  Особливості навчання дітей з сімей ВПО 6
СГ_8 Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу 6
СГ_9 Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності у ліцеїстів як перспектива інтеграції українського суспільства у європейський простір 4
СГ_10 Формування в учнів національної культурної само ідентичності. 6
СГ_11 Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження. 18
СГ_12 Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи. 4
СГ_13 Супервізія в освітньому процесі 12
СГ_14 Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти. Професійний розвиток педагога в умовах НУШ. 20
СГ_15 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. 15
СГ_16
СГ_17
Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників ЗП
ЗП_1 Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін.  Дебати як навчальна технологія в базовій школі 6
ЗП_2 Застосування пошукових систем у моделюванні та проведенні уроків 8
ЗП_3 Робототехніка та конструювання: кроки до запровадження 8
ЗП_4 Основи наукових досліджень 4
ЗП_5 Використання штучного інтелекту для створення опитувань і тестувань 9
ЗП_6 Застосування ChatGPT у сучасній освіті: можливості та виклики 6
ЗП_7 Системи штучного інтелекту та нейронні мережі в освітній діяльності 8
ЗП_8 Організація інноваційного навчального середовища за STEM-методикою: універсальні інструменти та технології 7
ЗП_9 STEM/STREAM – нові тренди освіти 9
ЗП_10 Навчально-діяльнісні ігри як основа формування особистості школяра 8
ЗП_11 Медіаграмотність і медіа гігієна педагога як напрямок професійного розвитку 6
ЗП_12 Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми у системі шкільної та позашкільної освіти. Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості. Розвиток дитячих обдарувань в умовах академічного ліцею. 8
ЗП_13 Сучасні електронні ресурси для ефективної організації освітнього процесу у навчальному закладі 9
ЗП_14 Інструменти ІКТ сучасного педагога 9
ЗП_15 Цифрові технології та електронні (цифрові) управлінські ресурси для здійснення планування, контролю та забезпечення освітнього процесу.

Планування та моніторинг освітнього процесу в закладі освіти (ведення цифрових журналів, щоденників, планування, тестування учнів, статистичні звіти тощо) на основі використання цифрового освітнього середовища закладу.

8
ЗП_16 Хмарні технології в роботі вчителя. Мережні інструменти для забезпечення адаптивності навчання 8
ЗП_17 Формування фінансової грамотності та підприємливості учасників освітнього процесу  упродовж життя 6
ЗП_18 Приховані можливості ментального здоров’я: порятунок чи катастрофа? 8
ЗП_19 Роль фізичного навантаження у забезпеченні високої ефективності праці педагогічного працівника. Зорова втома педагогічних працівників: передумови виникнення і способи протидії 8
ЗП_20 Фізіологічні та психологічні основи раціонального харчування 8
ЗП_21 SMART – технології при викладанні навчальних предметів 9
ЗП_22 Комп’ютерна графіка в роботі вчителя 8
ЗП_23 Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання. 16
ЗП_24 Сучасні освітні технології: кейс-уроки 9
ЗП_25 Сучасні освітні технології. Дизайн мислення (design thinking) 9
ЗП_26 Сучасні освітні технології. Цифровий Storytelling 9
ЗП_27 Безпека цифрової особистості 9
ЗП_28 Мовна комунікація в педагогічній діяльності 12
ЗП_29 Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ 10
ЗП_30 Функціональна грамотність педагога 10
ЗП_31
ЗП_32
Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу ФФ
Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти
ФФ_1 Емоційне лідерство керівника закладу дошкільної освіти 4
ФФ_2 Емоційний інтелект як провідний аспект розвитку професійної майстерності педагога  ЗДО в контексті сучасних викликів 6
ФФ_3 Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для  реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні 12
ФФ_4 Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти 2
ФФ_5 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12
ФФ_6 Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. 4
ФФ_7
Вчителі початкових класів і вихователі груп продовженого дня
ФФ_8 Діагностувальні роботи в початкових класах: вимоги до складання та оцінювання 6
ФФ_9 Сучасні методи роботи вчителя початкових класів 6
ФФ_10 Організація роботи з навчальними завданнями і вправами у початкових класах НПП «Інтелект України» 6
ФФ_11 Діяльнісний підхід як середовище для формування наскрізних вмінь в НУШ 4
ФФ_12 LEGO-технології в освітньому процесі 7
ФФ_13 Швидкочитання. Мегапам’ять 3
ФФ_14 Практичне застосування методів і форм, які ґрунтуються  на теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) в початковій школі. Модуль 2 8
ФФ_15 Розвиток компетентностей учителів початкових класів  для реалізації науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (для педагогів, які працюють в проєкті) 15

 

ФФ_16 Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів 6
ФФ_17 Планування та організація роботи вихователя ГПД 6
ФФ_18
ФФ_19
Мовно-літературна освітня галузь
ФФ_20 Нові імена в шкільній програмі із зарубіжної літератури 20
ФФ_21 Методика написання есе. Мотиваційний лист 10
ФФ_22 Особливості інтерпретації тексту у шкільному курсі зарубіжної літератури 10
ФФ_23 Основи комунікативної лінгвістики у змісті мовно-літературної освітньої галузі НУШ 8
ФФ_24 Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі 20
ФФ_25 Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики 20
ФФ_26 Медіатекст на уроках української мови в НУШ 8
ФФ_27 Розвиток особистості учня засобами літератури 8
ФФ_28 Підготовка учнів до мовно-літературних конкурсів, PISA, PIRLS та ін. 6
ФФ_29 Формування фахової/професійної компетенції  в умовах впровадження концепції НУШ 12
ФФ_30 Лінгвістичні основи методики навчання іноземних мов 10
ФФ_31 Освіта для сталого розвитку на уроці іноземної мови 12
ФФ_32 Онлайн-ресурси для вивчення іноземних мов: відбудова знань у віртуальному світі як новий шлях  до формування  мовної компетентності. 8
ФФ_33 Формування мовленнєвої компетенції на уроках іноземної мови 9
ФФ_34
ФФ_35
Громадянська та історична освітня галузь
ФФ_36 Методичні прийоми для активізації освітнього процесу в громадянській та історичній освітній галузі 6
ФФ_37 Історичне краєзнавство у викладанні шкільних курсів історії України та географії 12
ФФ_38 Нові історичні реалії і перспективи. Трактування сучасних історичних понять 6
ФФ_39
ФФ_40
Природнича освітня галузь
ФФ_41 Інтеграція змісту природничих наук на уроках хімії 12
ФФ_42 Віртуальна STEM- лабораторія – компонент сучасного освітнього середовища 10
ФФ_43 Формування цілісної картини світу при вивченні природничих дисциплін 6
ФФ_44 Методика компетентнісного уроку географії 6
ФФ_45 SMART технології при викладанні фізики 6
ФФ_46 Діяльнісний підхід до освітнього процесу в НУШ: освітня галузь природнича 6
ФФ_47
Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь
ФФ_48 Створення та використання настільних навчальних ігор на уроках фінансової грамотності 8
ФФ_49 Розвиток підприємницької освіти у повоєнний час 6
ФФ_50 Діяльнісний підхід до освітнього процесу в НУШ: освітня галузь соціальна та здоров’язбережувальна 6
ФФ_51 Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги 8
ФФ_52 Основи сім’ї: методика викладання курсу 15
ФФ_53 Формування в учнів компетентностей про енергоефективність та енергозбереження як запоруку енергетичної незалежності України 8
ФФ_54
Математична освітня галузь
ФФ_55 Навчально-методичні комплекси з математики для НУШ. Нові підходи до оцінювання 5
ФФ_56 Система розв’язування олімпіадних та. задач підвищеної складності з математики. Підготовка школярів до участі в міжнародних конкурсах  математичного спрямування (TIMSS, розв’язування логічних задач та ін.) 12
ФФ_57 Предметно-методична та інноваційна компетентність як сутнісна складова професійної майстерності вчителя математики 5
ФФ_58 Кліпове мислення та його роль у навчально-пізнавальній діяльності на уроках математики 6
ФФ_59
Інформатична освітня галузь
ФФ_60 Основи роботи з базами даних 10
ФФ_61 Навчання за модельною навчальною програмою «SТEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти 9
ФФ_62 Вивчення штучного інтелекту у середній школі 9
ФФ_63
ФФ_64
Технологічна освітня галузь
ФФ _65 Майстер-клас: Витинанка 6
ФФ_66 Ландшафтний дизайн 11
ФФ_67 Безлекальна система крою на уроках технологій 6
ФФ_68 Майстер-клас: Технології виготовлення свічок. Миловаріння. 6
ФФ_69 Майстер-клас: Ліплення 6
ФФ_70 Майстер-клас: Паперопластика. 6
ФФ_71 Інноваційні методики проведення уроків по технології приготування страв 8
ФФ_72 Майстер-клас: Виготовлення традиційних українських виробів до Різдвяних та Великодних свят 6
ФФ_73 Майстер-клас: Геометричне різьблення 6
ФФ_74 Майстер-клас: Виготовлення штучних квітів у різних техніках 6
ФФ_75 Майстер-клас: Аплікація. Заповнення площини малюнка тамбурним швом 6
ФФ_76 Розроблення технологічних документацій на уроках технологій (трудового навчання) 6
ФФ_77
Етика і предмети морального спрямування
ФФ_78 Формування духовно-моральних цінностей здобувачів освіти в НУШ 10
ФФ_79 Удосконалення ключових компетентностей учителів етики та християнської етики 16
ФФ_80
Курс  «Захист України»
ФФ_81 Практичне спрямування вивчення курсу «Захист Вітчизни» 12
ФФ_82
ФФ_83
ФФ_84
Фізична  культура
ФФ_85 Основи методичної, технічної і функціональної підготовки сучасного вчителя фізичної культури 30
ФФ_86

 

Організація занять з учнями віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи 14
Бадмінтон. Підготовка керівників спортивних гуртків, представників учнівських команд 16
ФФ_87 Методика навчання модулів варіативної частини на основі єдиноборств 12
Методика навчання модулів варіативної частини на основі спортивних ігор 18
ФФ_88
ФФ_89
Мистецька освітня галузь
ФФ_90 Педагогічні інновації у розвитку мистецьких здібностей учнів 10
ФФ_91 Генії сучасності: мистецький контент уроків художньо-естетичного циклу 8
ФФ_92 Майстер-клас: Сучасні техніки зображувального мистецтва 8
ФФ_93 Цифрові технології у викладанні мистецтва 6
ФФ_94 Розкриття креативної особистості засобами музичного мистецтва. STEM-підхід до організації освітнього процесу на уроках мистецтва 6
ФФ_95
ФФ_96
Інклюзивна освіта
ФФ_97 Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному класі. Розбудова інклюзивного освітнього середовища як пріоритетний напрям діяльності керівника закладу загальної середньої освіти 10
ФФ_98 Управлінський супровід інклюзивного навчання у закладі загальної середньої освіти 7
ФФ_99 Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти 8
ФФ_100 Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі 9
ФФ_101 Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі 8
ФФ_102 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами 8
ФФ_103
ФФ_104
Психологічний супровід освітнього процесу
ФФ_105 Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку 8
ФФ_106 Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми 12
ФФ_107 Множинний інтелект. Як розвинути? (за Говардом Гарднером). 6
ФФ_108 Відновні практики (тема уточнюється) 4
ФФ_109 Цифрова грамотність працівника психологічної служби 8
ФФ_110 Формування навичок усвідомленого батьківства 9
ФФ_111 Інструменти психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу для забезпечення безперервності освіти в умовах воєнного стану 6
ФФ_112 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану 9
ФФ_113 Арт-терапевтичні методики як засіб емоційної стабілізації учасників освітнього процесу 8
ФФ_114 Основи ефективної комунікації 12
ФФ_115 Стрес і стресостійкість. Контроль та подолання стресу в умовах війни. Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості 8
ФФ_116 Психологічні особливості академічно обдарованих старшокласників з різним рівнем емоційної стійкості. 6
ФФ_117 Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей у воєнний та післявоєнний час 9
ФФ_118 Психоемоційна підтримка для працівників освіти та спеціалістів, які працюють з дітьми в умовах війни 12
ФФ_119
ФФ_120
Шкільні бібліотекарі
ФФ_121 Планування та звітність у роботі бібліотеки. Вимоги до бібліотечних документів

 

6
ФФ_122 Медіаграмотність бібліотекаря сучасної школи 6
ФФ_123 Методика проведення масових заходів у шкільній бібліотеці 3
ФФ_124
ФФ_125
Позаурочна виховна робота
ФФ_126 Креативна педагогіка. Розвиток креативності здобувачів освіти 4
ФФ_127 Сучасні підходи до організації національно-патріотичного виховання в умовах воєнного стану 4
ФФ_128 Організація виховної роботи у закладі освіти в умовах війни 4
ФФ_129 Організація роботи гуртка військово-патріотичного виховання в закладі освіти 6
ФФ_130 Організація роботи із запобігання та протидії булінгу в закладі освіти 4
ФФ_131
Освітній менеджмент
ФФ_132 Документообіг у закладі освіти 12
ФФ_133 Моніторинг розвитку методичних компетентностей педагогів. Надання підтримки на різних етапах професійного розвитку вчителя. 10

 

ФФ_134 Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти у контексті  вимог Нової української школи. 11
ФФ_135 Моніторинг професійних компетенцій педагога та управлінських рішень. Державна політика в системі забезпечення якості освіти в Україні. 17
ФФ_136 Стратегія розвитку закладу загальної середньої освіти. Управління змінами 16
ФФ_137 Академічна та організаційна політика закладу освіти в умовах автономії.

Матеріальні та фінансові ресурси.

Кадрова політика як складова автономії закладу.

Аспекти реформування освіти за умов нестабільного суспільного середовища.

20

 

 

ФФ_138 Створення в закладі освіти комфортних та безпечних умов праці, навчання для учасників освітнього процесу. Формування здорового підростаючого покоління засобами оновленої системи харчування, надання домедичної допомоги. 8
ФФ_139 Лідерство як основа горизонтального управління. Тенденції розвитку позитивного іміджу закладу освіти. 15
ФФ 140 Академічна доброчесність як дієвий інструмент забезпечення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах. Прозора та відкрита інформаційна політика закладу освіти як один з ефективних механізмів освітнього менеджменту. Управлінські аспекти здійснення дієвого та відкритого громадянського нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти. 16

 

ФФ_141 Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України 4
ФФ_142 Інноваційний освітній менеджмент як провідний напрям професійної діяльності керівника закладу загальної середньої освіти. 15

 

ФФ_143 Професійна етика та емоційно-етична компетентність сучасного керівника закладу загальної середньої освіти 15

 

ФФ_144 Професійна діяльність керівника закладу загальної середньої освіти як соціальне проєктування. 7
ФФ_145
ФФ_146
ФФ_147
ФФ_148
Підготовка вчителів початкової  школи до впровадження НУШ
ФФ_149 НУШ. 1-4 класи. Організація освітнього процесу в НУШ.
– Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі. 6
– Організація  ефективного і безпечного освітнього середовища 6
– Гра по-новому – навчання по-іншому з Lego/ 4
– Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів. 2
– Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи. 4
– Особливості викладання предметів інтегрованого курсу «Я досліджую світ». 2
– Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи. 2
– Основи інклюзивної освіти. 2
– Презентація авторського творчого продукту (проєкти, технологічні порт фоліо, навчально-методичні розробки, модельні програми та ін.) 2
Підготовка вчителів базової школи до впровадження НУШ
ФФ_150 НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми
ум – вчителі української мови і літератури 6
зл – вчителі зарубіжної літератури 6
іноз – вчителі іноземних мов 6
мтм НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь математична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6
прир НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь природнича:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. 6
техн НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь технологічна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6
інф НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь інформатична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6
оз НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь соціальна і здоров’язбережувальна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6
гф НУШ. 6-7 класи. Освітня галузь природнича:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Географія 6
хімія НУШ. 7 класи. Освітня галузь природнича:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Хімія. Інтегрований курс «Природничі науки» 6
фізика НУШ. 7 класи. Освітня галузь природнича:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Фізика 6
біологія НУШ. 7 класи. Освітня галузь природнича:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Біологія 6
іст НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь громадянська та історична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6
мист НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь мистецька:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6
фк НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь фізична культура:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6
етк НУШ. 5-7 класи. Курси морально-етичного спрямування. Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6
пп Особливості діяльності психологічної служби закладу о світи в умовах НУШ 8
Підготовка вчителів до впровадження Державного стандарту профільної середньої освіти (навчання розпочнеться з 2025 року)
ФФ_151 НУШ. Державний стандарт профільної середньої освіти:
– освітні програми профільно-адаптаційного циклу академічного спрямування 6
– освітні програми профільно-адаптаційного циклу професійного спрямування 6
– освітні програми профільного циклу академічного спрямування 6
– освітні програми профільного циклу професійного спрямування 6
ФФ_152 Формування ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти за освітніми галузями профільної школи. 6 (за кожною галуззю)
ФФ_153 Викладання міжгалузевих інтегрованих  курсів профільної школи 6 (за кожною з програм)
– природничі науки
– фінансова грамотність

 

Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»

Написати нам

    * обов’язкові для заповнення поля