Навчальний план
ЗАТВЕРДЖУЮ:Начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради

___________________ О.П.Похиляк

«___»___________________ 2022 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Післядипломної освіти для осіб з вищою освітою у галузі знань _01 Освіта / Педагогіка

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) (шифр і назва галузі знань)

за спеціальністю __011 Педагогічні / освітні_науки

(шифр і назва спеціальності)

Кваліфікація вчитель, вихователь

(назва)

Строк навчання за вибором, упродовж 5 років в обсязі 5 кредитів ЄКТС_

(роки і місяці)

на основі 5-7 освітньо-кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій (зазначається освітньо-кваліфікаційний рівень)

Форма навчання __вечірня, дистанційна_________________________________

(денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат)

ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (проєкт на 2023 рік)

  Назва освітньої програми

 

Назва і шифр розділу освітньої програми

Кількість годин Форми контролю
Аудиторні дистанційно Самостійна робота проект комплексна контр. робота конференція з обміну досв. Доповідь, повідомлення інші
Всього У тому числі
лекції семінари практ. тренінги
Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників    (СГМ)
1. Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі. 8 8 + +
2. Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. Розбудова безпечного особистісно орієнтованого освітнього середовища як одна з важливих складових сучасного закладу освіти 12 2 2 4 4 + +
3.
4. Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки 12 1 11 + +
5.
6. Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра 12 4 4 4 +
7. Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу.  Особливості навчання дітей з сімей ВПО 6 4 2 + + +
8. Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу. Створення розвивального середовища для обдарованих учнів в умовах академічного ліцею 12 2 8 2
9.
9а. Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності у ліцеїстів як перспектива інтеграції українського суспільства у європейський простір 4 1 2 1 + +
10.
11. Школа безпеки. Безпека здоров’я 10 8 2 + +
12. Відкриті освітні студії: Формування простору поваги прав людини в освітньому середовищі 6 2 1 2 1 + +
13. Супервізія в освітньому процесі 12 6 2 2 2 +
14. Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти. Професійний розвиток педагога в умовах НУШ. 20 8 2 8 2 +
15. Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. 15 4 4 4 3 + +
Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників     (ЗПМ)
1. Розвиток критичного мислення учнів при викладанні

різних навчальних дисциплін

10 1 9 + +
1а. Розвиток критичного мислення учнів при викладанні  різних навчальних дисциплін.  Модуль 2. Дебати як навчальна технологія в базовій школі 6 2 2 2 +
2.
3. Коучинг як сучасна технологія педагогічного керівництва 6 4 2 + +
4.
5. Технології інтегрованого викладання предметів 6 1 1 2 2 +
6. Квест –технологія в навчанні. Методика створення та проведення веб – квестів 6 2 2 2 + +
7.
8. Організація інноваційного навчального середовища за STEM-методикою 5 1 1 2 1 + +
9.
10.
11.
12. Інноваційні підходи до роботи з обдарованими дітьми у системі шкільної та позашкільної освіти. Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості. Розвиток дитячих обдарувань в умовах академічного ліцею. 8 2 3 2 1 + + + +
13. Цифрові технології педагогічної діяльності. 8 8 + +
14. Інструменти ІКТ сучасного педагога 9 4 4 1 + + +
15. Online-простір вчителя 9 4 4 1 + +
16. Хмарні технології в роботі вчителя. Мережні інструменти для забезпечення адаптивності навчання 8 1 1 6 + +
17. Методика створення та використання інтерактивних відео уроків 7 1 1 2 2 1 + +
18. Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина 12 1 4 7 + +
19.
20.
21. SMART – технології при викладанні навчальних предметів 9 3 2 4 + + + +
22. Комп’ютерна графіка в роботі вчителя 8 1 3 3 1 +
23. Особливості організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання. 16 2 3 6 2 +
24. Інтернет-ресурси для опитування та тестування 9 2,5 4,5 1 1 + +
25.
26. Здоров’язбережувальні  технології та їх впровадження в освітній процес. Здоров’я збережувальні аспекти сучасного уроку 8 1 2 3 2 + + + +
27. Школа здоров’я для вчителя. Технологія формування та розвитку компетентності індивідуального здоров’язбереження учителів – практиків 11 4 2 5 + +
28. Мовна комунікація в педагогічній діяльності 18 8 10 + + + +
29. Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ 10 3 2 5 + + +
30. Функціональна грамотність педагога 10 4 6 + + +
31.
32. Сучасні освітні технології: кейс-уроки 9 6 3 +
33. Сучасні освітні технології. Дизайн мислення (design thinking) 9 1 4 4 +
34. Сучасні освітні технології. Цифровий Storytelling 9 2 4 3 +
35. Безпека цифрової особистості. Цифрове безпечне освітнє середовище закладу освіти 9 2 3 3 +
36. Цифрові технології та електронні (цифрові) управлінські ресурси для здійснення планування, контролю та забезпечення освітнього процесу. Планування та моніторинг освітнього процесу в закладі освіти (ведення цифрових журналів, щоденників, планування, тестування учнів, статистичні звіти тощо) на основі використання цифрового освітнього середовища закладу. 8

 

2 2 4 + +
37. Навчально-діяльнісні ігри як основа формування особистості школяра 8 2 4 2 + +
Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу          (ФФМ)
Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти
1.
2.
3. Методичний супровід становлення професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти 16 6 3 3 2 2 +
4. Методичний супровід професійної компетентності

музичного керівника закладу дошкільної освіти

11 5 2 2 2 +
5. Методичний супровід становлення професійної компетентності інструктора з фізичної культури закладу дошкільної освіти 13 5 4 1 2 1 + +
109. Розв’язання шкільних конфліктів шляхом конструктивного діалогу та відновних практик 8 8 + +
146. Запобігання насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО: управлінський аспект 8 2 2 4 +
147. Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12 2 2 4 2 +
158. Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. 4 1 2 1 +
Вчителі початкових класів і вихователі груп продовженого дня
6. Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням елементів ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ). Модуль 1 8 4 4 +
6а. Практичне застосування методів і форм, які ґрунтуються  на теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) в початковій школі. Модуль 2 8 4 4 +
7.
7а. Швидкочитання. Мегапам’ять 3 3 +
8.
9.
10. Організація роботи з підручником на уроках у початковій школі 9 2 3 4 + + + +
11.
12. LEGO-технології в освітньому процесі 7 2 3,5 1,5 + +
13. Інноваційні форми роботи вихователя ГПД як засіб формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь 5 3 1 1 + +
14. Формування здоров’язбережувального середовища в системі роботи ГПД 4 1 3 + +
159. Розвиток компетентностей учителів початкових класів  до упровадження науково-педагогічним проєкту «Інтелект України». 15

 

3 4 4 4 + +
160. Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів 6 2 2 2 + +
Вчителі української мови і літератури, зарубіжної літератури
15. Інтерпретація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання 8 2 4 2 + +
16. Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі 20 6 14 + + +
17. Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики 20 6 14 + + +
18. Стратегії критичного читання і письма для формування читацької грамотності PISA 8 3 5 + + +
19. Методика написання есе. Мотиваційний лист 10 10 + +
20. Нові імена в шкільній програмі із зарубіжної літератури 20 10 6 4 + + +
21. Прагматична поетика тексту 6 2 2 2 + +
22. Особливості інтерпретації тексту у шкільному курсі літератури 10 4 6 +
23. Науково – методичні основи сучасного уроку зарубіжної літератури 10 2 4 4 + + +
150ум. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Українська мова і література 6 6
150зл. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Зарубіжна література 6 6
162. Розвиток особистості учня засобами літератури 6 2 4
Вчителі іноземних мов
24. Формування фахової/професійної компетенції в умовах впровадження концепції НУШ 12 6 4 2 + +
25. Лінгвістичні основи методики навчання іноземних мов 14 2 4 2 6 + +
26. Оптимізація процесу навчання іноземних мов 12 2 3 3 4 + +
27.
28. Комунікативна методика викладання іноземної мови 12 2 3 3 4 + +
29.
30.
31. Організація ефективного комунікативного навчального середовища під час вивчення іноземних мов 12 4 1 1 6 +
148. Удосконалення компетентностей учителів польської мови та творче спрямування інноваційної діяльності на всебічний розвиток учня 6 1 3 2 + +
150ін. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Іноземні мови 6 6
Вчителі історії та суспільствознавчих дисциплін, географії та економіки
32.
33. Використання ІКТ на уроках правознавства та історії 10 2 4 4 +
34.
35.
36.
37.
66.
71.
149. Історичне краєзнавство у викладанні шкільних курсів історії та географії 12 2 2 6 2 +
150іс. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь громадянська та історична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 6
163. Створення та використання настільних навчальних ігор на уроках історії та географії 4 2 2 + +
164. Методика компетентнісного уроку географії 6 2 4 + +
Вчителі біології та хімії
38.
39. Особливості реалізації навчальних проектів та досліджень  як ключових технологій формування життєвих компетентностей учнів 10 4 4 2 +
40. Організація та проведення уроків – тренінгів з хімії та біології 10 1 1 1 7 +
41. Впровадження та реалізація експерименту в процесі навчання хімії 10 3 4 3 + +
42.
43. Екологічний аспект в освітньому процесі 10 3 2 2 2 1 + +
44. Системний підхід до розв’язування задач з хімії як засіб розвитку інтелектуальних здібностей учнів. Модуль 3 12 2 2 8 + +
141. Основи сім’ї: методика викладання курсу 15 3 4 6 2 + + +
150пр. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь природнича:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 6
Вчителі  математики, фізики та астрономії
48. Технологія розвитку критичного мислення і формування навичок 21 століття у навчанні математики 5 2 1 1 1 + +
49. Діяльнісні підходи до навчання  математики як основа формування ключових компетентностей Нової української школи. Психологізація процесу навчання математики 8 3 2 2 1 + +
57. Складання моделей математичних задач з використанням ІКТ інструментарію 5 1 4 + +
72. Розвиток цифрової компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах НУШ 8 2 6 + + +
150м. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь математична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 6
Вчителі інформатики
165. Навчання за модельною навчальною програмою «SТEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти 9 6 3 + +
166. Вивчення штучного інтелекту у середній школі 9 1 6 2 + +
150іф. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь інформатична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 6
Вчителі трудового навчання і технологій
52. Сучасний урок трудового навчання як основа проектної діяльності 4 2 2 +
53.
54.
55. Майстер-клас: Витинанка 6 6 + +
56.
58. Ландшафтний дизайн 11 4 7 + + +
59. Дизайн предметів інтер’єру 10 6 4 + + +
60.
61.
62. Майстер-клас: Бісероплетіння 6 1 5 + + +
63. Майстер-клас: Вироби з капрону 6 2 4 + +
64. Майстер-клас: Вироби з пластику 6 2 4 + +
65. Виготовлення виробів зі шкіри в етнічному стилі 6 2 4 + + +
67. Майстер-клас: Технології виготовлення свічок. Миловаріння. 6 1 5 + +
68. Майстер-клас: Ліплення 6 3 3 + + +
69. Майстер-клас: Літотерапія (природні мінерали в якості прикрас, аксесуарів, предметів побуту) 6 3 3 + +
70. Інноваційні методики проведення уроків по технології приготування страв 8 2 6 + +
73.
74.
75. Майстер-клас: Українські обереги 6 3 3 + +
76. Майстер-клас: Фелтінг (валяння вовни) 6 1 5 + +
77. Майстер-клас: Виготовлення виробів технологією джутова філігрань 6 1 5 + +
150тр. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь технологічна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 6
Вчителі курсу «Захист України»
81. Шляхи оптимізації викладання предмета «Захист Вітчизни» 12 1 4 3 2 2 + + +
82.
83. Розробка проблемних пізнавальних задач, завдань, вправ за розділами програми курсу «Захист Вітчизни» 9 2 4 1 1 1 + + +
84.
Вчителі фізичної культури
85.
86.
87. Основи методичної, технічної і функціональної підготовки сучасного вчителя фізичної культури 30 2 28 + + +
143. Організація занять з учнями віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи 14 2 8 4 + +
Бадмінтон. Підготовка керівників спортивних гуртків, представників учнівських команд 16 2 2 6 6 + +
167. Методика навчання модулів варіативної частини на основі єдиноборств

Методика навчання модулів варіативної частини на основі спортивних ігор

12

 

18

 

2

 

4

 

6

 

8

 

4

 

4

 

+

 

+

 

+

 

+

 

Вчителі основ здоровя
88. Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги для педагогічних працівників та школярів 8 4 4 + +
89. Впровадження арт-терапевтичних методик в освітній процес, як одного із видів здоров’язбережувальних технологій 9 2 7 + +
Вчителі художньо-естетичних дисциплін
90. Педагогічні інновації у розвитку мистецьких здібностей учнів 10 2 8 + + + + +
91. Генії сучасності: мистецький контент уроків художньо-естетичного циклу 8 4 4 + +
93.
94. Розкриття креативної особистості засобами музичного мистецтва 4 2 2 + + + +
95.
96. Музикотерапія як інноваційний метод у  роботі вчителя 6 3 3 + +
150 мист. НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мистецька:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми 6 6
168. Цифрові технології у викладанні мистецтва 6 1 3 2 + +
Вчителі християнської етики
138.  
139. Удосконалення ключових компетентностей учителів етики та християнської етики 16 4 6 4 2 + + +
Педагогічні працівники інклюзивних класів і закладів освіти
97. Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному навчальному закладі. Розбудова інклюзивного освітнього середовища як пріоритетний напрям діяльності керівника закладу загальної середньої освіти 10

 

4 2 2 2 + +
99. Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти 8 4 2 1 1 + +
100. Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі 9 4 3 2 + +
101.
102. Корекційна спрямованість навчання дітей з
особливими освітніми потребами різних нозологій
8 4 4 + +
110. Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі 8 3 3 2 + +
169. Управлінський супровід інклюзивного навчання і закладі загальної середньої освіти 7 2 2 2 1 + +
Практичні психологи та соціальні педагоги
103.
104.
105. Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку 8 2 2 4 +

 

+
106. Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми 12 2 2 8 + +
107. Розв’язання шкільних конфліктів шляхом конструктивного діалогу та відновних практик 8 2 2 4 + + +
108. Психолого-педагогічний супровід адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти 6 2 4 + + +
111. Труднощі у навчанні та способи корекції навчальних навичок  молодших школярів 8 1 1 6 + +
112. Основи арт-терапії в роботі психолога 12 1 11 + +
113. Підвищення  психологічної культури батьків в освітньому процесі 12 12 +
114. Основи ефективної комунікації 12 4 8 + + +
98. Удосконалення ключових компетентностей соціальних педагогів 12 6 2 4 +
92. Стрес і стресостійкість 8 2 4 2 + +
142. Цифрова грамотність працівника психологічної служби 8 2 4 2 + + +
170. Психологічні особливості академічно обдарованих старшокласників з різним рівнем емоційної стійкості. 6 2 2 2 + +
171. Множинний інтелект. Як розвинути? (за Говардом Гарднером). 6 2 2 2 + +
Шкільні бібліотекарі
115. Планування та звітність у роботі бібліотеки. Вимоги до бібліотечних документів 8 2 2 2 2 +
116.
117. Формування фондів шкільних бібліотек: актуальні проблеми комплектування та обліку 6 4 2 + +
118. Універсальна десяткова класифікація для дитячих бібліотек: структура, зміст, призначення 8 4 4 + +
119. Алгоритм управлінської діяльності з атестації шкільних бібліотекарів 8 6 2 +
145. Нова українська література для Нової української школи 8 2 6 + +
151.
Організатори виховної роботи
123. Креативна педагогіка 6 6 + + + + +
124.
125.
126.
127. Краєзнавство у сучасній школі: формування соціальної і громадянської компетентностей. Використання потенціалу музейної педагогіки в сучасній освіті 10 3 2 4 1 + + + +
128.
129.
130.
144. Організація роботи із запобігання та протидії боулінгу в закладі освіти 4 2 2 + + +
Керівники закладів освіти
131. Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти у контексті  вимог Нової української школи. 11 3 1 5 1 1 + + + +
132. Документообіг у закладі освіти 12 4 2 2 4 + + +
133. Моніторинг розвитку методичних компетентностей педагогів. Надання підтримки на різних етапах професійного розвитку вчителя. 10

 

2 2 4 2 + + +
134. Управління персоналом у закладах освіти 15 6 4 2 2 1 + +
135. Моніторинг професійних компетенцій педагога та управлінських рішень. Державна політика в системі забезпечення якості освіти в Україні. 17 4 4 4 3 +
136. Стратегія розвитку закладу загальної середньої освіти. Управління змінами 16 6 2 8 + + +
137. Академічна та організаційна політика закладу освіти в умовах автономії. Матеріальні та фінансові ресурси. Кадрова політика як складова автономії закладу. Аспекти реформування освіти за умов нестабільного суспільного середовища. 20

 

 

10 4 6 + +
140. Академічна доброчесність як дієвий інструмент забезпечення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах. Прозора та відкрита інформаційна політика закладу освіти як один з ефективних механізмів освітнього менеджменту. Управлінські аспекти здійснення дієвого та відкритого громадянського нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти. 16

 

4 4 4 + +
172. Лідерство як основа горизонтального управління. Тенденції розвитку позитивного іміджу закладу освіти. 15 4 4 3 4 + +
173. Професійна етика та емоційно-етична компетентність сучасного керівника закладу загальної середньої освіти. 15

 

4 4 4 2 1 + +
174. Створення в закладі освіти комфортних та безпечних умов праці, навчання для учасників освітнього процесу. Формування здорового підростаючого покоління засобами оновленої системи харчування, надання домедичної допомоги. 8 2 2 4 + +
175. Професійна діяльність керівника закладу загальної середньої освіти як соціальне проектування. 7 2 3 2 + +
176. Інноваційний освітній менеджмент як провідний напрям професійної діяльності керівника закладу загальної середньої освіти. 15

 

6 4 3 2 + +
177. Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України 4 2 2 +

Примітка. Для вчителів базової школи, які працюють в науково-педагогічному проєкті “Інтелект України” будуть організовані курси підвищення кваліфікації (за окремими навчальними предметами в обсязі 8 год) –  вивчення розділу ФФМ_161 “Розвиток компетентностей учителів базової школи  до впровадження науково-педагогічним проєкту «Інтелект України» при викладанні окремих навчальних предметів/інтегрованих курсів”.

Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»

Написати нам

    * обов’язкові для заповнення поля