Навчально-тематичні плани розділів програми “Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу”
Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти
ФФ_1 Емоційне лідерство керівника закладу дошкільної освіти 4
ФФ_2 Емоційний інтелект як провідний аспект розвитку професійної майстерності педагога  ЗДО в контексті сучасних викликів 6
ФФ_3 Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для  реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні 12
ФФ_4 Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти 2
ФФ_5 Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО 12
ФФ_6 Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку. 4

 

Розділ 1 (ФФ_1)

Емоційне лідерство керівника закладу дошкільної освіти (4 год)

Освітня програма

Емоційне лідерство керівника закладу дошкільної освіти. Тезаурус. Стилі емоційного лідерства.

Самоусвідомлення. Базові похідні емоції. Життєвий цикл емоцій. Техніка емоційного самоаналізу. Стратегії саморегуляції. Техніка роботи з емоціями 7-П. Технологія розвитку емпатії.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. практ.
1. Емоційне лідерство керівника закладу дошкільної освіти. Тезаурус. Стилі емоційного лідерства. 2 2
2. Самоусвідомлення. Базові похідні емоції. Життєвий цикл емоцій. Техніка емоційного самоаналізу. Стратегії саморегуляції. 2 2
Всього 4 2 2

 

Розділ 2 (ФФ_2)

Емоційний інтелект як провідний аспект розвитку професійної майстерності педагога  ЗДО в контексті сучасних викликів (6 год)

Освітня програма

Емоційний інтелект  як провідний аспект розвитку професійної майстерності педагога ЗДО в контексті сучасних викликів. Засоби розвитку емоційного інтелекту педагогів. Засоби розвитку емоційного інтелекту дітей дошкільного віку.

 Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. практ.
1. Емоційний інтелект  як провідний аспект розвитку професійної майстерності педагога ЗДО в контексті сучасних викликів 2 2
2. Засоби розвитку емоційного інтелекту педагогів. 2 2
3. Засоби розвитку емоційного інтелекту дітей дошкільного віку. 2 4
Всього 6 2 4

 

Розділ 3 (ФФ_3)

Розвиток загальних та фахових компетентностей вихователів для  реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти в Україні (12 год)

Освітня програма

Теоретична складова. Програми зорієнтована на оволодіння педагогічними працівниками основних категорій і понять; цінностей дошкільної освіти, базових принципів реалізації Стандарту, ознайомлення із змістовим наповненням його інваріантним та варіативним складниками, умовами реалізації.

Практичнаскладова. Передбачає формування здатностей та готовності педагогічних працівників до: врахування українських традицій та міжнародних практик в реалізації змісту оновленого Стандарту; розроблення змістово-методичного забезпечення освітнього процесу з урахуванням вимог оновленого Державного стандарту дошкільної освіти; розвитку в дітей дошкільного віку базових якостей особистості; вивчення запитів й очікувань усіх учасників освітнього процесу в закладі освіти задля підвищення якості дошкільної освіти, а також проєктування індивідуальної траєкторії особистісно- професійного саморозвитку.

Зміст програми Лекції Практ
Усього
Тема 1. Нові вектори освітнього напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». Комп’ютерна грамота» . 1 0 1
Тема 2. Зміст та завдання освітнього напряму «Дитина в природному довкіллі» 1 0 1
Тема 3 .Домінанта       освітнього   напряму            «Гра  дитини» 1 1 2
Тема 4. Нові стратегії змістового компоненту освітнього напряму «Дитина в соціумі» 1 0 1
Тема  5. Реалізація Державного стандарту дошкільної освіти за освітнім напрямом «Мовлення дитини. Основи грамоти» 2 0 2
Тема 6. Особливості змісту освітнього напряму  «Дитина у світі мистецтва». 1 1 2
Тема 7. Сутність і зміст освітнього напряму «Дитина в соціумі. Соціально-фінансова   грамотність» 1 0 1
Тема 8. Зміст і умови реалізації освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва. Хореографія» 1 0 1
Разом
10 2 12

 

Розділ 4 (ФФ_4)

Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти (2 год)

Освітня програма

Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти: вихователь-коуч, фасилітатор, тьютор, модератор.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. практ.
1. Нові професійні ролі й завдання сучасного вихователя закладу дошкільної освіти: вихователь-коуч, фасилітатор, тьютор, модератор 2 1 1
Всього 2 1 1

 

Розділ 5 (ФФ_5)

Діяльність вихователя з попередження насилля щодо дітей та створення безпечного середовища в ЗДО (12 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є законодавство України щодо запобігання проявам та протидії будь-яких видів насильства над дитиною, її експлуатації та булінгу, права дитини на захист від усіх форм насильства; забезпечення  підготовки фахівців відповідної кваліфікації з метою належного виконання ними функцій із запобігання та протидії будь-яким проявам насильства; створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу.

Програму укладено за такими темами:

Насильство стосовно дитини як суспільне явище. Поняття насильства, його види, форми, причини та наслідки. Нормативно-правова база щодо запобігання та протидії будь-яким проявам насильства.

Своєчасне виявлення постраждалих від насильства, в тому числі вчиненого за допомогою електронних засобів комунікації, під час освітнього процесу та реагування. Типові ознаки та прояви у постраждалих від різних видів насильства дітей дошкільного віку. Виявлення та реагування на випадки насильства стосовно дітей у цифровому середовищі.

Попередження будь-яких проявів насильства в закладі дошкільної освіти під час освітнього процесу та створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища. Поняття безпечного, інклюзивного освітнього середовища. Інструменти профілактичної роботи з попередження насильства в закладі дошкільної освіти.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Насильство стосовно дитини як суспільне явище. Поняття насильства, його види, форми, причини та наслідки. 2 2
2. Насильство стосовно дитини як суспільне явище. Нормативно-правова база щодо запобігання та протидії будь-яким проявам насильства. 1 1
3. Своєчасне виявлення постраждалих від насильства, в тому числі вчиненого за допомогою електронних засобів комунікації, під час освітнього процесу та реагування. Типові ознаки та прояви у постраждалих від різних видів насильства дітей дошкільного віку. 2 1 1
4. Своєчасне виявлення постраждалих від насильства, в тому числі вчиненого за допомогою електронних засобів комунікації, під час освітнього процесу та реагування. Виявлення та реагування на випадки насильства стосовно дітей у цифровому середовищі. 2 1 1
5. Попередження будь-яких проявів насильства в закладі дошкільної освіти під час освітнього процесу та створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища. Поняття безпечного, інклюзивного освітнього середовища. 2 1 2
6. Попередження будь-яких проявів насильства в закладі дошкільної освіти під час освітнього процесу та створення безпечного, інклюзивного освітнього середовища. Інструменти профілактичної роботи з попередження насильства в закладі дошкільної освіти.   1 1
7. Комплексна підсумкова робота 1 1
Всього 12 4 5 3 1

 

Розділ 6 (ФФ_6)

Вплив медіа інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку (4 год)

Освітня програма

 1. Засоби масової інформації в системі соціального формування особистості дитини дошкільного віку. Медіа як первинне джерело інформації. Навчання та отримання нової інформації на різних етапах соціалізації. Дослідження  медіа, зокрема телебачення, що є первинним джерелом різноманітної інформації для різних вікових груп.  Дитина як реципієнт масової комунікації. Діти та підлітки як реципієнти, що споживають продукти масової комунікації. Комунікація – один із найбільших каналів інформації про себе, інших людей, суспільство, державу та світ. Мотиви медіа-споживання. Соціальна інтеграція. Втеча від реальності.

Медіа та соціалізація. Поняття «Соціалізація». Агенти соціалізації. Роль медіа в соціалізації . Роль телебачення в житті дитини.  ЗМІ та стихійна соціалізація. Рекреаційна і релаксаційна роль ЗМІ в житті людини, дитини та підлітка. ЗМІ та  скерована соціалізація. Засоби масової інформації як соціальний інститут, що виконує замовлення суспільства та окремих груп на вплив на населення в цілому та окремі соціальні та вікові прошарки. Формування ціннісних орієнтацій у сфері політики, економіки, права та ін. ЗМІ — система неформальної освіти.

2.  Психолого-педагогічне  спостереження  негативного впливу ЗМІ на формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку.

Телебачення та соціалізація дошкільників. Формування цінностей, установок і вірувань.  ЗМІ (особливо телебачення)   важливі агенти соціалізації у формуванні установок дітей та підлітків. Фактори, що впливають на впливовість телебачення на психіку дітей. Вплив телебачення на рівень закріплення традиційних гендерних ролей.  Особливості впливу ЗМІ на гендерну соціалізацію та статеве виховання дітей та підлітків (Д.Кілборн та Д.Левін):

Кореляція між переглядом великої кількості телепередач та негативним ставленням до дійсності та раннім переходом до статевого життя.

Чому важливо обмежити час роботи дитини за ноутбуком? (Фізичний аспект). Недоліки та ризики соціальних медіа як агентів соціалізації.   Споживацька соціалізація.  Телебачення та ожиріння у дітей та підлітків. Фактори, які при частому перегляді телебачення дітьми та підлітками   призводять до ожиріння. Дослідження реклами фаст-фуд індустрії.

ЗМІ та гендерна соціалізація. Вплив агресивної медіа сфери  на самовідчуття дітей та підлітків. Недоліки та ризики соціальних медіа як агентів соціалізації: кіберпереслідування, секстинг (sexting), facebook-депресія — депресія, «Цифровий відбиток». Як мінімізувати негативний вплив телебачення та Інтернету на розвиток дітей.

 1. Позитивний вплив медіаінформації на дітей дошкільного віку. Формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку в контексті впливу ЗМІ. Соціальні ЗМІ та діти. Основні функції медіа засобів. Психологічні закономірності та особливості формування дитячої свідомості. Як використати позитивно медіа. Переваги соціальних медіа як агентів соціалізації. Відеоігри та соціалізація. Класифікація комп’ютерних ігр. Рекомендації батькам та педагогам щодо відеоігор. Телебачення та соціалізація. «Вулиця Сезам» і дитяча успішність. «Барні» та просоціальна поведінка.

Роль соціальних медіа в соціалізації дітей та підлітків. Переваги соціальних медіа як агентів соціалізації.  Позитивний вплив  соціальних ЗМІ  на  самооцінку, формування думки про себе, суспільство й світ. Розширення освітніх можливостей: використання медіа як інструменту навчання та комунікації як вихователям, так і батькам і дошкільнятам.  Особливості ролі інтернету в житті дитини за М. Г. Абрамовим.  Споживацька соціалізація . Поняття «Споживацька соціалізація» (consumer socialization). Дослідження споживання дітьми комерційної реклами. Особливості споживацької соціалізації дітей та підлітків. Відеоігри та соціалізація.  Статистичні дані про присутність відеоігор в житті дитини. Позитивна   роль відеоігор у соціалізації дітей. Ігри, які підвищують пізнавальний рівень.  Використання відеоігор для соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. Рекомендації батькам та педагогам щодо відеоігор.  Телебачення та соціалізація. «Вулиця Сезам» і дитяча успішність. «Барні» та просоціальна поведінка. Корисні додатки українською мовою від українських розробників.    

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
1.Засоби масової інформації в системі соціального формування особистості дитини дошкільного віку 1 1
2. Психолого-педагогічне  спостереження  негативного впливу ЗМІ на формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку. 2 1   1
3. Позитивний вплив медіаінформації на дітей дошкільного віку. Формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку в контексті впливу ЗМІ. 1 1
Всього 4 2 1 1

 

Вчителі початкових класів і вихователі груп продовженого дня
ФФ_8 Діагностувальні роботи в початкових класах: вимоги до складання та оцінювання 6
ФФ_9 Сучасні методи роботи вчителя початкових класів 6
ФФ_10 Організація роботи з навчальними завданнями і вправами у початкових класах НПП «Інтелект України» 6
ФФ_11 Діяльнісний підхід як середовище для формування наскрізних вмінь в НУШ 4
ФФ_12 LEGO-технології в освітньому процесі 7
ФФ_13 Швидкочитання. Мегапам’ять 3
ФФ_14 Практичне застосування методів і форм, які ґрунтуються  на теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) в початковій школі. Модуль 2 8
ФФ_15 Розвиток компетентностей учителів початкових класів  для реалізації науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (для педагогів, які працюють в проєкті) 15

 

ФФ_16 Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів 6
ФФ_17 Планування та організація роботи вихователя ГПД 6

 

Розділ 8 (ФФ_8)

Діагностувальні роботи в початкових класах: вимоги до складання та оцінювання (6 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є діагностувальні роботи, які проводяться з метою виявлення рівнів сформованості результатів навчання учнів та планування подальшої роботи з формування цих результатів на більш високому рівні.

Вступ. Нормативні документи, загальні положення та методичні рекомендації   щодо оцінювання результатів навчання 1-4-их класів закладів середньої освіти. Основні функції оцінювання. Пріоритетність формувальної та діагностувальної функцій. Оцінювання та аналіз підсумкових робіт  з різних предметів. Орієнтовні  рамки оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Форми проведення діагностувальних робіт. Вербальна і рівнева оцінки. Формувальне та підсумкове оцінювання. Свідоцтва досягнень.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання 1-4-их класів закладів середньої освіти. Загальні положення. 1 1
2. Алгоритм діяльності вчителя під час здійснення оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. 2 1 1
3. Вимоги до складання та   оцінювання діагностувальних робіт. 2 1 1
4. Складання діагностувальних робіт з різних предметів. 1 1
Всього 6 3 1  1 1

 

Розділ 9 (ФФ_9)

Сучасні методи роботи вчителя початкових класів (9 год)

Освітня програма

Модуль 1.  Методи навчання як інструмент вчителя в освітньому процесі  Нової української школи. Теоретичні засади їх  використання.

 • Проблема необхідності, мета, сутність  сучасних  методів  навчання молодших школярів  Нової української школи.
 • Класифікація сучасних методів навчання.
 • Активізація навчально-пізнавальної  діяльності молодших  школярів сучасними методами навчання

Модуль2. Практичні  аспекти  використання сучасних методів роботи вчителя початкових класів.

 • Використання ігрових методів навчання у початковій  школі
 • Методичні особливості  використання   методів  критичного мислення  у  роботі  з  молодшими  школярами .
 • Методи співпраці вчителя початкових класів з батьками на засадах партнерської діяльності з метою всебічного розвитку особистості школяра.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. практ. трен. дист.
Методи навчання як інструмент вчителя в освітньому процесі  Нової української школи. Теоретичні засади їх  використання. Проблема необхідності, мета, сутність  сучасних  методів  навчання  молодших школярів Нової української школи.
Класифікація сучасних методів навчання.
Активізація  навчально-пізнавальної  діяльності молодших  школярів сучасними методами навчання.
3 2 1
Практичні  аспекти  використання сучасних методів роботи вчителя початкових класів. Використання ігрових методів  навчання у початковій  школі. Методичні  особливості  використання   методів  критичного мислення  у  роботі  з  молодшими  школярами. Методи співпраці вчителя початкових класів з батьками на засадах партнерської діяльності з метою всебічного розвитку особистості школяра. 3 1 1 1
Всього 6 3 2 1

 

Розділ 10 (ФФ_10)

Організація роботи з навчальними завданнями і вправами у початкових класах НПП «Інтелект України» (6 год)

Освітня програма

Тема 1. «Психолого-педагогічні основи організації роботи з навчальними завданнями та вправами в НПП «Інтелект України»».

Предмет вивчення. Цілі початкової освіти у проекті. Цикли навчання. Вимоги до дітей. Концептуальні засади досягнення цілей початкової освіти. Зміст початкової освіти. Очікувані результати навчання здобувачів освіти.  

Тема 2. «Організація роботи з  навчальними завданнями та вправами в НПП «Інтелект України» на уроках української мови».

Мовно-літературна галузь. Змістові лінії. Різновиди вправ. Класифікація навчальних завдань. Види роботи з ілюстраціями, таблицями.

Тема 3. « Організація роботи з  навчальними завданнями та вправами в НПП «Інтелект України» на уроках математики».

Математична освітня галузь. Змістові лінії. Різновиди завдань і вправ. Задача, її види. Робота з даними .

Тема 4. « Організація роботи з  навчальними завданнями та вправами в НПП «Інтелект України» на уроках «Я пізнаю світ».

Природнича освітня галузь. Змістові лінії. Організація роботи з вправами на уроках «Я пізнаю світ».

Навчально-тематичний план

Змiст курсу
Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
·     Психолого-педагогічні основи організації роботи з навчальними завданнями та вправами в НПП «Інтелект України 1 1
·     «Організація роботи з  навчальними завданнями та вправами в НПП «Інтелект України» на уроках української мови». 2 1 1
·     « Організація роботи з  навчальними завданнями та вправами в НПП «Інтелект України» на уроках математики». 1 1
·     « Організація роботи з  навчальними завданнями та вправами в НПП «Інтелект України» на уроках «Я пізнаю світ». 2 2

 

Розділ 11 (ФФ_11)

Діяльнісний підхід як середовище для формування наскрізних вмінь в НУШ (4 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є метод діяльнісного підходу як середовище для формування наскрізних вмінь в НУШ.

Вступ. Характеристика діяльнісного підходу, його переваги.

Екскурс в минуле. Історія впровадження діяльнісного підходу.

Досвід зарубіжних колег та інтерпретація його до умов сьогодення української школи.

Застосування діяльнісного підходу на практиці. З чого почати? На яких предметах працює найефективніше? Труднощі, які виникають під час впровадження цього методу в сучасних умовах навчання.

                   Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Основні положення. 1 1
2. Практичні поради з досвіду роботи. 1 1
3. Педагогічна майстерка. Моделювання ситуацій для застосування діяльнісного підходу на різних етапах уроку. 1 1
4. Комплексна практична робота. 1 1
Всього 4 1 1 1 1

 

 

Розділ 12 (ФФ_12)

LEGO-технології в освітньому процесі (7 год)

Освітня програма

Робототехніка  як сучасний напрямок розвитку ІТ. Освітня робототехніка. Огляд робототехнічних конструкторів для початкової школи. Складові базового набора WeDo 2.0. Методичні рекомендації з організації роботи з наборами LEGO. Проєкт «Першоробот».

Базові основи конструювання. Основи розробки моделей роботів. Моделі з покроковими інструкціями. Огляд графічного програмного забезпечення WeDo 2.0. Проєкт «Автомобіль для перегонів».

Проектна та дослідницька діяльність з LEGO EducationWeDo 2.0. Методика створення навчальних проектів. Змагання та олімпіади для WeDo 2.0. Проєкт «Робот сумоїст».

Огляд та особливості роботи з LegoDigitalDesigner. Робота з інструментом створення віртуальних моделей. Проєкт «Очистка океану».

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу
Розподіл годин
всього лекц. прак. дист.
1. Освітня робототехніка 1 0,5 0,5
2. Базові основи конструювання 2 0,5 1,5
3. Проектна та дослідницька діяльність з LEGO Education WeDo 2.0 2 0,5 1,5
4. Огляд та особливості роботи з LegoDigitalDesigner 2 0,5 1,5
Всього 7 2 3,5 1,5

 

Розділ 13 (ФФ_13)

Швидкочитання. Мегапам’ять (3 год)

Освітня програма

 1. Метод читання «Стукавки». Таблиці Шульте.Теоретична частина. Знайомство з поняттям швидкісного читання та його методикою. Вивчаємо метод читання «Стукавки» під ритм Н. Жинкіна з блокуванням мовного апарату. Знайомство з таблицею Шульте. Вправи на дрібну моторику рук. Методика «П’ятірня Наполеона».

Практична частина. Стартові показники техніки читання, продуктивності читання та коефіцієнту запам’ятовування. Читання  методом  «Стукавки». Замір часу при роботі з таблицею Шульте. Знайомство з вправою «Лабіринт». Проміжне тестування техніки читання.

2. Метод читання Зворотній рахунок. Методика цілепокладання КВНЕЦОП. Вправи Абетка, Чорно-білі, Великі-малі.  Теоретична частина. Знайомство з методом читання Зворотній рахунок Вправи на дрібну моторику рук. Ознайомлення з методикою цілепокладання КВНЕЦОП.

Практична частина. Читання  методом  Зворотній рахунок. Замір часу при роботі з таблицею Шульте. Знайомство з вправою «Клиновидні», методики на розширення кута зору; вправами «Чорно-білі» та «Великі-малі».

 3. Види памяті та їх тестування. Метод «Ланцюжок». Образні коди цифр.  Теоретична частина. Ознайомлення з поняттями «пам’ять» і «мнемотехніка». Правила мнемотехніки і метод запам’ятовування «Ланцюжок». Введення поняття образних кодів цифр від 0 до 9.

 Практична частина. Тестування каналів сприйняття (візуальний, аудіальний). Тестування типів пам’яті (зорова, слухова, слухова плюс моторна). Вправи на дрібну моторику рук. Практична робота із запам’ятовування списку методом «Ланцюжок».

 1. Метод «Робота з картинками». Теоретична частина. Базові операції з образами. Ознайомлення з методом запам’ятовування за допомогою картинок. Пояснення образних кодів днів тижня та місяців року.

 Практична частина. Вправи на паралельний процесинг. Практична робота із запам’ятовування списку за допомогою картинок. Запам’ятовування чотиризначних цифр через образні коди. Практична робота із образними кодами днів тижня та місяців року.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Лекції Семін Практ Трен
1 Вступ. Стартовий замір техніки та продуктивності читання. Метод читання Стукавки. Таблиці Шульте. 1 2
2 Метод читання Зворотній рахунок. Методика цілепокладання КВНЕЦОП. Вправи Абетка, Чорно-білі, Великі-малі 1 2
3 Види пам’яті та їх тестування. Метод «Ланцюжок». Метод Леонардо да Вінчі. Образні коди цифр 1 1 1
4 Метод «Робота з картинками». Образні коди днів тижня та місяців року. 1 2
  Всього 4   7 1

 

Розділ 14 (ФФ_14)

Практичне застосування методів і форм, які ґрунтуються  на теорії розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ) в початковій школі. Модуль 2 (8 год)

Освітня програма

Предмет навчання: цілі і принципи ТРВЗ – педагогіки  з типологією відкритих задач. Загальна характеристика  курсу «Практичне застосування методів і форм   ,які ґрунтуються  на теорії розв*язання винахідницьких задач(ТРВЗ) в початковій школі.»

Що таке ТРВЗ: Чого вчити ? Основні функції та суперечності  педагогіки. Принципи,які лежать в основі ТРВЗ. Типи відкритих творчих задач.

Методи розвитку творчого мислення та уяви (РТУ). Поняття про психологічну інерцію. Правила оцінки рівня творчих робіт  учнів. Методи розвитку творчої уяви. Типові прийоми фантазування (ТПФ). Прийоми фантазування. Джанні  Родарі.

Розвиток зв’язного мовлення  молодших школярів. Складання творчих розповідей. Методика складання розповідей за картиною. Ігри і творчі завдання для роботи з картиною. Складання різних типів казок за допомогою методу «Каталог» (динамічного ,описового ,морально-етичного ,конфліктного  типу).

Методика навчання молодших школярів розповіді за серією  картинок.

Навчально-тематичний план

пп

Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. трен
1. Що таке ТРВЗ 2 1 1
2. Методи розвитку творчого мислення та уяви(РТУ). 2 1 1
3. Прийоми фантазування. Джанні  Родарі. 2 1 1
4. Розвиток зв*язного мовлення  молодших школярів.Складання творчих розповідей. 2 1 1
  Всього: 8 4 4

 

Розділ 15 (ФФ_15)

Розвиток компетентностей учителів початкових класів  для реалізації науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (для педагогів, які працюють в проєкті) (15 год)

Освітня програма

Предмет вивчення: освітня програма початкової школи НПП «Інтелект України»; інноваційні практики в системі освіти.

Сутність професійної компетентності вчителя в умовах реформування системи загальної середньої освіти.

Теоретико-методологічні та організаційні основи початкової освіти в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України».

Нормативна база функціонування НПП «Інтелект України» в національному освітньому просторі.

Інноваційні освітні технології в практиці роботи 1-4 класів Проєкту.

Здоров’язбережувальні технології в НПП «Інтелект України».

Технологія викладання інтегрованого навчального предмету «Українська мова» в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України».

Особливості початкової математичної освіти в НПП «Інтелект України».

Організація освітнього процесу на уроках «Я пізнаю світ».

Навчально-тематичний план  

Змiст курсу
Розподіл годин
всього лекц. Сем. Прак. Трен. Дист.
Сутність професійної компетентності вчителя в умовах реформування системи загальної середньої освіти. 1 1
Теоретико-методологічні та організаційні основи початкової освіти в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України». 2 2
Нормативна база функціонування НПП «Інтелект України» в національному освітньому просторі. 1 1
Інноваційні освітні технології в практиці роботи 1-4 класів Проєкту. 1 1
Здоров’язбережувальні технології в Проєкті. 1 1
Технологія викладання інтегрованого навчального предмету «Українська мова» в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України». 3 1 1 1
Особливості початкової математичної освіти в НПП «Інтелект України». 3 1 1 1
Організація освітнього процесу на уроках «Я пізнаю світ». 3 1 1 1
Всього: 15 8 2 3 1 1

 

Розділ 16 (ФФ_16)

Цифрові освітні технології у роботі вчителя початкових класів (6 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є цифрові технології необхідні для організації освітнього процесу у початковій школі.

Вступ. Професійний стандарт вчителя початкових класів загальної середньої освіти. Рамка цифрових компетентностей громадян України. Цифрограм  – Дія для вчителів.

Використання  цифрових технології для спілкування, співпраці та професійного розвитку.

Пошук, створення  та обмін цифровими ресурсами.

Організація та управління  освітнім  процесом за допомогою цифрових технологій.

Цифрові технології для здійснення  формувального оцінювання в НУШ.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Професійний стандарт вчителя початкових класів загальної середньої освіти. Рамка цифрових компетентностей громадян України.  Цифрограм  – Дія для вчителів . 1 1    
2. Використання  цифрових технології для спілкування, співпраці та професійного розвитку 2 1   1
3. Пошук, створення  та обмін цифровими ресурсами. 1   1  
4. Організація та управління  освітнім  процесом за допомогою цифрових технологій. 1 1    
5. Використання цифрових  технології  для оцінювання учнів початкових класів. 1 1    
Всього 6 4 1 1 0

 

Розділ 17 (ФФ_17)

Планування та організація роботи вихователя ГПД (6 год)

Освітня програма

Тема 1. Організація і основні принципи планування роботи у групі продовженого дня. «Єдина школа» як цифровий інструмент у роботі вихователя ГПД.

Тема 2. Проєктна робота як спосіб реалізації діяльнісного підходу під час спостережень у природі.

Тема 3. Застосування інноваційних технологій і методів під час самопідготовки. Кооперативне навчання. Ігрові технології. Технологія розвитку критичного мислення. Тайм мененджмент.

Тема 4. Розвиток творчих здібностей учнів під час занять за інтересами.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак.
1. Організація і основні принципи планування роботи у групі продовженого дня. 1 1
2. Проєктна робота як спосіб реалізації діяльнісного підходу під час спостережень за природою. 2 1 1
3. Застосування інноваційних технологій і методів під час самопідготовки. 2 1 1
4. Розвиток творчих здібностей учнів під час занять за інтересами. 1 1
  Всього 6 3 1 2

 

Мовно-літературна освітня галузь
ФФ_20 Нові імена в шкільній програмі із зарубіжної літератури 20
ФФ_21 Методика написання есе. Мотиваційний лист 10
ФФ_22 Особливості інтерпретації тексту у шкільному курсі зарубіжної літератури 10
ФФ_23 Основи комунікативної лінгвістики у змісті мовно-літературної освітньої галузі НУШ 8
ФФ_24 Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі 20
ФФ_25 Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики 20
ФФ_26 Медіатекст на уроках української мови в НУШ 8
ФФ_27 Розвиток особистості учня засобами літератури 8
ФФ_28 Підготовка учнів до мовно-літературних конкурсів, PISA, PIRLS та ін. 6
ФФ_29 Формування фахової/професійної компетенції  в умовах впровадження концепції НУШ 12
ФФ_30 Лінгвістичні основи методики навчання іноземних мов 10
ФФ_31 Освіта для сталого розвитку на уроці іноземної мови 12
ФФ_32 Онлайн-ресурси для вивчення іноземних мов: відбудова знань у віртуальному світі як новий шлях  до формування  мовної компетентності. 8
ФФ_33 Формування мовленнєвої компетенції на уроках іноземної мови 9

 

Розділ 20 (ФФ_20)

Нові імена в шкільній програмі зарубіжної літератури (20 год)

Освітня програма

Предметом вивчення спецкурсу є твори відомих представників сучасної зарубіжної літератури (друга половина  XX – початок XXI ст.).

Маркус Зузак – сучасний австралійський письменник. Історія створення та особливості роману «Книжкова злодійка».

Франсуаза Саґан – відома французька письменниця XX ст. Роман –   бестселер «Добридень, смутку» як своєрідний символ свого часу.

Томас Транстремер – шведський поет, лауреат Нобелівської премії 2011 року. Поезія Транстремера – це конкретність на тлі вражаючих метафор і найбільш перекладна лірика сучасності.

Хуліо Кортасар – визначний аргентинський письменник. Пошук світоглядних засад нової, духовно відродженої людини у романах письменника. Авангардистське експериментаторство автора.

Мілан Кундера  як видатний чеський письменник постмодерніст. Всесвітньо відомий роман «Нестерпна легкість буття». Художній світ твору.

Стівен Кінґ – відомий представник т. зв. «літератури жахів». Поєднання у творах письменника стильових ознак різноманітних жанрів: фантастики, детективу, жахів, містики тощо.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. семін. практ.
1. Зузак Маркус 4 2 2
2. Франсуаза Саган 4 2 2
3. Томас Транстремер 4 2 2
4. Хуліо Кортасар 4 2 2
5. Мілан Кундера 2 1 1
6. Стівен Кінг 2 1 1
  Всього 20 10 6 4

 

Розділ 21 (ФФ_21)

Методика написання есе. Мотиваційний лист (10 год)

Освітня програма

Що таке есе. Заголовок есе. Ознаки есе. Лінгво-стилістичні особливості есе. Роль самостійності та оригінальності при складанні есе.

Підготовча робота до написання мотиваційного листа (використання технологій критичного читання для опрацювання критеріїв оцінювання, освітньої програми, рефлексія щодо особистих досягнень).

Загальні тенденції написання мотиваційного листа: предметна і понятійна точність, дотримання норм сучасної літературної мови, логічність і послідовність викладу думок. Структура мотиваційного листа. Способи зв’язку між компонентами тексту.

Редагування мотиваційного листа. Перевірка на відповідність заявленим вимогам та нормам сучасної літературної мови.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу
Розподіл годин
всього прак.
1. Що таке есе. Заголовок есе. Складаємо есе про власні враження від спостережень за природою 2 2
2. Спостерігаємо за ознаками есе. Пишемо есе на морально-етичну тематику. Лінгво-стилістичні особливості есе. Пишемо есе на основі власних вражень від естетичного об’єкту 2 2
3. Загальні тенденції написання мотиваційного листа: предметна і понятійна точність, дотримання норм сучасної літературної мови, Структура мотиваційного листа. Способи зв’язку між компонентами тексту. 2 2
4. Про одне і те ж – по різному. Пишемо есе на основі науково-популярних текстів 2 2
5. Роль самостійності та оригінальності при складанні есе. Пишемо есе на основі прочитаного. Презентація кейсів завдань для формування функціональної грамотності 2 2
Всього 10 10

 

Розділ 22 (ФФ_22)

Особливості інтерпретації тексту у шкільному курсі зарубіжної літератури (10 год)

Освітня програма

Теоретичні засади проблеми аналізу та інтерпретації художнього тексту у шкільному курсі. Стратегії інтерпретації. Специфіка художнього тексту, художній зміст і методика інтерпретації тексту. Аналіз поетичного тексту. Тропи і стилістичні фігури. Фонетичні, лексичні граматичні, словотворчі явища. Аналіз драматичного твору. Світоглядні, соціальні та особистісно значимі філософські проблеми. Контекст і інтертекст. Індивідуалізоване мовлення автора. Соціокультурне тло тексту, культурні реалії та підтексти. Аналіз прозового твору. Комплексна інтерпретація художнього твору. Художня картина світу у конкретному творі.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Теоретичні засади проблеми аналізу та інтерпретації художнього тексту у шкільному курсі 2 1 1
2. Стратегії інтерпретації. 2 1 1
3. Специфіка художнього тексту, художній зміст і методика інтерпретації тексту. 1 1  
4. Аналіз поетичного тексту. Тропи і стилістичні фігури. Фонетичні, лексичні граматичні, словотворчі явища. 1   1
5. Аналіз драматичного твору. Світоглядні, соціальні та особистісно значимі філософські проблеми. 1   1
6. Контекст і інтертекст. Індивідуалізоване мовлення автора. Соціокультурне тло тексту, культурні реалії та підтексти. 1   1
7. Аналіз прозового твору. Комплексна інтерпретація художнього твору. Художня картина світу у конкретному творі. 2   2
  Всього 10 3 7

 

Розділ 23 (ФФ_23)

Основи комунікативної лінгвістики у змісті мовно-літературної освітньої галузі НУШ (8 год)

Програма розділу на стадії розробки.

 

Розділ 24 (ФФ_24)

Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі (20 год)

Освітня програма

Тема 1. Сучасні теоретико-методологічні засади та наукові основи методики викладання української літератури у ХХІ ст. Основні напрями методики викладання української літератури у ХХІ ст.  Синергетико-евристичне навчання (Л. Нежива).Екзистенційно-діалогічне навчання (В. Токмань). Естетизація навчання (С. Жила). Філософізація навчання (Ю. Бондаренко). Компаративне навчання (А. Градов). Креативне навчання (О. Куцевол). Технологічне навчання (А. Ситченко). Психологізація навчання (В. Уліщенко). Структуральне навчання (В. Шуляр).

Тема 2. Новітні педагогічні технології викладання української  літератури. Завдання методики викладання літератури в контексті проекту «Концепція літературної освіти в Україні». Діалог культур як методологія та форма сучасної освіти. Інтерактивні методи викладання літератури. Віртуальні та дистанційні форми викладання і навчання. Метод проектів та його роль у формуванні умінь та навичок учнів. Відео-, аудіопрезентація, мультимедійні технології викладання української літератури. Ейдетика як навчальна технологія. Вивчення літератури за опорними схемами та образними асоціаціями. Інтегративні методи вивчення літератури в системі міжпредметних зв’язків дисциплін гуманітарного циклу.

Тема 3. Форми роботи з літературної освіти в школі. Методологічні проблеми вивчення літературного твору в сучасному літературознавстві.  Методи аналізу художнього твору: підходи та алгоритми, відповідність методів аналізу естетичній природі тексту, певному художньому напряму та творчому методу письменника. Аналіз літературного твору в школі. Текстоцентрична та читацькоцентрична парадигми вивчення літературного твору в школі. Формування предметної літературної компетентності.

Тема 4. Нові імена в шкільній програмі з української літератури Уведення сучасної української літератури у світовий контекст. Аспект наслідування та перечитування як основний мотив формування літератури  сьогодні, а також як неперервний зв’язок  між попередниками, сучасниками та наступниками. Відкриття нових імен у царині поезії, прози, музики та інших мультимедійних й інтермедійних форм вираження актуальної літератури.

Тема 5. Літературні групи та українські рок-гурти у світовому контексті експериментальної поезії. Теоретичне підґрунтя, генетичні й історико-літературні умови появи сучасних експериментів. Проблеми класифікації та методологія побудови мистецьких пошуків. Палітра українського і світового контексту експериментальної поезії. Перформанс як один з видів концертної діяльності. Мистецькі горизонти та перспективи феномену перфомансу.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Сучасні теоретико-методологічні засади та наукові основи методики викладання української літератури у ХХІ ст. 2 2
2. Новітні технології викладання української літератури 8 2 6
3. Форми роботи з літературної освіти в школі 2 1 1
4. Нові імена в шкільній програмі з української літератури 5 2 3
5. Літературні групи та українські рок-гурти у світовому контексті експериментальної поезії 3 1 2
  Всього 20 8 12

 

Розділ 25 (ФФ_25)

Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики (20 год)

Освітня програма

Тема 1. Концептуальні засади навчання української мови в контексті сучасної лінгводидактики. Концепції когнітивної, комунікативної методики навчання української мови. Науково-методичні доробки провідних лінгводидактів: Н.Б. Голуб, О.М. Біляєвої, М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіної, С.О. Карамана, О.П. Глазової.

Тема 2. Технологія сучасного уроку української мови. Технологічна карта уроку. Методична канва(партитура) уроку. Ментальна карта конспекту уроку. Реалізація змістових ліній, зокрема наскрізних, на уроках української мови. Типологія уроків. Методичні варіанти сучасних типів уроків. Моделювання уроків нового типу.

Тема 3. Новітні методи й технології навчання української  мови.        Хмарні інновації на уроці мови. Застосування технології «веб-квест» у системі загальної мовної освіти. Використання кейс-методу, методу проектів, методу інтелект-карт на уроках української мови.

Тема 4. Нове в програмі з української мови для 10 – 11 класів. Вивчення лексикографії, риторики, стилістики в школі. Сучасний урок риторики: особливості проектування та реалізації. Трансформаційний зміст сучасного уроку мовлення. Форми роботи з текстом.

Тема 5. Поглиблене впровадження мовної освіти в школі. Позакласна робота з української мови. Формування «мовної стійкості». Виховний потенціал лінгвоісторіографії. Вивчення української мови в класах філологічного профілю. Основи наукових досліджень учнів. Зміст і методика викладання курсів за вибором філологічного спрямування в системі допрофільної підготовки учнів.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак.
1. Концептуальні  засади навчання української мови в контексті сучасноїлінгводидактики. 1 1
2. Технологія сучасного уроку української мови. 4 1 3
3. Новітні методи й технології навчання української мови. 4 1 3
4. Нове в програмі з української мови для 10–11 класів. 8 2 6
5. Поглиблене впровадження мовної освіти. 3 1 2
  Всього 20 6 14

 

Розділ 26 (ФФ_26)

Медіатекст на уроках української мови в НУШ (8 год)

Програма розділу на стадії розробки.

 

Розхділ 27 (ФФ_27)

Розвиток особистості учня засобами літератури (8 год)

Освітня програма

 В. О. Сухомлинський про роль книги в духовному житті людини . Що читають діти  покоління Z?

Жанрова специфіка художніх творів (фантастика, детективи, на соціальні теми) у формуванні життєвих компетентностей молодого покоління. Поетичні твори як засіб розвитку емоційної сфери особистості.

Креативні сучасні стратегії формування читацької компетентності школярів. 22 звички високоефективних читачів (за А.-М.Богосвятською).

  Навчально – тематичний план

              Зміст курсу Розподіл годин
всього

 

Лекц.  Прак. Трен . Дист.
В. О. Сухомлинський про роль книги в духовному житті людини. Що читають діти  покоління Z? 1 1
Жанрова специфіка художніх творів (фантастика, детективи, на соціальні теми) у формуванні життєвих компетентностей молодого покоління. Поетичні твори як засіб розвитку емоційної сфери особистості.  

3

 

1

1  

1

Креативні стратегії формування читацької компетентності школярів.  22 звички високоефективних читачів (за А.-М.Богосвятською). 4 1 1 2

 

Розділ 28 (ФФ_28)

Підготовка учнів до мовно-літературних конкурсів, PISA, PIRLS та ін. (6 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є методика підготовки філологічно обдарованих учнів до мовно-літературних конкурсів, текстові і тестові завдання у форматі PISA.

Мовно-літературні конкурси як форма роботи  з філологічно обдарованими школярами/школярками. Створення та підготовка до виконання конкурсних завдань.

Читацька грамотність як предметна і ключова компетентність. Особливості текстів і завдань PISA. Використання стратегій критичного читання для розвитку читацької грамотності.

PIRLS як перспективна система оцінювання рівня читацької грамотності. Особливості роботи з медіатекстами, вебсайтами, блогами. Стилістика інтернет-текстів.

Навчально-тематичний план

№ з/п Змiст курсу Розподіл годин
усього лекції практичні
1. Мовно-літературні конкурси як форма роботи  з філологічно обдарованими школярами/школярками. Створення та підготовка до виконання конкурсних завдань. 3 1 2
2. Читацька грамотність як предметна і ключова компетентність. Особливості текстів і завдань PISA, PIRLS. 3 2 1
  Усього 6 3 3

 

Розділ 29 (ФФ_29)

Формування фахової/професійної компетенції  вчителя іноземної мови в умовах впровадження концепції НУШ (12 год)

Освітня програма

Концепція Нової української школи: основні положення, мета, структура, нові підходи до викладання іноземних мов. Державний стандарт базової середньої освіти.          Структура та зміст базової середньої освіти. Оцінювання результатів та організації освітнього процесу. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти. Основні підходи до вивчення іноземних мов за кордоном.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Концепція Нової української школи 3 2 1
2. Державний стандарт базової середньої освіти 3 2 1
3. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти 3 2 1
4. Компоненти професійних компетенцій вчителя іноземних мов 3 2 1
  Всього 12 8 2 2  

 

Розділ 30 (ФФ_30)

Лінгвістичні основи методики навчання іноземних мов (10 год)

Освітня програма

Основні компоненти загальної компетентності вчителя іноземної мови НУШ. Фахова (лінгвістична) компетентність вчителя іноземних мов НУШ.  Міждисциплінарний зв’язок лінгвістики та методики. Інтегрування лінгвістичних знань у систему професійного зростання вчителя іноземних мов.

Лінгвістичні положення у методиці навчання іноземних мов. Підходи до навчання іноземних мов з позицій лінгвістичної науки. Лінгвістичні засади компетентнісної методики навчання іноземних мов.

Прикладні аспекти лінгвістичних знань. Сучасні напрями лінгвістики у системі навчання фонетики, лексики, граматики і синтаксису. Проблема вибору матеріалу навчання у викладанні іноземних мов. Сучасні принципи й правила пояснення мовного матеріалу. Техніки вживання мовного матеріалу. Труднощі у навчанні іноземних мов.

Лінгвістичні особливості процесів говоріння, аудіювання, читання і письма. Мовний і мовленнєвий аспекти у навчанні іноземних мов. Передумови формування мовної та мовленнєвої компетенції вчителя й учня під час уроків іноземної мови.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Лінгвістичні знання у структурі професійного зростання вчителя іноземних мов НУШ 1 1      
2. Лінгвістичні положення у методиці навчання іноземних мов 1 1
3. Прикладні аспекти лінгвістичних знань (фонетичні, орфографічні, лексичні, граматичні, синтаксичні) 4 2 2
4. Лінгвістичні особливості процесів говоріння, аудіювання, читання, письма і т.д. 4 4
  Всього 10 1 3 2 4

 

Розділ 31 (ФФ_31)

Освіта для сталого розвитку на уроці іноземної мови (12 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є концепція освіти для сталого розвитку.

Вступ. Термін «сталий розвиток» та його аспекти. Походження та історія терміну «сталий розвиток». Термін та концепція сталого розвитку.

Освіта для сталого розвитку в освітньому контексті. Реалізація концепції освіти для сталого розвитку в навчальному закладі в Німеччині. Презентація        аспектів                       освіти       для        сталого             розвитку    на    власному навчальному занятті.

Діяльнісні рівні в освіті для сталого розвитку, взаємодія між собою. Що таке мікро-, мезо- та макрорівень і як вони взаємодіють?

Складові проєктувальної компетентності (Gestaltungskompetenz) для освіти для(Мікро) проекти та їхні переваги

(Мікро) проекти та їхні переваги. Інтеграція тем та сфер освіти для сталого розвитку в урок іноземної мови.

Екологічний слід. Обчислення власного екологічного сліду за допомогою калькулятора CO₂.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц практ трен дист
1. Термін «сталий розвиток» та його аспекти. Походження та історія терміну «сталий розвиток». Термін та концепція сталого розвитку. 3 1 1 1
2. Освіта для сталого розвитку в освітньому контексті. Реалізація концепції освіти для сталого розвитку в навчальному закладі в Німеччині. Планування аспектів освіти для сталого розвитку на власному навчальному занятті. 3 1 1 1
3. Діяльнісні рівні в освіті для сталого розвитку, взаємодія між собою мікро-, мезо- та макрорівнів. Складові проєктувальної компетентності (Gestaltungskompetenz) для освіти для сталого розвитку. 2 1 1
4. Проєкти та ініціативи освіти  для сталого розвитку – дослідження в Інтернеті. CO2-Fußabdruck – Наша кулінарна книга – робота на віртуальній дошці. Обчислення власного екологічного сліду за  допомогою калькулятора CO₂. 2 1 1
5. (Мікро) проєкти та їхні переваги. Інтеграція тем та сфер освіти для сталого розвитку на уроці іноземної мови. Презентація власного мікро-проєкту. 2 1 1
Всього 12 5 4 1 2

 

Розділ 32 (ФФ_32)

Онлайн-ресурси для вивчення іноземних мов: відбудова знань у віртуальному світі як новий шлях  до формування  мовної компетентності (8 год)

Освітня програма

Предметом вивчення сучасні методи та  онлайн-ресурси для вивчення та формування мовної компетентності у віртуальному навчальному середовищі.

Введення в онлайн-навчання іноземних мов. Огляд сучасних тенденцій у вивченні іноземних мов TBL(Task-based learning/навчання, що базується на завданнях), РРР  (Presentation-Practice-Production / Представлення-Практика-Продукування), Lexical Approach, Functional Approach, Communicative Approaches, Grammar-Translation Approach, TPR (Total Physical Response – Повне фізичне відтворення), Сугестивне відкриття (Guided discovery),Content-based learning (навчання, що базується на змісті, CLIL (Content and Language Integrated Learning/навчання мови через інтеграцію). Переваги та виклики онлайн-навчання для вчителів іноземних мов. Віртуальне навчальне середовище для вивчення іноземних мов.

Сучасні методи навчання іноземних мов онлайн. Мікронавчання. Адаптація традиційних методик до віртуального навчання.

Огляд основних онлайн-ресурсів для вивчення мов та їх використання.

Використання аудіо- та відеоматеріалів для покращення вимови та розуміння на слух.

Розвиток комунікативних навичок у віртуальному середовищі. Віртуальні комунікативні ситуації: рольові ігри та діалоги.

Проектна робота та практичні вправи. Розробка власного онлайн-уроку для вивчення іноземної мови. Практичне використання отриманих навичок у віртуальному середовищі.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Введення в онлайн-навчання іноземних мов. Огляд сучасних тенденцій у вивченні іноземних мов. Переваги та виклики онлайн-навчання для вчителів іноземних мов. Віртуальне навчальне середовище для вивчення іноземних мов. 2 2 2
2. Сучасні методи навчання іноземних мов онлайн. Адаптація традиційних методик до віртуального навчання. 1 1 1
3. Огляд основних онлайн-ресурсів для вивчення мов та їх використання. Використання аудіо- та відеоматеріалів для покращення вимови та розуміння на слух. 2 2 2
4. Розвиток комунікативних навичок у віртуальному середовищі. Віртуальні комунікативні ситуації: рольові ігри та діалоги. 2 2 2
5. Проектна робота та практичні вправи. Розробка власного он-лайн уроку для вивчення іноземної мови. Практичне використання отриманих навичок у віртуальному середовищі. 1 1 1
Всього 8 8 8

 

Розділ 33 (ФФ_33)

Формування мовленнєвої компетенції на уроках іноземної мови (9 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є складові мовленнєвої компетенції та методики її розвитку.

Мовленнєва компетенція: ключові поняття, роль мовленнєвої компетенції в навчанні іноземних мов, шляхи формування мовленнєвої компетенції учнів.

Методи формування комунікативних умінь: розробка та використання  усних вправ для розвитку мовленнєвих навичок, стимулювання усної взаємодії, використання аудіо-ресурсів для розвитку розуміння усного мовлення, розвиток умінь виділяти та аналізувати ключову інформацію під час зорового сприймання та сприймання на слух; розробка стратегій для вираження ідей та формулювання текстів іноземною мовою.

Роль технологій у формуванні мовленнєвої компетенції:  педагогічні підходи для організації інтерактивних уроків, використання інтерактивних методик на уроках іноземної мови, сучасні засоби та онлайн технології для підтримки процесу навчання мовленню.

Розробка і виконання педагогічного проєкту, спрямованого на вдосконалення формування мовленнєвої компетенції учнів.

Ця освітня програма розробляється з урахуванням сучасних тенденцій у викладанні іноземних мов та акцентується на практичних навичках та методах, спрямованих на ефективне формування мовленнєвої компетенції.

 

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Мовленнєва компетенція: ключові поняття, роль мовленнєвої компетенції в навчанні іноземних мов, шляхи формування мовленнєвої компетенції учнів. 1 1
2. Методи формування комунікативних умінь: розробка та використання  усних вправ для розвитку мовленнєвих навичок, стимулювання усної взаємодії. 2 1 1
3. Методи формування комунікативних умінь: використання аудіо-ресурсів для розвитку розуміння усного мовлення, розвиток умінь виділяти та аналізувати ключову інформацію під час зорового сприймання та сприймання на слух. 2 1 1
4. Методи формування комунікативних умінь: розробка стратегій для вираження ідей та формулювання текстів іноземною мовою. 2 1 1
5. Педагогічний проєкт. 2 2
Всього 9 1 5 3  

 

Громадянська та історична освітня галузь
ФФ_36 Методичні прийоми для активізації освітнього процесу в громадянській та історичній освітній галузі 6
ФФ_37 Історичне краєзнавство у викладанні шкільних курсів історії України та географії 12
ФФ_38 Нові історичні реалії і перспективи. Трактування сучасних історичних понять 6

 

Розділ 36 (ФФ_36)

Методичні прийоми для активізації освітнього процесу в громадянській та історичній освітній галузі (6 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є інструменти для активізації освітнього процесу для реалізації учасниками завдань громадянської та історичної освітньої галузі.

Вступ. Основні науково-теоретичні підходи впровадження методичних прийомів для активізації освітніх процесів.

Психологічні особливості покоління «альфа». Освітня взаємодія з ними.

Огляд методичних інструментів, пов’язаних з реалізацією мотиваційного компоненту під час реалізації завдань громадянської та історичної галузі.

Інтерактивні освітні платформи як невід’ємна методична складова сучасного освітнього простору. Використання готових освітніх продуктів та приклади їх розробки.

 Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Основні науково-теоретичні підходи впровадження методичних прийомів для активізації освітніх процесів. 1 1
2. Психологічні особливості покоління «альфа». Освітня взаємодія з ними. 1 1
3. Огляд методичних інструментів, пов’язаних з реалізацією мотиваційного компоненту під час реалізації завдань громадянської та історичної галузі. 2 1 1
4. Інтерактивні освітні платформи як невід’ємна методична складова сучасного освітнього простору. Використання готових освітніх продуктів та приклади їх розробки. 2 1 1
Всього 6 1 2 3  

 

Розділ 37 (ФФ_37)

Історичне краєзнавство у викладанні шкільних курсів історії України та географії (12 год)

Освітня програма

Модуль 1. Історичне краєзнавство в системі шкільної історичної  та географічної освіти

Змістові лінії.

Історичне краєзнавство у законодавстві про освіту. Поняття і витоки історичного краєзнавства. Сутність, функції і напрями краєзнавства. Структура краєзнавства: основні складові та галузеві напрями. Історичне краєзнавство як складова частина загального краєзнавства.

Модуль 2. Історичне краєзнавство як наукова і навчальна дисципліна.

 Об’єкт, предмет і завдання історичного краєзнавства. Зв’язок історичного краєзнавства з суміжними науковими дисциплінами. Формування основних історико-предметних компетентностей здобувачів освіти засобами краєзнавства. Пізнавальний та соціально-інформаційний потенціал сучасного історичного краєзнавства.

Модуль 3. Краєзнавство у навчальному процесі на уроках історії, географії, факультативних заняттях.

Змістові лінії.

Історичне краєзнавство у викладанні шкільного курсу історії. Завдання, принципи, методи краєзнавчої роботи на уроках історії. Загальноісторичні і сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень. Використання краєзнавчого матеріалу в процесі викладання історії  в загальноосвітній школі.

Історичне краєзнавство у викладанні шкільного курсу географії. Завдання, принципи, методи краєзнавчої роботи на уроках географії. Загальноісторичні і сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень. Використання краєзнавчого матеріалу в процесі викладання географії в загальноосвітній школі

Навчально-тематичний план

№ п/п Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. семін прак. трен.
1. Історичне краєзнавство в системі шкільної історичної освіти 2 2
2. Історичне краєзнавство як наукова і навчальна дисципліна. 2 2
3. Краєзнавство у навчальному процесі на уроках історії, географії, факультативних заняттях. 8 4 2 2

 

Розділ 38 (ФФ_38)

Нові історичні реалії і перспективи. Трактування сучасних історичних понять (6 год)

Програма розділу на стадії розробки.

 

Природнича освітня галузь
ФФ_41 Інтеграція змісту природничих наук на уроках хімії 12
ФФ_42 Віртуальна STEM- лабораторія – компонент сучасного освітнього середовища 10
ФФ_43 Формування цілісної картини світу при вивченні природничих дисциплін 6
ФФ_44 Методика компетентнісного уроку географії 6
ФФ_45 SMART технології при викладанні фізики 6
ФФ_46 Діяльнісний підхід до освітнього процесу в НУШ: освітня галузь природнича 6

 

Розділ 41 (ФФ_41)

Інтеграція змісту природничих наук на уроках хімії (12 год)

Освітня програма

Концепція навчання природничих предметів на засадах інтегративного підходу.     Інтеграція знань – методологія, що забезпечує формування цілісного сприйняття навколишнього світу. Цілі й результати навчання в контексті інтегративного підходу. Змістові лінії навчального матеріалу як елементи системи методологічних знань. Зміст і структура цих елементів, інтегративні чинники (фізична, хімічна, біологічна, природничо-наукова картини світу, процес наукового пізнання). Забезпечення сумісності знань з різних систем шляхом інтеграції знань.

Теоретико-методичні засади реалізації інтегративного підходу як засобу формування цілісності знань і вмінь з природничих предметів. Втілення Державного стандарту освіти в інтегрованому курсі «Природничі науки».

Навчально-методичне забезпечення інтегрованого навчання природничих предметів. Методологічні основи формування цілісності знань учнів про природу. Методичні основи формування інтегрованого курсу «Природничі науки». Цілісність знань про природу – основна якість природничо-наукової освіти учнів. Планування роботи вчителя.

Методика розробки компетентнісно-орієнтованих завдань з природничих предметів. Інтегровані завдання як засіб формування ключових компетентностей учнів. Розроблення комплексних практичних завдань в контексті інтеграції природничих наук. Створення інтегрованих компетентнісно орієнтованих завдань з фізики, хімії та біології. Проектування компетентнісно орієнтованих завдань з природничих наук у контексті вимог нової української школи.

Навчально-тематичний план

№п/п Зміст курсу Розподіл годин
  всього лекц. сем. практ. трен. дист.
1. Інтеграція знань – методологія, що забезпечує формування цілісного сприйняття навколишнього світу. 1 1  
2. Навчально-методичне забезпечення інтегрованого навчання природничих предметів. Втілення Державного стандарту освіти в інтегрованому курсі «Природничі науки». 1 1  
3. Планування інтегрованого уроку. 2   2
4. Методика розробки компетентнісно-орієнтованих завдань з природничих предметів. 3 1 2
5. Методика розробки  комплексних практичних завдань в контексті інтеграції природничих наук. 3 1 2
6.  Активізація пізнавальної діяльності та застосування розвиваючих прийомів навчання на інтегрованих уроках. 2 2  
Всього: 12 4 2 6

 

Розділ 42 (ФФ_42)

Віртуальна STEM- лабораторія – компонент сучасного освітнього середовища (10 год)

Освітня програма

Тема 1. Модернізація хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах.

Питання теорії і практики  модернізації навчального хімічного експерименту. Основні напрямки модернізації навчального хімічного експерименту. Хімічний експеримент як засіб формування ключових та професійних компетенцій. Екологізація навчального хімічного експерименту.

Тема 2. Віртуальна лабораторія –  компонент сучасного освітнього середовища .

Віртуальна  лабораторія – це новий  напрямок в системі освіти, яка являє собою програмно-апаратний комплекс, який дозволяє проводити різноманітні досліди без  реального виконання хімічних операцій. Використання  даних лабораторій для демонстрації хімічних експериментів, які неможливо провести в реальному часі з тих чи інших причин. Практикум.

       Тема 3. STEM- освіта у сучасних реаліях, реалізація можливості.

STEM-освіта – це освітній напрямок, головний акцент у якому зроблено на вивченні точних та природничих наук, із додаванням потужного інноваційного та технологічного компонентів.  Навчання за основними напрямками STEM-освіти.

 Тема 4. STEM відкриття- безпечний експеримент у дома

Домашній хімічний експеримент – це один із видів самостійної роботи учнів, яку вони виконують у домашніх умовах. Ключові компетентності даного виду діяльності при вивчення природничих дисциплін. Практикум(2год.)

 Тема 5. Проектна діяльність як засіб реалізації STEM – освіти

Проєктна діяльність –  це один із засобів реалізації  STEM-освіти є учнів, що передбачає дослідницьку діяльність учнів із декількох предметів, спрямовану на самостійне отримання результатів під керівництвом учителя. Відносна незалежність шкільних предметів, їх слабкий взаємозв’язок перешкоджають формуванню цілісного сприйняття світу. Засобом для вирішення даного протиріччя є міжпредметна інтеграція в освіті, метою якої є формування в учнів системності знань. STEM проєкти.

Практикум.

Тема 6. Підсумкове заняття.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
Всього лекц семін практ трен
Модернізація хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах 1 1
Віртуальна лабораторія –  компонент сучасного освітнього середовища 2 1 1
STEM- освіта у сучасних реаліях, реалізація можливості. 2 1 1
STEM відкриття-  безпечний експеримент у дома 2 1 1
Проектна діяльність як засіб реалізації STEM – освіти 2 1 1
Підсумкове заняття 1 1
Всього 10 3 3 4

 

Розділ 43 (ФФ_43)

Формування цілісної картини світу при вивченні природничих дисциплін (6 год)

Програма розділу на стадії розробки.

 

Розділ 44 (ФФ_44)

Методика компетентнісного уроку географії (6 год)

Освітня програма

Предмет вивчення: Методика проведення  компетентнісного уроку географії. Компетентнісний потенціал  природничої освітньої галузі відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти. Компетентнісні задачі як інструмент формування  ключових та предметних компетентностей  НУШ. Реалізація компетентнісного підходу  в процесі  виконання  практичних робіт з географії.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Компетентнісний потенціал  природничої освітньої галузі відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти. 1 1
2 Компетентнісні задачі як інструмент формування  ключових та предметних компетентностей  НУШ. 1 1
3. Аналіз  змісту модельних програм з географії . 6 клас НУШ. 1 1
4. Реалізація компетентнісного підходу  в процесі  виконання  практичних робіт з географії. 1 1
3. Практикум. Модель компетентнісного уроку географії. 2 2
  Всього 6   4 2  

 

Розділ 45 (ФФ_45)

SMART технології при викладанні фізики (6 год)

Освітня програма

Вступ. Використання SMART – технологій у навчальному процесі .

Ознайомлення зі смарт – комплексом: початок роботи зі смарт – дошкою; орієнтування інтерактивної дошки; основні функції.

Основи роботи з програмою SMART Notebook: використання програми SMART Notebook вперше; панель меню програми SMART Notebook; панель інструментів програми SMART Notebook; бокові вкладки;  панель сортування сторінок; панель Галерея;  панель Додатки; як поділитися вашим файлом SMART Notebook;  панель Властивості.

Об’єкти в програмі SMART Notebook:  маніпуляції з об’єктами в програмі SMART Notebook; інструменти малювання;  вставляння зображень в програмі SMART Notebook.

Створення інтерактивних завдань для уроків  фізики: створення інтерактивних завдань за допомогою   кнопок панелі інструментів.

Навчально-тематичний план

№ пп

 

Зміст курсу

 

Розподіл годин
всього лекц. сем. практ.
1. Вступ. Використання SMART – технологій у навчальному процесі 1 1
2. Ознайомлення зі смарт- комплексом 1 1
3. Основи роботи з програмою SMART Notebook 1 1
4. Об’єкти в програмі SMART Notebook 1 1
5. Створення інтерактивних завдань 1 1
6. Контроль знань 1 1
  Всього 6 2   4

 

Розділ 46 (ФФ_46)

Діяльнісний підхід до освітнього процесу в НУШ: освітня галузь природнича (6 год)

Освітня програма

Предмет вивчення: принципи формування діяльнісного підходу до освітнього процесу.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Тема  1. Діяльнісний підхід до освітнього процесу в НУШ: освітня галузь :природнича». Інноваційні форми, методи і технології навчання 1 1
2. Тема  2. Інноваційні форми, методи і технології навчання. Кейс-уроки , як пов’язати навчання з реальним життям. 1 1
3. Тема  4. Як запровадити STEM  на своїх уроках.  E-learning, m-learning, u-learning, f-learning,  blended-learning методики навчання 1 1
4. Тема 6. Критичне та креативне мислення – технології для розвитку творчих та впевнених у собі особистостей. Проєктна технологія 1 1
5. Тема 9. Метод  «Fishbone» «Fishbone» «Storytelling» «Скрайбінг» Ігровий прийом «Quest».Уроки мислення на природі. 1 1 1
  Всього 6 4 2  

 

Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь
ФФ_48 Створення та використання настільних навчальних ігор на уроках фінансової грамотності 8
ФФ_49 Розвиток підприємницької освіти у повоєнний час 6
ФФ_50 Діяльнісний підхід до освітнього процесу в НУШ: освітня галузь соціальна та здоров’язбережувальна 6
ФФ_51 Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги 8
ФФ_52 Основи сім’ї: методика викладання курсу 15
ФФ_53 Формування в учнів компетентностей про енергоефективність та енергозбереження як запоруку енергетичної незалежності України 8

 

Розділ 48 (ФФ_48)

Створення та використання настільних навчальних ігор на уроках фінансової грамотності (8 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є настільні фінансові ігри.

Вступ. Обговорення важливості розвитку фінансових навичок у сучасному світі. Пояснення, як настільні ігри можуть полегшити процес навчання та забезпечити краще розуміння матеріалу.

Обговорення різних можливих тем для гри з фінансової грамотності. Встановлення конкретних навчальних цілей та завдань гри.

Розробка правил гри. Пояснення процесу створення графічних компонентів гри. Навчання і практична демонстрація виготовлення компонентів гри.

Планування уроку з використанням гри. Проведення короткої ігрової сесії. Розгляд можливостей адаптації гри для різних вікових груп учнів.

Аналіз позитивних аспектів використання ігор на уроках фінансової грамотності. Розгляд можливих труднощів під час впровадження гейміфікованого підходу у навчанні фінансової грамотності та варіанти їх подолання.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Обговорення різних можливих тем для гри з фінансової грамотності. Встановлення конкретних навчальних цілей та завдань гри. 1 1
2. Розробка правил гри. Пояснення процесу створення графічних компонентів гри. Навчання і практична демонстрація виготовлення компонентів гри. 4 3 1
3. Планування уроку з використанням гри. Проведення короткої ігрової сесії. Розгляд можливостей адаптації гри для різних вікових груп учнів. 2 1 1
4. Аналіз позитивних аспектів використання ігор на уроках фінансової грамотності. Розгляд можливих труднощів під час впровадження гейміфікованого підходу у навчанні фінансової грамотності та варіанти їх подолання. 1 1
Всього 8 1 5 2  

 

Розділ 49 (ФФ_49)

Розвиток підприємницької освіти у повоєнний час (6 год)

Програма розділу на стадії розробки.

 

Розділ 50 (ФФ_50)

Діяльнісний підхід до освітнього процесу в НУШ: освітня галузь соціальна та здоров’язбережувальна (6 год)

Предмет вивчення: принципи формування діяльнісного підходу до освітнього процесу.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Тема  1. Діяльнісний підхід до освітнього процесу в НУШ: освітня галузь соціальна та здоров’язбережувальна». Інноваційні форми, методи і технології навчання 1 1
2. Тема  2. Інноваційні форми, методи і технології навчання. Кейс-уроки , як пов’язати навчання з реальним життям. 1 1
3. Тема  4. Як запровадити STEM  на своїх уроках.  E-learning, m-learning, u-learning, f-learning,  blended-learning методики навчання 1 1
4. Тема 6. Критичне та креативне мислення – технології для розвитку творчих та впевнених у собі особистостей. Проєктна технологія 1 1
5. Тема 9. Метод  «Fishbone» «Fishbone» «Storytelling» «Скрайбінг» Ігровий прийом «Quest».Уроки мислення на природі. 1 1 1
  Всього 6 4 2  

 

Розділ 51 (ФФ_51)

Практикум: Навчання навичкам надання першої невідкладної домедичної допомоги (8 год)

Освітня програма

Предмет вивчення: загальні принципи надання домедичної допомоги при невідкладних  станах.

Поняття про загальні принципи надання домедичної допомоги. Значення першої долікарської допомоги.  Оцінка місця події, особистої безпеки, послідовності огляду потерпілого. Невідкладні стани у дітей. Анатомо-фізіологічні особливості дітей. Особливості реанімації дітей. Основи реаніматології.  Базові принципи проведення серцево-судинної реанімації дорослим та дітям. Домедична  допомога при кровотечах. Зупинка  кровотечі різним и ручними методами. Домедична допомога при судомному нападі та механічній асфіксії, переломах, травмах,  під час катастроф та стихійних станах.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього сем. прак.
1. Вступ до спецкурсу.  Поняття про загальні принципи надання домедичної допомоги. Значення першої долікарської допомоги.  Оцінка місця події, особистої безпеки, послідовності огляду потерпілого 1 1
2. Невідкладні стани у дітей. Анатомо-фізіологічні особливості дітей. Особливості реанімації дітей 1 1
3. Основи реаніматології.  Базові принципи проведення серцево-судинної реанімації дорослим та дітям 2 1 1
4. Домедична  допомога при кровотечах. Зупинка  кровотечі різним и ручними методами . Техніка накладання закрутки та джгута 1 1
5. Основні способи надання домедичної допомоги  при закритих пошкодженнях, вивихах і переломах 1 1
6. Домедична допомога при судомному нападі та механічній асфіксії 1 1
7. Екогенні чинники, катастрофи та стихійні лиха: визначення, причини, епідеміологія невідкладних станів. Фізіологія терморегуляції. Гіпотермія, гіпертермія, сонячний удар, тепловий удар, утоплення в прісній та соленій воді, загальне охолодження, замерзання, ураження блискавкою, інтоксикації при укусах комах, змій, павуків, морських безхребетних – клінічні прояви та перша медична допомога 1 1
  Всього 8 4 4

 

Розділ 52 (ФФ_52)

Основи сім’ї: методика викладання курсу (15 год)

Освітня програма

Предмет вивчення: знання, уміннями, навички, технології, методики, способи мислення стосовно викладання освітньої програми курсу «Основ сім’ї»

 Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Тема  1.  Вступ до спецкурсу. Актуальність впровадження курсу  «Основи сім’ї».  Інтеграція курсу з змістом предметів природничого циклу. 1 1
2. Тема  2. ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ.  Ціннісне формування особистості. 2 1 1
3. Тема  3. БІОЕТИКА.  Біоетика стосунків. Внутрішньоутробний розвиток дитини, планування сім’ї. 2 1 1
4. Тема  4.  Я і ти.  Мистецтво спілкування. Уникнення конфліктів. 2 1 1
5. Тема 5. Ми і діти. Стан батьківства 2 1 1
6. Тема 6.  Аспекти виховання. Пізнання внутрішнього світу дитини. Безпека і турбота. 2 1 1
7. Тема 7. Світ навколо нас. 4 2 2
  Всього 15 8   7  

 

Розділ 53 (ФФ_53)

Формування в учнів компетентностей про енергоефективність та енергозбереження як запоруку енергетичної незалежності України (8 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є методика формування в учнів компетентностей про енергоефективність та енергозбереження як запорука енергетичної незалежності України.

Теоретико-методологічні засади формування в учнів компетентностей про енергоефективність та енергозбереження як запорука енергетичної незалежності України. Аналіз методичної, психолого-педагогічної та наукової літератури та психолого-педагогічних підходів при впровадженні методики формування в учнів компетентностей про енергоефективність та енергозбереження.

Особливості сучасної політики з енергозбереження в Україні та за кордоном на основі основних нормативно-правових документів: «Енергетична стратегія України до 2030 року», «Закон про електроенергетику», «Закон про засади функціонування ринку електричної енергії України». Основні нормативно-правові, організаційні, технічні та технологічні заходи з енергозбереження та енергоефективності, перспективні сучасні напрямки, окремі технології та обладнання технічної реалізації заходів з енергозбереження і енергоефективності в енергетичних та електротехнічних системах, використання для цих цілей пристроїв силової електроніки. Використання ідей симетрії, невизначеності, відносності та інваріантності в методиці викладання шкільних дисциплін для вдосконалення методики формування в учнів компетентностей про енергоефективність та енергозбереження.

Закони збереження. Закони термодинаміки. Ентропія. Ізопроцеси. Адіабатичний процес. Цикл Карно. Основні напрямки і способи збереження за видами енергії. Теплові насоси. Вітрова енергетика.

Теплове випромінювання. Фотони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Формування в учнів фундаментальних понять (симетрія, відносність, взаємодія, ймовірність, невизначеність, фотон) для прояснення явища фотоефекту. Сонячна енергетика. Сонячні колектори та принцип їх дії.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Енергоефективність у світі 1 1
2. Енергозбереження. Сучасний стан і світові тенденції у галузі енергозбереження 2 1 1
3. Закони збереження. Закони термодинаміки. Ентропія. Ізопроцеси. Адіабатичний процес. Цикл Карно. Основні напрямки і способи збереження за видами енергії. 1 1
4. Біопаливо. Системи когенерації енергії. Теплові насоси. 1  1
5. Теплове випромінювання. Фотони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Сонячна енергетика. Сонячні колектори. Вітрова енергетика. 2 1 1
6. Централізовані і розосереджені системи електропостачання. 1 1
Всього 8 5 2   1

 

Математична освітня галузь
ФФ_55 Навчально-методичні комплекси з математики для НУШ. Нові підходи до оцінювання 5
ФФ_56 Система розв’язування олімпіадних та. задач підвищеної складності з математики. Підготовка школярів до участі в міжнародних конкурсах  математичного спрямування (TIMSS, розв’язування логічних задач та ін.) 12
ФФ_57 Предметно-методична та інноваційна компетентність як сутнісна складова професійної майстерності вчителя математики 5
ФФ_58 Кліпове мислення та його роль у навчально-пізнавальній діяльності на уроках математики 6

 

Розділ 55 (ФФ_55)

Навчально-методичні комплекси з математики для НУШ. Нові підходи до оцінювання (5 год)

Освітня програма

Предметом вивчення  навчально-методичні комплекси з математики для НУШ

1.Вступ. Положення про навчально-методичні комплекси (НМК) навчальних дисциплін.

 1. Функції та структура НМК з математики для НУШ.
 2. Основні підходи до розробки та адаптації НМК для НУШ.

 Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Положення про навчально-методичні комплекси (НМК) навчальних дисциплін 1 1
2. Функції та структура НМК з математики для НУШ 1 1
3. Основні підходи до розробки та адаптації НМК для НУШ 2 1 1
4. Комплексна практична робота 1 1
Всього 5 2 1 1 1

 

Розділ 56 (ФФ_56)

Система розв’язування олімпіадних та. задач підвищеної складності з математики. Підготовка школярів до участі в міжнародних конкурсах  математичного спрямування (TIMSS, розв’язування логічних задач та ін.) (12 год)

Освітня програма

Предмет вивчення. Курсу окреслює різноманітні теми, спрямовані на активізацію математичних здібностей учнів. Пропонує слухачам систему як підготувати учнів до математичних змагань.

Ознайомлення з передовими математичними поняттями за межами стандартної навчальної програми. Теми можуть включати теорію чисел, комбінаторику, геометрію, алгебру та інші розділи математики, які зазвичай представлені в олімпіадних задачах. Стратегії вирішення проблем. Техніки підходу до складних математичних задач і їх вирішення. Методи поділу проблем на керовані кроки. Стратегії розпізнавання закономірностей і проведення глибоких спостережень. Розвиток навичок логічного міркування. Навчання дедуктивному та індуктивному міркуванню.

Навчально-тематичний план

 

№ пп

 

Змiст курсу

Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
  1. Вступ. Види математичних змагань. Правила проведення та особливості при підготовці учнів до них 2 2
 2. Робота з вмотивованими учнями. Математичний гурток. Програми, види діяльності та особливості роботи з учнями у математичному гуртку 2 1 1
 3. Практичне заняття: Чи це можливо? (орієнтоване на молодших школярів 4-6 клас. Але буде цікаво і вчителям) 2 1 1
4. Задачі з параметрами 2 1 1
5. Комбінації геометричних фігур 2 2
6. Практичне заняття: Розв’язування задач підвищеної складності з математики 2 1 1
Всього 12 6 4 2

 

Розділ 57 (ФФ_57)

Предметно-методична та інноваційна компетентність як сутнісна складова професійної майстерності вчителя математики (5 год)

Програма розділу на стадії розробки.

 

Розділ 58 (ФФ_58)

Кліпове мислення та його роль у навчально-пізнавальній діяльності на уроках математики

Програма розділу на стадії розробки.

 

ФФ_60 Основи роботи з базами даних 10
ФФ_61 Навчання за модельною навчальною програмою «SТEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти 9
ФФ_62 Вивчення штучного інтелекту у середній школі 9

 

Розділ 60 (ФФ_60)

Основи роботи з базами даних (10 год)

Освітня програма

 1. Вступ.
  Поняття бази даних. Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних. Проектування баз даних. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Модель «сутність-зв’язок» предметної області. Класифікація зв’язків за множинністю та обов’язковістю.
 2. Реляційні бази даних.
  Створення й уведення структури таблиць. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СКБД. Властивості полів, типи даних. Модифікація структури таблиць. Ключові поля, індекси, зв’язування таблиць. Уведення, пошук та редагування даних у таблиці. Сортування та фільтрація записів. Операції над таблицями.
 3. Запити.
  Загальні відомості про запити. Запити на вибірку. Запити з функціями і з полями, що обчислюються. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на змінення даних.
 4. Основи мови запитів SQL.
  Призначення, основні поняття та терміни мови SQL. Найпростіші запити мовою SQL у системі Access. Запити з умовою. Групування запитів.
 5. Форми. Звіти.
  Створення форм за допомогою конструктора форм. Використання форм для введення й редагування даних. Створення головної кнопкової форми. Поняття звіту. Створення звіту за допомогою конструктора звітів.
 6. Макроси. Створення макросів.

Навчально-тематичний план

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. практ.
1.       Вступ.

Поняття бази даних.  Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних. Проектування баз даних. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Модель «сутність-зв’язок» предметної області. Класифікація зв’язків за множинністю та обов’язковістю.

1 1
2. Реляційні бази даних. 
Створення й уведення структури таблиць. Створення таблиць, означення полів та ключів у середовищі СКБД. Властивості полів, типи даних. Модифікація структури таблиць. Ключові поля, індекси, зв’язування таблиць. Уведення, пошук та редагування даних у таблиці. Сортування та фільтрація записів. Операції над таблицями.
2 1 1
3. Запити.

Загальні відомості про запити. Запити на вибірку. Запити з функціями і з полями, що обчислюються. Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на змінення даних.

2 1 1
 4. Основи мови запитів SQL.

Призначення, основні поняття та терміни мови SQL. Найпростіші запити мовою SQL у системі Access. Запити з умовою. Групування запитів.

1 1
5. Форми.Звіти.
Створення форм за допомогою конструктора форм. Використання форм для введення й редагування даних. Створення головної кнопкової форми. Поняття звіту. Створення звіту за допомогою конструктора звітів.
2 1 1
6.  Макроси. Створення макросів. 2 1 1
Всього: 10 6 4

 

Розділ 61 (ФФ_61)

Навчання за модельною навчальною програмою «SТEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (9 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є модельна навчальна програма «SТEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Бутурліна О.В., Артєм’єва О.Є.).

Вступ. Структура модельної навчальної програми «SТEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Бутурліна О.В., Артєм’єва О.Є.). Формування уявлення про галузі STEM, STEM-освіту та STEM-професії.

Змістові модулі програми STEM: людина-людина, людина-техніка. Актуалізація уявлень про проєкт і організацію проєктної діяльності.

Змістові модулі програми STEM: людина-природа, людина-знак, людина-образ. Дослідницьке навчання. Метод проєктів.

Підсумкові проєкти курсу STEM. Проведення учнівських хакатонів, захисту учнівських проєктів, відвідування регіональних підприємств, організацій та установ, а також проведення STEM-фестивалів та STEM-пікніків.

 Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Структура модельної навчальної програми «SТEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Бутурліна О.В., Артєм’єва О.Є.). Формування уявлення про галузі STEM, STEM-освіту та STEM-професії. 1 1
2. Змістові модулі програми STEM: людина-людина, людина-техніка. Актуалізація уявлень про проєкт і організацію проєктної діяльності. 2 1 1
3. Змістові модулі програми STEM: людина-природа, людина-знак, людина-образ. Дослідницьке навчання. Метод проєктів. 2 1 1
4. Підсумкові проєкти курсу STEM. Проведення учнівських хакатонів, захисту учнівських проектів, відвідування регіональних підприємств, організацій та установ, а також проведення STEM-фестивалів та STEM-пікніків. 2 1 1
5. Комплексна практична робота 1 2
Всього 9 1 3 3 2

 

Розділ 62 (ФФ_62)

Вивчення штучного інтелекту у середній школі (9 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є тема «Штучний інтелект» у навчальних програмах з інформатики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Вступ. Основи штучного інтелекту у шкільному курсі інформатики. Світовий досвід впровадження вивчення штучного інтелекту в освітній процес.

Особливості вивчення та використання теми «Штучний інтелект» у навчальних програмах з інформатики.

Методичні особливості вивчення основ штучного інтелекту. Освітні курси для вивчення штучного інтелекту.

Програмне забезпечення для вивчення штучного інтелекту. Машинне навчання.

 Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Основи штучного інтелекту у шкільному курсі інформатики. Світовий досвід впровадження вивчення штучного інтелекту в освітній процес. 1 1
2. Особливості вивчення та використання теми «Штучний інтелект» у навчальних програмах з інформатики. 2 1 1
3. Методичні особливості вивчення основ штучного інтелекту. Освітні курси для вивчення штучного інтелекту. 2 1 1
4. Програмне забезпечення для вивчення штучного інтелекту. Машинне навчання. 2 1 1
5. Комплексна практична робота 2 2
Всього 9 2 2 3 2

 

Технологічна освітня галузь
ФФ _65 Майстер-клас: Витинанка 6
ФФ_66 Ландшафтний дизайн 11
ФФ_67 Безлекальна система крою на уроках технологій 6
ФФ_68 Майстер-клас: Технології виготовлення свічок. Миловаріння. 6
ФФ_69 Майстер-клас: Ліплення 6
ФФ_70 Майстер-клас: Паперопластика. 6
ФФ_71 Інноваційні методики проведення уроків по технології приготування страв 8
ФФ_72 Майстер-клас: Виготовлення традиційних українських виробів до Різдвяних та Великодних свят 6
ФФ_73 Майстер-клас: Геометричне різьблення 6
ФФ_74 Майстер-клас: Виготовлення штучних квітів у різних техніках 6
ФФ_75 Майстер-клас: Аплікація. Заповнення площини малюнка тамбурним швом 6
ФФ_76 Розроблення технологічних документацій на уроках технологій (трудового навчання) 6

Розділ 65 (ФФ_65)

Майстер-клас: Витинанка (6 год)

Освітня програма

Тема 1. Короткий екскурс в історію витинанки. Відомі майстри та дослідники української витинанки.

Тема 2. Символізм української витинанки.

Тема 3. Естетичний феномен петриківської витинанки.

Тема 4 Композиція елементів у петриківській витинанці.

Тема 5 Традиції і новаторство в українській витинанці

Тема 6 Витинанка в сучасному інтер’єрі – джерело для творчості

Навчально-тематичний план

Зміст курсу всього лекц семін практ трен. дист.
1 Короткий екскурс в історію витинанки. 1 1
2 Символізм української витинанки. Майстер-клас 1 1
3 Естетичний феномен петриківської витинанки 1 1
4 Композиція елементів петриківської витинанки. Майстер-клас 1 1
5 Традиції і новаторство в українській витинанці 1 1
6 Витинанка в сучасному інтер’єрі – джерело для творчості. Майстер-клас. 1 1
Всього 6 3 1

 

Розділ 66 (ФФ_66)

Ландшафтний дизайн (11 год)

Освітня програма

Витоки ландшафтного дизайну, універсальні закони та прийоми дизайну (композиційні основи), стилі ландшафтного дизайну, сучасні конструкційні матеріали для ландшафтного дизайну (пісок, щебінь, камінь, спили, деревина і т.д.). Ознайомлення з квітникарством відкритого ґрунту (одно-, дво-, багаторічні рослини), застосування водних рослин в ландшафтному дизайні. Квіткові композиції в ландшафтному дизайні (альпінарії, рокарії, клумби, рабатки, бордюри, квітниці,вази і т.д.). Проєктування садової ділянки зображувальними засобами (графічним способом або за допомогою комп’ютера). Виготовлення елементів садового дизайну (декоративні світильники, гідротехнічні конструкції, альтанки, перголи, лавочки, гойдалки, контейнери для рослин, гамаки, клумби, альпінарії, зони барбекю, патіо, тощо). Вирощування рослин в контейнерах. Нове життя старим речам в ландшафтному дизайні.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Історія розвитку ландшафтного дизайну. Особливості композиційної побудови елементів ландшафтного дизайну 2 2
2. Рослини, що використовуються у ландшафтному дизайні, декоративні елементи ландшафтного дизайну 2 2
3. Проєктування садової ділянки зображувальними засобами 2 2
4. Виготовлення елементів садового дизайну 2 2
5. Вирощування рослин в контейнерах 1 1
6. Нове життя старим речам в ландшафтному дизайні 2 2
  Всього 11 4 7

 

Розділ 67 (ФФ_67)

Безлекальна система крою на уроках технологій (6 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є способи побудови кресленників виробів за безлекальною системою крою.

Вступ. Загальна характеристика фігури людини. Типи пропорцій, постав та тілобудови людини. Основні конструктивні пояси. Поняття балансу виробу.

Способи формоутворення одягу. Характеристика основних систем  та методів крою.

Побудова кресленника прямої двохшовної спідниці за балансовими мірками.

Побудова кресленника основи спинки плечового виробу. побудова кресленника основи пілочки плечового виробу. Побудова кресленника прямого одношовного рукава.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Загальна характеристика фігури людини. Типи пропорцій, постав та тілобудови людини. Основні конструктивні пояси. Поняття балансу виробу. 2 2
2. Способи формоутворення одягу. Характеристика основних систем  та методів крою. Побудова кресленника прямої двохшовної спідниці за балансовими мірками. 2 1 1
3. Побудова кресленника основи спинки плечового виробу. побудова кресленника основи пілочки плечового виробу. Побудова кресленника прямого одношовного рукава. 2 1 1
Всього 6 1 3 2 0

 

Розділ 68 (ФФ_68)

Майстер-клас: Технології виготовлення свічок. Миловаріння (6 год)

Освітня програма

У процесі вивчення курсу ознайомлюються з різними видами свічок, мила і способами їх виготовлення. Широкий асортимент і значні можливості в дизайні дозволяють виконати креативну роботу.

Для виготовлення виробів використовують як звичайне дитяче мило, так і спеціальну мильну основу, а також великий асортимент інших як обов’язкових, так і необов’язкових компонентів.

У ході вивчення змісту курсу передбачене використання ін­струкційних карт, різноманітної наочності, інформаційно-комунікаційних технологій.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці з нагрівальними прилади, колючими й різаль­ними інструментами, правильно opганізовувати робоче місце, до­тримуватися санітарно-гігієнічних вимог і правил протипожежної безпеки.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. вист.
1. Вступ. Основ технології виготовлення свічок. Підготовка матеріалів.Технологія виготовлення свічок. Декорування. 3 1 2
2. Основи миловаріння.Мильна основа. Найпростіше мило.Технологія виготовлення та декорування. 3 1 2
Всього 6 2 4    

 

Розділ 69 (ФФ_69)

Майстер-клас: Ліплення (6 год)

Освітня програма

Загальні відомості про ліпні матеріали. Види скульптури, твори гончарства та кераміки. Вибір і підготовка матеріалу, інструментів для ліплення. Прості форми ліплення. Методи витягування деталей з цільної форми. Об’ємні вироби, панно з окремих деталей. Розпис та декорування виробів. Розробка і виготовлення власної композиції та її презентація.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак.
1. Загальні відомості про ліпні матеріали 1 1
2. Вибір і підготовка матеріалу, інструментів для ліплення 2 1 1
3. Об’ємні вироби, панно з окремих деталей 2 1 1
4. Розпис та декорування виробів 1 1
  Всього 6 3 3

 

Розділ 70 (ФФ_70)

Майстер-клас: Паперопластика (6 год)

Освітня програма

Короткі історичні відомості про розвиток мистецтва штучних декоративних  квітів. Види декоративних квітів. Конструкційні матеріали для виготовлення декоративних квітів з гофрованого креп паперу. Види та класифікація гофрованого креп паперу. Пластичні якості гофрованого креп паперу та головні способи його формування. Прийоми роботи, базові форми, технологія виготовлення.

Створення композицій. Догляд за виробами.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Короткі історичні відомості про розвиток мистецтва штучних декоративних  квітів. Види декоративних квітів. Конструкційні матеріали для виготовлення декоративних квітів з гофрованого креп паперу. Види та класифікація гофрованого креп паперу. Пластичні якості гофрованого креп паперу та головні способи його формування. 1 1
2. Прийоми роботи з гофрованим креп папером. Правила техніки безпеки при роботі з інструментами. 1 0.5 0.5
3. Прості базові форми для виготовлення квітів з креп паперу. Технологія виготовлення квітів з гофрованого креп паперу. 2 2
4. Виготовлення пелюсток квітів. З’єднання деталей квітів.

Остаточна обробка. Створення композиції з квітів. Догляд за декоративними квітами з гофрованого креп паперу.

2 2
Всього 6 1,5 4,5    

 

Розділ 71 (ФФ_71)

Інноваційні методики проведення уроків по технології приготування страв (8 год)

Освітня програма

Народне харчування — важливий елемент матеріальної культури народу. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках з технології приготування страв. Сучасні інноваційні технології і методики та можливості їх використання на уроках з технології приготування страв.

Навчально-тематичний план

Назва теми всього лекц. сем. пр.
1. Народне харчування — важливий елемент матеріальної культури народу. Традиції української національної кухні. 2 2
2. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках з технології приготування страв. 2 2
3. Сучасні інноваційні технології і методики та можливості їх використання на уроках з технології приготування страв 4 2 2

Всього:

8 4 2 2

 

Розділ 72 (ФФ_72)

Майстер-клас: Виготовлення традиційних українських виробів до Різдвяних та Великодних свят (6 год)

Освітня програма

Історія винивкнення оберегів, види оберегів та їх значення. Матеріали, які використовуються для виготовлення оберегів. Послідовність та етапи виготовлення оберегів. Практична робота: виготовлення різдвяних та великодних оберегів.

Навчально-тематичний план

Назва теми всього лекц. сем. пр.
1. Історія винивнення оберегів. Давні слов’янські обереги. Види оберегів, їх значення. Матеріали, які використовуються для виготовлення оберегів. 2 1 1
2. Створення ескізу виробу. Послідовність виконання. Етапи виконання оберегу. 1 1
3. Підбір матеріалу. Розроблення та виготовлення власних виробів. Презентація виробу. 3 3

Всього:

6 1 1 4

 

Розділ 73 (ФФ_73)

Майстер-клас: Геометричне різьблення (6 год)

Освітня програма

Даний курс допоможе формувати здатність розвивати надбання рідної культури з використанням засобів декоративно-ужиткового мистецтва, прилучити слухачів до надбань української культури через практичне вивчення традиційних ремесл та різних видів декоративно-ужиткового мистецтва.

Основи геометричного  різьблення як одного з видів декоративно- ужиткового мистецтва. Історія розвитку різьблення в Україні.

Види різьблення. Інструменти для різьблення.

Основні елементи геометричного різьблення .  Практичні навики в роботі з інструментом при виконанні основних елементів геометричного різьблення.

Навчально-тематичний план

               Зміст  курсу всьо

го

лек

цій

сам

осв

пра

кти

тре

нув

кон

трл

1 Короткий огляд виникнення та розвитку різьблення по дереву в Україні. Школи різьблення. Види різьблення. Інструменти для різьблення. 1 1        
2 Геометричне різьблення. Основні елементи. Прийоми роботи з ножем-косяком. Виконання зубчика і вітейки. 1     1    
3 Виконання тригранної виїмки. 1     1    
4 Виконання елементів на основі тригранної виїмки: розетка «сяйво». 1     1    
5 Виконання елементів на основі тригранної виїмки: розетка «ромб». 1     1    
6 Створення композицій на основі вивчених елементів геометричного різьблення. 1       1  
  Всього 6 1   4 1  

 

Розділ 74 (ФФ_74)

Майстер-клас: Виготовлення штучних квітів у різних техніках (6 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є виготовлення штучних квітів у різних техніках.

 • Вступ. Короткі історичні відомості про розвиток мистецтва штучних декоративних квітів. Види декоративних квітів.
 • Конструкційні матеріали для виготовлення декоративних квітів. Різноманітність матеріалів для виготовлення штучних квітів.
 • Різноманітність технік виготовлення декоративних квітів.
 • Практична робота по виготовленню декоративних квітів з фоамірану.
 • Практична робота по виготовленню декоративних квітів з тканини – текстильні квіти. Обробка органзи різними техніками (гільйошування, обпалювання, канзаші).
 • Практична робота з виготовлення об’ємних квітів на дротяній основі.

Навчально-тематичний план 

Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1 Вступ. Короткі історичні відомості про розвиток мистецтва штучних декоративних квітів. Види декоративних квітів. 1 1
2 Конструкційні матеріали для виготовлення декоративних квітів. Різноманітність матеріалів для виготовлення штучних квітів. 1 1
3 Різноманітність технік виготовлення декоративних квітів. 1 1
4 Практична робота по виготовленню декоративних квітів з фоамірану. 1 1
5 Практична робота по виготовленню декоративних квітів з тканини – текстильні квіти. Обробка органзи різними техніками (гільйошування, обпалювання, канзаші). 1 1
6 Практична робота з виготовлення об’ємних квітів на дротяній основі. 1 1
Всього 6 1 5

 

Розділ 75 (ФФ_75)

Майстер-клас: Аплікація. Заповнення площини малюнка тамбурним швом (6 год)

Освітня програма

У процесі вивчення курсу ознайомлюються з різними видами аплікації і способами їх виготовлення. Широкий асортимент і значні можливості в дизайні дозволяють виконати креативну роботу.

Для виготовлення виробів використовують будь-який текстильний матеріал і фурнітуру, а також великий асортимент інших матеріалів.

У ході вивчення змісту курсу передбачене використання ін­струкційних карт, різноманітної наочності, інформаційно-комунікаційних технологій.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці з колючими й різаль­ними інструментами, правильно opганізовувати робоче місце, до­тримуватися санітарно-гігієнічних вимог і правил техніки безпеки.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Основи технології виготовлення аплікації. Підготовка матеріалів. Технологія виготовлення аплікації. 3 1 2
2. Проєктування та виготовлення виробу технікою аплікація. 3 1 2
Всього 6 2 4    

 

Розділ 76 (ФФ_76)

Розроблення технологічних документацій на уроках технологій (трудового навчання) (6 год)

Програма розділу на стадії розробки.

 

Етика і предмети морального спрямування
ФФ_78 Формування духовно-моральних цінностей здобувачів освіти в НУШ 10
ФФ_79 Удосконалення ключових компетентностей учителів етики та християнської етики 16

 

Розділ 78 (ФФ_78)

Формування духовно-моральних цінностей здобувачів освіти в НУШ (10 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є шляхи формування духовно-моральних цінностей здобувачів освіти на основі християнської превентивної моделі виховання.

Нормативно-правове та методичне забезпечення духовно-морального виховання.

Педагогічні принципи виховання. Методи виховання.

Ідеї духовно-морального виховання у працях відомих педагогів.

Християнська система виховання. Превентивна модель. Цінності і компетентності.

Позаурочні форми виховної роботи.

Біблійні секрети виховання.

  Навчально-тематичний план

№ з/п  

Модуль

                            РОЗПОДІЛ ГОДИН
всього лекція семінар
1 Нормативно-правове та методичне забезпечення духовно-морального виховання.

Педагогічні принципи виховання. Методи виховання.

 

2

 

 

2

 

 

2 Ідеї духовно-морального виховання у працях відомих педагогів. 2 2
3 Християнська система виховання. Превентивна модель. Цінності і компетентності. 2 1 1
4 Позаурочні форми виховної роботи. 2 1 1
5 Біблійні секрети виховання. 2 2
  Усього: 10 8 2

 

Розділ 79 (ФФ_79)

Удосконалення ключових компетентностей учителів етики та християнської етики (16 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є Конституція України про свободу світогляду і віросповідання (стаття35).

Державна освітня політика: Державний стандарт базової середньої освіти, Закони України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» щодо викладання предметів духовно-морального спрямування в закладах загальної середньої освіти. Нормативно-правове забезпечення викладання предметів духовно-морального спрямування в закладах загальної середньої освіти. Навчальна програма «Основи християнської етики»; модельна та навчальна програма курсу «Духовність і мораль в житті людини і суспільства».

Загальнодидактичні принципи та підходи у викладанні предметів духовно-морального спрямування. Спеціальні принципи.

Педагогічна цінність Біблії. Морально-етичні та духовні цінності Старого та Нового Завітів. Моральні приклади біблійної історії. Славні постаті Старого та Нового Завітів. Ціннісний зміст  Заповідей Любові, Заповідей блаженств.

Сучасний урок основ християнської етики. Типи уроків. Вимоги до уроку. Конспект уроку.

Інтерактивні методи і форми роботи під час викладання предметів духовно-морального спрямування. Гра як дієвий засіб духовного виховання.

Позаурочні форми роботи з предметів духовно-морального спрямування.

Принципи християнського вчителя. Ісус Христос – Учитель.

 Навчально-тематичний план 

№ з/п  Модуль                                          РОЗПОДІЛ ГОДИН
всього лекція семінар
1 Нормативно-правове та методичне забезпечення викладання предметів духовно-морального спрямування в закладах загальної середньої освіти.  2   2   

 

2 Загальнодидактичні принципи та підходи у викладанні предметів духовно-морального спрямування. Спеціальні принципи. Методи навчально-виховної діяльності на уроках основ християнської етики 2 2
3 – 4 Сучасний урок основ християнської етики. Типи уроків. Вимоги до уроку. Конспект уроку. 4 2 2
5 Інтерактивні форми і методи під час викладання предметів духовно-морального  спрямування. Гра як дієвий засіб духовного виховання. 2 1 1
6 Позаурочні форми роботи з предметів духовно-морального спрямування 2 2
7 Морально-етичні та духовні цінності Старого і Нового Завітів. 2 2
8 Ісус Христос – Учитель. Принципи християнського вчителя. 2 2
  Усього: 16 10 3

 

Курс  «Захист України»
ФФ_81 Практичне спрямування вивчення курсу «Захист України»

12

Розділ 81 (ФФ_81)

Практичне спрямування вивчення курсу «Захист України» (12 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є «Захист України» – є формування у педагогів житєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту України та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину національно-патріотичного виховання.

Вступ. Особиста роль в обороні України.

Інженерна фортифікація.

Загальні відомості про БПЛА. Типи БПЛА.

Технічні засоби БПЛА. Планування та виконання польотів та приземлення  БПЛА.

Загальна характеристика радіозв’язку. Способи організації радіозв’язку.

Засоби транкінгового зв’язку.

Навчально – тематичний план

№ з/п Зміст курсу Розподіл годин
Всього Лекц. Практ. Трен. Дист.
1. Вступ. Особиста роль в обороні України. 2 2      
2. Інженерна фортифікація. 1 1      
3. Загальні відомості про БПЛА. Типи БПЛА. 2 1 1    
4. Технічні засоби БПЛА. Планування та виконання польотів та приземлення  БПЛА. 5 2 1 2  
5. Загальна характеристика радіозв’язку. Способи організації радіозв’язку. 1 1      
6. Засоби транкінгового зв’язку. 1        
  Всього 12 7 2 3  

 

 

Фізична  культура
ФФ_85 Основи методичної, технічної і функціональної підготовки сучасного вчителя фізичної культури 30
ФФ_86 Організація занять з учнями віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи 14
Бадмінтон. Підготовка керівників спортивних гуртків, представників учнівських команд 16
ФФ_87 Методика навчання модулів варіативної частини на основі єдиноборств 12
Методика навчання модулів варіативної частини на основі спортивних ігор 18

 

Розділ 85 (ФФ_85)

Основи методичної, технічної і функціональної підготовки сучасного вчителя фізичної культури (30 год)

Освітня програма

Організація та проведення уроків фізичної культури з гімнастики, волейболу, аеробіки, баскетболу, баскетболу 3х3 (стрітбол), футболу,  футзалу (міні-футбол), легкої атлетики, спортивного туризму (велотуризм). Функціональна підготовка на уроках фізичної культури. Олімпійська освіта в школі. Впровадження елементів фітнесу на уроках фізичної культури.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу

 

Розподіл годин
всього семінар практичне
Організація та проведення уроків фізичної культури з:

гімнастики

волейболу

аеробіки

баскетболу

баскетболу 3х3 (стрітбол)

футболу

футзалу (міні-футбол)

легкої атлетики

спортивного туризму

(велотуризм)

 

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

2

2

2

2

2

2

2

4

Використання на уроках проектних технологій 2 2
Функціональна підготовка на уроках фізичної культури 2 2
Олімпійська освіта в школі 2 2
Впровадження елементів фітнесу на уроках фізичної культури. 2 2 4
Всього 22 8 30

 

Розділ 86 (ФФ_86)

Організація занять з учнями віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи. Бадмінтон. Підготовка керівників спортивних гуртків, представників учнівських команд (30 год)

Освітня програма

Модуль 1. Організаційно методичні засади фізичного виховання учнів віднесених за станом здоров’я до СМГ (спеціально-медичної групи). Інклюзивне фізичне виховання, як складова освіти дітей шкільного віку. Засоби фізичного виховання реабілітаційної спрямованості при різних нозологіях та їх використання у СМГ. Розвиток фізичних якостей учнів які віднесені за станом здоров’я до СМГ. Нетрадиційні засоби оздоровлення та їх використання на уроці фізичної культури з дітьми віднесеними до СМГ.

Модуль 2. Основи техніки гри в бадмінтон. Подачі та техніка їх виконання. Різновидності ударів,  техніка їх виконання, використання та способи їх відбиття. Основи тактики. Особливості тактики одиночних, парних та змішаних ігор. Організація та суддівство змагань з бадмінтону.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
всього семінар практичне
Організація занять з учнями віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи

 Організаційно методичні засади фізичного виховання учнів віднесених за станом здоров’я до СМГ (спеціально-медичної групи)

2 2
Засоби фізичного виховання реабілітаційної спрямованості та їх використання у СМГ 4 4
Засоби фізичного виховання при різних нозологіях 2 2
Розвиток фізичних якостей учнів які віднесені за станом здоров’я до СМГ 2 2
Нетрадиційні засоби оздоровлення та їх використання на уроці фізичної культури з дітьми віднесеними до СМГ 2 2
Інклюзивне фізичне виховання, як складова освіти дітей шкільного віку 2 2
Основи техніки гри в бадмінтон. Майданчик, інвентар, спортивна форма. Способи тримання ракетки, волана. Місце гравця (гравців) на майданчику. Способи пересування по майданчику. 4 2 2
Подачі (висока, висока атакуюча, плоска, коротка) та техніка їх виконання. Прийом волана після подачі та способи організації контратак після подачі. Траєкторії польоту волана. 2 2
Різновидності ударів (високий атакуючий удар, короткий швидкий, короткий м’який, бекхенд, смеш, блокуючий удар, короткий близький удар, відкидка, перевід, плоский удар, підставка)  техніка їх виконання, використання та способи їх відбиття. 2 2
Основи тактики. Особливості тактики одиночних, парних та змішаних ігор. Особливості гри із суперниками різного зросту, статі, різної тактики гри. 4 4
Правила змагань з бадмінтону. Організація та суддівство змагань з бадмінтону. 4 2 2
Всього 30 8 22

 

Розділ 87 (ФФ_87)

Методика навчання модулів варіативної частини на основі єдиноборств. Методика навчання модулів варіативної частини на основі спортивних ігор (30 год)

Освітня програма

Модуль 1.  Методика навчання модулів варіативної частини на основі єдиноборств. Методика викладання з рукопашного бою. Викладання самозахисту. Викладання самострахування. Історія виникнення і розвитку сумо. Загальні і спеціальні вправи сумоторі. Поняття про боротьбу дзюдо. Загальні і спеціальні підготовчі вправи для вивчення дзюдо. Зародження і розвиток боротьби самбо. Страхування і допомога у самбо. Ігри з елементами самбо.

Модуль 2. Методика навчання модулів варіативної частини на основі спортивних ігор. Рінго: правила гри, техніка і тактика, методика навчання. Особливості гри у сквош та інші ракетні види спорту. Хортинг – національний вид спорту. Основні стійки і положення у хортингу. Правила гри доджбол, техніка при переміщенні на майдані. Особливості гри і навчання в падел, основні методичні прийоми. Особливості гри і навчання в пікбол, основні методичні прийоми. Правила гри пляжний волейбол основні технічні елементи. Ейр – бадмінтон, особливості гри і навчання в ейр-бадмінтон, методичні прийоми.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Методика навчання модулів варіативної частини на основі єдиноборств. Методика викладання з рукопашного бою. Викладання самозахисту. Викладання самострахування. 4 1 3
2. Історія виникнення і розвитку сумо. Загальні і спеціальні вправи сумоторі. 2 1 1
3. Поняття про боротьбу дзюдо. Загальні і спеціальні підготовчі вправи для вивчення дзюдо. 2 1 1
4. Зародження і розвиток боротьби самбо. Страхування і допомога у самбо. Ігри з елементами самбо. 2 1 1
5. Методика навчання модулів варіативної частини на основі спортивних ігор. Рінго. Правила гри. Техніка і тактика. Методика навчання. 4 1 1 2
6. Особливості гри у сквош та інші ракетні види спорту. 2 1 1
7. Хортинг – національний вид спорту. Основні стійки і положення у хортингу. 2 1 1
8. Правила гри доджбол. Техніка при переміщенні на майдані. 2 1 1
9. Особливості гри і навчання в падел. Основні методичні прийоми. 2 1 1
10. Особливості гри і навчання в пікбол. Основні методичні прийоми. 2 1 1
11. Правила гри пляжний волейбол. Основні технічні елементи. 2 1 1
12. Особливості гри вудбол 2 1 1
13. Ейр- бадмінтон. Особливості гри і навчання в ер-бадмінтон. Методичні прийоми. 2 1 1
14. Всього 30 6 8 16  

 

Мистецька освітня галузь
ФФ_90 Педагогічні інновації у розвитку мистецьких здібностей учнів 10
ФФ_91 Генії сучасності: мистецький контент уроків художньо-естетичного циклу 8
ФФ_92 Майстер-клас: Сучасні техніки зображувального мистецтва 8
ФФ_93 Цифрові технології у викладанні мистецтва 6
ФФ_94 Розкриття креативної особистості засобами музичного мистецтва 6

 

Розділ 90 (ФФ_90)

Педагогічні інновації у розвитку мистецьких здібностей учнів (10 год)

Освітня програма

Інновації в сучасному мистецтві. Інновації у педагогічній підготовці вчителів як засіб підвищення їх конкурентоспроможності. Інноваційні технології на уроках образотворчого мистецтва. Розвиток творчості дітей засобами інноваційних технології. Розвиток художньо-естетичної індивідуальності на основі пленерного живопису. Мистецькі пленери сучасності як нова форма зберігання і розвитку традицій українського реалістичного пленерного пейзажу. Художньо-мистецькі пленери – ефективна форма розвитку мистецьких здібностей учнів. Особливості й тенденції розвитку сучасних мистецьких пленерів. Роль педагогічної майстерності  педагога, художника-наставника у виявленні, навчанні та підтримці розвитку обдарованої дитини. Методи виявлення та психолого-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей. Роль педагога, художників – наставників у творчому самовираженні учня. Підвищення професійної кваліфікації вчителів для роботи з обдарованими дітьми.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. тв. зустр.
1. Інновації в сучасному мистецтві 2 1 1
2. Розвиток художньо-естетичної індивідуальності на основі пленерного живопису 6 1 3 2
3. Роль педагогічної майстерності художника-наставника у виявленні, навчанні та підтримці розвитку обдарованої дитини 2 2
  Всього 10 2 4 4

 

Розділ 91 (ФФ_91)

Генії сучасності: мистецький контент уроків художньо-естетичного циклу (8 год)

Освітня програма

Тема 1. Загальна характеристика курсу. Генії сучасності – хто вони? Мистецька плеяда Тернопільщини.

Тема 2. Музична скарбниця.  Композитори Тернополя та області. Вокальний репертуар, презентаційний матеріал для слухання.

Тема 3. Мистці Тернопільщини. Твори геніїв на уроках образотворчого мистецтва.

Тема 4. Використання нетрадиційних художніх технік на уроках образотворчого мистецтва.

Тема 5. Інтеграція. Взаємозв’язок і взаємодія музичного і образотворчого мистецтв.

№ з/п                    Зміст курсу       Розподіл годин
всього лекц. практ.
1. Генії сучасності – хто вони? Мистецька плеяда Тернопільщини. 1 1
2. Музична скарбниця. Композитори Тернополя та області. 3 1 2
3. Мистці Тернопільщини. Твори геніїв на уроках образотворчого мистецтва. 1 1  
4. Використання нетрадиційних художніх технік на уроках образотворчого мистецтва. 2   2
5. Інтеграція. Взаємозв’язок і взаємодія музичного і образотворчого мистецтв. 1   1
Всього 8 3 5

 

Розділ 92 (ФФ_92)

Майстер-клас: Сучасні техніки зображувального мистецтва (8 год)

Освітня програма

Спрямована на ознайомлення педагогів з новими техніками зображувального мистецтва, компетенціями візуальної грамотності, розвиток творчого потенціалу у пошуку нестандартних технік сучасного мистецтва.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекцій практ.
1. Нові техніки зображувального мистецтва. Техніка «Гратографія» 2 2
2. Клмпетенції візуальної грамотності. Техніка «Набризк» 2 2
3. Техніка «Штампування» 2 2
4. Самчиківський розпис.  Розвиток  творчого потенціалу 2 2
  Всього 8   8

 

Розділ 93 (ФФ_93)

Цифрові технології у викладанні мистецтва (6 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є цифрова компетентність вчителів предметів художньо-естетичного циклу.

Вступ. Поняття цифрової компетентності, її взаємозв’язок з іншими ключовими та предметними компетентностями.

Цифровізація освіти. Способи та умови формування цифрової компетентності вчителя. Базові терміни та поняття, які використовуються в цифрових застосунках. Огляд основних цифрових ресурсів.

Специфіка використання цифрових ресурсів на уроках мистецьких дисциплін. Вивчення досвіду роботи вчителів – практиків по роботі з цифровими ресурсами.

 Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Поняття цифрової компетентності, її взаємозв’язок з іншими ключовими та предметними компетентностями. 1 1
2. Способи та умови формування цифрової компетентності вчителя. Базові терміни та поняття, які використовуються в цифрових застосунках. Огляд основних цифрових ресурсів. 2 1    1
3. Специфіка використання цифрових ресурсів на уроках мистецьких дисциплін. Вивчення досвіду роботи вчителів – практиків по роботі з цифровими ресурсами. 2 1 1
4. Комплексна практична робота 1 1
Всього 6 2 2 1 1

 

Розділ 94 (ФФ_94)

Розкриття креативної особистості засобами музичного мистецтва (4 год)

Освітня програма

Тема 1. Шляхи розкриття креативної особистості

Психологічні основи уяви, логічного та творчого мислення. Основи креативного мислення. Методи активізації уяви та творчого мислення. Креативність та особистісні якості. Самостійна побудова креативних завдань та створення нових ідей. Творчість та взаєморозуміння у спілкуванні.

Тема 2. Педагогічні інновації, стратегія Гештальт-коучингу

Основна формула Гештальт -коучингу. Основні відмінності Гештальт-коучингу від інших педагогічних стратегій. Впровадження нетрадиційних ігор.

Тема 3. STEM-підхід до організації освітнього процесу на уроках мистецтва.

Базові постулати STEM-освіти:

 • Практика.
 • Дослідницький підхід.
 • Візуалізація.
 • Командна робота.
 • Інженерія..

Тема 4. Використання різних форм роботи для усвідомлення мистецтва як основного засобу впливу на розвиток креативності учнів

Методи розвитку креативності. Характеристика основних блоків уроків музичного мистецтва. Активна міжсуб’єктивна комунікація вчителів з приводу якісної та емоційної оцінки і  самооцінки  своєї музичної творчості та самого уроку. Сучасний вчитель на уроці музичного мистецтва. Удосконалення педагогічної майстерності.

Теми для самостійного опрацювання:

 • «Уява через комбіновані відчуття»;
 • « Дитяча креативність»;
 • «Креативність як провідний компонент у структурі особистості вчителя»;
 • «Креативність і творчість: сучасний контент».

Навчально-тематичний план

Назва теми вс. лекц. сем. пр.
1. Шляхи розкриття креативної особистості 1 1
2. Педагогічні інновації, стратегія Гештальт-коучингу 2 1 1
3. STEM-підхід до організації освітнього процесу на уроках мистецтва. 2 1   1
3. Використання різних форм роботи для усвідомлення мистецтва як основного засобу впливу на розвиток креативності учнів 1 1
  Всього: 6 2 2

 

Інклюзивна освіта
ФФ_97 Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному класі. Розбудова інклюзивного освітнього середовища як пріоритетний напрям діяльності керівника закладу загальної середньої освіти 10
ФФ_98 Управлінський супровід інклюзивного навчання у закладі загальної середньої освіти 7
ФФ_99 Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти 8
ФФ_100 Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в  закладі дошкільної освіти 9
ФФ_101 Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі 8
ФФ_102 Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами 8

 

Розділ 97 (ФФ_97)

Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному класі. Розбудова інклюзивного освітнього середовища як пріоритетний напрям діяльності керівника закладу загальної середньої освіти (10 год)

Освітня програма

Інклюзивна освіти – від основ до практики. Теоретико-методологічні  та нормативно-правові основи інклюзивної освіти. Інклюзивність як соціальне явища. Інклюзивна культура в суспільстві та закладах освіти. Соціальні стереотипи як фактор, перешкоджаючий розвитку толерантності у процесі інклюзивного навчання. Інклюзивна освіта у контексті НУШ. Основні положення інклюзивної освіти. Принципи інклюзивного навчання. Українське освітнє законодавство та нормативно – правове забезпечення інклюзивної освіти. Передумови для забезпечення успішного впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти.

Особливості професійної діяльності керівника під час організації здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища. Критерії оцінки інклюзивного середовища та завдання професійної діяльності керівника закладу освіти. Інклюзивне освітнє середовище: загальні та специфічні характеристики. Основні принципи універсального дизайну в освіті та принципи розумного пристосування.

Класифікаційні ознаки та категорії дітей з ООП: сучасне розуміння. Рівні підтримки в інклюзивному освітньому процесі.

Специфіка реалізації міждисциплінарного командного супроводу в інклюзивному освітньому середовищі. Психологічні особливості роботи в команді. Склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини та визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами. Застосування педагогіки партнерства у побудові індивідуальної освітньої траєкторії. Індивідуальна програма розвитку (ІПР) як умова надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами. Етапи розробки ІПР. Складові ІПР: загальна інформація про дитину; наявний рівень розвитку дитини; освітні послуги; адаптації/модифікації. Індивідуальний навчальний план. Джерела інформації в процесі розроблення ІПР. Узгодження індивідуальної програми розвитку. Моніторинг стану розвитку дитини з ООП та її навчальних досягнень.

Інструменти для впровадження адаптованої/модифікованої  навчальної програми. Реалізація освітнього процесу в інклюзивному середовищі. Рівні підтримки в навчальному процесі для забезпечення особливих освітніх потреб дітей. Опанування базовими знаннями, уміннями та навичками під керівництвом педагога. Колективна діяльність у групах. Формування пізнавальних процесів.

 Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. трен. прак.
1. Інклюзивність як соціальне явище. Інклюзивна освіта: нормативно-правове, організаційне, змістове та методичне забезпечення. Інклюзивна освіта у контексті НУШ. 2 2
2 Інклюзивна культура в суспільстві та закладах освіти. Соціальні стереотипи як фактор, перешкоджаючий розвитку толерантності у процесі інклюзивного навчання. 1 1
3 Класифікаційні ознаки та категорії дітей з ООП: сучасне розуміння. Рівні підтримки в інклюзивному освітньому процесі. 1 1
4 Інклюзивне освітнє середовище: загальні та специфічні характеристики. Основні принципи універсального дизайну в освіті та принципи розумного пристосування. 2 2
5 Особливості професійної діяльності керівника під час організації здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища. Критерії оцінки інклюзивного середовища. 1 1
6. Індивідуальна освітня траєкторія дитини з ООП. Застосування педагогіки партнерства у побудові індивідуальної освітньої траєкторії. Психологічні особливості роботи в команді Індивідуальна програма розвитку (ІПР) як умова надання якісних освітніх послуг дітям з ООП. Моніторинг ІПР. 2 2
7 Контрольний захід. 1     1
  Всього 10 4 1 5

 

Розділ 98 (ФФ_98)

Управлінський супровід інклюзивного навчання у закладі загальної середньої освіти (7 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є особливості організації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами.

 1. Вступ. Основні положення, сутність, мета і завдання інклюзивного навчання. Принципи інклюзивної освіти.
 2. Нормативні акти та алгоритм дій керівника закладу щодо організації інклюзивного навчання дітей з ООП.
 3. Організація Команди супроводу. Робота з новим шаблоном ІПР.
 4. Розроблення ІНП. Адаптація і модифікація змісту навчального предмету.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Основні положення, сутність, мета і завдання інклюзивного навчання. Формуємо інклюзивне освітнє середовище 1 1
2. Нормативні акти та алгоритм дій керівника закладу щодо організації інклюзивного навчання дітей з ООП. 2 1 1
3. Організація Команди супроводу. Розробляємо індивідуальну програму розвитку дитини з ООП 2 1 1
4. Моніторинг якості інклюзивного навчання 2 1 1
Всього 7 4 3

 

Розділ 99 (ФФ_99)

Особливості впровадження інклюзивного навчання та реалізація педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами на рівні базової середньої освіти (8 год)

Освітня програма

Документаційне та навчально-методичне забезпечення інклюзивного навчання.

Моніторинг навчальної діяльності дитини з ООП. Особливості оцінювання дитини з ООП в інклюзивному класі.

Раннє втручання, реабілітація, робота з сімʼєю як шлях до інклюзії. Принципи, методи, стандарти. Раннє втручання, реабілітація, робота з сімʼєю як шлях до інклюзії.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак. трен.
1 Траєкторія створення інклюзивного навчання в закладі 1 1
2. Комплексний підхід всіх членів команди психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП. 1 1
3. Формування ресурсності у асистентів вчителя. Обов’язки вчителя та його асистента. 2 2
5. Створення ІПР 1 1
6. Аспекти оцінювання учнів з ООП. 1 1
7. Раннє втручання, реабілітація, робота з сімʼєю як шлях до інклюзії. 1 1
8. Психолого-педагогічний супровід  батьків або опікунів дитини з ООП. 1 1
  Всього 8 6   2

 

Розділ 100 (ФФ_100)

Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти (9 год)

Освітня програма

Організація навчально – корекційного процесу у закладі дошкільної освіти з інклюзивним навчанням. Впровадження процесу інклюзії в освітніх установах. Оформлення супровідної документації. Адаптація (модифікація) навчально – розвиткових програм для дітей з ООП за умов інклюзивного навчання. Психологічний супровід у системі інклюзивного навчання.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. прак. трен.
1. Впровадження процесу інклюзії в освітніх установах. Оформлення супровідної документації 2 1 1
2. Адаптація (модифікація) навчально – розвиткових програм для дітей з ООП за умов інклюзивного навчання (з функціональними труднощами) 2 1 1
3. Психологічний супровід у системі інклюзивного навчання 2 1 1
4. Адаптація (модифікація) навчально-розвиткових програм для дітей з ООП за умов інклюзивного навчання ( з фізичними / інтелектуальними труднощами) 1 1
5. Особливості роботи із дітьми з ООП в дошкільному інклюзивному середовищі 2 1 1
  Всього 9 4 3 2

 

Розділ 101 (ФФ_101)

Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі (8 год)

Освітня програма

Впровадження процесу інклюзії в освітніх установах. Оформлення супровідної документації. Особливості роботи із дітьми з ООП у шкільному інклюзивному середовищі. Психологічний супровід у системі інклюзивного навчання. Організація просвітницько-профілактичного напряму роботи із педагогами, дітьми та батьками у школі з ІФН. Використання інтегративних методів арт-терапії із дітьми із ООП в індивідуальній роботі із психологом.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1. Впровадження процесу інклюзії в освітніх установах. Оформлення супровідної документації 2  1  1
2. Особливості роботи із дітьми з ООП у шкільному інклюзивному середовищі 2 2
3. Психологічний супровід у системі інклюзивного навчання 1 1
4. Організація просвітницько-профілактичного напряму роботи із педагогами, дітьми та батьками у школі з ІФН  1  1
5. Використання інтегративних методів арт-терапії із дітьми із ООП в індивідуальній роботі із психологом 2 2
  Всього  8  3  3 2

 

Розділ 102 (ФФ_102)

Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами (8 год)

Освітня програма

Предметом вивчення розділу є особливі освітні потреби дітей з різними категоріями труднощів та рівнів підтримки.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього лекц. практ.
1. Особливі освітні потреби дітей з функціональними труднощами 3 1,5 1,5
2. Особливі освітні потреби дітей з інтелектуальними труднощами 2 1 1
3. Особливі освітні потреби дітей з соціоадаптаційними труднощами 1 0,5 0,5
4. Особливі освітні потреби дітей з навчальними труднощами 1 0,5 0,5
5. Особливі освітні потреби дітей з фізичними  труднощами 1 0,5 0,5
  Всього 8 4 4

 

Психологічний супровід освітнього процесу
ФФ_105 Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку 8
ФФ_106 Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми 12
ФФ_107 Множинний інтелект. Як розвинути? (за Говардом Гарднером). 6
ФФ_108 Відновні практики 4
ФФ_109 Цифрова грамотність працівника психологічної служби 8
ФФ_110 Формування навичок усвідомленого батьківства 9
ФФ_111 Інструменти психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу для забезпечення безперервності освіти в умовах воєнного стану 6
ФФ_112 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану 9
ФФ_113 Арт-терапевтичні методики як засіб емоційної стабілізації учасників освітнього процесу 8
ФФ_114 Основи ефективної комунікації 12
ФФ_115 Стрес і стресостійкість. Контроль та подолання стресу в умовах війни. Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості 8
ФФ_116 Психологічні особливості академічно обдарованих старшокласників з різним рівнем емоційної стійкості. 6
ФФ_117 Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей у воєнний та післявоєнний час 9
ФФ_118 Психоемоційна підтримка для працівників освіти та спеціалістів, які працюють з дітьми в умовах війни 12

 

Розділ 105 (ФФ_105)

Корекція агресивної поведінки дітей дошкільного  та шкільного віку (8 год)

Освітня програма

Агресія та агресивна поведінка  види, причини і способи прояву. Природа та походження агресії. Соціальне та біологічне у проявах агресії. Види агресії. Вікові, гендерні та індивідуальні особливості агресивної поведінки. Специфіка прояву агресивної поведінки у різні періоди розвитку дитини. Методи  діагностики агресивності у дітей різного віку. Методики, які дозволяють вивчити особливості прояву агресивності. Специфіка діагностичних процедур в залежності від вікової категорії.  Характеристика методик та особливості їх проведення та інтерпретації. Психокорекція агресивної поведінки дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Напрямки корекційного впливу на агресивну поведінку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Методи корекції агресивної поведінки та їх вибір відповідно до вікових та особистісних особливостей дитини.  Укладання  програм корекції. Психокорекція агресивної поведінки підлітків. Напрямки корекційного впливу на агресивну поведінку підлітків. Методи корекції агресивної поведінки, ефективні з точки зору підліткової психології.  Укладання програм корекції та програм запобігання агресивній поведінці підлітків.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1. Агресія та агресивна поведінка  види, причини і способи прояву 2 2
2. Методи  діагностики агресивності у дітей різного віку 2 2
3. Психокорекція агресивної поведінки дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 2 2
4. Психокорекція агресивної поведінки підлітків 2 2
Всього 8 2 2 4

 

Розділ 106 (ФФ_106)

Попередження насилля та жорстокого поводження з дітьми (12 год)

Освітня програма

Нормативно-правові засади попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми в Україні. Виявлення жорстокого поводження з дитиною за поведінковими ознаками. Виявлення насильства щодо дитини: наочні та поведінкові ознаки, вікові особливості прояву, непрямі ознаки насилля. Відпрацювання навичок виявлення прихованих форм насильства в сім’ї: побудова бесіди з постраждалою дитиною. Фактори встановлення довіри, формування безпечного середовища. Основні прийоми активного слухання. Взаємодія з батьками як спосіб своєчасного виявлення та попередження жорстокого поводження з дитиною. Налагодження контакту та ефективної взаємодії з батьками. Методи та прийоми встановлення контакту. Взаємодія з уповноваженими органами та службами в сфері попередження жорстокого поводження з дітьми. Алгоритм взаємодії з працівників психологічної служби з педагогічними працівниками у навчальному закладі та з іншими службами захисту прав дитини. Психокорекція, реабілітація та інші форми психосоціальної допомоги дитині, яка зазнала насилля.  Соціальний патронаж. Виявлення потреб та вибір форм та засобів психосоціальної допомоги дитині.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1. Нормативно-правові засади попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми в Україні 2 2
2. Виявлення жорстокого поводження з дитиною за поведінковими ознаками. Виявлення насильства щодо дитини: наочні та поведінкові ознаки, вікові особливості 2 2
3. Відпрацювання навичок виявлення прихованих форм насильства в сім’ї: побудова бесіди з постраждалою дитиною 2 2
4. Взаємодія з батьками як спосіб своєчасного виявлення та попередження жорстокого поводження з дитиною 2 2
5. Взаємодія з уповноваженими органами та службами в сфері попередження жорстокого поводження з дітьми 2 2
6. Психокорекція, реабілітація та інші форми психосоціальної допомоги дитині, яка зазнала насилля 2 2
  Всього 12 2 2 8

 

Розділ 107 (ФФ_107)

Множинний інтелект. Як розвинути? (за Говардом Гарднером) (6 год)

Освітня програма

Предметом вивчення курсу є зміст та сутність теорії множинного інтелекту Гарварда Гарднера.

Тема 1. Значення та сутність поняття «інтелект».

Визначення поняття «інтелект». Підходи до трактування змісту поняття «інтелект». Теорії інтелекту. Способи та методи вимірювання інтелекту.

Тема 2. Теорія множинного інтелекту Гарварда Гарднера

Складові інтелекту відповідно до теорії Гарварда Гарднера. Трактування компонентів інтелекту. Способи прояву та розвитку складових інтелекту.

Тема 3. Чинники та передумови розвитку інтелектуальних здібностей.

Чинники, які впливають на розвиток інтелектуальних здібностей. Тест множинного інтелекту.

Тема 4. Теорія множинного інтелекту в практиці.

Програма розвитку дарувань, талантів Шиничі Сузукі. Метод Паоло Фрейре. Метод створення інтелект-карт

Навчально-тематичний план і програма курсу

«Теорія множинного інтелекту Гарварда Гарднера»

Змiст курсу
Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
Значення та сутність поняття «інтелект». 1 1
Теорія множинного інтелекту Гарварда Гарднера 2 2
Чинники та передумови розвитку інтелектуальних здібностей. 1 1
Теорія множинного інтелекту в практиці. 2 2
Всього: 6 6

 

Розділ 108 (ФФ_108)

Відновні практики (4 год)

Освітня програма

Особливості конфліктних ситуацій в освітньому середовищі. Типові конфлікти в освітньому середовищі.  Як поводитись у ситуації конфлікту, причини його виникнення та стратегії поведінки. Формування навичок толерантної взаємодії. Чому різноманітність – це ресурс. Як стереотипи впливають на наше життя та як позбутись їх наслідків. Як відрізнити факти від думок. Як розпізнати маніпуляцію та захиститись від неї. Методи та способи ведення конструктивного діалогу. Що таке аргументована позиція. Що таке дискусія та як взяти в ній участь. Як взяти участь у он-лайн та інтернет-дискусії. Як знаходити згоду в обговоренні, не відмовляючись від власних переконань. Що таке дебати. Вироблення практичних навичок стратегії співробітництва та конструктивного діалогу. Відновні практики у навчальному закладі. Кола примирення. Соціально-психологічний тренінг у формуванні конструктивної взаємодії.

Навчально-тематичий план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього трен.
1. Особливості конфліктних ситуацій в освітньому середовищі 1 1
2. Формування навичок толерантної взаємодії 1 1
3. Методи та способи ведення конструктивного діалогу 1 1
4. Вироблення практичних навичок стратегії співробітництва та конструктивного діалогу 1 1
  Всього 4 4

 

Розділ 109 (ФФ_109)

Цифрова грамотність працівника психологічної служби (8 год).

Освітня програма

Предметом вивчення курсу є процес використання цифрових застосунків в професійній діяльності фахівця психологічної служби закладу освіти.

Тема 1. Цифрова компетентність фахівця психологічної служби, її складові. Вхідне тестування учасників курсу.

Тема 2. Комп’ютерна психодіагностика. Цифрові онлайн-інструменти для комп’ютерної психодіагностики.

Cервіси для проведення онлайн-опитувань та психодіагностичного дослідження (Google-форми, цифровізація психологічних тестів). Он-лайн платформи для оцінювання та збору даних (Mentimeter, Kahoot, LearningApps та ін.). Кількісна обробка результатів дослідження за Google-формами в Excel.

Тема 3. Психокорекційна робота з використанням цифрових технологій. Інструменти для створення корекційних завдань (LearningApps, Quizizz тощо). Он-лайн тренажери для розвитку окремих психічних процесів, відео демонстрації (використання ютуб та прямих трансляцій ФБ).

Тема 4. Психологічне консультування онлайн.

Сервіси для консультацій в синхронному режимі (ZOOM, Skype, Google Meet). Сервіси для консультацій в асинхронному режимі (електронна пошта, tawk.to, jivosite).

Тема 5. Психологічна просвіта та психопрофілактика онлайн.

Сервіси для синхронної та асинхронної просвіти та профілактики (ZOOM, Skype, Google Meet, блоги тощо),  електронні дошки (Jamboard, Padlet, Lino тощо).

Тема 6. Системна робота працівника психологічної служби. Он лайн платформи дистанційного навчання (Мoodle, Google- клас).

Тема 7. Віртуальний кабінет працівника психологічної служби.

Cервіси для створення професійного блогу (Blogger)/сайту (Google sites).

Тема 8. Організаційно-методична робота з використанням цифрових технологій. Сучасні можливості для професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. Вихідне тестування.

Навчально-тематичний план

№ п/п Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. практ. трен.
1. Цифрова компетентність фахівця психологічної служби, її складові. Вхідне тестування учасників курсу. 1 1
2. Комп’ютерна психодіагностика. Цифрові онлайн-інструменти для комп’ютерної психодіагностики. 1 1
3. Психокорекційна робота з використанням цифрових технологій. 1 1
4. Психологічне консультування онлайн. 1 1
5. Психологічна просвіта та психопрофілактика онлайн. 1 1
6. Системна робота працівника психологічної служби. Онлайн платформи дистанційного навчання. 1 1
7. Віртуальний кабінет працівника психологічної служби. 1 1
8. Організаційно-методична робота з використанням цифрових технологій. Сучасні можливості для професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. Вихідне тестування учасників курсу.  1 1
Всього 8 1 4 3

 

Розділ 110 (ФФ_110)

Формування навичок усвідомленого батьківства (9 год).

Освітня програма

Предметом вивчення є особливості роботи педагогічних працівників з батьківською громадою в рамках сучасного освітнього процесу.

Навчально-тематичний план  

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
  лекц сем прак
1 Виховання та спілкування в сім’ї 2 1 1
2 Фізіологічні та психологічні потреби дитини 1 1
3 Як навчити дитину слухати та будувати діалог 2 1 1
4 Як підготувати дитину до дорослого життя 1 1
5 Чим відрізняється дисциплінування від покарання 1 1
6  «Виховний марафон» – це складно? 2 2
РАЗОМ 9 2 2 5

 

Розділ 111 (ФФ_111)

Інструменти психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу для забезпечення безперервності освіти в умовах воєнного стану (6 год).

Освітня програма

Предметом вивчення курсу є психосоціальна підтримка для розвитку та навчання дітей, забезпечення їхнього благополуччя в закладі освіти в умовах надзвичайних ситуацій

Особливості набуття травматичного досвіду дітьми та дорослими в період війни.

Сформувати розуміння особливостей впливу травмуючих подій на якість життєдіяльності людини, в тому числі дітей; активізувати та розширити знання про головні характеристики понять та обговорити основні положення, важливі для розуміння та врахування в роботі з дітьми у період війни.

Ресурси  для психологічної  підтримки учасників освітнього процесу

Ознайомити з поняттям «ресурсний стан» та з факторами, які впливають на його

рівень; опрацювати вправи та техніки, спрямовані на підтримку чи відновлення ресурсного стану учасників освітнього процесу; сформувати розуміння поняття «резилієнс», як індивідуальної характеристики особистості та динамічного процесу, важливого для збереження стану благополуччя у будь-яких умовах життя,  розвинути уміння самодопомоги у відновленні ресурсного стану в процесі професійної та повсякденної життєдіяльності.

 Особливості та значення психосоціальної підтримки дітей дошкільного/шкільного віку

Усвідомлювати сутність термінів «психічне здоров’я» та «психосоціальна підтримка»; розуміти значення гри для психічного здоров’я та психосоціального благополуччя дошкільників та школярів.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. практ. трен. дист.
Особливості набуття травматичного досвіду дітьми та дорослими в період війни 2 1     1
Ресурси  для психологічної  підтримки учасників освітнього процесу 2       2
Особливості та значення психосоціальної підтримки дітей дошкільного/шкільного віку 2     2    
Всього 6 1   2 3

 

Розділ 112 (ФФ_112)

Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану (9 год).

Освітня програма

Тема1.  Безпечний освітній простір закладу дошкільної освіти: умови, підходи та особливості організації.

Включає визначення базових понять «безпека», «безпечний простір», «безпечний простір закладу дошкільної освіти». Характеристика компонентів безпечного освітнього простору. Організація безпечного освітнього простору відповідно до чинних нормативних документів, нормативно-правових актів. Основні напрямки діяльності керівників, вихователів- методистів, педагогів та іншого персоналу закладу дошкільної освіти  при організації безпечного освітнього простору.

         Тема 2. Універсальний дизайн та розумне пристосування в закладі дошкільної освіти. Особливості організації  роботи з дітьми з ООП.

Включає питання про створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу. Вимоги до організації та обладнання укриттів в закладах дошкільної освіти. Характеристика особливостей пізнавальної, емоційно-вольової, особистісної сфер дитини з особливими освітніми потребами. Психологічний супровід дітей з ООП на час їх перебування у сховищі.

Тема 3. Психогігієна та розвиток стресостійкості педагога в умовах кризи.

         Визначення поняття стресу, професійного стресу. Симптоми та компоненти синдрому «професійного вигорання». Причини виникнення синдрому згоряння. Сприяння розвитку здатності до особистісної саморегуляції як важливого чинника попередження стресу. Методи оптимізації рівня стресів у складних життєвих ситуаціях.

         Тема 4.  Емоційне благополуччя та психосоціальна підтримка дітей дошкільного віку в умовах кризи.

         Базові правила як підтримати дитину у стресовій ситуації, щоб стабілізувати її стан. Практичні інструменти психосоціальної підтримки фахівців, які працюють із дітьми дошкільного віку.

Навчально-тематичний план

 Зміст курсу Кількість годин
  Лекції прак трен
 Тема1.  Безпечний освітній простір закладу дошкільної освіти: умови, підходи та особливості організації. 2 1 1  
Тема2. Універсальний дизайн та розумне пристосування в закладі дошкільної освіти. Особливості організації  роботи з дітьми з ООП. 1 1    
Тема 3. Психогігієна та розвиток стресостійкості педагога в умовах кризи. 3 1 1 1
Тема4.  Емоційне благополуччя та психосоціальна підтримка дітей дошкільного віку в умовах кризи. 3 1   1 1
Усього 9 4 3 2

 

Розділ 113 (ФФ_113)

Арт-терапевтичні методики як засіб емоційної стабілізації учасників освітнього процесу (8 год)

Освітня програма

Тема 1. Історичні джерела та особливості арт-терапії як методу. Історія виникнення арт-терапії як методу; теорія арт-терапії; сутність, підходи, цілі арт-терапії; психологічна природа і функції символів в арт-терапевтичній діяльності; види та форми методу; особливості проведення арт-терапевтичного заняття; оснащення арт-терапевтичного кабінету.

Тема 2. Основні методи арт-терапії у роботі практичного психолога:ізо-терапія, музико-терапія, фото-терапія, казко-терапія, піскова терапія. Особливості та можливості використання ізо-терапії, музико-терапії, фото-терапії, казко-терапії, піскової терапії для емоційної стабілізації учасників освітнього процесу. Опрацювання арт-терапевтичних технік.

Тема 3. Арт-терапія, як один із видів здоров’язберігаючих технологій у діяльності педагога. Кольоро-терапія  Лялько-терапія. Можливості використання арт-терапії в педагогічній діяльності вчителя. Особливості застосування кольоро-терапії та лялько-терапії.

Тема 4. Арт-майстерня «Всі можуть малювати!». Прийоми і методики ізотерапії. Методики: «Дудлінг і зінтангл – корисні каракулі». Інтуїтивний живопис. Правопівкульне малювання – «живопис без слів». Зарядка для правої півкулі мозку. Створення фонів і робота з ними. Малюємо 4 пейзажі. Картина за 10 хвилин (малюємо пальцями).

Навчально-тематичний план

Змiст курсу
Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
Тема 1. Історичні джерела та особливості арт-терапії як методу . 2 1 1
Тема 2. Основні методи арт-терапії у роботі практичного психолога:ізо-терапія, музико-терапія, фото-терапія, казко-терапія, піскова терапія. 2   2
Тема 3. Арт-терапія, як один із видів здоров’язберігаючих технологій у діяльності педагога. Кольоро-терапія.  Лялько-терапія. 1 1  
Тема 4. Арт-майстерня «Всі можуть малювати!» Дудлінг і зінтангл. Інтуїтивний живопис. 3 3
Всього: 8 2 2 3 3

 

Розділ 114 (ФФ_114)

Основи ефективної комунікації (12 год)

Освітня програма

Предметом вивчення курсу є процес комунікації та навички її ефективної організації. Комунікація як процес. Вербальна та невербальна комунікація. Умови, типологія, функції та етапи комунікації. Моделі спілкування. Ефективна комунікація, її техніки та форми. Перешкоди та проблеми у спілкуванні. Бар’єри в комунікативному процесі. Деструктивні та конструктивні конфлікти. Ефективна комунікація у професійній діяльності. Розвиток навичок ведення ефективної комунікації.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. трен.
1. Комунікація як основа людської взаємодії 3 1 2
2. Техніки та форми ефективної комунікації 3 1 2
3. Проблеми у спілкуванні та способи їх вирішення 3 1 2
4. Ефективна комунікація у професійній діяльності 3 1 2
  Всього 12 4 8

Розділ 115 (ФФ_115)

Стрес і стресостійкість. Контроль та подолання стресу в умовах війни. Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості (8 год)

Освітня програма

Тема 1. Сутність та природа стресу,  динаміка протікання та особливості його перебігу у дітей і дорослих. Причини виникнення та форми прояву стресу. Загальні закономірності розвитку та динаміка протікання стресу. Симптоми стресу; особливості перебігу стресу у дітей та дорослих. Негативні наслідки тривалого стресу. Методи діагностики стресових станів.

Тема 2. Способи подолання стресу. Експрес методи опанування психоемоційним станом.  Психологічні основи саморегуляції. Управління стресом. Психологічні основи саморегуляції. Способи саморегуляції психічного стану під час стресу. Класифікація прийомів управління станом психологічного стресу. Особливості застосування вправ з глибоким диханням та візуалізацією. Використання вправ на зниження збудження та зміну негативних емоцій на позитивні.

Тема 3. Стрес і стресостійкість (резилієнс). Стратегії оволодіння (копінг) стресовими станами. BASIC Ph. Поняття копінг-стратегії. Класифікація копінг – стратегій. Індивідуальний стиль подолання стресу. Стресостійкість (резилієнс) як компетентне функціонування в умовах стресу, складові резилієнс. Фактори та умови, що підвищують резилієнс. Ресурси адаптації та відновлення.  Методи формування та збагачення стресостійкості. Індивідуальні особливості освоєння навичок саморегуляції.  6-факторна  інтегративна модель гнучкості до стресів Муулі Лагада BASIC Ph.

Тема 4. Майндфундлес як практика  зміцнення стресостійкості та усвідомленого життя.  Психологічні практики гармонізації психічного здоров’я. Майндфундлес – практика повної неосудливої усвідомлюваності думок, емоцій і досвіду в кожному моменті.  Нейробіологічні  основи Майнфундлес. Усвідомлюваність та  емоційна стійкість. Усвідомлена увага як частина повсякденого життя.  Майнфундлес для дітей.  Сеен-навчання.

Навчально-тематичний план  

Зміст курсу
Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
Тема 1. Сутність та природа стресу,  динаміка протікання та особливості його перебігу у дітей і дорослих. 2 2
Тема 2. Способи подолання стресу. Експрес методи опанування психоемоційним станом.  Психологічні основи саморегуляції. 2 2
Тема 3. Стрес і стресостійкість (резилієнс). Стратегії оволодіння (копінг) стресовими станами. BASIC Ph. 2 2
Тема 4. Майндфундлес як практика  зміцнення стресостійкості та усвідомленого життя. 2 2
Всього: 8 8

 

Розділ 116 (ФФ_116)

Психологічні особливості академічно обдарованих старшокласників з різним рівнем емоційної стійкості (6 год)

Освітня програма

Тема 1. Сутність поняття обдарованість. Типології обдарованості. Основні характеристики обдарованої дитини. Академічна обдарованість.

Основні підходи до визначення поняття обдарованості. Особливості загальної та творчої обдарованості. Властивості й ознаки обдарованих школярів.

Академічна обдарованість як вид обдарованості, який проявляється в особливих здібностях до навчання та успішності вивчення окремих навчальних предметів.

 Тема 2. Емоційна стійкість як інтегративна, полісистемна якість особистості. Рівні емоційної стійкості у школярів з академічною обдарованістю. Емоційна стабільність та емоційна саморегуляція.

Поняття емоційної стійкості та її компоненти: емоційно-вольовий (ступінь вольового володіння людиною своїми емоціями), емоційно-моторний (стійкість психомоторики), емоційно-сенсорний (стійкість сенсорних вражень). Емоційна стійкість та емоційна вразливість. «Ефект неадекватності» за Л.С. Славіною. Особливості школярів з різним рівнем емоційної стійкості, їх вплив на результативність навчання та особистісні характеристики. Психологічні основи саморегуляції. Стратегії стресоподолання.

Тема 3. Суб’єктивне благополуччя обдарованої дитини.  Ціннісна підтримка розвитку здібностей та обдарованості.

Способи, методи і прийоми, що сприяють формуванню емоційної стійкості, ефективність їх впливу на структурні компоненти емоційної стійкості особистості школяра з академічною обдарованістю.  Індивідуальні особливості освоєння навичок саморегуляції. Суб’єктивне благополуччя обдарованої дитини, його складові та способи досягнення.

Ціннісна підтримка розвитку здібностей та обдарованості школярів з боку педагогів. Правила надання ціннісної підтримки. Ціннісна підтримка на окремих вікових етапах. Методи надання ціннісної підтримки і вимоги до них.

Навчально-тематичний план

Змiст курсу
Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
Тема 1. Сутність поняття обдарованість. Типології обдарованості. Основні характеристики обдарованої дитини. Академічна обдарованість. 2 2
Тема 2. Емоційна стійкість як інтегративна, полісистемна якість особистості. Рівні емоційної стійкості у школярів з академічною обдарованістю. Емоційна стабільність та емоційна саморегуляція. 2 2
Тема 3. Суб’єктивне благополуччя обдарованої дитини.  Ціннісна підтримка розвитку здібностей та обдарованості. 2 2
Всього: 6 2 4

 

Розділ 117 (ФФ_117)

Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей у воєнний та післявоєнний час (9 год)

Освітня програма

Тема 1. Сутність та природа стресу,  динаміка протікання та особливості його перебігу у дітей і дорослих.

Психічний стрес. Причини виникнення та форми прояву стресу. Загальні закономірності розвитку та динаміка протікання стресу. Симптоми стресу; особливості перебігу стресу у дітей та дорослих. Негативні наслідки тривалого стресу. Нейробіологія травматичного стресу. Психічна травма. Гостра реакція на стрес. Пост травматичнийстресовий розлад. Стійкість до стресу (resilience).

Тема 2. Психодіагностика стресу та ПТСР.

Методи діагностики стресових станів. Поняття та критерії діагностики посттравматичного стресового розладу. Кількісні інструменти дослідження стресу. Скринінг ознак травматичного досвіду у дитини та дорослого:

 • Дитячий питальник психосоціального дистресу (CPDS, для дітей віком 7-18 років). Шкала оцінки впливу події (IES-R, для дітей віком 6-18 років). Батьківська анкета оцінки рівня стресу у дитини (для оцінки дітей від 6 до 18років). Опитник «Сильні та слабкі сторони» (SDQ) – версія для батьків та вчителів (дляоцінки дітей від 4 до 18 років).
 • Напівструктуроване інтерв’ю для оцінки травматичних переживань у дітей за DSM-5.
 • Сфокусоване групове інтерв’ю. Проективна методика «Людина під дощем».

Тема 3. Принципи надання первинної психологічної допомоги під час гуманітарних катастроф.

Перша психологічна допомога: загальна характеристика об’єкту, етапів і психологічних заходів; порушення психічних процесів і ознаки, надання першої психологічної допомоги; протоколи надання першої психологічної допомоги під час переживання негативних психічних реакцій і станів.

Особливості надання первинної психологічної допомоги у ЗЗСО та ЗДО. Встановлення контакту. Комфорт та безпека. Стабілізація психічного стану. Сум та опрацювання втрати.

Інформування. Практична підтримка. Відновлення контакту із соціальним оточенням. Стратегії подолання стресу. Робота з батьками

Тема 4. Програми розвитку навичок психологічного відновлення у дітей різних вікових груп

Встановлення контакту. Вивчення потреб. Навички керування посттравматичними реакціями. Навички переформулюваннянегативних думок. Навички вирішення проблемних ситуацій. Сприяння психосоціальному благополуччю за допомогою спорту та фізичних вправ, позитивних активностей. Принципи групової фасилітації. Психологічні практики гармонізації психічного здоров’я.

Програми допомоги дітям та підліткам у подоланні наслідків травмуючих подій. Міжнародні підходи до організації психосоціальної допомоги під час гуманітарних катастроф.

Тема 5. Принципи саморегуляції фахівців допомагаючих професій. Запобігання вторинній травматизації.

Власний алгоритм стратегії подолання стресу. Принципи, способи та ефекти саморегуляції. Етика та межі допомоги іншим.  Ознаки та  засоби попередження професійного стресу, професійної деформації особистості та професійного «вигорання» фахівців психологічної служби.

Вихідне діагностування. Сертифікація.

Аналіз рівня професійної компетентності працівників психологічної служби після проходження курсу підвищення кваліфікації за результатами тестування.

 Навчально-тематичний план

Змiст курсу
Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист./сам.
Установче заняття. Вхідне діагностування. 0,5 0,5
Тема 1. Сутність та природа стресу,  динаміка протікання та особливості його перебігу у дітей і дорослих. 1 1
Тема 2. Психодіагностика стресу та ПТСР. 1 1
Тема 3. Принципи надання первинної психологічноїдопомоги під час гуманітарних катастроф 2 1 1
Тема 4. Програми розвитку навичок психологічного відновлення у дітей різних вікових груп 3 3
Тема 5. Принципи саморегуляції фахівців допомагаючих професій. Запобігання вторинні травматизації. 1 1
Вихідне діагностування. Сертифікація. 0,5 0,5
Всього: 9 2 6 1

 

Розділ 118 (ФФ_118)

Психоемоційна підтримка для працівників освіти та спеціалістів, які працюють з дітьми в умовах війни (12 год)

Освітня програма

Тема 1. Знайомство. Принципи та мета роботи групи. Реакції дітей та дорослих на стреси війни: роз’яснення та нормалізація.

Травматичні події та реакції посттравматичного стресу як нормальні реакції на ненормальні ситуації. Загальні закономірності розвитку та динаміка протікання стресу. Симптоми посттравматичного стресу; особливості перебігу стресу у дітей та дорослих. Нормалізація реакцій травматичного стресу. Попередження руйнівних наслідків пережитих стресових подій. Режим дня та ритуали як елементи стабілізації  і відновлення після травматичних подій.

Тема 2. Посттравматичні стресові реакції (інтрузії) у дорослих та дітей.

Інтрузивні (навязливі) спогади як досвід пережитих стресових та травматичних ситуацій. Тригери – сенсорні нагадування, які спричиняють хворобливі спогади або певні симптоми. Способи стабілізації власного стану дорослого та стану дітей. Навчання прийомів і способів, що допоможуть педагогам та дітям краще себе контролювати. Створення безпечного місця.

Тема 3. Техніки встановлення контролю над інтрузивними образами, спогадами та переживаннями.

Дистанціювання від травматичних спогадів та формування умов для контролю над травматичним досвідом та керування інтрузивними спогадами. Ресурси адаптації та відновлення. Вправа «Сейф». Техніки для опрацювання травматичної пам’яті. Практики встановлення контролю над зоровими, слуховими та нюховими спогадами.

Тема 4. Усвідомлення та відновлення для подолання травматичних спогадів.  Техніки майнфундлес як практика  зміцнення стресостійкості та усвідомленого життя.

Психологічні практики гармонізації психічного здоров’я. Майндфундлес -практика повної неосудливої усвідомлюваності думок, емоцій і досвіду в кожному моменті. Усвідомлюваність та  емоційна стійкість. Усвідомлена увага як частина повсякденого життя.  Практика вдячності для формування відчуття безпеки, спокою та контролю.

Тема 5. Реакції тіла на стрес. Техніки саморегуляції. Зустріч зі спогадами.

Управління стресом. Психологічні основи саморегуляції. Способи саморегуляції психічного стану під час стресу. Застосування вправ з глибоким диханням та візуалізацією. Прогресивна мязова релаксація. Техніка опрацювання травматичного та стресового досвіду «Щоденник війни».

Тема 6. Подолання уникання. Зустріч зі страхом. Градуйована експозиція (ієрархія страху) як метод подолання фобій. Внутрішні ресурси для роботи з дітьми. Підведення підсумків програми.

Тригери та уникання. Корисне та некорисне уникання. Способи подолання страхів та їх нагадувань. «Мистецтво маленьких кроків». Градуйована експозиція (ієрархія страху) як метод подолання фобій. Побудова ієрархії страху. Внутрішні ресурси для роботи з дітьми. Способи поповнення ресурсів. Підведення підсумків програми.

Навчально-тематичний план

Змiст курсу
Розподіл годин
всього лекц сем. прак трен. дист.
Тема 1. Знайомство. Принципи та мета роботи групи. Реакції дітей та дорослих на стреси війни: роз’яснення та нормалізація 2 2
Тема 2. Посттравматичні стресові реакції (інтрузії) у дорослих та дітей. 2 2
Тема 3. Техніки встановлення контролю над інтрузивними образами, спогадами та переживаннями. 2 2
Тема 4. Усвідомлення та відновлення для подолання травматичних спогадів.  Техніки майнфундлес як практика  зміцнення стресостійкості та усвідомленого життя. 2 2
Тема 5. Реакції тіла на стрес. Техніки саморегуляції. Зустріч зі спогадами. 2 2
Тема 6. Продолання уникання. Зустріч зі страхом. Градуйована експозиція (ієрархія страху) як метод подолання фобій. Внутрішні ресурси для роботи з дітьми. Підведення підсумків програми. 2 2
Всього: 12 12

 

Шкільні бібліотекарі
ФФ_121 Планування та звітність у роботі бібліотеки. Вимоги до бібліотечних документів 6
ФФ_122 Медіаграмотність бібліотекаря сучасної школи 6
ФФ_123 Методика проведення масових заходів у шкільній бібліотеці 3

 

Розділ 121 (ФФ_121)

Планування та звітність у роботі бібліотеки. Вимоги до бібліотечних документів (8 год)

Освітня програма 

Планування та звітність шкільного бібліотекаря – сучасні вимоги. Мета та види планування. Умови ефективного планування. Принципи планування. Основні етапи та вимоги до складвання річного плану, орієнтовна структура. Місячне планування.Поняття про бібліотечний актив. План роботи бібліотечного активу. Стратегічнепланування: тенденції і завдання.

 Навчально-тематичний  план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Поняття планування та звітнсті  як складової  менеджменту бібліотек  2
2. Основні напрямки планування роботи шкільної бібліотеки в світлі сучасних вимог 2 2
3. Оптимальна модель складання плану і звіту в  роботі шкільної  бібліотеки. Поняття про бібліотечний актив 2 2
4. Стратегічне планування: тенденції і завдання на счасном уетапі 2 2
  Всього 8 2 2 2 2

 

Розділ 122 (ФФ_122)

Медіаграмотність бібліотекаря сучасної школи (6 год)

Освітня програма

Що таке медіаосвіта, її призначення, мета, завдання. Основні принципи медіаосвіти. Базові цілі медіаосвіти для бібліотекарів.

Визначення та сутність поняття «медіаграмотність». Загальне поняття про медіа.Класифікація та функції сучасних медіа.Вплив медіа на розвиток особистості.

Медіабезпека та інтернетграмотність. Виховання культури користувача інтернету. Небезпека в інтернеті.

Формування медіа компетентності бібліотекаря.Інтернет-сервіси для популяризації книги. Медійні інноваційні методики активізації читання дітей та підлітків.

Стратегія й тактика співпраці медіа педагогів і бібліотекарів.Розвиток  творчогопотенціалу читача бібліотекизасобами медіаосвіти.

Навчально-тематичний план

№п/п  

Зміст курсу

Розподіл годин
Всього Лекція Семінар Тренінг
1. Медіаосвіта та медіаграмотність як актуальні тенденції виховання сучасної молоді 1 1
2. Роль медіа в суспільстві. 1 1
3. Медіабезпека та інтернетграмотність 2 1 1
4. Напрямки медіаосвітньої  роботи шкільного бібліотекаря 2 1 1
Всього 6 2 2 2

 

Розділ 123 (ФФ_123)

Методика проведення масових заходів у шкільній бібліотеці (3 год)

Програма розділу на стадії розробки.

 

 

Позаурочна виховна робота
ФФ_126 Креативна педагогіка. Розвиток креативності здобувачів освіти 4
ФФ_127 Сучасні підходи до організації національно-патріотичного виховання в умовах воєнного стану 4
ФФ_128 Організація виховної роботи у закладі освіти в умовах війни 4
ФФ_129 Організація роботи гуртка військово-патріотичного виховання в закладі освіти 6
ФФ_130 Організація роботи із запобігання та протидії булінгу в закладі освіти 4

 

Розділ 126 (ФФ_126)

Креативна педагогіка. Розвиток креативності здобувачів освіти  (4 год)

Освітня програма

Креативність як необхідна умова творчої діяльності  педагога. Креативність як інститут природи й суспільства. Креативність, інновації, творчість як педагогічна проблема.Особливості творчої діяльності педагога. Компоненти та показники креативності. Поняття «креативна компетентність». Креативність в контексті педагогічної майстерності педагога. Типи творчої особистості педагога за В.І. Андреєвим. Підходи, до розуміння креативної компетентності в науковій теорії і практиці. Ознаки креативної компетентності. Показники креативної компетентності.

Креативне середовище як основа успішної професійної діяльності педагога. Ознаки креативного середовища. Підходи, що забезпечують функціонування креативного середовища: системний, особистісно зорієнтований, синергетичний, діяльністно-компетентнісний. Креативні техніки, методики та технології в роботі  педагога. Потенціал креативних технік, методик та технологій. Принципи використання креативних технік та методики професійної діяльності  педагога. Структура та методика використання креативних технік та методик. ТРВЗ-педагогіка як нове педагогічне спрямування.

Креативна компетентність педагога. Поняття креативного мислення. Види креативного мислення. Антишаблонність та антистандартизаціяоведінки як основа розвитку креативного мислення педагога. Методики визначення креативного мислення. Креативні техніки у творчому процесі (Алекс Осборн). Основні умови уникнення різнотипових психологічних бар’єрів у здійсненні креативної діяльності. Особливості діагностики креативності. Теорія креативності Е.П. Торренса. Концепція М. Волаха і Н. Когана. Асоціативна теорія креативності (С. Мєднік). Співвідношення конвергентності та дивергентності у творчому процесі. Тест віддалених асоціацій (RAT).

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього прак.
1. Креативність  як творчий процес. Креативність як необхідна умова творчої діяльності  педагога. Креативна компетентність педагога. Показники креативної компетентності 1 1
2. Креативне середовище як основа успішної професійної діяльності  педагога.Підходи, щозабезпечуютьфункціонування креативного середовища.Креативнітехніки, методики та технології . Вплив креативного середовища на професійну діяльність педагога 1 1
3. Креативне мислення.Діагностика креативності та критерії її визначення: продуктивність, новизна, нестандартність, вербальна і невербальна креативність. Бар’єри креативної діяльності  педагога 2 2
  Всього 4 4

 

Розділ 127 (ФФ_127)

Сучасні підходи до організації національно-патріотичного виховання в умовах воєнного стану (4 год)

Програма розділу на стадії розробки.

 

Розділ 128 (ФФ_128)

Організація виховної роботи у закладі освіти в умовах війни (4 год)

Програма розділу на стадії розробки.

 

Розділ 129 (ФФ_129)

Організація роботи гуртка військово-патріотичного виховання в закладі освіти (6 год)

Програма розділу на стадії розробки.

 

Розділ 130 (ФФ_130)

Організація роботи із запобігання та протидії булінгу в закладі освіти (4 год)

Програма розділу на стадії розробки.

 

Освітній менеджмент
ФФ_132 Документообіг у закладі освіти 12
ФФ_133 Моніторинг розвитку методичних компетентностей педагогів. Надання підтримки на різних етапах професійного розвитку вчителя. 10
ФФ_134 Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти у контексті  вимог Нової української школи. 11
ФФ_135 Моніторинг професійних компетенцій педагога та управлінських рішень. Державна політика в системі забезпечення якості освіти в Україні. 17
ФФ_136 Стратегія розвитку закладу загальної середньої освіти. Управління змінами 16
ФФ_137 Академічна та організаційна політика закладу освіти в умовах автономії. Матеріальні та фінансові ресурси. Кадрова політика як складова автономії закладу. Аспекти реформування освіти за умов нестабільного суспільного середовища. 20

 

ФФ_138 Створення в закладі освіти комфортних та безпечних умов праці, навчання для учасників освітнього процесу. Формування здорового підростаючого покоління засобами оновленої системи харчування, надання домедичної допомоги. 8
ФФ_139 Лідерство як основа горизонтального управління. Тенденції розвитку позитивного іміджу закладу освіти. 15
ФФ 140 Академічна доброчесність як дієвий інструмент забезпечення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах. Прозора та відкрита інформаційна політика закладу освіти як один з ефективних механізмів освітнього менеджменту. Управлінські аспекти здійснення дієвого та відкритого громадянського нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти. 16

 

ФФ_141 Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: управлінський компонент 4
ФФ_142 Інноваційний освітній менеджмент як провідний напрям професійної діяльності керівника закладу загальної середньої освіти. 15
ФФ_143 Професійна етика та емоційно-етична компетентність сучасного керівника закладу загальної середньої освіти 15
ФФ_144 Професійна діяльність керівника закладу загальної середньої освіти як соціальне проєктування. 7

 

Розділ 132 (ФФ_132)

Документообіг у закладі освіти (12 год)

Освітня програма

Історія становлення та розвитку діловодства. Комплекс документів, що використовуються для оформлення управлінських рішень.

Опанування прийомів раціональної роботи з документами. Організація чіткого контролю за проходженням та виконанням документів.

Складання та опрацьовування документів. Технології, пов’язані з організацією документообігу, порядком підготовки і передачі справ на архівне зберігання.

 Навчально-тематичний план

Змiст курсу
Розподіл годин
Всього лекц. сем. прак. трен. дист.
Тема 1. Діловодство як наука й складова управлінської діяльності. 1 1
Тема 2. Інформаційно-документаційне забезпечення управління. 1 1
Тема 3. Основні вимоги, що висуваються до складання та оформлення документів. 1 1
Тема 4. Оформлення організаційно-розпорядчої документації. 2 1 1
Тема 5. Документація з особового складу. 2 1 1
Тема 6. Організація роботи з документами. 1 1
Тема 7. Організація документообігу на підприємстві. 1 1
Тема 8. Комп’ютеризація ділових процесів. 1 1
Тема 9. Основні вимоги до організації сучасного діловодства. 1 1
Тема 10. Оперативне зберігання документів. 1 1
Всього: 12 8 1 3

 

Розділ 133 (ФФ_133)

Моніторинг розвитку методичних компетентностей педагогів. Надання підтримки на різних етапах професійного розвитку вчителя (10 год)

Програма розділу на стадії розробки.

 

Розділ 134 (ФФ_134)

Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти у контексті  вимог Нової української школи (11 год)

Освітня програма

Модернізація системи освіти в контексті компетентнісного підходу. Формування ключових компетентностей як інноваційна педагогічна діяльність. Технологія вимірювання та оцінювання компетентностей усіх суб’єктів освітнього процесу. Визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності закладу.

Оцінювання професійної діяльності педагогів в умовах НУШ. Методика оцінювання якості освіти. Вивчення і оцінювання освітнього середовища закладу. Система оцінювання здобувачів освіти. застосування внутрішнього моніторингу.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
всього

 

лекції

 

сем.

 

прак.

 

трен.

 

дист.

 

1.

 

Модернізація системи освіти в контексті компетентнісного підходу. Формування ключових компетентностей як інноваційна педагогічна діяльність. Технологія вимірювання та оцінювання компетентностей усіх суб’єктів освітнього процесу. 2 2
2. Визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності закладу. 1 1
3. 

 

Оцінювання професійної діяльності педагогів в умовах НУШ. Методика оцінювання якості освіти. Критерії оцінки професійної компетентності вчителя. Дорожня карта професійної компетентності педагога. 4 1 2 1
4.  Вивчення і оцінювання освітнього середовища закладу. 2 1 1
5.  Система оцінювання здобувачів освіти. застосування внутрішнього моніторингує 2 2
  Всього 11 2 2 5 2  

 

Розділ 135 (ФФ_135)

Моніторинг професійних компетенцій педагога та управлінських рішень. Державна політика в системі забезпечення якості освіти в Україні (17 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є моніторингова діяльність в освітньому закладі як найефективнішого засобу отримання інформації.

 1. Вступ. Внутрішня система забезпечення якості освіти в освітньому закладі.
 2. Складові ВСЗЯО. Внутрішній моніторинг.
 3. Методи збору інформації та інструменти для визначення освітніх та управлінських процесів у закладі освіти.
 4. Процедури оцінювання ефективності управлінської діяльності.
 5. Методи коригування управлінської та освітньої діяльності.
 6. Основи державної політики в системі забезпечення якісної освіти в Україні.
 7. Інституційний аудит як складова зовнішнього оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти.
 8. Зовнішній моніторинг якості освіти.
 9. Сертифікація як процедура зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічних працівників.

                                            Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
1. Вступ. Внутрішня система забезпечення якості освіти в освітньому  закладі 1 1
2. Складові ВСЗЯО. Внутрішній моніторинг 1 1
3. Методи збору інформації та інструменти для визначення освітніх та управлінських процесів у закладі освіти 3 1 2 3
4. Процедури оцінювання ефективності управлінської діяльності 1 1 1
5. Методи коригування управлінської та освітньої діяльності 2 2 2
6. Практичні заняття 2 2
7. Основи державної політики в системі забезпечення якості освіти 2 2
8. Інституційний аудит як інструмент зовнішнього оцінювання якості освіти 2 2
9. Зовнішній моніторинг якості освіти та професійних компетентностей педагогів 2 1 1
10. Контрольний захід 1 1
  Всього 17 6   9   8

 

Розділ 136 (ФФ_136)

Стратегія розвитку закладу загальної середньої освіти. Управління змінами (16 год)

Освітня програма      

Державна стратегія розвитку освіти. Законодавче забезпечення системи освіти та професійного розвитку фахівців. Сутність, типи, генезис стратегічного управління. Системний підхід до управління закладом освіти як філософська складова стратегічного управління. Проєктно-цільовий підхід до управління ЗСО.

Місія та стратегія діяльності колективу закладу освіти. Концепції і стратегії управління персоналом. Формування ефективної команди. Науково-методичні та практичні аспекти формування позитивного психологічного клімату в колективі. Мотиваційний менеджмент у системі стратегічного управління закладом освіти. Інклюзивне навчання. Діти з особливими потребами: особливості навчання та розвитку, психолого-педагогічні умови підтримки в освітньому процесі; універсальний дизайн в освіті.

Особливості освітніх організацій. Аналіз освітньої організації як основа стратегічного планування. Технології аналізу освітньої організації. Вибір стратегії змін. Стратегічне планування, його переваги, покрокова процедура стратегічного планування. Процес планування діяльності школи в контексті середовища. Особливості стратегічного планування розвитку ЗЗСО в контексті постнекласичної парадигми освіти. Технологія розробки концепції та стратегії розвитку ЗЗСО. Управлінський цикл у реалізації стратегії розвитку закладу ЗСО. Управління формуванням інноваційного освітнього простору в контексті реалізації стратегії  розвитку закладу освіти: сучасні тенденції, закономірності, умови впровадження інновацій в освітній та управлінський процеси. Управління якістю освіти в умовах організаційної, академічної, фінансової, кадрової автономії як основний вектор реалізації стратегії розвитку ЗЗСО. Удосконалення організаційної структури управління на основі стратегії розвитку закладу ЗСО. Реінжинíринг як комплексна процедура розробки нових організаційних, освітніх процесів у закладі освіти. Тематична дискусія.

Навчально-тематичний план

№ п/п

 

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. семін. прак. трен.
1. Наукові основи стратегічного управління 2 1 1
2. Психолого-педагогічні основи стратегічного управління закладом загальної середньої освіти 2 1 1
3. Стратегічне планування розвитку закладу загальної середньої освіти 11 2 2 4 3
4. Тематична дискусія 1 1
Усього 16 4 4 5 3

 

Розділ 137 (ФФ_137)

Академічна та організаційна політика закладу освіти в умовах автономії. Матеріальні та фінансові ресурси. Кадрова політика як складова автономії закладу. Аспекти реформування освіти за умов нестабільного суспільного середовища (20 год)

Освітня програма

Автономія закладу освіти в умовах децентралізації. Автономія закладу освіти як стратегія децентралізації освіти: правовий, економічний, педагогічний аспекти.Система планування діяльності закладу освіти, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти.Стратегія розвитку закладу.

Академічна автономія та академічна політика закладу загальної середньої освіти. Академічна автономія як інституційна форма академічної свободи.Нормативно-правове регулювання питань академічної автономії закладу загальної середньої освіти.Ключові орієнтири освітньої діяльності закладу освіти в контексті концепції нової української школи.Формування змісту шкільної освіти на засадах компетентнісного підходу. Освітня програма закладу загальної середньої освіти.Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня.Оцінювання діяльності здобувачів освіти: сучасні підходи та технології. Оцінювально-критеріальна компетентність педагога.Забезпечення академічної доброчесності у закладі загальної середньої освіти.Академічна відповідальність.

Організаційна автономія та політика закладу загальної середньої освіти. Забезпечення школою рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти.Створення безпечного та розвивального освітнього середовища. Управлінська діяльність щодо попередження агресії, насильства, булінгу в освітньому середовищі.Створення інклюзивного освітнього середовища у закладі. Педагогічна рада як основний постійно діючий колегіальний орган управління закладом загальної середньої освіти, її повноваження. Піклувальна рада закладу (закладів) загальної середньої освіти.Громадське самоврядування у закладі освіти.Школа як бренд.

Фінансова  автономія закладу загальної середньої освіти. Бюджет закладу освіти.Благодійні фонди та громадські організації.Співпраця зі спонсорами та меценатами. Підприємницька діяльність закладу освіти.Громадські проекти та міжнародні проекти.

Кадрова політика як складова автономії закладу. Нова роль керівника закладу загальної середньої освіти в контексті впровадження нової української школи. Вплив стилю управління директора на формування успішної професійної спільноти; директор-партнер і лідер-наставник. Сучасні технології формування і розвитку професійних компетентностей керівника закладу освіти в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти. Відповідальне та ефективне лідерство. Основні стратегії взаємодії лідера і членів команди. Супервізія, як демократична форма підтримки і науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних та управлінських кадрів. Тайм-менеджмент керівника. Ключові принципи формування команди ЗЗСО.

Презентація діяльності адміністрації закладу освіти.

 Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен. дист.
1. Автономія закладу освіти в умовах децентралізації 2 1 1
2. Академічна автономія та академічна політика закладу загальної середньої освіти 2 1 1
3. Організаційна автономія та політика закладу загальної середньої освіти 2 1 1
4. Фінансова  автономія закладу загальної середньої освіти 4 2 2
5. Аспекти реформування освіти за умов нестабільного суспільного середовища 2 1 1
6. Кадрова політика як складова автономії закладу 6 2 1 2 1
7. Презентація діяльності адміністрації закладу освіти 2 2
  Всього 20 8 4 7 1

 

Розділ 138 (ФФ_138)

Створення в закладі освіти комфортних та безпечних умов праці, навчання для учасників освітнього процесу. Формування здорового підростаючого покоління засобами оновленої системи харчування, надання домедичної допомоги (8 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є безпечне освітнє середовище та принципи його формування та оцінки

Вступ. Створення в закладі освіти комфортних та безпечних умов праці, навчання для учасників освітнього процесу.

Формування здорового підростаючого покоління засобами оновленої системи харчування, надання до медичної допомоги.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Вхідне діагностування. Про національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в Новій українській школі. Огляд законодавства 1 1
2. Що таке безпечне освітнє середовище. Ознаки. Принципи побудови. 1 1
3 Безпечне освітнє середовище у воєнний час, створення та організацію роботи укриття. 2 2
4. Основи здорового харчування у закладі освіти. Принципи організації надання домедичної допомоги 1 1
5. Психологічний клімат як важливий чинник безпечного середовища. Практики миттєвої психологічної допомоги. 2 1 1
6 Комплексна практична робота 1 1
Всього 8 2 4 1 1

 

Розділ 139 (ФФ_139)

Лідерство як основа горизонтального управління. Тенденції розвитку позитивного іміджу закладу освіти (15 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є сутнісні характеристики лідерства в управлінській парадигмі,  складники лідерства в освіті;  образ майбутнього, місія та стратегія розвитку в створення сталого позитивного іміджу закладу освіти.

Вступ. Природа та визначення поняття лідерства Теоретичні аспекти лідерства у науковому дискурсі. Теорії лідерства.

Лідерство і керівництво в управлінській парадигмі. Освітнє лідерство. Складники лідерства в освіті. Функції лідера-керівника закладу освіти.

Професійна й управлінська компетентність керівника щодо стратегії створення команди. Лідерство як функція групи. Вплив групи на лідера та лідера на групу. Методи та технології керування групою.

Комунікація в колективі: система відносин. Планування комунікацій. Мотивація працівників. Професійне спілкування. Вирішення конфліктів.

Інформаційна відкритість закладу освіти. Комунікація як інструмент довіри та репутації освітньої установи. Комунікаційна діяльність закладу  освіти з іншими закладами, владою, батьками, широкою громадськістю. Канали комунікації. Комунікація закладу освіти в соціальних мережах.  Інформаційні приводи.

Імідж навчального закладу, його складові та способи формуванні і підтримки. Проєктування сталого іміджу закладу освіти.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Теоретичні аспекти лідерської компетентності у науковому дискурсі. 2 2
2. Команда та командоутворення. Стратегії мотивування колективу. 2 2
3. Ефективна комунікація та управління конфліктами. 2 1 1
4. Відповідальне лідерство в комунікаційній діяльності закладу освіти. 2 1 1
5. Поняття та види іміджу. Характеристики та структура іміджу. Шляхи формування іміджу. 2 2
6. Розробка та реалізація програми формування та розвитку сталого  позитивного іміджу навчального закладу 4 2 2
7. Контрольний захід 1 1
Всього: 15 10 5

 

Розділ 140 (ФФ_140)

Академічна доброчесність як дієвий інструмент забезпечення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах (16 год)

Освітня програма

Доброчесність як філософська й етична категорія. Зміст поняття «академічна доброчесність». Поняття та принципи академічної доброчесності. Глосарій термінів і понять. Основні види порушень академічної доброчесності.

 Формування культури академічної доброчесності в системі неперервної освіти. Академічна доброчесність як невід’ємна частина і запорука якості освіти. Проблеми впровадження та реалізації принципів академічної доброчесності у закладах середньої освіти. Академічна культура вчителя (викладача) загальноосвітнього навчального закладу.

 Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності у закладах освіти. Формування компетентностей з академічної доброчесності. Етичний кодекс та етична комісія. Санкції за порушення академічної доброчесності. Академічна відповідальність.

Навчально-тематичний план 

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. семін прак. трен.
1. Сутність і фундаментальні цінності академічної доброчесності. 4 2 2
2. Академічна доброчесність в українському освітньому просторі як складова забезпечення якості освіти. 6 4 2
3. Методичні рекомендації з підтримки принципів академічної доброчесності. 6 4 2
  Всього 16 10 2 2 2

 

Розділ 141 (ФФ_141)

Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: управлінський компонент (4 год)

Освітня програма

Освіта в Європейському Союзі: принципи, завдання, пріоритети розвитку на рівні окремих держав та співдружності. Програмні документи в галузі освіти ЄС.

Зближення освітніх систем європейського  співтовариства. Формування оптимальної моделі управління освітою. Оновлення освіти та професійної підготовки відповідно до викликів часу.

Вирішення проблеми якості освіти та успішності учнів. Інклюзивна освіта в країнах ЄС.

Європейський вектор розвитку освіти України: нормативно-правове забезпечення, здобутки, виклики, перспективи.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Характеристика освітніх систем країн Європейського Союзу. Управління освітою в країнах ЄС 1 1
2. Основні тенденції розвитку шкільної освіти в країнах Європейського союзу 1 1
3. Європейський вектор освітніх реформ в Україні. Формування оптимальної моделі управління освітою 2 1 1
Всього: 4 3 1

 

Розділ 142 (ФФ_142)

Інноваційний освітній менеджмент як провідний напрям професійної діяльності керівника закладу загальної середньої освіти (15 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є організація та управління інноваційними процесами в системі освіти як складової управлінської діяльності керівника навчального закладу.

Вступ. Сучасні теоретичні основи та практичні навички організації та управління інноваційними освітніми процесами.

Інноваційна компетентність керівника: складові та показники сформованості.

Загальна характеристика та структура інноваційного процесу. Моделі інноваційних  процесів. Джерела та методи творчого пошуку інноваційних ідей.

Сутність, зміст та функції інноваційного освітнього менеджменту. Формування готовності педагогічного колективу до інноваційної освітньої діяльності.

Планування інноваційним процесом. Особливості та типи інноваційних стратегій розвитку освітнього  закладу. Сутність та основні види інноваційних педагогічних проєктів.

Управління інноваційним проєктом. Забезпечення якості інноваційного проєкту. Показники ефективності інноваційної діяльності.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Теоретико-методологічні засади інноваційного менеджменту 2 2
2. Інноваційна компетентність керівника як важлива складова його інноваційної культури 2 1 1
3. Наукові засади інноваційного менеджменту в  закладах освіти 2 2
4. Інноваційні складові управління закладом освіти 2 1 1
5. Управління процесом формування готовності педагогічного колективу до інноваційної освітньої діяльності 2 1 1
6. Проектування інноваційного розвитку освітнього закладу 4 1 2 1
7. Контрольний захід: презентація програми інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу 1 1
Всього: 15 8 5 2

 

Розділ 143 (ФФ_143)

Професійна етика та емоційно-етична компетентність сучасного керівника закладу загальної середньої освіти (15 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є поняття професійної етики та етичної компетентності керівника ЗЗСО,робота з командою.

Етична компетентність сучасного керівника ЗЗСО. Поняття професійна етика і її складові. Типи та класифікація конфліктів,культура їх розв’язання.

Корпоративна культура,основні її ознаки і способи формування. Культура управління.

Розвиток команд. Стадії зрілості ролі. Профіль ролі.

Поняття емоційна компетентність. Зона стійкості. Стратегії «Миттєва допомога»

Техніки заземлення:  Дихальні техніки. Техніки відволікання. Техніки заземлення. Ресурсні техніки. Опори педагога.

Навички соціальної перцепції. Емпатія. Навички активного слухання.

 Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1 Етична компетентність сучасного керівника ЗЗСО. Поняття професійна етика і її складові. Типи та класифікація конфліктів,культура їх розв’язання. 2 1 1
2  Корпоративна культура,основні її ознаки і способи формування. Культура управління. 2 2
3 Розвиток команд. Стадії зрілості ролі. Профіль ролі. 2 1 1
4 Поняття емоційна компетентність.  Зона стійкості. Стратегії «Миттєва допомога» 3 1 2
5 Техніки заземлення:  Дихальні техніки. Техніки відволікання. Ресурсні техніки. Опори педагога 2 2
6 Навички соціальної перцепції. Емпатія. Навички активного слухання. 3 1 2
Контрольне тестування  1       1
Всього 15 6 8    1

 

Розділ 144 (ФФ_144)

Професійна діяльність керівника закладу загальної середньої освіти як соціальне проєктування (7 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є проєктна діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу з метою розробки та впровадження ефективних соціальних проєктів та програм.

Вступ. Проєктна діяльність керівника закладу освіти для розв’язання різноманітних  соціальних та освітянських проблем.

Теоретичні основи соціального проєктування. Методологія і понятійний апарат проєктної діяльності. Технології та інструментальні засоби проєктної діяльності. Проєктна документація.

Проєктний менеджмент. Система управління проєктами в структурі діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу.

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Теоретичні основи соціального проєктування 2 2
2. Інструментарій та методики соціального проєктування 2 2
3. Характеристика процесу управління проєктом 2 1 1
4. Контрольний захід: презентація індивідуальних та групових проєктів. 1 1
Всього: 7 2 4 1

 

Розділ 149 (ФФ_149)

Підготовка вчителів початкової  школи до впровадження НУШ. Підготовка вчителів початкової  школи до впровадження НУШ -4 класи. Організація освітнього процесу в НУШ (30 год)

Освітня програма

Модуль 1. Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі.Концепція Нової української школи. Нові ролі і завдання вчителя в контексті сучасних змін. Основні підходи в освітньому процесі (компетентнісний, особистісно-зорієнтований, інтегрований, діяльнісний). Державний стандарт початкової освіти.

Модуль 2. Організація ефективного і безпечного освітнього середовища.Роль учителя у формуванні психологічно безпечного  середовища.            Фізичне середовище (навчальні центри/освітні осередки).  Наповнення навчальних центрів. Ранкові зустрічі. Створення спільних правил.

Модуль 3. Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи.Інтегрований підхід до навчання. Форми інтеграції. Критичне мислення.

Модуль 4. Особливості викладання навчальних предметів/інтегрованого   курсу «Я досліджую світ». Українська мова. Математика: маніпуляції з  предметами, задачі. Інтегрований курс «Я досліджую світ»: дослідження, соціальні навички. Кооперативне навчання у формуванні соціальних навичок.

Модуль 5. Гра по-новому – навчання по-іншому з LEGO.Педагогіка гри. Освітній потенціал гри з LEGO. Методика компетентнісного навчання «Шість цеглинок». Проєктна діяльність.

Модуль 6. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів.Формувальне оцінювання. Спостереження. Технологія портфоліо.  Самооцінювання і взаємооцінювання.

Модуль 7. Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи.Співпраця з родинами. Переваги залучення батьків до освітнього процесу. Форми залучення батьків. Батьки як помічники вчителя.

Модуль 8. Основи інклюзивної освіти.Основні поняття: інклюзивна освіта,   діти з особливими освітніми потребами. Механізми надання додаткової підтримки : асистент вчителя, індивідуальна програма розвитку. Особливості роботи здітьми з  порушеннями психофізичного   розвитку.

Модуль 9. Презентація авторського творчого продукту (проєкти, технологічні портфоліо, навчально-методичні розробки).

 Навчально-тематичний план

Змiст  курсу
Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.  дист.
Концепція  Нової  української школи. Державний стандарт початкової освіти. Нові ролі і завдання вчителя в контексті сучасних змін. 4 4
Основні підходи в освітньому процесі (компетентнісний, особистісно-зорієнтований, інтегрований, діяльнісний). 2 2
Роль учителя у формуванні психологічно безпечного  середовища.  Фізичне середовище (навчальні центри/освітні осередки).         Наповнення навчальних центрів.  2  

 

Ранкові зустрічі: привітання, ігри,  повідомлення класу, «Крісло автора».  Створення спільних правил. 4  
Інтегроване навчання. Форми інтеграції. Формування міжпредметних компетенцій у процесі тематичного планування. Діяльнісний підхід. Критичне мислення і вирішення проблем.  4 
Особливості викладання навчальних предметів, інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Кооперативне навчання у формуванні соціальних навичок.  2

 

Погляд у майбутнє крізь призму педагогіки гри. Освітній потенціал гри з LEGO. Методика компетентнісного навчання «Шість цеглинок». Проєктна діяльність. 4  
Особливості оцінювання навчальних досягнень  учнів. Формувальне оцінювання. Відстеження індивідуальних досягнень учнів. Надання зворотного зв’язку. Технологія портфоліо. Самооцінювання і взаємооцінювання. 2
Педагогіка партнерства. Співпраця з родинами. Переваги залучення батьків до освітнього процесу. Батьки як помічники вчителя. 2
Основні поняття: інклюзивна освіта, діти з особливими потребами. Механізми надання додаткової підтримки: асистент вчителя, індивідуальна програма розвитку. 2
Захист авторських розробок (проєктів, технологічних портфоліо, навчально-методичних розробок). 2
Всього: 30

 

Розділ 150 (ФФ_150)

Підготовка вчителів базової школи до впровадження НУШ

ФФ_150_ум

НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Українська мова і література (6 год)

Освітня програма

Модельні навчальні програми в системі інноваційного навчального процесу НУШ. Аналіз модельних програм мовно-літературної галузі (3 год).

Модельна програма як основа для створення підручника. Особливості побудови навчальної програми на основі модельної (3 год).

 

ФФ_150_зл

НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Зарубіжна література (6 год)

Освітня програма

Модельні навчальні програми і підручники в шкільному курсі зарубіжної літератури 5-6 класів (3 год).

Урок у 5 класі. Особливості оцінювання навчальних досягень учнів у НУШ. Формувальне оцінювання (3 год).

 

ФФ_150_іноз

НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Іноземні мови (6 год)

Освітня програма

Типова навчальна програма, типовий навчальний план з вивчення іноземних мов (2 год)

Види модельних навчальних програм для 5-6 класів з іноземних мов. Підручники з іноземних мов для забезпечення вивчення модельних програм (2 год).

Особливості оцінювання результатів навчання учнів 5 класу НУШ (2 год).

 

ФФ_150_іс

НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь громадянська та історична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми (6 год)

Освітня програма

Державний стандарт Базової середньої освіти (2 год).

Модельні програми для 5-6 класу з громадянської та історичної галузі (3 год).

Підручники 5-6 класу для громадянської та історичної галузі (1 год).

 

ФФ_150_прир

НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь природнича:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми (6 год)

Освітня програма

Державний стандарт базової середньої освіти (2 год).

Нормативні документи щодо викладання предметів освітньої галузі (2 год).

Модульні навчальні програми та підручники для викладання предметів природничої галузі (2 год).

 

ФФ_150_мтм

НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь математична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми (6 год).

Освітня програма

Державний стандарт базової середньої освіти. Дорожня карта (1 год).

Модельні освітні програми: принципи побудови (1 год).

Компетентнісний потенціал математичної освітньої галузі. Формування математичної компетентності та наскрізних умінь (1 год).

Оцінювання умінь здобувачів освіти за Концепцією НУШ. Техніки формувального оцінювання. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів у системі НУШ. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів з ООП (3 год).

 

ФФ_150_інф

НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь інформатична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми (6 год)

Освітня програма

Державний стандарт базової середньої освіти. Дорожня карта (1 год).

Модельні освітні програми: принципи побудови (1 год).

Компетентнісний потенціал інформатичної освітньої галузі. Формування цифрової компетентності та наскрізних умінь (1 год).

Оцінювання умінь здобувачів освіти за Концепцією НУШ. Техніки формувального оцінювання. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів у системі НУШ. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів з ООП (3 год).

 

ФФ_150_техн

НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь технологічна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми (6 год)

Освітня програма

Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми освітньої галузі “Технології”. Вибір модельної програми (3 год).

Оцінювання в НУШ. Ресурси для забезпечення наступності в освітньому процесі НУШ. Орієнтовне календарно-тематичне планування (3 год).

 

ФФ_150_фк

НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь фізична культура:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми

Освітня програма

Державний стандарт базової середньої освіти і модельна програма з фізичної культури (3 год).

Норматьивні документи з питань викладання фізичної культури у закладах освіти (2 год).

Підсумкове тестування (1 год).

 

ФФ_150_мист

НУШ. 5-7 класи. Освітня галузь мистецька:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми (6 год)

Освітня програма

Особливості впровадження Державного стандарту базової середньої освіти на уроках мистецької галузі (3 год).

Модельні програми та підручники для мистецької освіти у 5-6 класі (3 год).

 

ФФ_150_етк

НУШ. 5-7 класи. Курси морально-етичного спрямування. Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми (6 год)

Освітня програма

Особливості викладання курсів духовно-морального спрямування (2 год).

Модельні навчальні програми (2 год).

Оцінювання навчальних досягнень учнів з етики (2 год).

 

Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»

Написати нам

  * обов’язкові для заповнення поля