Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ РОЗДІЛІВ  ПРОГРАМИ

“СОЦІОГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ” 

1. Сучасний вчитель як провідник змін.

2. Організація ефективного і безпечного освітнього середовища.

3. Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи.

4. Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки.

5. Моделювання організаційної культури навчального закладу.

6. Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра.

7. Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу.

8. Створення сприятливого позитивно розвиткового середовища навчального закладу

9. Використання ідей Української Хартії вільної людини в освітньому процесі.

10.Ноосферна освіта – парадигма  формування  людини  ХХІ століття.

11. Школа безпеки. Безпека здоров’я.

12. Відкриті освітні студії: формування простору поваги прав людини в освітньому середовищі.

13. Супервізія в освітньому процесі.

14. Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти.

 

Розділ 1  (СГМ_1)

Сучасний вчитель як провідник змін (8 год)

Освітня програма

Концепція Нової української школи. Виклики, що стоять перед школою. Мета і головні компоненти Нової української школи. Ключові компетентності для життя. Педагогіка партнерства. Вмотивований вчитель. Орієнтація на учня. Виховання на цінностях.

Нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя.  Вчитель нового покоління «GENERATION Z».

Технології  тьюторської підтримки та супроводу школяра в освітньому процесі. Технологія активного слухання. Технологія постановки запитання, яке б носило проблемний характер. Кейс-технологія. Технологія «Портфоліо».

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст  курсу
Розподіл годин
всього трен.
1. Концепція Нової української школи. Виклики, що стоять перед школою. Мета і головні компоненти Нової української школи 2 2
2. Нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя.

Вчитель нового покоління «GENERATION Z»

2 2
3. Технології  тьюторської підтримки та супроводу школяра в освітньому процесі 4 4
  Всього 8 8

 

Розділ 2  (СГМ_2)

Організація ефективного і безпечного освітнього середовища

(10 год)

Освітня програма

Освітнє середовище. Поняття освітнього середовища. Розвиток інфраструктури для забезпечення різних форм навчання. Реформування в організації навчального середовища. Практичні рекомендації реальної організації простору за концепцією НУШ. Освітня онлайн-платформа.

Роль  учителя у формуванні психологічно безпечного середовища. Модель сучасного вчителя в умовах інноваційного освітнього середовища.

Особливості формування нового – співпраця дітей і вчителя. Особливості організації та управління класом.

Фізичне середовище. Навчальні центри/ освітні осередки. Наповнення навчальних центрів. Зручне облаштування робочого місця учня. Спільні фото класу. Оформлення куточка поздоровлення для іменинників. «Дошка настрою». Візуалізація та дизайн: досягнення  учнів, необхідна  інформація класу. Банер – тематичне оформлення стіни. Меблі, модульна система. Розмежування території: килимок, наліпки, таблички. Тематична розмітка. Практичні рекомендації організації навчального простору за концепцією «НУШ». Креативний підхід до створення навчального простору.

Ранкова зустріч. Актуальність, роль ранкових зустрічей. Основні компоненти ранкової зустрічі. Вітання-знайомства. Групові заняття. Щоденні новини. Обмін інформацією. Створення спільноти. Ранкове коло: розвиток навичок спілкування та соціальних навичок. Створення позитивного настрою. Планування ранкової зустрічі.

Організація класу. Налагодження турботливих дружніх взаємовідносин. Створення спільних правил. Складові ефективного управління класом. Таймменеджемент, інструкції, зміна видів діяльності, чек-лист. Зворотній зв’язок. Проактивний  підхід до  дисципліни. Розроблення правил та рутини.

Соціальна інклюзія. Участь дітей в організації освітнього середовища. Багатоманітність світу. Діти з особливими освітніми потребами. Додаткові потреби дітей.

Освітнє середовище. Поняття освітнього середовища. Розвиток інфраструктури для забезпечення різних форм навчання. Реформування в організації навчального середовища. Практичні рекомендації реальної організації простору за концепцією НУШ. Освітня онлайн-платформа.

Роль  учителя у формуванні психологічно безпечного середовища. Модель сучасного вчителя в умовах інноваційного освітнього середовища.

Особливості формування нового – співпраця дітей і вчителя. Особливості організації та управління класом.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Освітнє середовище. 1 1
2. Роль  учителя у формуванні психологічно безпечного середовища. 1 1
3. Фізичне середовище 1 1
4. Ранкова зустріч 3 1 2
5. Організація класу 3 2 1
6. Соціальна інклюзія 1 1
  Всього 10 1 1 4 4

 

Розділ 3  (СГМ_3)

Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи  (8 год)

Освітня програма

Принципи педагогіки партнерства: повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах, стосунках;  діалог – взаємодія – взаємоповага;  розподілене лідерство;  принципи соціального партнерства.

Оновлення системи взаємостосунків між учнем та вчителем. Оновлення  методичного інструментарію вчителя. Формування нового освітнього середовища.

Зміна підходів  до оцінювання результатів навчання. Оцінювання як можливість відстеження  прогресу учнів,  діагностика їх потреб, оцінювання навиків вищого порядку: креативність, критичне мислення, пошук рішень, здатність до співпраці  та взаємної відповідальності, здатність до застосування отриманої інформації тощо.

Критерії, що визначають ефективність ідеї розвитку стосунків партнерства.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього прак. трен.
1. Концептуальні засади педагогіки партнерства. Психологічні основи взаємодії педагогів, учнів і батьків 2 1 1
2. Особливості організації освітнього процесу засобами педагогіки партнерства. Принципи педагогіки партнерства: повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах, стосунках;  діалог – взаємодія – взаємоповага;  розподілене лідерство;  принципи соціального партнерства 2 2
3. Умови успішної реалізації педагогіки партнерства. Емпатія як основа педагогіки партнерства 2 2
4. Критерії ефективності розвитку стосунків партнерства у закладі 2 2
  Всього 8 1 7

 

Розділ 4  (СГМ_4)

Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки (12 год)

Освітня програма

  1. «Прийняття: безумовна любов розвиває впевненість у собі і почуття власної значущості».
  2. «Схвалення: щира похвала і підтримка розвивають почуття власної значущості».
  3. «Ласкавість: вияв піклування на словах і на ділі дає дітям упевненість у тому, що їх люблять».
  4. «Увага: приділяючи дітям час, показуємо їм, що вони для нас важливі».
  5. «Відповідальність: власним прикладом вчимо дітей бути відповідальними, це робить їх дисциплінованими та вчить контролювати себе».
  6. «Батьківський авторитет у поєднанні з любов’ю встановлює обмеження, які допомагають дитині приймати правильні рішення, привчають робити самостійний вибір».

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього прак. трен.
1. Прийняття: безумовна любов розвиває впевненість у собі і почуття власної значущості 2 1 1
2. Схвалення: щира похвала і підтримка розвивають почуття власної значущості 2 2
3. Ласкавість: вияв піклування на словах і на ділі дає дітям упевненість у тому, що їх люблять 2 2
4. Увага: приділяючи дітям час, показуємо їм, що вони для нас важливі 2 2
5. Відповідальність: власним прикладом вчимо дітей бути відповідальними, це робить їх дисциплінованими та вчить контролювати себе 2 2
6. Батьківський авторитет  у поєднанні з любов’ю встановлює обмеження, які допомагають дитині приймати правильні рішення, привчають робити самостійний вибір 2 2
  Всього 12 1 11

 

Розділ 5  (СГМ_5)

Моделювання організаційної культури навчального закладу (12 год)

Програма спецкурсу

Сутність, структура та функції організаційної культури керівників навчальних закладів: особливості розвитку організаційної культури керівника в системі управління загальноосвітнім навчальним закладом; психологія освітнього менеджменту; формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій; ірраціональний вимір сучасної організаційної культури.

Моделювання організаційної культури навчального закладу: психологія організаційної культури; ключові проблеми керівника, 50 способів вирішення проблем; манери та поведінка керівника освітнього закладу; практико-орієнтований підхід у формуванні професійно-педагогічної культури директорів та заступників закладів освіти.

Макро і мікродинаміка організаційної культури. Міжкультурна взаємодія: основні напрями та критерії дослідження організаційної культури; закордонний досвід моделювання організаційної культури; особливості інноваційної парадигми організаційної культури керівників навчальних закладів за сучасних умов функціонування; міжкультурна комунікація в інформаційному просторі на макро- і мікрорівнях.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. трен. дист.
1. Сутність, структура та функції органі­за­­­цій­ної культури  керівників  на­вчаль­них закладів    

     4

 

2

 

 

2

2. Моделювання організаційної культури навчального закладу  

4

 

 

2

 

2

3. Макро – і мікродінаміка організаційної культури. Міжкультурна взаємодія  

4

 

 

2

 

2

  Всього 12 2 4 6

 

Розділ 6 (СГМ_6)

Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра (10 год)

Освітня програма

Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості  школяра. Джерела гуманістичних тенденцій в історії освіти і педагогіки. Постулати і принципи.

Класики української педагогіки про впровадження гуманно – особистісної технології в освітній процес.

Духовний кодекс української педагогіки у творчості Г.С.Сковороди.

Ідеї гуманної педагогіки у творчості К.Ушинського, В.Ващенка,  А.С Макаренка ,В.Сухомлинського.

Маніфест гуманної педагогіки – духовна основа освіти. Любов як педагогічна категорія. «Школа життя» Ш.О Амонашвілі – педагогіка реального гуманізму.

Учасники освітнього процесу  в просторі гуманного уроку. Ноосферна освіта – парадигма формування випускника школи ХХІ століття. Біоадекватний інструментарій у роботі сучасного педагога.

Педагогіка партнерства: педагоги і батьки. Сімейні цінності – духовне коріння родини. Істинне виховання дитини – у вихованні самих себе.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1. Гуманна педагогіка – духовне джерело життя школи 4 2 2
2.

 

Учитель – майстер освітнього процесу на

засадах гуманної педагогіки

4 2 2
3. Концепція сімейного виховання і батьківська педагогіка 2 2
  Всього 10 4 2 4

 

Розділ 7 (СГМ_7)

Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу (6 год)

Освітня програма

Духовне виховання як складова частина комплексного підходу до виховання особистості. Формування духовності через емоційно-психологічне здоров’я педагогів. Духовні основи здоров’я. Сприятливий психологічний клімат на заняттях як необхідна умова здоров’язбережувальних технологій навчання. Морально – етичне виховання  – основа духовного розвитку дитини.

Наступність формування психологічного здоров’я на різних вікових етапах життєдіяльності особистості. Зняття емоційної напруги у стресових ситуаціях.  Можливість актуалізації власного потенціалу в процесі соціальних взаємодій.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього прак.
1. Освітнє середовище як необхідна умова соціалізації особистості 4 4
2. Засоби психологічної підтримки учасників освітнього процесу як необхідна умова створення сприятливого освітнього середовища. Розвиток стресостійкості та життєстійкості (методика БРПП). Техніки позитивного мислення. Літотерапія як метод зняття емоційної напруги 2 2
  Всього 6 6

 

Розділ 8  (СГМ_8)

Створення сприятливого позитивно розвиткового середовища навчального закладу (12 год)

Освітня програма

Організаційно-педагогічні умови створення сприятливого освітнього середовища в навчальному закладі. Формування іміджу школи. Організація взаємодії суб‘єктів педагогічного процесу в умовах сприятливого мікроклімату.

Управління процесом створення сприятливого освітнього середовища. Інструменти педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу. Модель створення сприятливого освітнього середовища в навчальному закладі.

Чинники сприятливого освітнього середовища. Показники сприятливого освітнього середовища .

Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу. Моделювання виховної системи навчального закладу. Моделювання виховної системи класу. Етапи створення виховної системи, умови успішної реалізації, діагностика ефективності. Ефективне проектування виховного процесу – важливий чинник успішної життєдіяльності шкільного колективу.  Створення виховного середовища, спрямованого на розвиток духовних і моральних якостей особистості, формування системи цінностей – пріоритетний напрям створених виховних моделей класних колективів.

Особистісно-зорієнтований підхід, адаптивність стандартів та процедур, скафолдінг.

Компетентності сучасного педагога для створення позитивного освітньо-розвиткового середовища сучасної дитини. Професійно-педагогічна, соціально-громадянська компетентність, загально-культурна,  мовно-комунікативна,  психологічно-фасилітативна, підприємницька, інформаційно-цифрова,  емоційна, комунікативна компетентності.

Інноваційні педагогічні технології в контексті сучасних суспільних викликів. Креативна освіта (ТРВЗ-педагогіка, креативне мислення, розвивальне навчання, інструменти розвитку критичного та креативного мислення). Техніки вдосконалення вербального професійного іміджу. Креативне освітньо-виховне середовище. Адаптивні технології. Педагогіка партнерства. Нейропедагогіка. Національно-патріотичне виховання в умовах сучасних викликів.

Ресурси та сервіси сучасного  івент-менеджера. SCRUM,  Trello, Slack, Mentimeter, H5P, Padlet тощо. Техніки позитивного мислення. Тайм-менеджмент.

Шкільна культура (організаційна культура школи).  Інструменти розвитку демократії у школі.

Розвиток компетентностей 21 ст. для успішного життя у глобалізованому світі. Ефективні антибулінгові стратегії. Практика ненасильницького спілкування Softskills. Освіта для сталого розвитку STEAM-освіта.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього сем. прак. трен.
1. Організаційно-педагогічні умови створення сприятливого освітнього середовища в навчальному закладі. Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу 2 2
2. Компетентності сучасного педагога для створення позитивного освітньо-розвиткового середовища сучасної дитини 2 2
3. Освітні тренди. Інноваційні педагогічні технології в контексті сучасних суспільних викликів. Креативна педагогіка як  освітня парадигма реалізації  завдань нової української школи 2 2
4. Організаційна культура школи. Ефективні антибулінгові стратегії. 2 2
5. Ресурси та інструменти сучасного  івент-менеджера  у навчальному закладі.

Інтерактивні сервіси для підтримки освітнього процесу

4 4
  Всього 12 2 8 2

 

Розділ 9  (СГМ_9)

Використання ідей Української Хартії вільної людини

в освітньому процесі (4 год)

Освітня програма

Значення та мета проведення освітніх заходів з використанням ідей Української Хартії вільної людини. Нагромадження та використання інформаційних матеріалів. Організація освітніх заходів із застосуванням принципів Української Хартії вільної людини в навчальний та позаурочний час.

Планування освітніх заходів із застосування принципів Української хартії вільної людини. Форми організації освітніх заходів. Дієві методи для застосування УХВЛ. Співпраця з громадськими організаціями. Взаємодія з батьківською громадськістю. Обмін досвідом між закладами освіти.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем.
1. Значення, організація та методика проведення освітніх заходів з використанням ідей Української Хартії вільної людини 2 2
2.

 

Форми й методи застосування Української хартії вільної людини в освітньому процесі 2 2
Всього 4 2 2

 

Розділ 10  (СГМ_10)

Ноосферна освіта – парадигма  формування  людини  ХХІ століття (8 год.)

               Освітня програма

Концепція ноосферної освіти і її науково – методологічне обґрунтування. Мета, завдання, принципи, методологія  ноосферної освіти. Науково – теоретичні засади ноосферної освіти.

Вплив ноосферної методики викладання навчальних дисциплін на стан здоров’я учнів. Криза духовності сучасного суспільства. Екологія людської думки.

Практика ноосферної освіти. Новосферна освіта у формуванні випускника школи ХХІ століття.  Біоадекватний урок і його інструментарій. Валеохвилинки.

Навчально –діяльнісні ігри.

                              Навчально – тематичний план

                                       

        Зміст курсу

 

Розподіл годин
Всього     Лекція Тренінг
Науково – теоретичні засади ноосферної освіти  

8

 

2

 

6

Мета, завдання, принципи, методологія ноосферної освіти  

2

 

2

 

Практика ноосферної освіти. Біоадекватний урок та його інструментарій.  

4

 

 

4

Навчально – діяльнісні ігри 2 2

 

Розділ 11    (СГМ_11)

Школа безпеки. Безпека здоров’я (10 год)

Освітня програма

Предмет вивчення: знання, уміннями, навички, способи мислення стосовно:

створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденному житті (у побуті, під час навчання та праці тощо), так і в умовах надзвичайних ситуацій;

основ захисту здоров’я та життя людини від небезпек, оцінки існуючих ризиків середовища та управління ними на індивідуальному рівні;

формування індивідуальних характеристик поведінки та звичок, що забезпечують необхідний рівень життєдіяльності (відповідно до потреб, інтересів тощо), достатній рівень фізичної активності та здорове довголіття;

усвідомлення важливості здорового способу життя та гармонійного розвитку, високої працездатності, духовної рівноваги, збереження та поліпшення власного здоров’я (підвищення імунітету, уникнення різних захворювань, підтримання нормальної ваги тіла тощо);

моделей безпечної та ненасильницької міжособистісної взаємодії з однолітками та дорослими у різних сферах суспільного життя;

знань і навичок здорового, раціонального та безпечного харчування, здійснення усвідомленого вибору на користь здорового харчування;

усвідомлення цінності життя та здоров’я, власної відповідальності та спроможності зберегти та зміцнити здоров’я, підвищити якість свого життя.

 Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Тема  1.  Вступ до спецкурсу.  Вимоги до формування безпечного освітнього середовища. Умови створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності педагога як у повсякденному житті (у побуті, під час навчання та праці тощо), так і в умовах надзвичайних ситуацій;

 

1 1
2. Тема  2.  Безпека здоров’я  та харчування. 1 1
3. Тема  3. Здоровий спосіб життя і безпека.  Гігієна розумової праці. Важливість дотримання гігієни сну. 1 1
4. Тема  4. Інформаційна безпека. Кібербезпека. Дитина і інтернет. 1 1
5. Тема 5. Пожежна безпека, поведінка на воді. 1 1
6. Тема 6. Психологічна безпека. Комплекси. Фобії. 1 1
7. Тема 7.  Екологічна безпека. 1 1
8. Тема 8.  Безпека дорожнього руху. Поведінка при ДТП. 1 1
9. Тема 9.  Дитина і шкідливі звички. 1 1
10. Тема 10.  Поведінка у надзвичайних ситуаціях. 1 1
  Всього 10   2  

 

Розділ 12  (СГМ_12)

Відкриті освітні студії: формування простору поваги прав людини в освітньому середовищі  (6 год)

Освітня програма

Вступ до прав людини. Розуміння прав людини. Впровадження інтерактивних антибулінгових та антидискримінаційних практик виховання прав людини.

Заклад освіти – територія прав людини. Забезпечення та захист прав в освітньому середовищі.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
Всього лекц. тренінг.
Модуль 1. Вступ до прав людини

2

1

1

Модуль 2.

Розуміння прав людини. Впровадження інтерактивних антибулінгових та антидискримінаційних практик виховання прав людини

2

2

Модуль 3.

Заклад освіти –   територія прав людини. Забезпечення та захист прав людини в освітньому середовищі.

2

1

1

Всього:

6

2

4

 

Розділ 13 (СГМ_13).

Супервізія в освітньому процесі (30 год)

За програмою МОН України, наказ МОН від 18.10.2019 №1313.

 

Розділ 14 (СГМ_14).

Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти (12 год)

Освітня програма

Основні напрями визначення сутності філософії освіти як галузі наукового знання. Висвітлити передумови зародження філософії освіти. Розкрити проблемне поле філософії освіти, завдання і функції.

Нормативно-правове забезпечення освітянської галузі в Україні. Коротка історія становлення і розвитку філософії освіти в державі. Духовні витоки української філософської культури. Концептуальні засади філософії освіти в Україні та їх впровадження в педагогічну практику.

Філософські концепції освіти. Основні напрями розвитку філософії освіти. Світогляд людини і її самоактуалізація як проблема філософії освіти. Наука і освіта  в сучасному інформаційному суспільстві. Нові концептуальні парадигми філософії освіти. Проблеми становлення філософії освіти в Україні.

Національна ідея і проблеми національної самоіндентифікації. Дилема національного і загальнолюдського в освіті і вихованні.  Проблеми сумісності європейських і вітчизняних освітніх парадигм. Розвиток нових інформаційних технологій освіти (неперервне та дистанційне навчання). Світоглядно-методологічні виміри освіти в Україні. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст. Освіта в сучасному інформаційному суспільстві: нові методи і форми. Розвиток нових інформаційних технологій освіти в Україні (неперервне та дистанційне навчання). Світоглядно-методологічні виміри середньої освіти в Україні. Державна освітня політика: Державний стандарт базової середньої освіти, Закони України «Про освіту» та  «Про повну загальну середню освіту».

Навчально-тематичний план

 

№ п/п

 

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. семін прак. трен.
1.  Філософія освіти як галузь наукового знання: сутність, предмет, завдання і функції. 2 2      
2. Національні аспекти філософії освіти в Україні.    2 2      
3. Актуальні проблеми філософії освіти. 4 2 2    
4. Національна ідея як вектор освітнього простору. 4 2 2    
  Усього: 12   8 4    

Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»

Написати нам

    * обов’язкові для заповнення поля