Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ РОЗДІЛІВ  ПРОГРАМИ

“СОЦІОГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ” 

СГ_1 Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі. 8
СГ_2 Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. Розбудова безпечного особистісно орієнтованого освітнього середовища як одна з важливих складових сучасного закладу освіти 12
СГ_3 Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України 4
СГ_4 Олюднення історії: від особи до події. 6
СГ_5 Індивідуальна траєкторія розвитку учня в умовах становлення НУШ. 6
СГ_6 Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра 12
СГ_7 Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу.  Особливості навчання дітей з сімей ВПО 6
СГ_8 Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу 6
СГ_9 Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності у ліцеїстів як перспектива інтеграції українського суспільства у європейський простір 4
СГ_10 Формування в учнів національної культурної самоідентичності. 6
СГ_11 Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження. 18
СГ_12 Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи. 4
СГ_13 Супервізія в освітньому процесі 12
СГ_14 Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти. Професійний розвиток педагога в умовах НУШ. 20
СГ_15 Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя. 15

Розділ 1  (СГ_1)

Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі    (8 год)

Освітня програма

Зміст програми  ураховує особливості професійної діяльності вчителя Нової української школи і визначається вимогами суспільства знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; освітніми стандартами, вимогами до компетентностей педагогічних працівників; запитами замовників освітніх послуг.

Зміст програми має практичну спрямованість і охоплює  змістовну, практичну і методичну  складові підвищення кваліфікації вчителів.

Програма передбачає роботу з педагогічними працівниками шляхом поєднання теоретичних питань  з відпрацюванням практичних навичок у формі тренінгових занять.

Навчально-тематичний план

Змiст  курсу
Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.  дист.
Концепція  Нової  української школи. Мета і ключові компоненти Нової української школи. Сутнісні ознаки компетентностей. Формування та розвиток ключових компетентностей. Педагогіка партнерства, дитиноцентризм.

 

1 1
Підхід як стратегія навчання, що поєднує в собі методи, форми, прийоми навчання. Основні характеристики компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого, інтегративного, середовищного підходів. 2 2
Проблемне навчання: сутність, механізм, освітні інструменти. Проєктне навчання: сутність, переваги, планування. Спільні й відмінні риси проблемного та проєктного навчань. Кооперативне навчання: методи, умови ефективного перебігу, матриця оцінювання групової діяльності учнів. Глибинне навчання. Розвиток критичного мислення й когнітивної гнучкості. 4 4
Компетентнісно орієнтовані завдання як умова реалізації компетентнісного підходу до навчання. Структура та методичні орієнтири для конструювання компетентнісно орієнтованих завдань. Практична зорієнтованість навчання. 1 1
Всього: 8 8

 

Розділ 2  (СГ_2)

Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. Розбудова безпечного особистісно орієнтованого освітнього середовища як одна з важливих складових сучасного закладу освіти (12 год)

Освітня програма

Освітнє середовище як сукупність мікросередовищ для створення ефективних і безпечних  умов організації навчальних взаємодій (2 год)

Поняття освітнього середовища. Об’єкти освітнього середовища та умови їх освоєння особистістю для задоволення освітніх потреб. Нормативно-правова база, що регламентує  творення безпечного і здорового освітнього середовища. Розвиток інфраструктури для забезпечення різних форм навчання. Реформування в організації навчального середовища: мотивуючий простір, енергоефективність та безбар’єрність. Впровадження НОП. Практичні рекомендації реальної організації простору за концепцією НУШ.

Фізичне освітнє середовище (2 год)

Навчальні центри/ освітні осередки та їх наповнення. Візуалізація та дизайн освітніх осередків: розмежування території, тематичне оформлення стін (банер, тематичний плакат, плакат співпраці), сучасне обладнання та меблі, тематична розмітка. Вдосконалення шкільного дизайну у стилі НУШ. Креативний підхід до створення навчального простору. Закордонний досвід у створенні ефективного освітнього середовища: простір вільний від обмежень.

Роль  учителя у формуванні психологічно безпечного середовища (2 год)

Модель сучасного вчителя в умовах інноваційного освітнього середовища: атмосфера довіри, приклад лідерства, синергія, безпека. Компетентності та педагогічно-менеджерські  авички вчителя: тайм-менеджмент, конфлікт-менеджмент, емпатія, ефективна комунікація, стресостійкість. Комунікація вчителя і батьків: лайфхаки.

Особливості організації та управління класом (2 год)

Організація класу. Співпраця вчителя та учнів. Формування спільних цінностей. Ранкова зустріч (актуальність, роль та основні компоненти ранкових зустрічей). Планування  ранкового кола для розвитку соціальних навичок. Налагодження турботливих дружніх взаємовідносин. Створення спільних правил та рутин. Проактивний підхід до  дисципліни: високоефективні звички, лідерство. Складові ефективного управління класом: тайм-менеджемент, інструкції, зміна видів діяльності, чек-лист, зворотний зв’язок.

Цифрове освітнє середовище ( 1 год)

Створення освітнього середовища, яке мотивує: нетикет, правила та рутини дистанційного навчання, кроки самостійності, план дня, освітні платформи та правила роботи.

 Соціальна інклюзія (1 год)

Середовище, що належить дітям: участь дітей в організації освітнього середовища. Багатоманітність світу. Діти з особливими освітніми потребами. Додаткові потреби дітей. Інклюзивне освітнє середовище його вигляд та принципи універсального дизайну.

Безпечне освітнє середовище (1 год)

Безпечне освітнє середовище: урахування вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей. Алгоритм дій у різних ситуаціях. Санітарні, протипожежні та/або будівельні норми і правила, вимоги щодо організації освітнього середовища. Теоретичні і практичні аспекти формування здорового способу життя. Безпечний простір в укриттях: розподіл відповідальності під час повітряної тривоги, особливості комунікації з учнями та батьками.

Контрольний захід (1 год)

Вступна анкета . Тестування.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми курсу Розподіл годин
Всього Теоретична складова Практична складова Самостійна робота
1 Освітнє середовище як сукупність мікросередовищ для створення ефективних і безпечних  умов організації навчальних взаємодій 2 1 1
2 Фізичне освітнє середовище 2 2
3 Роль  учителя у формуванні безпечного психологічного середовища 2 2
4 Особливості організації та управління класом 2 2
5 Цифрове освітнє середовище 1 1
6 Соціальна інклюзія 1 1
7 Безпечне освітнє середовище 1 1
8 Контрольний захід 1 1
Всього 12 5 5 2

 

Розділ 3  (СГ_3) Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України (4 год)

Освітня програма

Освіта в Європейському Союзі: принципи, завдання, пріоритети розвитку на рівні окремих держав та співдружності. Програмні документи в галузі освіти ЄС.

Зближення освітніх систем європейського  співтовариства. Формування оптимальної моделі управління освітою. Оновлення освіти та професійної підготовки відповідно до викликів часу.

Вирішення проблеми якості освіти та успішності учнів. Інклюзивна освіта в країнах ЄС.

Європейський вектор розвитку освіти України: нормативно-правове забезпечення, здобутки, виклики, перспективи.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Характеристика освітніх систем країн Європейського Союзу. Управління освітою в країнах ЄС 1 1
2. Основні тенденції розвитку шкільної освіти в країнах Європейського союзу 1 1
3. Європейський вектор освітніх реформ в Україні 2 2
Всього: 4 4

 

Розділ 4  (СГ_4) Олюднення історії: від особи до події  (6 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є олюднення історії як напрямку комплексного дослідження минулого і сьогодення.

Вступ. Сутність олюднення історії. Концептуальні засади олюднення історії у філософії, педагогіці, психології. Практицизм і прагматизм олюднення історії. Соціальна і політична генетика у здійсненні олюднення історії. Основні джерела в олюдненні історії та правила їх використання.

Олюднення в розкритті й аналізі політичних процесів. Особистість у політиці: історичний шлях, злети і падіння, заслуги та місія. Особа і війна; провідні політики і воєначальники та звичайні громадяни у воєнній історії.

Розвиток науки і техніки крізь призму діяльності вченого. Модерні історично-біографічні портрети відомих науковців світу, України, Тернопільщини. Українська література в історичному вимірі і потреба її нового олюднення. Мистецтво як вияв духовного світу народу в контексті олюднення. Знані і забуті діячі літератури, науки і мистецтва – вихідці з Тернопілля.

Олюднення в історії освіти і змісті навчальних шкільних предметів. Роль і відповідальність педагога у зазначеному процесі.

Навчально-тематичний план

№ п/ п Зміст курсу Розподіл годин
всього лекції практичні творчі
1. Олюднення історії як філософська і педагогічна проблема 1 1
2. Особа, політика, війна 1 1
3. Людина і науково-технічний прогрес 1 1
4. Письменник і герої його літературних творів 1 1
5. Мистецтво та його роль в олюдненні історії 1 1
6 Освіта, школа, вчитель у контексті проблеми олюднення історії 1 1
Всього 6 5 1

 

Розділ 5 (СГ_5) Індивідуальна траєкторія розвитку учня в умовах становлення НУШ (6 год)

Освітня програма

Основні категорії та поняття. Сутність та зміст поняття «індивідуальна освітня траєкторія».  Огляд наукових підходів. Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми.

Організація навчання за індивідуальною траєкторією у закладі освіти. Принципи та алгоритми побудови  індивідуальних  освітніх траєкторій та умови їх впровадження у сучасному закладі освіти.

Проєктування ІОТ в контексті реалізації концепції «Нова українська школа».

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц семін практ
Основні категорії та поняття. Сутність та зміст поняття «індивідуальна освітня траєкторія».  Огляд наукових підходів. 2 1 1
Організація навчання за індивідуальною траєкторією у закладі освіти. Принципи та алгоритми побудови  індивідуальних  освітніх траєкторій та умови їх впровадження у сучасному закладі освіти.

Етапи реалізації індивідуальної освітньої траєкторії; особливості педагогічного супроводу руху здобувачів освіти за індивідуальною траєкторією.

2 1 1

 

Проєктування ІОТ в контексті реалізації концепції «Нова українська школа». 2 2
Всього: 6 1 1 4

 

Розділ 6 (СГ_6) Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра (12 год)

Освітня програма

Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості  школяра. Джерела гуманістичних тенденцій в історії освіти і педагогіки. Постулати і принципи.Класики української педагогіки про впровадження гуманно – особистісної технології в освітній процес.Духовний кодекс української педагогіки у творчості Г.С.Сковороди.Ідеї гуманної педагогіки у творчості К.Ушинського, В.Ващенка,  А.С Макаренка ,В.Сухомлинського.Маніфест гуманної педагогіки – духовна основа освіти. Любов як педагогічна категорія. «Школа життя» Ш.О Амонашвілі – педагогіка реального гуманізму.Учасники освітнього процесу  в просторі гуманного уроку. Ноосферна освіта – парадигма формування випускника школи ХХІ століття. Біоадекватний інструментарій у роботі сучасного педагога.Педагогіка партнерства: педагоги і батьки. Сімейні цінності – духовне коріння родини. Істинне виховання дитини – у вихованні самих себе.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
всього Лекц. Сем. Практ. Трен. Дист.
Гуманна педагогіка – духовне джерело життя школи 4 2   2
Учитель – майстер освітнього процесу на засадах гуманної педагогіки 2 2 2  
Ноосферна освіта – парадигма формування випускника школи 21 століття. Біоадекватний інструментарій у роботі сучасного педагога.  

4

 

2

   

2

   
Концепція сімейного виховання і батьківська педагогіка 2   2
Всього: 12          

 

Розділ 7 (СГ_7) Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу.  Особливості навчання дітей з сімей ВПО (6 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є особливості роботи педагогічних працівників в учнівських колективах  в рамках сучасного освітнього процесу. Кожна тема передбачає висвітлення питань щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з сімей ВПО.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Основи створення сприятливого освітнього  середовища навчального закладу 1 1
2. Педагогічні дійства з оригінальним підходом для створення розвивального комфортного освітнього простору 1 1
3. Мотивація учасників освітнього процесу 1 1
4. Мотивуючі СКІНДи  (сучасні колективно-індивідуальні дійства). Практики, які працюють. 2 1 1
5. Підсумкова  практична робота 1 1
Всього 6 4 1   1

 

Розділ 8  (СГ_8) Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу (12 год)

Освітня програма

Організаційно-педагогічні умови створення сприятливого освітнього середовища в навчальному закладі. Формування іміджу школи. Організація взаємодії суб‘єктів педагогічного процесу в умовах сприятливого мікроклімату.

Управління процесом створення сприятливого освітнього середовища. Інструменти педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу. Модель створення сприятливого освітнього середовища в навчальному закладі.

Чинники сприятливого освітнього середовища. Показники сприятливого освітнього середовища .

Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу. Моделювання виховної системи навчального закладу. Моделювання виховної системи класу. Етапи створення виховної системи, умови успішної реалізації, діагностика ефективності. Ефективне проектування виховного процесу – важливий чинник успішної життєдіяльності шкільного колективу.  Створення виховного середовища, спрямованого на розвиток духовних і моральних якостей особистості, формування системи цінностей – пріоритетний напрям створених виховних моделей класних колективів.

Особистісно-зорієнтований підхід, адаптивність стандартів та процедур, скафолдінг.

Компетентності сучасного педагога для створення позитивного освітньо-розвиткового середовища сучасної дитини. Професійно-педагогічна, соціально-громадянська компетентність, загально-культурна,  мовно-комунікативна,  психологічно-фасилітативна, підприємницька, інформаційно-цифрова,  емоційна, комунікативна компетентності.

Інноваційні педагогічні технології в контексті сучасних суспільних викликів. Креативна освіта (ТРВЗ-педагогіка, креативне мислення, розвивальне навчання, інструменти розвитку критичного та креативного мислення). Техніки вдосконалення вербального професійного іміджу. Креативне освітньо-виховне середовище. Адаптивні технології. Педагогіка партнерства. Нейропедагогіка. Національно-патріотичне виховання в умовах сучасних викликів.

Ресурси та сервіси сучасного  івент-менеджера. SCRUM,  Trello, Slack, Mentimeter, H5P, Padlet тощо. Техніки позитивного мислення. Тайм-менеджмент.

Шкільна культура (організаційна культура школи).  Інструменти розвитку демократії у школі. Розвиток компетентностей 21 ст. для успішногоиття у глобалізованому світі. Практика ненасильницького спілкування Softskills. Освіта для сталого розвитку STEAM-освіта.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього сем. прак. трен.
1. Організаційно-педагогічні умови створення сприятливого освітнього середовища в навчальному закладі. Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу 2 2
2. Компетентності сучасного педагога для створення позитивного освітньо-розвиткового середовища сучасної дитини 2 2
3. Освітні тренди. Інноваційні педагогічні технології в контексті сучасних суспільних викликів. Креативна педагогіка як  освітня парадигма реалізації  завдань нової української школи 2 2
4. Організаційна культура школи 2 2
5. Ресурси та інструменти сучасного  івент-менеджера  у навчальному закладі.

Інтерактивні сервіси для підтримки освітнього процесу

4 4
  Всього 12 2 8 2

 

Розділ 9  (СГ_9) Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності у ліцеїстів як перспектива інтеграції українського суспільства у європейський простір (4 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є значення та мета проведення освітніх заходів для формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності у ліцеїстів. Нагромадження та використання інформаційних матеріалів. Організація освітніх заходів в навчальний та позаурочний час для формування національної самоідентичності та толерантного середовища в закладі освіти.

Планування освітніх заходів, форми їх організації, дієві методи для формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності. Співпраця з національно-культурними товариствами, земляцтвами, общинами та іншими громадськими об’єднаннями. Взаємодія з батьківською громадськістю. Обмін досвідом між закладами освіти.

Навчально-тематичний план 

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Значення та організація  проведення освітніх заходів для формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності 2 2
2. Форми й методи для формування національної самоідентичності ліцеїстів як перспектива інтеграції українського суспільства у європейський 2 2
Всього 4 2 2    

 

Розділ 10 (СГ_10) Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності (6 год)

Програма розділу на стадії розробки.

 

Розділ 11    (СГ_11) Розвиток компетенцій вчителя у сфері безпеки та здоров’язбереження (18 год)
Освітня програма

Предмет вивчення: знання, уміння, навички, способи мислення стосовно:

створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденному житті (у побуті, під час навчання та праці тощо), так і в умовах надзвичайних ситуацій;

основ захисту здоров’я та життя людини від небезпек, оцінки існуючих ризиків середовища та управління ними на індивідуальному рівні;

формування індивідуальних характеристик поведінки та звичок, що забезпечують необхідний рівень життєдіяльності (відповідно до потреб, інтересів тощо), достатній рівень фізичної активності та здорове довголіття;

усвідомлення важливості здорового способу життя та гармонійного розвитку, високої працездатності ( подолання стресових станів, профілактики професійного вигорання), духовної рівноваги, збереження та поліпшення власного здоров’я (підвищення імунітету, уникнення різних захворювань, підтримання нормальної ваги тіла тощо);

моделей безпечної та ненасильницької міжособистісної взаємодії з однолітками та дорослими у різних сферах суспільного життя;

знань і навичок здорового, раціонального та безпечного харчування, здійснення усвідомленого вибору на користь здорового харчування;

усвідомлення цінності життя та здоров’я, власної відповідальності та спроможності зберегти та зміцнити здоров’я, підвищити якість свого життя.

 Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Тема  1.  Вступ до спецкурсу.  Вимоги до формування безпечного освітнього середовища. Умови створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності педагога як у повсякденному житті (у побуті, під час навчання та праці тощо), так і в умовах надзвичайних ситуацій 1 1
2. Тема  2.  Безпека здоров’я  та харчування. 1 1
3. Тема  3. Здоровий спосіб життя і безпека.  Гігієна розумової праці. Важливість дотримання гігієни сну. 1 1
4. Тема  4. Інформаційна безпека. Кібербезпека. Дитина і інтернет. 1 1
5. Тема 5. Пожежна безпека, поведінка на воді. 1 1
6. Тема 6. Психологічна безпека. Комплекси. Фобії. 1 1
7. Тема 7.  Екологічна безпека. 1 1
8. Тема 8.  Безпека дорожнього руху. Поведінка при ДТП. 1 1
9. Тема 9.  Дитина і шкідливі звички. 1 1
10. Тема 10.  Поведінка у надзвичайних ситуаціях. 1 1
11. Тема 11. Індивідуальне здоров’язбереження вчителя. 2 1 1
12. Тема 12. Розвиток стресостійкості як метод подолання стресових станів. 2 1 1
13. Тема 13. Технології профілактики професійного вигоряння педагогічних працівників. 2 1 1
14. Тема 14. Розвиток емоційного інтелекту вчителя. 2 1 1
  Всього 18 12   4 2

 

Розділ 12  (СГ_12) Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи (4 год)

Освітня програма

Предметом вивчення розділу  є спрямування педагога на демократизацію його взаємовідносин з учнями, колегами, батьками, партнерами та представниками громадськості.

Вступ. Педагогіка партнерства як передумова якісних змін в освітньому просторі України в контексті Концепції та освітньої практики Нової української школи. Концептуальні засади педагогіки партнерства.  Основні принципи і завдання педагогіки партнерства. Порівняльний аналіз традиційного навчання і педагогіки партнерства. Досвід педагогіки партнерства у зарубіжних країнах.

Роль сучасного вчителя – фасилітатора, коуча, тьютора, модератора – в індивідуальній освітній траєкторії учня загальноосвітньої школи. Особливості організації навчально-виховного процесу засобами педагогіки партнерства. Співпраця з батьками та родинами в освітньому процесі. Співпраця вчителя з  місцевою громадою.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Педагогіка партнерства як інноваційна модель організації освітнього процесу в НУШ. 1 1
2. Взаємодія учасників освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства 1 1
3. Особливості організації освітнього процесу за умов педагогіки партнерства. 1 1
4. Організація взаємодії педагогів, батьків учнів, партнерів та  громадськості. 1 1
Всього 4 4      

 

Розділ 13 (СГ_13) Супервізія в освітньому процесі. Модуль1 (12 год)

Освітня програма

Супервізія як складова менеджменту освіти НУШ. Принципи супервізії.

Профіль супервізора. Основні стилі взаємодії і функції.Форми та методи супервізії: наставництво, консультування, коучинг, фасилітація та ін.

Спостереження за професійною діяльністю педагога, надання ефективної допомоги. Зворотній зв’язок. Форми співпраці між супервізором та вчителем.

Практика застосування  форм і методів внутрішньої та зовнішньої супервізії. Розробка індивідуальної траєкторії розвитку педагогічного працівника.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Супервізія як складова менеджменту освіти НУШ. Принципи супервізії. 1 1
2. Профіль супервізора. Основні стилі взаємодії і функції. 1 1
3. Форми та методи супервізії 2
2
4. Спостереження за професійною діяльністю педагога, надання ефективної допомоги. Зворотній зв’язок. 2 1 1
5. Форми співпраці між супервізором та вчителем 1 1
6. Практика застосування  форм і методів внутрішньої та зовнішньої супервізії. 3 1 2
7. Контрольний захід: Розробка індивідуальної траєкторії розвитку педагогічного працівника 2 2
Всього 12 2 8  2  

 

Розділ 14 (СГ_14) Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти. Професійний розвиток педагога в умовах НУШ (20 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є способи неперервного професійного саморозвитку  й самовдосконалення педагогічних працівників, які сприятимуть ефективній організації навчального процесу, активному творчому спілкуванню з колегами, вивченню передового педагогічного досвіду, опануванню нових ідей, здобутків сучасної психолого-педагогічної науки тощо.

Вступ. Професійний розвиток педагогів: сутність поняття. Нормативно-правові основи здійснення професійного розвитку педагогічних працівників. Поетапність професійного розвитку.

Нові професійні ролі та завдання вчителя в контексті НУШ. Професійний стандарт вчителя. Трудові функції. Загальні та професійні компетенції. Формування професійних  компетентностей педагога.

Діагностика потреб учителів у професійному розвитку. Самооцінювання вчителем  власних професійних компетентностей як основа для формування індивідуальної траєкторії професійного розвитку.

Центри професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування. Запобігання професійному та емоційному вигоранню.

Професійна ідентичність вчителя. Концепції професійного розвитку через призму професійної ідентичності. Механізми моніторингу професійної діяльності вчителя.

Поняття рефлексії. Значення рефлексії у професійному саморозвитку. Засоби педагогічної рефлексії.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1 Вступ. Теоретичні і методологічні аспекти професійного розвитку педагогів 4 2 2
2 Інтелектуально-творчий потенціал педагога: структура, зміст, шляхи діагностики та розвитку 2 2
3 Моделі професійного розвитку вчителя 2 1 1
4 Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти 2 1 1
5 Поняття професійної ідентичності вчителя 2 2
6 Педагогічні умови та фактори становлення і розвитку професійної ідентичності педагога 2 2
7 Структура та особливості професійної ідентичності 2 2
8 Компетентнісна модель вчителя НУШ 2 1 1
9 Професійна ідентичність як критерій професійного розвитку особистості вчителя 1 1
Контрольний захід 1 1
Всього: 20 13 7

 

Розділ 15 (СГ_15) Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя (15 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є сучасні ефективні стратегії та інструменти професійного саморозвитку педагогічних кадрів з метою самореалізації та побудови професійної кар’єри

Вступ. Самоменеджмент як напрямок у традиційному менеджменті та передумова використання творчого потенціалу працівника.

Теоретичні концепції самоменеджменту. Коротка характеристика основних концептуальних підходів, їх цілі та переваги.

Самоаналіз власного робочого стилю та використання часу як передумова успішного самоменеджменту. Інструменти  та самообліку та аналізу робочого часу менеджера. Аналіз часових втрат та поглиначів часу.

Організація діяльності менеджера:  формулювання цілей та планування.

Принципи і правила планування робочого часу як складова частина задач і правил ефективного самоменеджменту. Системи планування робочого часу.

Пріоритетність справ, складання списку пріоритетів та обсягів роботи. Делегування задач.

Індивідуальний стиль роботи керівника. Раціональна організація робочого дня. Біологічні закономірності працездатності та їх врахування в діяльності.

Самоконтроль у самоменеджменті. Контроль процесу і результатів. Аналіз діяльності, корегування цілей та планів.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Вступ. Методологічні підходи до самоменеджменту. Функції самоменеджменту. 2 2
2. Самоаналіз професійної діяльності. Техніки обліку робочого часу. 2 1 1
3. Організація діяльності менеджера. Цілепокладання. 2 1 1
4. Планування робочого часу. Пріоритетність справ. Делегування задач. 4 2 2
5. Індивідуальний стиль роботи. 2 1 1
6. Самоконтроль у самоменеджменті. 2 1 1
7. Контрольний захід: Презентація індивідуальних проектів професійного розвитку на середньострокову перспективу. 1 1
Всього 15 8 7    

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»

Написати нам

    * обов’язкові для заповнення поля