Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ РОЗДІЛІВ  ПРОГРАМИ

“СОЦІОГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ” 

1. Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі.

2. Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. Розбудова безпечного особистісно орієнтованого освітнього середовища як одна з важливих складових сучасного закладу освіти.

3. Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи.

4. Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки.

5. Моделювання організаційної культури навчального закладу.

6. Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра.

7. Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу.  Особливості навчання дітей з сімей ВПО.

8. Створення сприятливого позитивно розвиткового середовища навчального закладу

9. Використання ідей Української Хартії вільної людини в освітньому процесі.

9а. Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності у ліцеїстів як перспектива інтеграції українського суспільства у європейський простір.

10.Ноосферна освіта – парадигма  формування  людини  ХХІ століття.

11. Школа безпеки. Безпека здоров’я.

12. Відкриті освітні студії: формування простору поваги прав людини в освітньому середовищі.

13. Супервізія в освітньому процесі.

14. Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти. Професійний розвиток педагога в умовах НУШ.

15. Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя.

 

Розділ 1  (СГ_1)

Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі    (8 год)

Освітня програма

Зміст програми  ураховує особливості професійної діяльності вчителя Нової української школи і визначається вимогами суспільства знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; освітніми стандартами, вимогами до компетентностей педагогічних працівників; запитами замовників освітніх послуг.

Зміст програми має практичну спрямованість і охоплює  змістовну, практичну і методичну  складові підвищення кваліфікації вчителів.

Програма передбачає роботу з педагогічними працівниками шляхом поєднання теоретичних питань  з відпрацюванням практичних навичок у формі тренінгових занять.

Навчально-тематичний план

Змiст  курсу
Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.  дист.
Концепція  Нової  української школи. Мета і ключові компоненти Нової української школи. Сутнісні ознаки компетентностей. Формування та розвиток ключових компетентностей. Педагогіка партнерства, дитиноцентризм.

 

1 1
Підхід як стратегія навчання, що поєднує в собі методи, форми, прийоми навчання. Основні характеристики компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого, інтегративного, середовищного підходів. 2 2
Проблемне навчання: сутність, механізм, освітні інструменти. Проєктне навчання: сутність, переваги, планування. Спільні й відмінні риси проблемного та проєктного навчань. Кооперативне навчання: методи, умови ефективного перебігу, матриця оцінювання групової діяльності учнів. Глибинне навчання. Розвиток критичного мислення й когнітивної гнучкості. 4 4
Компетентнісно орієнтовані завдання як умова реалізації компетентнісного підходу до навчання. Структура та методичні орієнтири для конструювання компетентнісно орієнтованих завдань. Практична зорієнтованість навчання. 1 1
Всього: 8 8

 

Розділ 2  (СГ_2)

Організація ефективного і безпечного освітнього середовища. Розбудова безпечного особистісно орієнтованого освітнього середовища як одна з важливих складових сучасного закладу освіти (12 год)

Освітня програма

Освітнє середовище як сукупність мікросередовищ для створення ефективних і безпечних  умов організації навчальних взаємодій (2 год)

 • Поняття освітнього середовища. Об’єкти освітнього середовища та умови їх освоєння особистістю для задоволення освітніх потреб.
 • Нормативно-правова база, що регламентує створення безпечного і здорового освітнього середовища
 • Розвиток інфраструктури для забезпечення різних форм навчання.
 • Реформування в організації навчального середовища: мотивуючий простір, енергоефективність та безбар’єрність. Впровадження НОП.
 • Практичні рекомендації реальної організації простору за концепцією НУШ.

Фізичне освітнє середовище (2 год)

 • Навчальні центри/ освітні осередки та їх наповнення.
 • Візуалізація та дизайн освітніх осередків: розмежування території, тематичне оформлення стін (банер, тематичний плакат, плакат співпраці), сучасне обладнання та меблі, тематична розмітка.
 • Вдосконалення шкільного дизайну у стилі НУШ.
 • Креативний підхід до створення навчального простору.
 • Закордонний досвід у створенні ефективного освітнього середовища: простір вільний від обмежень.

Роль  учителя у формуванні психологічно безпечного середовища (2 год)

 • Модель сучасного вчителя в умовах інноваційного освітнього середовища: атмосфера довіри, приклад лідерства, синергія, безпека.
 • Компетентності та педагогічно-менеджерські навички вчителя: тайм-менеджмент, конфлікт-менеджмент, емпатія, ефективна комунікація, стресостійкість.
 • Комунікація вчителя і батьків: лайфхаки.

Особливості організації та управління класом (2 год)

 • Організація класу. Співпраця вчителя та учнів. Формування спільних цінностей.
 • Ранкова зустріч (актуальність, роль та основні компоненти ранкових зустрічей). Планування ранкового кола для розвитку соціальних навичок.
 • Налагодження турботливих дружніх взаємовідносин.
 • Створення спільних правил та рутин..
 • Проактивний підхід до  дисципліни: високоефективні звички, лідерство,
 • Складові ефективного управління класом: тайм-менеджемент, інструкції, зміна видів діяльності, чек-лист, зворотний зв’язок.

Цифрове освітнє середовище ( 1 год)

 • Створення освітнього середовища, яке мотивує: нетикет, правила та рутини дистанційного навчання, кроки самостійності, план дня, освітні платформи та правила роботи

 Соціальна інклюзія (1 год)

 • Середовище, що належить дітям: участь дітей в організації освітнього середовища.
 • Багатоманітність світу. Діти з особливими освітніми потребами. Додаткові потреби дітей.
 • Інклюзивне освітнє середовище його вигляд та принципи універсального дизайну.

Безпечне освітнє середовище (1 год)

 • Безпечне освітнє середовище: урахування вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей. Алгоритм дій у різних ситуаціях.
 • Санітарні, протипожежні та/або будівельні норми і правила, вимоги щодо організації освітнього середовища.
 • Теоретичні і практичні аспекти формування здорового способу життя.
 • Безпечний простір в укриттях: розподіл відповідальності під час повітряної тривоги, особливості комунікації з учнями та батьками.

Контрольний захід (1 год)

 • Вступна анкета
 • Тестування

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми курсу Розподіл годин
Всього Теоретична складова Практична складова Самостійна робота
1 Освітнє середовище як сукупність мікросередовищ для створення ефективних і безпечних  умов організації навчальних взаємодій 2 1 1
2 Фізичне освітнє середовище 2 2
3 Роль  учителя 2 2
4 Особливості організації та управління класом 2 2
5 Цифрове освітнє середовище 1 1
6 Соціальна інклюзія 1 1
7 Безпечне освітнє середовище 1 1
8 Контрольний захід 1 1
Всього 12 5 5 2

 

Розділ 3  (СГМ_3)

Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи  (8 год)

Освітня програма

Принципи педагогіки партнерства: повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах, стосунках;  діалог – взаємодія – взаємоповага;  розподілене лідерство;  принципи соціального партнерства.

Оновлення системи взаємостосунків між учнем та вчителем. Оновлення  методичного інструментарію вчителя. Формування нового освітнього середовища.

Зміна підходів  до оцінювання результатів навчання. Оцінювання як можливість відстеження  прогресу учнів,  діагностика їх потреб, оцінювання навиків вищого порядку: креативність, критичне мислення, пошук рішень, здатність до співпраці  та взаємної відповідальності, здатність до застосування отриманої інформації тощо.

Критерії, що визначають ефективність ідеї розвитку стосунків партнерства.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього прак. трен.
1. Концептуальні засади педагогіки партнерства. Психологічні основи взаємодії педагогів, учнів і батьків 2 1 1
2. Особливості організації освітнього процесу засобами педагогіки партнерства. Принципи педагогіки партнерства: повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах, стосунках;  діалог – взаємодія – взаємоповага;  розподілене лідерство;  принципи соціального партнерства 2 2
3. Умови успішної реалізації педагогіки партнерства. Емпатія як основа педагогіки партнерства 2 2
4. Критерії ефективності розвитку стосунків партнерства у закладі 2 2
  Всього 8 1 7

 

Розділ 4  (СГМ_4)

Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки (12 год)

Освітня програма

 1. «Прийняття: безумовна любов розвиває впевненість у собі і почуття власної значущості».
 2. «Схвалення: щира похвала і підтримка розвивають почуття власної значущості».
 3. «Ласкавість: вияв піклування на словах і на ділі дає дітям упевненість у тому, що їх люблять».
 4. «Увага: приділяючи дітям час, показуємо їм, що вони для нас важливі».
 5. «Відповідальність: власним прикладом вчимо дітей бути відповідальними, це робить їх дисциплінованими та вчить контролювати себе».
 6. «Батьківський авторитет у поєднанні з любов’ю встановлює обмеження, які допомагають дитині приймати правильні рішення, привчають робити самостійний вибір».

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Кількість годин
всього прак. трен.
1. Прийняття: безумовна любов розвиває впевненість у собі і почуття власної значущості 2 1 1
2. Схвалення: щира похвала і підтримка розвивають почуття власної значущості 2 2
3. Ласкавість: вияв піклування на словах і на ділі дає дітям упевненість у тому, що їх люблять 2 2
4. Увага: приділяючи дітям час, показуємо їм, що вони для нас важливі 2 2
5. Відповідальність: власним прикладом вчимо дітей бути відповідальними, це робить їх дисциплінованими та вчить контролювати себе 2 2
6. Батьківський авторитет  у поєднанні з любов’ю встановлює обмеження, які допомагають дитині приймати правильні рішення, привчають робити самостійний вибір 2 2
  Всього 12 1 11

 

Розділ 5  (СГМ_5)

Моделювання організаційної культури навчального закладу (12 год)

Програма спецкурсу

Сутність, структура та функції організаційної культури керівників навчальних закладів: особливості розвитку організаційної культури керівника в системі управління загальноосвітнім навчальним закладом; психологія освітнього менеджменту; формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій; ірраціональний вимір сучасної організаційної культури.

Моделювання організаційної культури навчального закладу: психологія організаційної культури; ключові проблеми керівника, 50 способів вирішення проблем; манери та поведінка керівника освітнього закладу; практико-орієнтований підхід у формуванні професійно-педагогічної культури директорів та заступників закладів освіти.

Макро і мікродинаміка організаційної культури. Міжкультурна взаємодія: основні напрями та критерії дослідження організаційної культури; закордонний досвід моделювання організаційної культури; особливості інноваційної парадигми організаційної культури керівників навчальних закладів за сучасних умов функціонування; міжкультурна комунікація в інформаційному просторі на макро- і мікрорівнях.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. трен. дист.
1. Сутність, структура та функції органі­за­­­цій­ної культури  керівників  на­вчаль­них закладів          4 2 2
2. Моделювання організаційної культури навчального закладу  4 2 2
3. Макро – і мікродінаміка організаційної культури. Міжкультурна взаємодія  4 2 2
  Всього 12 2 4 6

 

Розділ 6 (СГ_6)

Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості школяра (12 год)

Освітня програма

Гуманна педагогіка як джерело любові та гармонійного виховання особистості  школяра. Джерела гуманістичних тенденцій в історії освіти і педагогіки. Постулати і принципи.

Класики української педагогіки про впровадження гуманно – особистісної технології в освітній процес.

Духовний кодекс української педагогіки у творчості Г.С.Сковороди.

Ідеї гуманної педагогіки у творчості К.Ушинського, В.Ващенка,  А.С Макаренка ,В.Сухомлинського.

Маніфест гуманної педагогіки – духовна основа освіти. Любов як педагогічна категорія. «Школа життя» Ш.О Амонашвілі – педагогіка реального гуманізму.

Учасники освітнього процесу  в просторі гуманного уроку. Ноосферна освіта – парадигма формування випускника школи ХХІ століття. Біоадекватний інструментарій у роботі сучасного педагога.

Педагогіка партнерства: педагоги і батьки. Сімейні цінності – духовне коріння родини. Істинне виховання дитини – у вихованні самих себе.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен.
1. Гуманна педагогіка – духовне джерело життя школи 4 2 2
2.

 

Учитель – майстер освітнього процесу на

засадах гуманної педагогіки

6 2 2 2
3. Концепція сімейного виховання і батьківська педагогіка 2 2
  Всього 12 4 2 6

 

Розділ 7 (СГ_7)

Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу.  Особливості навчання дітей з сімей ВПО (6 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є особливості роботи педагогічних працівників в учнівських колективах  в рамках сучасного освітнього процесу. Кожна тема передбачає висвітлення питань щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з сімей ВПО.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1. Основи створення сприятливого освітнього  середовища навчального закладу 1 1      
2. Педагогічні дійства з оригінальним підходом для створення розвивального комфортного освітнього простору 1 1      
3. Мотивація учасників освітнього процесу 1 1      
4. Мотивуючі СКІНДи  (сучасні колективно-індивідуальні дійства). Практики, які працюють. 2 1 1    
5. Підсумкова  практична робота 1       1
  Всього 6 4 1   1

Розділ 8  (СГМ_8)

Створення сприятливого позитивно розвиткового середовища навчального закладу (12 год)

Освітня програма

Організаційно-педагогічні умови створення сприятливого освітнього середовища в навчальному закладі. Формування іміджу школи. Організація взаємодії суб‘єктів педагогічного процесу в умовах сприятливого мікроклімату.

Управління процесом створення сприятливого освітнього середовища. Інструменти педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу. Модель створення сприятливого освітнього середовища в навчальному закладі.

Чинники сприятливого освітнього середовища. Показники сприятливого освітнього середовища .

Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу. Моделювання виховної системи навчального закладу. Моделювання виховної системи класу. Етапи створення виховної системи, умови успішної реалізації, діагностика ефективності. Ефективне проектування виховного процесу – важливий чинник успішної життєдіяльності шкільного колективу.  Створення виховного середовища, спрямованого на розвиток духовних і моральних якостей особистості, формування системи цінностей – пріоритетний напрям створених виховних моделей класних колективів.

Особистісно-зорієнтований підхід, адаптивність стандартів та процедур, скафолдінг.

Компетентності сучасного педагога для створення позитивного освітньо-розвиткового середовища сучасної дитини. Професійно-педагогічна, соціально-громадянська компетентність, загально-культурна,  мовно-комунікативна,  психологічно-фасилітативна, підприємницька, інформаційно-цифрова,  емоційна, комунікативна компетентності.

Інноваційні педагогічні технології в контексті сучасних суспільних викликів. Креативна освіта (ТРВЗ-педагогіка, креативне мислення, розвивальне навчання, інструменти розвитку критичного та креативного мислення). Техніки вдосконалення вербального професійного іміджу. Креативне освітньо-виховне середовище. Адаптивні технології. Педагогіка партнерства. Нейропедагогіка. Національно-патріотичне виховання в умовах сучасних викликів.

Ресурси та сервіси сучасного  івент-менеджера. SCRUM,  Trello, Slack, Mentimeter, H5P, Padlet тощо. Техніки позитивного мислення. Тайм-менеджмент.

Шкільна культура (організаційна культура школи).  Інструменти розвитку демократії у школі.

Розвиток компетентностей 21 ст. для успішного життя у глобалізованому світі. Ефективні антибулінгові стратегії. Практика ненасильницького спілкування Softskills. Освіта для сталого розвитку STEAM-освіта.

Навчально-тематичний план

№ пп Зміст курсу Розподіл годин
всього сем. прак. трен.
1. Організаційно-педагогічні умови створення сприятливого освітнього середовища в навчальному закладі. Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу 2 2
2. Компетентності сучасного педагога для створення позитивного освітньо-розвиткового середовища сучасної дитини 2 2
3. Освітні тренди. Інноваційні педагогічні технології в контексті сучасних суспільних викликів. Креативна педагогіка як  освітня парадигма реалізації  завдань нової української школи 2 2
4. Організаційна культура школи. Ефективні антибулінгові стратегії. 2 2
5. Ресурси та інструменти сучасного  івент-менеджера  у навчальному закладі.

Інтерактивні сервіси для підтримки освітнього процесу

4 4
  Всього 12 2 8 2

 

Розділ 9  (СГМ_9)

Використання ідей Української Хартії вільної людини

в освітньому процесі (4 год)

Освітня програма

Значення та мета проведення освітніх заходів з використанням ідей Української Хартії вільної людини. Нагромадження та використання інформаційних матеріалів. Організація освітніх заходів із застосуванням принципів Української Хартії вільної людини в навчальний та позаурочний час.

Планування освітніх заходів із застосування принципів Української хартії вільної людини. Форми організації освітніх заходів. Дієві методи для застосування УХВЛ. Співпраця з громадськими організаціями. Взаємодія з батьківською громадськістю. Обмін досвідом між закладами освіти.

Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем.
1. Значення, організація та методика проведення освітніх заходів з використанням ідей Української Хартії вільної людини 2 2
2.

 

Форми й методи застосування Української хартії вільної людини в освітньому процесі 2 2
Всього 4 2 2

 

Розділ 9а (СГМ_9а)

Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності у ліцеїстів як перспектива інтеграції українського суспільства у європейський простір (4 год)

Програма розділу на стадії розробки.

 

 

Розділ 10  (СГМ_10)

Ноосферна освіта – парадигма  формування  людини  ХХІ століття (8 год.)

               Освітня програма

Концепція ноосферної освіти і її науково – методологічне обґрунтування. Мета, завдання, принципи, методологія  ноосферної освіти. Науково – теоретичні засади ноосферної освіти.

Вплив ноосферної методики викладання навчальних дисциплін на стан здоров’я учнів. Криза духовності сучасного суспільства. Екологія людської думки.

Практика ноосферної освіти. Новосферна освіта у формуванні випускника школи ХХІ століття.  Біоадекватний урок і його інструментарій. Валеохвилинки.

Навчально –діяльнісні ігри.

                              Навчально – тематичний план

                                       

        Зміст курсу

 

Розподіл годин
Всього     Лекція Тренінг
Науково – теоретичні засади ноосферної освіти 8 2 6
Мета, завдання, принципи, методологія ноосферної освіти 2 2
Практика ноосферної освіти. Біоадекватний урок та його інструментарій. 4 4
Навчально – діяльнісні ігри 2 2

 

Розділ 11    (СГМ_11)

Школа безпеки. Безпека здоров’я (10 год)

Освітня програма

Предмет вивчення: знання, уміннями, навички, способи мислення стосовно:

створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденному житті (у побуті, під час навчання та праці тощо), так і в умовах надзвичайних ситуацій;

основ захисту здоров’я та життя людини від небезпек, оцінки існуючих ризиків середовища та управління ними на індивідуальному рівні;

формування індивідуальних характеристик поведінки та звичок, що забезпечують необхідний рівень життєдіяльності (відповідно до потреб, інтересів тощо), достатній рівень фізичної активності та здорове довголіття;

усвідомлення важливості здорового способу життя та гармонійного розвитку, високої працездатності, духовної рівноваги, збереження та поліпшення власного здоров’я (підвищення імунітету, уникнення різних захворювань, підтримання нормальної ваги тіла тощо);

моделей безпечної та ненасильницької міжособистісної взаємодії з однолітками та дорослими у різних сферах суспільного життя;

знань і навичок здорового, раціонального та безпечного харчування, здійснення усвідомленого вибору на користь здорового харчування;

усвідомлення цінності життя та здоров’я, власної відповідальності та спроможності зберегти та зміцнити здоров’я, підвищити якість свого життя.

 Навчально-тематичний план

№ пп Назва теми Розподіл годин
всього лекц. сем. прак. трен.
1. Тема  1.  Вступ до спецкурсу.  Вимоги до формування безпечного освітнього середовища. Умови створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності педагога як у повсякденному житті (у побуті, під час навчання та праці тощо), так і в умовах надзвичайних ситуацій;

 

1 1
2. Тема  2.  Безпека здоров’я  та харчування. 1 1
3. Тема  3. Здоровий спосіб життя і безпека.  Гігієна розумової праці. Важливість дотримання гігієни сну. 1 1
4. Тема  4. Інформаційна безпека. Кібербезпека. Дитина і інтернет. 1 1
5. Тема 5. Пожежна безпека, поведінка на воді. 1 1
6. Тема 6. Психологічна безпека. Комплекси. Фобії. 1 1
7. Тема 7.  Екологічна безпека. 1 1
8. Тема 8.  Безпека дорожнього руху. Поведінка при ДТП. 1 1
9. Тема 9.  Дитина і шкідливі звички. 1 1
10. Тема 10.  Поведінка у надзвичайних ситуаціях. 1 1
  Всього 10   2  

 

Розділ 12  (СГМ_12)

Відкриті освітні студії: формування простору поваги прав людини в освітньому середовищі  (6 год)

Освітня програма

Вступ до прав людини. Розуміння прав людини. Впровадження інтерактивних антибулінгових та антидискримінаційних практик виховання прав людини.

Заклад освіти – територія прав людини. Забезпечення та захист прав в освітньому середовищі.

Навчально-тематичний план

Зміст курсу Розподіл годин
Всього лекц. тренінг.
Модуль 1. Вступ до прав людини

2

1

1

Модуль 2.

Розуміння прав людини. Впровадження інтерактивних антибулінгових та антидискримінаційних практик виховання прав людини

2

2

Модуль 3.

Заклад освіти –   територія прав людини. Забезпечення та захист прав людини в освітньому середовищі.

2

1

1

Всього:

6

2

4

 

Розділ 13 (СГМ_13).

Супервізія в освітньому процесі (12 год)

За програмою МОН України, наказ МОН від 18.10.2019 №1313.

 

Розділ 14 (СГМ_14).

Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти (12 год)

Освітня програма

Основні напрями визначення сутності філософії освіти як галузі наукового знання. Висвітлити передумови зародження філософії освіти. Розкрити проблемне поле філософії освіти, завдання і функції.

Нормативно-правове забезпечення освітянської галузі в Україні. Коротка історія становлення і розвитку філософії освіти в державі. Духовні витоки української філософської культури. Концептуальні засади філософії освіти в Україні та їх впровадження в педагогічну практику.

Філософські концепції освіти. Основні напрями розвитку філософії освіти. Світогляд людини і її самоактуалізація як проблема філософії освіти. Наука і освіта  в сучасному інформаційному суспільстві. Нові концептуальні парадигми філософії освіти. Проблеми становлення філософії освіти в Україні.

Національна ідея і проблеми національної самоіндентифікації. Дилема національного і загальнолюдського в освіті і вихованні.  Проблеми сумісності європейських і вітчизняних освітніх парадигм. Розвиток нових інформаційних технологій освіти (неперервне та дистанційне навчання). Світоглядно-методологічні виміри освіти в Україні. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст. Освіта в сучасному інформаційному суспільстві: нові методи і форми. Розвиток нових інформаційних технологій освіти в Україні (неперервне та дистанційне навчання). Світоглядно-методологічні виміри середньої освіти в Україні. Державна освітня політика: Державний стандарт базової середньої освіти, Закони України «Про освіту» та  «Про повну загальну середню освіту».

Навчально-тематичний план

 

№ п/п

 

Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. семін прак. трен.
1.  Філософія освіти як галузь наукового знання: сутність, предмет, завдання і функції. 2 2
2. Національні аспекти філософії освіти в Україні.    2 2
3. Актуальні проблеми філософії освіти. 4 2 2
4. Національна ідея як вектор освітнього простору. 4 2 2
Усього: 12   8 4    

 

Розділ 14 (СГМ_14)

Місія філософії освіти у розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в системі неперервної освіти. Професійний розвиток педагога в умовах НУШ (20 год)

Освітня програма

Предметом вивчення є способи неперервного професійного саморозвитку  й самовдосконалення педагогічних працівників, які сприятимуть ефективній організації навчального процесу, активному творчому спілкуванню з колегами, вивченню передового педагогічного досвіду, опануванню нових ідей, здобутків сучасної психолого-педагогічної науки тощо.

Вступ. Професійний розвиток педагогів: сутність поняття. Нормативно-правові основи здійснення професійного розвитку педагогічних працівників. Поетапність професійного розвитку.

Нові професійні ролі та завдання вчителя в контексті НУШ. Професійний стандарт вчителя. Трудові функції. Загальні та професійні компетенції. Формування професійних  компетентностей педагога.

Діагностика потреб учителів у професійному розвитку. Самооцінювання вчителем  власних професійних компетентностей як основа для формування індивідуальної траєкторії професійного розвитку.

Центри професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування. Запобігання професійному та емоційному вигоранню.

Професійна ідентичність вчителя. Концепції професійного розвитку через призму професійної ідентичності. Механізми моніторингу професійної діяльності вчителя.

Поняття рефлексії. Значення рефлексії у професійному саморозвитку. Засоби педагогічної рефлексії.

Навчально-тематичний план

№ пп Змiст курсу Розподіл годин
всього лекц. прак. трен. дист.
1 Вступ. Теоретичні і методологічні аспекти професійного розвитку педагогів 4 2 2
2 Інтелектуально-творчий потенціал педагога: структура, зміст, шляхи діагностики та розвитку 2 2
3 Моделі професійного розвитку вчителя 2 1 1
4 Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти 2 1 1
5 Поняття професійної ідентичності вчителя 2 2
6 Педагогічні умови та фактори становлення і розвитку професійної ідентичності педагога 2 2
7 Структура та особливості професійної ідентичності 2 2
8 Компетентнісна модель вчителя НУШ 2 1 1
9 Професійна ідентичність як критерій професійного розвитку особистості вчителя 1 1
Контрольний захід 1 1
Всього: 20 13 7

 

Розділ 15 (СГМ_15)

Професійний розвиток педагога засобами неформальної освіти. Здатність до навчання впродовж життя (15 год)

Програма розділу на стадії розробки.

 

Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»

Написати нам

  * обов’язкові для заповнення поля