Концепція

КОНЦЕПЦІЯ

діяльності Тернопільського комунального методичного центру

науково-освітніх інновацій та моніторингу

з надання освітньої послуги у сфері післядипломної освіти

для осіб з вищою освітою шляхом започаткування

провадження освітньої діяльності за здобутою спеціальністю

 Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка

011 – Освітні, педагогічні науки

 Підставами для організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Тернопільському комунальному методичному центрі науково-освітніх інновацій та моніторингу (ТКМЦ НОІМ)  є:

 • право педагогів на вільний вибір закладу освіти, установи, організації, іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих (ст. 1, 3, 18, 59 Закону України «Про освіту»);
 • необхідність підвищення кваліфікації впродовж п’яти років у обсязі не менше 150 академічних годин (ст. 27 Закону України «Про загальну середню освіту», п. 3.2 Концепції розвитку педагогічної освіти);
 • організація безперервного професійного розвитку шляхом формальної, неформальної, інформальної освіти (ст. 8 Закону України «Про освіту», п. 3.1 Концепції розвитку педагогічної освіти);
 • диверсифікація шляхів доступу до професійного зростання за рахунок забезпечення розмаїття моделей та програм, впровадження механізмів визнання результатів неформальної та інформальної освіти закладами освіти (ст. 9 Закону України «Про освіту», п. 3.2 Концепції розвитку педагогічної освіти);
 • уможливлення доступу до найсучасніших знань усіх педагогів, в тому числі надання можливостей вибору для вивчення найактуальніших курсів і спецкурсів, запозичення практичного досвіду виконання професійних завдань та обов’язків від кращих педагогічних працівників (наставників) (ст. 33, 59 Закону України «Про освіту», п. 3.3 Концепції розвитку педагогічної освіти);
 • професійний розвиток педагогічних працівників у формі запровадження ваучера як гарантії реалізації академічної свободи педагогічного працівника щодо вибору виду, форми та суб’єкта підвищення кваліфікації в межах законодавства (ст. 59 Закону України «Про освіту», п. 3.9 Концепції розвитку педагогічної освіти);
 • розгортання системи спеціальних заходів для професійної орієнтації молоді та популяризації педагогічної діяльності (п. 1.3, 1.5 Концепції розвитку педагогічної освіти);
 • організація освітнього процесу в умовах активного розвитку й оновлення інформаційного середовища, впровадження дистанційних форм комунікації, з використанням сучасних ІТ-технологій (п. 3.4 Концепції розвитку педагогічної освіти);
 • запити молодих спеціалістів на поглиблену та спеціалізовану методичну підготовку в період педагогічної інтернатури та професійної адаптації (п. 2.6 Концепції розвитку педагогічної освіти);
 • долучення досвідчених педагогічних працівників із системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти відповідних рівнів до викладання окремих курсів чи проведення занять з педагогами (п. 3.3, 3.4 Концепції розвитку педагогічної освіти);
 • забезпечення компенсаторної функції у підготовці педагогів старшого віку до впровадження інновацій як змістового, так і діяльнісного характеру;
 • забезпечення неперервної підготовки керівників закладів освіти з освітнього менеджменту (п. 3.8 Концепції розвитку педагогічної освіти);
 • підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників як передумова запровадження інноваційних методів навчання дітей та молоді, усунення їхнього перевантаження, вивільнення часу для занять за інтересами, спортивних занять, фізичного та психічного оздоровлення підростаючого покоління в цілому.

Формування контингенту слухачів планується здійснювати на засадах:

 • вільного вибору педагогами окремих розділів освітніх програм та самостійної персональної реєстрації у складі навчальних груп;
 • розробки графіка освітнього процесу відповідно до стану формування навчальних груп;
 • планування науково-методичної роботи в координації з проблематикою курсів та графіком навчання груп;
 • вільного доступу слухачів до навчального веб-ресурсу http://e.osvita.te.ua та оперативного інформування педагогічних працівників про заплановані навчальні заняття і науково-методичні заходи;
 • підготовка звітності, довідкового матеріалу про підвищення кваліфікації педагогів міської територіальної громади для керівників закладів освіти;
 • щорічний аналіз попередніх замовлень педагогів на вивчення окремих розділів освітніх програм, проведення опитування з метою встановлення нових потреб, запитів і пропозицій педагогів для їх врахування у подальшій організації освітнього процесу.

 Код та найменування спеціальності. Рівень вищої освіти

Освітня діяльність започатковується у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (6 – 8 рівень Національної рамки кваліфікацій), відповідно до ст. 18, 54, 59 Закону України «Про освіту», ч.3 ст. 27 Закону України «Про загальну середню освіту», ч.2 ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту», ч.6 статті 10 Закону України «Про позашкільну освіту», ст. 46 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» в галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Навчальний процес організується за різними видами неформального та інформального навчання (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, різнотипних семінарах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна) (ст. 8, 9, 59 Закону України «Про освіту»).

 Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм об’єднаний у 3 програми відповідно до рекомендацій ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Академії педагогічних наук України (Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта, протокол №2 від 12.04.2017 вченої ради ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; протокол №3 від 20.04.2017 науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України).

Для вивчення педагогам пропонуються 3 освітні програми:

 • Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників – складається з 9 розділів, налічує 80 год в цілому або 2,7 кредитів ЄКТС;
 • Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників – складається з 27 розділів, налічує 213 годин в цілому або 7 кредитів ЄКТС;
 • Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу – налічує 138 розділів з урахуванням спеціалізацій педагогів, 1380 годин в цілому.

Окремим компонентом педагогічного процесу є контроль засвоєння освітніх програм, що забезпечує зворотний зв’язок, визначення рівня досягнення педагогом завдань підвищення кваліфікації, який діагностує рівень організації навчального процесу, об’єм та якість набутих знань та вмінь, аналізує персональний досвід у вирішенні виробничих проблем, виявляє освітні потреби учителів.У процесі навчання педагогічні працівники мають право самостійно обирати із запропонованих програм окремі розділи, які викликають у них найбільше зацікавлення (ст. 54, 59 Закону України «Про освіту»).

Вибір розділу/теми для вивчення супроводжується самостійною реєстрацією педагога у складі навчальної групи. Навчальний процес у групі розпочинається в міру її формування, здійснюється щотижня в обсязі 2-6 год у формі різнотипних (відповідно до навчально-тематичних планів) навчальних занять.

Орієнтовний перелік спеціалізацій та розділів освітніх програм, загальний обсяг годин з розшифровкою форм проведення занять за усіма програмами, перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти слухач післядипломної освіти, затверджено навчальним планом .

Програми підвищення кваліфікації визначають науково обґрунтований зміст навчання та вимоги до рівня знань і вмінь слухачів. Розробляються членами групи забезпечення спеціальності для кожної категорії слухачів на основі кваліфікаційних характеристик та типових професійних програм (стандартів підвищення кваліфікації). Програми погоджуються та затверджуються в установленому порядку.

На різних етапах підвищення кваліфікації основними формами реалізації навчального процесу є: лекції, семінари, практичні та індивідуальні заняття, тренінги, конференції з обміну досвідом, виставки, контрольні заходи, консультації, самостійна робота слухачів під час дистанційного етапу навчання.

Форми занять визначаються викладачами. Перевага надається інтерактивним та самостійним формам організації навчання.

Після завершення навчання за освітніми програмами  підвищення кваліфікації  педагогічних працівників із сумарним обсягом не менше 150 год слухачі отримують посвідчення / сертифікат установленого зразка.

 Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи усіх розроблених розділів освітніх програм  (без визначення спеціалізації) складає 293 години – 9,7 кредитів. Сумарна кількість годин за спеціалізаціями складає 1380 год, в середньому 2-4 кредити ЄКТС на кожну з 22 спеціалізацій. Підвищення кваліфікації здійснюється для особи в обсязі не менше 150 год (5 кредитів ЄКТС) упродовж 5 років (ст.27 Закону України «Про загальну середню освіту», п. 3.2 Концепції розвитку педагогічної освіти). Цикл навчання складає 7 тижнів у 8 групах з максимальним наповненням 25 осіб, загалом – 200 слухачів. Упродовж календарного року освітній процес організовуватиметься за 6 навчальних циклів, що дасть змогу забезпечити підвищення кваліфікації для 1100 слухачів.

Облік навчальних занять та участі у них слухачів здійснюється у журналах обліку навчальних занять.

Дані про підвищення кваліфікації кожного педагога облікуються в його особистому електронному кабінеті / ваучері на веб-ресурсі, з можливістю доступу до останнього керівника закладу освіти, де працює педагог.

 Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання,  визначають необхідні компетентності, знання та вміння педагогічних працівників, і включають у себе вісім основних функцій, які повинен здійснювати педагог.

Для учителів початкових класів професійний стандарт затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 № 1143 «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».

 Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти слухач системи неперервної післядипломної освіти, включає такі ключові компоненти:

 • інформаційну – передбачає володіння інформаційними технологіями, уміння опрацьовувати різні види інформації (уміння й навички роботи з друкованими джерелами, уміння здобувати інформацію з інших джерел, переробляти її відповідно до цілей і завдань педагогічного процесу);
 • комунікативну – вміння вступати в комунікацію (спілкування), бути зрозумілим, спілкування без обмежень;
 • продуктивну – вміння працювати, отримувати результат, ухвалювати рішення та відповідати за них;
 • автономізацію на компетентність – здатність до саморозвитку, творчості, самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможність;
 • моральну – готовність, спроможність і потребу жити за традиційними моральними нормами;
 • психологічну – здатність використовувати психологічні засоби навчання в організації взаємодії в освітній діяльності;
 • предметну – володіння певними засобами навчання у сфері навчального процесу (спеціальність), сукупність умінь і навичок, необхідних для стимулювання активності як окремих учнів, так і колективу в цілому;
 • соціальну – вміння жити та працювати в колективі, громаді;
 • математичну – вміння працювати з числом, числовою інформацією;
 • особисті якості вчителя – доброзичливість, чуйність, урівноваженість, витонченість, толерантність, рефлексія, людяність.

 Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати:

знання і розуміння

 • сучасних тенденцій розвитку суспільства, інноваційного характеру освіти, ціннісних орієнтацій сучасної парадигми освіти;
 • соціально-правових основ, законодавчих актів у сфері освіти;
 • методологічних основ компетентнісно спрямованої освіти;
 • особливостей процесів викладання і навчання;

вміння

 • організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо);

– конструювати та реалізувати сучасні програми навчання дітей із використанням різноманітних методів, форм і технологій, розвивати навички використання інформаційно-комунікаційних технологій;

– діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні карти дій для становлення дитини як особистості, громадянина, інноватора;

– керувати проектною діяльністю учнів / вихованців;

– організовувати освітньо-розвивальне середовище;

– виявляти сучасні тенденції розвитку освіти, враховувати їх у професійній діяльності, проектувати власну програму професійно-особистісного зростання;

диспозиції

 • готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;
 • прийняття системи загальнолюдських цінностей як основи розвитку особистості, просування демократичних цінностей (повага до багатоманітності, право вибору, формування спільноти, полікультурність);
 • рефлексія власної професійної практики.

 Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.

Педагогічні працівники, які виявлять бажання підвищувати кваліфікацію при Тернопільському комунальному методичному центрі науково-освітніх інновацій та моніторингу, повинні мати документи, які підтверджують рівень їхньої освіти за Національною рамкою кваліфікацій (НРК), а саме:

– диплом молодшого бакалавра (6 рівень НРК) – для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, які працюють на посадах керівника гуртка, вожатого, екскурсовода, інструктора з туризму, керівника туристичної групи, культорганізатора;

– диплом бакалавра (7 рівень НРК) – для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які працюють у класах початкової, основної школи (І-ІІ ступеню); закладів дошкільної освіти та закладів позашкільної освіти, які не працюють на посадах керівників і методистів;

– диплом магістра (8 рівень НРК).

 Порядок оцінювання результатів навчання.

Форми проведення – комплексна контрольна робота, діагностування, захист індивідуальних та колективних проектів, підготовка доповідей та виступів на конференціях, педагогічних читаннях, освітніх виставках.

Інструментарій – анкетування, он-лайн тестування з автоматизованою перевіркою результатів, самооцінювання за поданим переліком питань для самоконтролю, проекти, доповіді, підсумкове опитування   для отримання статистичних даних про ставлення до різних аспектів підвищення кваліфікації (змісту, організації, забезпечення тощо), виявлення рівня задоволеності результатами навчання.

 Реалізація Концепції забезпечить:

 • Організаційно-управлінський та науково-методичний супровід підвищення кваліфікації  керівних та педагогічних працівників закладів освіти Тернопільської міської територіальної громади.
 • Трансформацію та сталий розвиток структури міської методичної служби, впровадження горизонтальних процесо/проблемно-орієнтованих форм, методів та технологій педагогічної взаємодії.
 • Удосконалення комунікації учасників педагогічної взаємодії.
 • Економію ресурсів, у тому числі фінансових.
 • Узгодження інтересів і цінностей усіх учасників освітнього процесу.
 • Максимально повне використання можливостей освітнього середовища міської методичної служби та власного освітнього середовища педагога.
 • Індивідуальний характер управління процесом неперервної післядипломної освіти кожного педагога.
 • Підвищення адаптивних можливостей міської методичної служби до нових умов освітньої діяльності, оперативне реагування на виклики та запити часу.
 • Прогнозування напрямків подальшого розвитку та підвищення ефективності діяльності міської методичної служби зокрема та системи освіти Тернопільської міської територіальної громади загалом.
 • Забезпечення конкурентно спроможного рівня організації неперервної освіти та залучення на цій основі педагогів інших регіонів до післядипломної освіти на базі ТКМЦНОІМ.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей державного і місцевих бюджетів.

Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, а саме:

 • кошти засновника у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти для забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників в обсязі, визначеному Державними стандартами освіти;
 • внески педагогічних працівників з інших регіонів, які навчаються при ТКМЦНОІМ;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • грошові надходження від реалізації створеної продукції;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»

Написати нам

  * обов’язкові для заповнення поля