Українська мова і література

Нормативні документи

Методика

№ з/п Тема заняття клас автор тип матеріалу (конспект, презентація) Посилання
1 Використання проєктних технологій з метою реалізації індивідуального підходу в навчанні О.Підручняк, вчитель Тернопільської класичної гімназії Опис досвіду

Презентація

http://gapon.te.ua/clovo-vchyteliu/dosvid-i-innovatsii/item/889-vykorystannia-proektnykh-tekhnolohii-z-metoiu-realizatsii-indyvidualnoho-pidkhodu-u-navchanni-na-urokakh-ukrainskoi-movy-ta-literatury-z-dosvidu-roboty-vchytelia-tkh-opidruchniak
2 Форми і види мовленнєвої діяльності учнів як засіб формування комунікативної компетенції Галина Снітовська, вчитель Тернопільської ЗОШ №14 ім. Б.Лепкого Опис досвіду

Презентація

http://gapon.te.ua/clovo-vchyteliu/dosvid-i-innovatsii/item/1191-formy-i-vydy-movlennievoi-diialnosti-uchniv-iak-zasib-formuvannia-komunikatyvnoi-kompetentnosti-z-dosvidu-roboty-vchytelia-uml-tzosh-14-halyny-snitovskoi
3 Формування креативної особистості гімназиста засобами технології критичного мислення Алла Дідух, вчитель Тернопільської Української гімназії ім. І.Франка Опис досвіду

Презентація

Портфоліо

http://gapon.te.ua/clovo-vchyteliu/dosvid-i-innovatsii/item/1190-formuvannia-kreatyvnoi-osobystosti-himnazysta-zasobamy-tekhnolohii-krytychnoho-myslennia-na-urokakh-slovesnosti-z-dosvidu-roboty-vchytelia-tuh-ally-didukh
4 Використання елементів медіа технологій та ІКТ з метою формування ключових компетентностей, активізації навчально-творчої діяльності  учнів Галина Скурська, вчитель Тернопільської ЗОШ №8 Опис досвіду

Презентація

 

http://gapon.te.ua/clovo-vchyteliu/dosvid-i-innovatsii/item/1186-vykorystannia-elementiv-mediatekhnolohii-ta-ikt-z-metoiu-formuvannia-kliuchovykh-kompetentnostei-aktyvizatsii-navchalnotvorchoi-diialnosti-uchniv-z-dosvidu-roboty-vchytelia-tzosh-8-haalyny-skurskoi
5 Компетентнісно орієнтований урок як засіб формування інформаційно-ключових компетентностей Руслана Базунова, директор Тернопільської ЗОШ №16 ім. В.Левицького Опис досвіду

Презентація

Портфоліо

http://gapon.te.ua/clovo-vchyteliu/dosvid-i-innovatsii/item/1185-kompetentnisno-oriientovanyi-urok-iak-zasib-formuvannia-informatsiinokliuchovykh-kompetentnostei-na-urokakh-ukrainskoi-movy-z-dosvidu-roboty-vchytelia-tzosh-16-rchlany-bazunovoi
6 Реалізація елементів розвивального навчання шляхом використання інтерактивних методів Мельничук Н.Н., вчитель Тернопільської ЗОШ №28 Опис досвіду

Презентація

 

http://gapon.te.ua/clovo-vchyteliu/dosvid-i-innovatsii/item/914-realizatsiia-elementiv-rozvyvalnoho-navchannia-shliakhom-vykorystannia-interaktyvnykh-metodiv-z-dosvidu-roboty-vchytelia-tzosh-28-nnmelnychuk
7 Підвищення орфографічної, лексичної, стилістичної, грамотності учнів Колісник І.В., вчитель Тернопільського технічного ліцею Опис досвіду http://gapon.te.ua/clovo-vchyteliu/dosvid-i-innovatsii/item/466-kolisnyk
8 Формування естетичної компетентності учнів на уроках української мови і літератури Луканюк М.С., вчитель Тернопільської СШ №7 Опис досвіду http://gapon.te.ua/clovo-vchyteliu/dosvid-i-innovatsii/item/271-z-dosvidu-roboty-vchytelia-tssh-7-luukkaniuk-m-s-formuvannya-estetychnoyi-kompetentnosti-uchniv-shlyakhom-vykorystannya-elementiv-innovatsiynykh-tekhnolohiy-ta-pidhotovky-osobystosti-do-zhyttya-v-suchasnykh-umovakh
9 Особистісно орієнтована технологія та метод Джигсоу як засіб формування продуктивного навчання на уроках словесності Балящук М.М., вчитель Тернопільської ЗОШ №16 Опис досвіду http://gapon.te.ua/clovo-vchyteliu/dosvid-i-innovatsii/item/256-osobystisno-oriientovana-tekhnolohiia-ta-metod-dzhyhsou-iak-zasib-formuvannia-produktyvnoho-navchannia-na-urokakh-slovesnosti-z-dosvidu-roboty-uchytelia-tzosh-16-baliashchuk-m-m
10 Акмеологічні технології на уроках словесності Петрокушин Р.В., директор Тернопільської СШ №3 Опис досвіду

Презентація

http://gapon.te.ua/clovo-vchyteliu/dosvid-i-innovatsii/item/251-akmeolohichni-tekhnolohii-na-urokakh-slovesnosti-iak-zasib-formuvannia-kliuchovykh-zhyttievykh-kompetentnostei-uchniv-z-dosvidu-roboty-vchytelia-tzosh-16-petrokushyn-r-v
11 Ресурсний потенціал музейної педагогіки  як сучасної освітньої інноваційної технології Л.З.Григор’єва, вчитель Тернопільської ЗОШ №11 Опис досвіду

Презентація

http://gapon.te.ua/clovo-vchyteliu/dosvid-i-innovatsii/item/888-resursnyi-potentsial-muzeinoi-pedahohiky-iak-suchasnoi-osvitnoi-innovatsiinoi-tekhnolohii
12 Текстоцентричний підхід до вивчення української мови і літератури як основа формування комунікативної компетентності учнів Зоряна Гуцул, вчитель Тернопільської СШ №5 Опис досвіду

Портфоліо

http://gapon.te.ua/clovo-vchyteliu/dosvid-i-innovatsii/item/754-tekstotsentrychnyi-pidkhid-do-vyvchennia-ukrainskoi-movy-ta-literatury-iak-osnova-formuvannia-komunikatyvnoi-kompetentnosti-uchniv-z-dosvidu-roboty-uchytelia-tssh-5-zoriany-hutsul
13 Використання технології творчої майстерні для формування читацької компетентності учнів Олександра Флешар, вчитель Тернопільської ЗОШ №16 ім. В.Левицького Опис досвіду

Презентація

http://gapon.te.ua/clovo-vchyteliu/dosvid-i-innovatsii/item/708-vykorystannia-elementiv-proektnykh-tekhnolohii-na-urokakh-ukrainskoi-movy-i-literatury-ta-v-pozaurochnii-roboti-z-metoiu-formuvannia-komunikatyvnoi-kompetentnosti-uchniv-z-dosvidu-roboty-uchytelia-uml-tzosh-10-volynets-hh
14 Розвиток критичного мислення як необхідної складової формування особистості учнів Кучерук С.П., вчитель Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи ім. І.Герети Опис досвіду

Презентація

http://gapon.te.ua/clovo-vchyteliu/dosvid-i-innovatsii/item/701-ku

 

Copyright © 2015-2021 «Портал створено в рамках проекту «Партисипативнадемократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», якийвпроваджується Асоціацією міст України спільно з Норвезькою асоціацією місцевих регіональних владза фінансової підтримки МЗС Норвегії»

Написати нам

    * обов’язкові для заповнення поля